Anda di halaman 1dari 26

UNIVERSITI MALAYSIA

SABAH
AJ 20603
SEJARAH ASIA TENGGARA : ERA
KOLONIALISME / IMPERIALISME
NAMA : ANGELINA ANAK ANSLEY
NO. MATRIK : BA08110110
PENSYARAH : EN.
HARI TUTORIAL : SELASA
TEMPAT/MASA TUTORIAL : 1-2 p
1
S!"#"$ 2
S%&'( )*#'*+ , -"&"+ T"$""$ P")&". /"$0 1%p(+)($"#)"$ !#(2
J!2"$(& V"$ 1($ B!&32 p"1" 1830 1%1")4" &(5"0"% &"'* p($%$1"&"$
B(#"$1" '(+2"1"p p($1*1*) p(+%5*% J"4". M($0"p")"2 1%)"'")"$
&(1(%)%"$ 1"$ "p")"2 '%$1")"$ &*&*#"$ /"$0 '(#"2 1%"5%# !#(2
B(#"$1" 1"#" (p(+5"%)% %(6 (+()" %$%7
S!"#"$ 2
S%&'( )*#'*+ , -"&"+ T"$""$ P")&". /"$0 1%p(+)($"#)"$ !#(2
J!2"$(& V"$ 1($ B!&32 p"1" 1830 1%1")4" &(5"0"% &"'* p($%$1"&"$
B(#"$1" '(+2"1"p p($1*1*) p(+%5*% J"4". M($0"p")"2 1%)"'")"$
&(1(%)%"$ 1"$ "p")"2 '%$1")"$ &*&*#"$ /"$0 '(#"2 1%"5%# !#(2
B(#"$1" 1"#" (p(+5"%)% %(6 (+()" %$%7
1.0 P($0($"#"$
Sistem Pajak Tanah
1
yang dilaksanakan di Jawa telah digantikan dengan
Sistem Tanaman Paksa. Setelah tamatnya Perang Napoleon pada tahun 1816,
Belanda telah mengamil semula Jawa daripada !nggeris.
"
Sistem Pajak Tanah
gagal mengalakan petani#petani Jawa untuk meningkatkan hasil tanaman
dagangan untuk dieksport. Pada tahun 18$%, pemerintah Belanda yang aru iaitu
&aenor Jeneral Johanes 'an (en Bos)h, telah memperkenalkan Sistem Tanaman
Paksa. Pada awalnya, sistem ini tidak dilihat seagai satu penindasan terhadap
rakyat Jawa, tetapi lama#kelamaan rakyat Jawa ditindas dan hidup dalam
kesengsaraan kerana mengusahakan tanaman di awah sistem ini.
Seagai tindakan susulan, Belanda menggantikan Sistem Tanaman Paksa ini
digantikan dengan *Sistem +ieral,. Sistem +ieral seterusnya diganti dengan
Sistem -tika. Se)ara keseluruhannya, kedua#dua dasar ini merupakan tindakan
Belanda untuk memperaiki imej mereka. .esemua ini akan diin)angkan
kemudian.
1
Sistem Pajak Tanah juga dikenali seagai Sistem Sewa Tanah atau landelijk stelsel dalam
ahasa Belanda. Sistem pajak tanah telah diperkenalkan oleh +e/tenan &aenor 0a1es,
seorang pegawai !nggeris di Jawa yang memerintah dari tahun 1811#1816. (alam sistem
pajak tanah, tanah dianggap milik pemerintah dan tanah terseut akan disewakan kepada
ketua#ketua desa. .etua#ketua desa pula akan memungut hasil daripada petani#petani yang
mengusahakan tanah terseut. Petani harus memayar pajak tanah dalam entuk hasil
tanaman. 2asil terseut akan diserahkan kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1816,
Belanda telah mengamil alih Jawa dari !nggeris. Sistem pajak tanah kemudiannya
diteruskan oleh pemerintah Belanda seperti Jeneral -lout, Buyskes, 'an der 3appelen dan
Jeneral du Bus de &isignies. 0oert 'an Niel, Sistem Tanaman Paksa di Jawa (terjemah),
!ndonesia4 PT Pustaka +P$-S, "%%$, hlm. $.
2
Pengamilan Jawa daripada !nggeris adalah melalui .on5ensyen +ondon pada tahun 1816
setelah erakhirnya Perang Napoleon. .oentjaningrat, Kebudayaan Jawa, Jakarta 4 Balai
Pustaka, 1667, hlm. 68.
2

9oto4 &aenor Jeneral Johanes 'an (en Bos)h
Sumer4 http::4id.wikipedia.org:wiki:Berkas40aden;Sarie/;Bastaman;Saleh;#
;Johanes;&raa/;5an;den;Bos)h.jpg
2.0 P(+#")&"$""$ S%&'( T"$""$ P")&"
Pada tahun 18$%, &aenor Jeneral Johanes 'an den Bos)h telah memperkenalkan
Sistem Tanaman Paksa atau dikenali seagai Cultuurstelsel dalam ahasa
Belanda. Sistem tanaman paksa ini mewajikan petani#petani Jawa menyerahkan
tanaman dagangan untuk dieksport ke pasaran dunia. 'an den Bos)h mewajikan
petani memayar pajak dalam entuk arang. Pungutan daripada pajak ini akan
dihantar ke negara Belanda dan seterusnya dijual kepada pemeli dari -ropah dan
<merika.
$
Sistem tanaman paksa diperkenalkan kerana Belanda menanggung hutang
yang anyak dan hampir mu=is. Belanda telah terliat dalam peperangan seperti
Perang Nepoleon dan Perang Belgium. <kiatnya, Belanda mengalami de>sit
se)ara erterusan seelum tahun 18$%. Semasa Perang Napoleon, Belanda telah
meminjam wang daripada kerajaan !nggeris. (i Jawa pula, erlaku peperangan
dengan periumi yang dikenali seagai Perang (iponegoro ?18"@#18$%A. .eadaan
kewangan Belanda yang semakin merosot ini telah mendorong pemerintah
tertinggi Belanda iaitu &aenor Jeneral Johanes 'an den Bos)h melaksanakan
Sistem Tanaman Paksa. Belanda erpendapat, negara#negara jajahannya perlu
menanggung masalah kewangan mereka. Selain itu, kegagalan dalam
perlaksanaan Sistem Pajak Tanah juga penyea kenapa Sistem Tanaman Paksa
diperkenalkan.
3
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 68.
3
Tanaman yang diusahakan seagai tanaman dagangan eksport
dikategorikan kepada dua, iaitu tanaman tahunan dan tanaman ermusim.
Tanaman ermusim ditanam se)ara eselang#seli dengan padi dalam setahun.
3ontoh tanaman ermusim ialah gula, nila dan temakau. Tanaman tahunan
adalah seperti lada, kopi, teh dan seagainya.
7
2.1 8%+%-3%+% S%&'( T"$""$ P")&"
Persetujuan antara Belanda dengan petani#petani Jawa telah diuat pada tahun
18$7, iaitu eerapa tahun selepas perlaksaannya. Persetujuan ini dikenali
seagai +emaran Negara 18$7. 3iri utama sistem tanaman paksa ialah petani
harus memayar pajakan erentuk arang, iaitu dengan menyerahkan hasil
tanaman mereka.
Terdapat tujuh syarat perjanjian yang dinyatakan dalam perjanjian.
Pertama, satu perjanjian akan diadakan dengan penduduk supaya mereka
menyediakan seahagian dari tanahnya untuk tanaman dagangan yang
kemudiannya akan dijual di -ropah. .edua, jumlah tanah yang diserahkan tidak
oleh meleihi satu per lima dari tanah yang dimiliki oleh mereka. .etiga,
ilangan pekerja yang melakukan tanaman dagangan tidak oleh meleihi
ilangan pekerja yang mengusahakan penanaman padi. 2al ini ermaksud
penanaman padi haruslah diutamakan daripada pekerjaan tanaman dagangan.
.eempat, sesiapa yang menyediakan seahagian daripada tanahnya untuk
tanaman dagangan akan dike)ualikan daripada memayar pajak tanah. 2anya
yang tidak menyediakan tanah untuk tanaman dagangan akan dikenakan
memayar pajak tanah. .elima, petani#petani waji menyerahkan hasil tanaman
4
!id., hlm. 1%8
4
yang ditanam di tanah yang disediakan untuk tanaman dagangan kepada
pemerintah Belanda. Sekiranya harga hasil tanaman yang diserahkan kepada
kerajaan ini meleihi pajak tanah, maka leihan terseut akan diserahkan kemali
kepada rakyat. .eenam, segala kerugian akan ditanggung oleh kerajaan Belanda
sekiranya kerugian ini ukan diseakan oleh rakyat. Baksudnya kerugian ini
ukan diseakan petani tidak mengusahakan tanaman ersungguh#sungguh,
tetapi sea /aktor lain seperti kemarau dan seagainya. .etujuh, penduduk desa
akan mengerjakan tanaman mereka di awah pengawasan ketua#ketua mereka.
Selain itu, petani#petani hanya ekerja 66 hari dalam setahun. Bereka juga tidak
dipaksa untuk mengusahakan tanaman di awah sistem ini.
@
Jika dilihat dalam kertas, jelaslah perlaksanaan sistem tanaman paksa
memeri man/aat kepada kedua#dua pihak, iaitu golongan petani dan pemerintah
Belanda. Tetapi, lama#kelamaaan perlaksanaan sistem tanaman paksa mulai
menyimpang daripada persetujuan terseut. Sepanjang sistem tanaman paksa ini
dijalankan, pegawai#pegawai Belanda mendapat keuntungan manakala golongan
petani Jawa ditindas. (alam tempoh itu juga, mun)ul satu golongan iaitu ketua#
ketua kampung. (alam sistem ini, golongan ketua kampung juga mendapat
keuntungan.
6
(ari tahun 18$% sehingga tahun 187%, sistem tanaman paksa
erjalan lan)ar. Selepas tahun 187%, arulah timul kelemahan daripada sistem
ini.
8
5
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 66#1%%.
6
(i eerapa kampung, ketua#ketua ini akan dilantik setiap tiga tahun. Bereka ertugas
memantu Belanda mengawasi petani#petani desa. J. Thomas +indlad. "%%%. Sejarah
konomi !odern "ndonesia# $erba%ai Tentan%an $aru (terjemah). Jakarta4 Pustaka +P$-S
!ndonesia. hlm. "18.
7
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm 1%6.
5
2.2 S(5"5 S%&'( T"$""$ P")&" -%1")4" S(5"0"% S"'* P($%$1"&"$
(ari aspek ekonomi, Sistem Tanaman Paksa adalah aik. Basalah kewangan
Belanda telah pulih. Pada dekad pertama perlaksanaan sistem ini, purata
pendapatan kerajaan Belanda ialah 6.$ juta gulden setahun. Pada dekad kedua,
purata tahunan yang dikirim ke negara Belanda erjumlah 17.1 juta gulden.
.euntungan yang diperolehi daripada sistem tanaman paksa ini ukan sahaja
digunakan oleh Belanda untuk memayar hutang peperangan, tetapi digunakan
untuk memangunkan negara Belanda.
8

.esan negati/ daripada Sistem Tanaman Paksa erlaku ke atas kehidupan
para petani dan golongan miskin di Jawa. Bereka merupakan golongan yang
ditindas dan mendapat layanan uruk dalam sistem ini. Pemerintah Belanda
melaksanakan Sistem Tanaman Paksa ukannya seperti apa yang telah
dipersetujui. .etua#ketua kampung dan pegawai Belanda hanya mementingkan
keuntungan daripada sistem ini tanpa memperdulikan keajikan para petani.
Seperti yang dijanjikan, petani#petani hanya ekerja 66 hari dalam setahun,
tetapi haikikatnya, tempoh mereka ekerja leih dari itu. Benurut persetujuan itu
juga, pekerjaan untuk tanaman dagangan tidak oleh meleihi tanaman padi.
Petani#petani mesti ekerja untuk tanaman kerajaan seelum mengerjakan
tanaman sendiri. <kan tetapi, petani#petani ini ekerja dalam tempoh yang lama
untuk tanaman dagangan sehinggakan tiada masa untuk mengusahakan tanaman
mereka. 2ampir semua keluarga#keluarga petani terliat dengan penanaman
dagangan ini. Sepanjang Sistem Tanaman Paksa dilaksanakan, jumlah keluarga
8
3olin Brown, & Short 'istory o( "ndonesia# The )nlikely *ation+, <ustralia4 <llen C Dnwin, "%%$, hlm.
87#8@.
6
petani di Jawa yang mengikuti sistem ini seanyak 8% peratus.
6
(i Banten pada
tahun 187%, jumlah yang terliat adalah 6" peratus. (i .edu seramai 68 peratus
penduduk terliat dalam sistem ini pada tahun 187@.
1%
Petani#petani yang
mengerjakan tanaman terseut akan diayar dengan upah yang sedikit, malah
ada yang tidak diayar upah.
11
Petani yang menanam teu dieri upah
ergantung kepada kuantiti gula yang dihasilkan.
1"
Penduduk yang mengusahakan nila di daerah Parahyangan merupakan
penduduk yang ditindas dalam sistem ini. &olongan lelaki diarah untuk
mengerjakan tanaman nila selama tujuh ulan. Sepanjang tempoh ini, mereka
dilarang pulang ke kampung halaman. +adang nila yang diusahakan pula terletak
jauh dari kediaman mereka. <paila mereka kemali ke kampung halaman,
sawah#sawah mereka tidak terurus.
1$
Selain itu, pekerjaan menanam kopi pula
mengamil masa sekurang#kurangnya 6% hari. 2al ini er)anggah dengan
persetujuan, iaitu petani#petani harus ekerja selama 66 hari dalam setahun.
Pajak tanah terus dikenakan kepada petani walaupun dalam perjanjian
menyatakan ahawa sesiapa yang menyediakan tanah akan dike)ualikan daripada
memayarnya.
17
Penerimaan kerajaan Belanda daripada pajak tanah terus
meningkat. Pada tahun 18"6, Belanda menerima seanyak $ $%@ 668 juta gulden
pada tahun 18$@ jumlahnya meningkat kepada 8 686 $@6 juta gulden dan tahun
187%, jumlahnya ialah 6 $67 6%8 juta gulden.
1@
9
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 1%1#1%7.
10
B. 3. 0i)kle/s, ,--., Sejarah "ndonesia !oden (terjemah). hlm. 186.
11
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 1%7.
12
"bid., hlm. 8#6.
13
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 1%7.
14
(&- 2all, op. cit., hlm. 686.
15
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 1%@.
7
Pegawai#pegawai Belanda menganggap tanah yang diusahakan adalah
milik ersama. Eleh itu, pegawai#pegawal Belanda memaksa penduduk yang
tinggal di tempat terseut seagai tenaga kerja dalam sistem ini. 2al ini
menyeakan pekerjaan menanam tanaman dagangan ini leih mudah kerana
eanan untuk melaksanakan sistem ini ditanggung oleh penduduk desa. Tanah
yang diamil untuk tanaman paksa adalah menyeluruh, iaitu meleihi satu per
lima daripada tanah yang dimiliki penduduk desa. Pegawai Belanda eranggapan
sekiranya tanah yang diamil adalah satu per lima atau kurang daripada itu, maka
Belanda mengamil tempoh yang lama untuk memperolehi keuntungan. Eleh
sea itulah mereka perlu mengamil leih daripada satu per lima daripada
jumlah keluasan tanah untuk sistem tanaman paksa.
16
Tetapi menurut (&- 2all,
hanya tanah#tanah yang suur sahaja yang akan diamil keseluruhannya oleh
kerajaan Belanda.
18

.etiadaan tanah untuk mengusahakan tanaman dan tempoh ekerja yang
lama menyeakan petani#petani tidak dapat menanam tanaman untuk menyara
keluarga mereka sendiri. .eanyakan tanaman yang diusahakan hanyalah untuk
dagangan sahaja. Eleh yang demikian, erlaku masalah keuluran dalam
kalangan penduduk Jawa. .eadaan ini diurukan lagi dengan sikap pemerintah
Belanda yang langsung tidak mengamil erat akan keajikan penduduk terseut.
Falaupun terdapat laporan tentang penindasan petani#petani di Jawa, Belanda
tidak memperdulikan laporan terseut kerana sistem terseut memeri
keuntungan kepada mereka.
18
16
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 1%1.
17
(&- 2all, op. cit., hlm. 68@
18
.oentjaningrat, Kebudayaan Jawa, Jakarta 4 Balai Pustaka, 1667, hlm. 68.
8
(i daerah 3ireon, penduduk di kawasan terseut memerikan eras
seagai pemayaran pajakan. <kiatnya, pada tahun 187$ erlaku masalah
keuluran sehingga mengakiatkan ramai penduduk 3ireon mati. .eadaan yang
sama juga erlaku di daerah (emak pada tahun 1876 dan di daerah &roogan
pada tahun 18@%. (i (emak, ilangan penduduk pada tahun terseut menurun
dari $$6 %%% orang kepada 1"% %%% orang menakala di &roogan, jumlahnya
menurun dengan anyak, iaitu daripada 86 @%% orang kepada 6 %%% orang. (i
daerah#daerah lain di Jawa Tengah, kekurangan penduduk erlaku diseakan
jangkitan waak penyakit.
16
&aenor Jeneral Johanes 'an (en Bos)h menggunakan ketua#ketua
kampung untuk mengawasi petani#petani ini. Benurut Barwati (joened
Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto ?166$A,
G dalam hal ini pemerintah Belanda menggunakan atau menyalahgunakan
kekuasaan traditional daripada ketua#ketua kampung untuk memaksa rakyat
mereka menyerahkan seahagian daripada tanah mereka untuk tujuan
tanaman paksa.
"%
.etua#ketua kampung diperlukan kerana pada masa itu, penduduk di Jawa masih
terikat dengan sistem /eudal. .etua#ketua kampung mampu mempengaruhi
penduduk di kawasannya untuk mengerjakan tanaman eksport. .esannya, kos
pentadiran Belanda di Jawa dapat dikurangkan dan keuntungan Belanda
19
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 111#11".
20
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 1%% # 1%1.
9
meningkat.
"1
.etua#ketua kampung dieaskan daripada mengusahakan tanaman
tanaman paksa malah mereka menikmati anyak keuntungan daripada sistem ini.
Pemerintah tertinggi Belanda memerikan kuasa kepada ketua#ketua kampung
dan pegawai#pegawai Belanda untuk menindas para petani. .etua#ketua kampung
dan pegawai#pegawai Belanda akan dierikan ganjaran atau Cultuurprocenten
sekiranya petani#petani di awah pengawasan mereka erjaya memerikan hasil
tanaman seperti yang ditetapkan atau leih daripada itu. Eleh yang demikian,
petani#petani di awah pengawasan mereka akan dipaksa melakukan menanam
tanaman dagangan dengan paksaan. Semakin tinggi hasil yang diusahakan
petani#petani terseut, maka semakin anyak Cultuurprocenten yang mereka
perolehi.
""
Falaupun Johanes 'an den Bos)h menuuhkan Pejaat Drusan Tanaman
(agangan untuk mengawasi dan menguruskan penghasilan tanaman serta
melindungi rakyat daripada tindakan pagawai#pegawai Belanda dan ketua#ketua
mereka, tetapi penuuhannya tidak diperdulikan. Eleh yang demikian, petani#
petani semakin ditindas kerana semakin anyak leihan hasil tanaman, semakin
anyak keuntungan yang mereka perolehi.
"$
Para petani di Jawa sangat menderita.
.etua#ketua kampung dan pegawai#pegawai Belanda ini hanya mementingkan
keuntungan yang mereka perolehi. 'an Niel menyatakan ramai penduduk di Jawa
telah erhijrah keluar antara tahun 18$8 hingga tahun 18@1 kerana mahu
mengelakkan diri daripada mengusahakan tanaman paksa. Bereka erhijrah kota#
kota ataupun kawasan pantai.
"7
21
.oentjaningrat, Kebudayaan Jawa, Jakarta4 Balai Pustaka, 1667, hlm. 186 # 188.
22
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 1%1 # 1%".
23
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 1%$.
24
B. 3. 0i)kle/s, Sejarah "ndonesia !oden, &ajah Bada Dni5ersiti Press, 1667, hlm. 188.
10
Pekerjaan yang paling menyeksa panduduk Jawa ialah pekerjaan seagai
uruh paksa untuk kerajaan. Bereka dipaksa untuk mengawal enteng#enteng
untuk tentera koloni di tempat#tempat yang jauh. .adang#kadang, seluruh
penduduk kampung akan dikerah untuk melakukan apa sahaja tugas erat yang
disuruh oleh pegawai#pegawai Belanda dan ketua#ketua kampung seperti
memuat jalan, jamatan, saluran air dan seagainya. Bereka melakukan
pekerjaan ini tanpa dieri upah. 0amai yang )edera semasa melakukan kerja ini.
Balah, rawatan yang dierikan tidak men)ukupi. <kiatnya, riuan pekerja mati
akiat keuluran, penyakit, ke)ederaan dan seagainya.
"@
Benurut &onggrijp,
selama dua puluh tahun pertama iaitu 18$% hingga tahun 18@%, selain tanaman
paksa yang menyeksa rakyat, pekerjaan seagai uruh paksa adalah yang paling
menindas rakyat.. .esemua pekerjaan ini mendatangkan /aedah kepada pegawai
Belanda ataupun ketua#ketua mereka sendiri.
"6

Benurut satu laporan daripada pentadir koloni Jawa yang ertarikh 16
Januari 18$@. +aporan ini ditulis semasa eliau melawat ladang nila di Jawa arat,
menyatakan petani#petani ekerja keras sehingga ada yang mati. Bereka hanya
diayar dengan makanan setelah menyerahkan hasil tanaman kepada ketua
mereka.
"8
Sistem tanaman paksa memawa keuntungan kepada Belanda. Benurut B.
3. 0i)kle/s, pada tahun 18$1, kewangan Belanda sudah seimang dan hutang#
hutang juga sudah diayar. (ari tahun 18$1 hingga tahun 1888, jumlah wang
yang esar telah dikirimkan ke negara Belanda, iaitu seanyak 8$" juta gulden.
25
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 1%6.
26
"bid., hlm. 1%6.
27
3olin Brown, op. cit., hlm. 86.
11
Seelum tahun 18@%, jumlah wang yang dikirim ke negara Belanda ernilai 16
peratus daripada pendapatan Belanda, dan pada tahun 18@1 hingga tahun 186%,
nilainya meningkat kepada $" peratus. 2ampir seseluruhan saripada keuntungan
yang diperolehi daripada sistem ini digunakan untuk memajukan negara Belanda
sendiri. (i negara Belanda, kuu#kuu pertahanan, terusan#terusan dan jalan
kereta api telah diina dengan menggunakan keuntungan daripada tanaman
eksport. <msterdam telah mun)ul seagai pasaran dunia kerana di sinilah hasil#
hasil tanaman diperdagangkan kepada negara -ropah yang lain.
"8
Seanyak 1@$
juta gulden digunakan untuk memangunkan kereta api dan 176 juta gulden
untuk memina angunan pertahanan.
"6
Sistem Tanaman Paksa telah
menghidupkan semula Syarikat Nederlands)he 2andelmaats)happij, yang dieri
hak untuk mengangkut arang#arang dagangan untuk ke Belanda.
$%

Benurut (&- 2all, tidak semua petan#petani Jawa ditindas oleh pegawai#
pegawai Belanda. (i eerapa tempat, iaitu di Jawa Timur, pegawai#pegawainya
anyak menumpukan perhatian ukan sahaja kepada penanaman teu, tetapi
juga penanaman padi. .eadaannya dikatakan leih makmur kerana masalah
keuluran dapat dielakan dengan menanam padi. (i tempat#tempat lain pula,
pegawai#pegawainya hanya menumpukan usaha mereka kepada penanaman
tanaman eksport dan mengaaikan penanaman padi. (i tempat terseut erlaku
masalah keuluran. Se)ara keseluruhannya, hanya terdapat sedikit pegawai#
pegawai yang mementingkan keajikan penduduk tempatan, keranyakannya
hanya menindas rakyat Jawa untuk mengusahakan tanaman eksport.
$1

28
B. 3. 0i)kle/s, Sejarah "ndonesia !oden, &ajah Bada Dni5ersiti Press, 1667, hlm. 188.
29
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah *asional "ndonesia edisi
ke/0, Jakarta4 Balai Pustaka, 166$, hlm. 1".
30
(&- 2all, op. cit., hlm. 686.
31
(&- 2all, op. cit., hlm. 686.
12
Justeru, Sistem Tanaman Paksa ini dimansuhkan se)ara eransur#ansur di
eerapa uah daerah selepas tahun 1868. (i eerapa daerah, seperti daerah
Parahyangan, penamanan kopi masih diusahakan.
$"
Eleh itu tidak hairanlah
kenapa Belanda masih memperolehi keuntungan walaupun tanaman yang lain
sudah dimansuhkan eransur#ansur. Seenarnya, penghapusan se)ara eransur#
ansur Sistem Tanaman Paksa ini di eerapa uah daerah ini diseakan
perdeatan politik di negara Belanda itu sendiri. Penghapusan dimulai dari
tanaman yang sedikit atau yang tidak mendatangkan keuntungan. Pada tahun
186", lada dihapuskan, diikuti )engkih dan pala pada tahun 1867, kemudian nila,
teh dan kayu manis dihapuskan pada tahun 186@, dan temakau pada tahun
1866. Tanaman kopi dan gula yang menguntungkan Belanda merupakan tanaman
terakhir yang dihapuskan. Dndang#Dndang &ula 188% yang dikuatkuasakan
menetapkan ahawa pemerintah akan menarik diri dari penanaman teu selama
1" tahun mulai tahun 1888. Tanaman kopi di daerah Priangan dihapuskan pada
tahun 1618 serta di eerapa kawasan lain di pesisiran pantai Jawa pada Jun
1616.
$$
.opi merupakan tanaman terakhir yang dihapuskan kerana memawa
anyak keuntungan kepada Belanda.
$7
3.0 T%$1")"$ S*&*#"$ B(#"$1" -"#" M(p(+5"%)% I(6
(alam memperaiki imej mereka, di sini terdapat dua tindakan susulan yang
diamil, iaitu menghapuskan sistem tanaman paksa dan menggantikannya
32
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 116.
33
.oentjaningrat, op. cit., hlm. 186 # 16%.
34
(iantara kesemua tanaman yang dilaksanakan, eksport kopi memawa keuntungan yang
tinggi kepada Belanda. pada tahun 18$%, eksport kopi dari Jawa ialah 7 @88 %%% juta gulden
dan meningkat kepada $8 $68 %%% juta gulden pada tahun 187%. .euntungan yang
diperolehi daripada eksport gyla ialah 1 @@8 %%% juta gulden pada tahun 18$% dan
meningkat kepada 1$ 88" %%% juta gulden pada tahun 187%. Barwati (joened Poesponegoro
dan Nugroho Notosusanto, op. cit ., hlm. 11%.
13
dengan Sistem +ieral dan seterusnya melaksanakan (asar -tika. Setelah Sistem
Tanaman Paksa dimansuhkan, sistem lieral diperkenalkan. Sistem lieral gagal
memperaiki tara/ hidup rakyat !ndonesia. <kiatnya, (asar -tika atau susila telah
diperkenalkan. Semasa (asar -tika dilaksanakan, tara/ hidup rakyat ditingkatkan
oleh pemerintah Belanda dengan menuuhkan sekolah#sekolah, hospital dan
kemudahan#kemudahan lain. .edua#dua dasar ini akan diin)angkan.
3.1 S%&'( L%5(+"#
<ntara tahun 18@% hingga tahun 186%, erlaku perdeatan mengenai Sistem
Tanaman Paksa di Belanda. Perdeatan ini erkaitan dengan aliran lieralisme
yang erlaku di Belanda dan negara -ropah yang lain. .euntungan#keuntungan
Belanda yang semakin menurun merupakan alasan golongan lieral ini mengkritik
Sistem Tanaman Paksa. &olongan lieral ini erpendapat ekonomi yang aik
seharusnya diusahakan oleh pemodal swasta, dan pemerintah atau kerajaan
Belanda tidak sepatutnya )ampur tangan. Eleh yang demikian, Belanda telah
melaksanakan Sistem +ieral dalam memperaiki imejnya.
$@
<dam Smith, pengikut aliran lieralisme erpendapat ahawa pemerintah
hanya mengual undang#undang dan tidak sepatutnya men)ampuri ekonomi
seseuah negara. (i Belanda, parti#parti lieral telah memenangi politik negara
dan mereka )ua menerapkan asas#asas lieralisme di negara jajahan. Bereka
erpendapat ekonomi Belanda akan erkemang dengan sendirinya jika pemodal
swasta dieri peluang untuk mengusahakannya.
$6
35
"bid., hlm. 11$.
36
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit. hlm. 1"1.
14
Sistem +ieral diperkenalkan pada tahun 188% sehingga tahun 16%%.
Pemodal swasta dari -ropah dan Belanda dieri peluang untuk mengusahakan
kegiatan pertanian di !ndonesia. (alam tempoh ini, pihak#pihak swasta mendirikan
ladang#ladang kopi, teh, dan gula. Dndang#Dndang <graria telah dikeluarkan pada
tahun 188% yang melindungi hak#hak para petani di !ndonesia ke atas tanah
mereka, khususnya penduduk Jawa. Erang luar dilarang memiliki tanah periumi
tetapi mereka hanya dienarkan menyewa tanah dari periumi !ndonesia.
$8

Sistem +ieral ini ternyata menguntungkan ekonomi !ndonesia dan
pemodal#pemodal Barat. Tetapi pada akhir aad ke#16, tara/ hidup rakyat merosot.
Periumi Jawa ekerja seagai petani di tanah#tanah sendiri. Tanah yang
disewakan juga ukannya tanah kosong, tetapi termasuk tanah#tanah yang
digunakan untuk penanaman padi. Pemodal#pemodal swasta ini juga memasarkan
arangan mereka dari Barat. <kiatnya, arangan tempatan tidak dapat ersaing
dengan arangan import aik dari segi harga mahupun kualiti. 3ontohnya,
arangan tekstil dihasilkan oleh industri Twente, Belanda menyeakan pekerjaan
penenunan di !ndonesia terhenti. Barangan keluaran tempatan tidak dapat
menyaingi arangan import dari arat. Selain itu, petani#petani Jawa juga
kehilangan mata pen)arian. Bodal swasta telah memawa masuk orang#orang
3ina untuk mengusahakan ladang kepunyaan mereka. 2al ini menyeakan
periumi Jawa terpaksa men)ari pekerjaan lain di luar idang pertanian.
$8
Pemukaan Terusan SueH pada tahun 1866 yang memendekan jarak perjalanan
antara timur dan arat memper)epatkan penghantaran hasil#hasil tanaman dari
!ndonesia ke -ropah.
$6
Falau agaimanapun, di awah sistem lieral, tara/
37
"bid., hlm. 118.
38
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 116#1"1.
39
"bid.
15
kesihatan periumi dititikeratkan. .adar kematian semakin erkurangan.
Bisalnya, pemerintah Belanda menghasilkan 5aksin terhadap penyakit
erjangkit.
7%
Pemodal swasta telah mengimport mesin#mesin dan peralatan lain ke Jawa.
2al ini menyeakan hasil keluaran ditingkatkan. Benurut Barwati (joened
Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto,
Pada tahun 188%, luas tanah di Pulau Jawa yang ditanam dengan gula
erjumlah @7.186 ahu, sedangkan pada tahun 16%% jumlah itu meningkat
sampai 1"8.$%1 ahuG produksi gula juga meningkat dengan leih pesat lagi,
iaitu ".77%.%%% pikul dalam tahun 188% hingga 1".%@%.@77 pikul dalam tahun
16%%.
71
Begitu juga dengan tanaman gula, teh dan temakau yang memerikan
keuntungan yang anyak antara tahun 188% hingga tahun 188@. 2asil yang
diperolehi dari penanaman kopi pula tidak seanyak seperti yang diperoleh
semasa di awah Sistem Tanaman Paksa kerana sejak tahun 1888, pokok#pokok
kopi diserang penyakit erjangkit. Tetapi, selepas tahun 188@, harga kopi dan gula
telah menurun.
7"

(alam sistem lieral, keadaan periumi jawa semakin teruk. Pada tahun
188@, harga kopi dan gula di pasaran dunia jatuh, Pada tahun 1861, harga
temakau pula jatuh. .eadaan ini menyeakan periumi Jawa hidup dalam
kesengsaraan. Pertamahan penduduk yang pesat menyeakan keluasan tanah
yang digunakan untuk pertanian semakin kurang. Pekerjaan rodi masih dilakukan
40
"bid., hlm. 1"@.
41
"bid., hlm. 1"7
42
"bid., hlm. 1"7.
16
oleh periumi Jawa. Pada masa itu juga, erlaku Perang <)heh.
7$
Penduduk Jawa
terpaksa menanggung perelanjaan peperangan ini. Sistem pajakan yang
diperkenalkan tidak adil. Jumlah pajakan yang dikenakan sememangnya
memeankan golongan yang miskin. Pekeun esar hanya memayar sedikit
sahaja jumlah pajakan, manakala pegawai#pegawai Belanda pula ada yang
memayar sedikit )ukai pajakan atau tidak memayarnya.
77
Falaupun tanaman paksa telah dihapuskan, tetapi kehidupan petani masih
ditindas. Petani masih memayar pajak tanah. Tetapi sumer#sumer yang
digunakan oleh petani untuk memayarnya telah dihapuskan. Eleh itu, petani
terpaksa meminjam wang dari *lintah darat,. Petani#petani ini men)agarkan tanah
mereka. <kiatnya, petani#petani ini kehilangan tanah mereka kerana gagal
memayar hutang pinjamannya.
7@
Sistem lieral yang diperkenalkan gagal memperaiki tara/ hidup rakyat.
.eadaan rakyat sama seperti dalam sistem tanaman paksa. Pihak yang mendapat
keuntungan daripada sistem lieral sudah semestinya pemodal#pemodal swasta,
manakala pihak yang menerima kesan negati/ ialah periumi !ndonesia. Semasa
sistem lieral diperkenalkan, ketua#ketua kampung dan pegawai#pegawai Belanda
yang seelum ini memperolehi /aedah dalam sistem tanaman paksa telah
mengalami kerugian. 2al ini kerana pihak kerajaan Belanda tidak dienarkan
)ampur tangan dalam sistem ekonomi ini.
43
Perang <)heh erlaku pada tahun 188$. (alam perang ini, seramai "@, %%% tentera <)heh
terunuh manakala 1@, %%% tentera Belanda terunuh. 3olon Brown, op. cit., hlm. 66.
44
"bid., hlm. 1"6#1$$.
45
B. 3. 0i)kle/s, op. cit., hlm. 161.
17
Falau agaimanapun, dari segi in/rastruktur, kerajaan Belanda telah
melakukan eerapa kemajuan. +andasan kereta api telah diangunkan di Jawa
dan luar Jawa untuk mengangkut hasil tanaman. Pengangkutan laut seperti kapal
telah dipertingkatkan. .apal digunakan untuk menghantar hasil tanaman eksport
ke -ropah dan Belanda. Sistem pendidikan yang diperkenalkan Haman lieral telah
mengalami peruahan. Sekolah untuk anak#anak elit atau 'oo(denscholen telah
didirikan pada tahun 1888. <nak#anak ketua kampung ini akan menjawat jawatan
di pegawai rendah kerajaan.
76
3.2 -"&"+ E'%)"/ S*&%#"
(asar yang dilaksanakan oleh Belanda di !ndonesia pada aad ke#"% dikenali
seagai (asar -tika. Peruahan ini diseakan tindakan 'an .ol yang mengkritik
dasar Belanda yang mengamil keuntungan daripada rakyat selama leih satu
aad tetapi tidak menggunakan keuntungan terseut untuk memaiki tara/ hidup
mereka. 'an (e5ender, telah menulis karangan dalam majalah yang ertajuk 1e
2ids atau 2utang .ehormatan pada tahun 1866. (alam tulisannya, eliau
menyatakan keuntungan yang diperolehi daripada tanaman paksa perlulah
diayar kemali kepada !ndonesia dalam apa entuk sekalipun. Seagai angsa
yang ermoral, adalah satu kewajian agi menayar hutang terseut dengan
memajukan tarah hidup rakyat, pendidikan dan kesihatan raktyat5 jajahan. !nilah
yang dimaksudkan dengan *hutang kehormatan,.
78
46
B. 3. 0i)kle/s, op. cit., hlm. 166.
47
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 1$
18

'an (e5ender
Sumer 4 http4::id.wikipedia.org:wiki:Berkas43onrad;Theodor;5an;(e5ender.jpg
Eleh yang demikian, Belanda telah menuuhkan sekolah#sekolah untuk
rakyat di negara jajahan. Sekolah .elas satu yang dituuhkan pada tahun 1617
ditukar menjadi Sekolah Bumiputera#Belanda atau 'ollandsch "nlandsche/School
?2!SA. (engan pemukaan 2!S, murid#murid erpeluang melanjutkan pelajaran.
2!S dikenali seagai Standenschool kerana kemasukannya melihat kepada status
sosial. Tempoh elajar di 2!S ditingkatkan dari lima tahun ke enam tahun.
.eseluruhannya, terdapat dua jenis sekolah untuk golongan menengah iaitu
Sekolah .elas (ua dan 2!S.
78
Sekolah 0akyat atau Sekolah (esa atau dikenali saagai 3olksschool telah
didirikan pada tahun 16%8. Sekolah ini didirikan untuk anak#anak rakyat iasa
yang tinggal di desa#desa. Tempoh pemelajaran di sini selama tiga tahun. .os
pemiayaan akan ditanggung oleh pemerintah setempat dengan tamahan
pemerintah pusat. !lmu yang diajar hanyalah sekadar mema)a, menulis dan
mengira.

Sekolah ini menggunakan ahasa pengantar ahasa daerah dan
pemiayaannya diusahakan oleh desa itu sendiri. Sekolah desa pertama didirikan
di </deeling serang, iaitu di (esa Sumurpi)ung (istrik Serang. Pemerintah kolonial
48
Nina 2erlina, $anten 1alam Per%umulan Sejarah, Sultan, )lama, Jawara., !ndonesia4 Pustaka
National, "%%$, hlm. 1$1#1$$.
19
juga mendirikan 3er4ol%school, yang ererti *samungan, atau *lanjutan, pada
tahun 1617. Sekolah ini merupakan sekolah lanjutan daripada sekolah rakyat
(3olkschool). Tempoh pemelajaran di sekolah ini adalah selama tiga tahun.
Sekolah ini disediakan untuk murid#murid Sekolah 0akyat yang erprestasi.
76
Pada tahun 16"%#an, pendidikan lanjutan atau BD+E ?Beer Ditgereid +ager
EnderwijsA yang didirikan pada tahun 1617 telah diuka kepada umiputera dan
orang asing. Sekolah ini tidak didirikan di Banten. Pada tahun 16"%, di
0angkasitung, *Sekolah .eutamaan !steri, didirikan. Sekolah ini didirikan oleh
0aden (ewi Sartika pada 16 Januari 16%7. Sekolah ini adalah sekolah pertama
untuk gadis#gadis periumi. .urikulum yang diajar disesuaikan dengan kurikulum
kelas dua milik pemerintah. Bata pelajaran yang ditamah adalah seperti
memasak, men)u)i, menyulam dan seagainya. Bata pelajaran agama, kesihatan,
ahasa Belayu dan ahasa Belanda juga diajar.Pemelajaran adalah dalam entuk
teori dan praktikal. Sekolah pertanian atau 5andbouwbedrij(school telah didirikan
oleh Bupati P.<.< pada tahun 16"7.
@%
(ari segi politik dan pemerintahan, pemerintah Belanda telah
memperkenalkan sistem desentralisasi iaitu memeri peluang penduduk
tempatan mentadir. Dndang#Dndang (esentralisasi telah dikuatkuasakan di
daerah jajahan Belanda. Sistem desentralisasi yang dilaksanakan kurang
memuaskan. Jumlah kewangan yang diserahkan kepada kepada dewan#dewan
daerah adalah sangat sedikit. Tuntutan daripada pelagai pihak menyeakan
Belanda menuuhkan (ewan 0akyat atau 3olksraad pada 18 Bei 1618.
49
Nina 2erlina, op. cit., hlm. 1$7.
50
"bid., hlm. 1$7#1$@.
20
9.0 P($%#"%"$
Berdasarkan perin)angan, jelaslah ahawa kesan negati/ daripada Sistem
Tanaman Paksa adalah ke atas kehidupan para petani !ndonesia, khasnya di Jawa.
Banakala, golongan yang mendapat keuntungan ialah pegawai Belanda dan
ketua#ketua kampung.
Sistem Tanaman Paksa merupakan satu penindasan terhadap penduduk
periumi Jawa. .esemua isi kandungan seperti yang ditulis perjanjian tidak
dipatuhi oleh pemerintah Belanda. Seenarnya, perlaksanaan perjanjian ini
merupakan satu taktik Belanda untuk mendapatkan persetujuan daripada
penduduk Jawa untuk melaksanakan sistem tanaman paksa. Petani#petani Jawa
terpaksa menerima sistem tanaman paksa diseakan kekalahan mereka dalam
Perang Jawa. .ekalahan mereka menentang Belanda memuatkan mereka
terpaksa tunduk kepada segala dasar#dasar yang dilaksanakan Belanda. Niat
seenar 'an den Bos)h melaksanakan sistem tanaman paksa adalah memperolehi
keuntungan yang anyak dalan masa yang singkat. Falaupun terdapat antahan
terhadap Sistem Tanaman Paksa, tetapi Belanda tetap juga meneruskannya
kerana sistem ini memawa keuntungan yang anyak kepada Belanda. .eadaan
ini erterusan sehinggalah erlaku peruahan politik di negara Belanda.
Sistem tanaman paksa memawa kesan positi/ dan juga kesan negati/.
.esan positi/ daripada sistem ini dilihat dari aspek ekonomi !ndonesia. Jika
seelum ini penduduk Jawa tidak tahu meman/aatkan tanah dengan menanam
21
pelagai jenis tanaman, akan tetapi selepas sistem tanaman paksa diperkenalkan,
tanah#tanah kosong yang teriar diusahakan dengan tanaman eksport. Penduduk
Jawa yang mengusahakan tanaman dengan kaedah tradisional telah eralih
kepada kaedah yang leih moden yang diperkenalkan oleh Belanda. Belalui
kaedah aru ini, tanaman yang diusahakan leih mudah dan mendatangkan hasil
yang )epat. Sistem pengangkutan dan peminaan jalan raya memudahkan
penghantaran hasil tanaman. Tetapi, semua kemudahan ini tidak dinikmati oleh
rakyat Jawa.
.etua#ketua kampung dan pegawai Belanda menikmati /aedah daripada
sistem tanaman paksa. Pemerian ganjaran sekiranya petani di awah
pengawasan mereka mengusahakan leihan tanaman yang anyak daripada
jumlah yang diperuntukan menyeakan petani#petani semakin tertindas.
Ternyata golongan ini mementingkan ganjaran yang dierikan oleh kerajaan
Belanda dan mengeksploitasikan petani#petani Jawa untuk kepentingan mereka.
Tetapi, sekiranya ukan kerana petani#petani Jawa ekerja keras mengusahakan
tanaman terseut, mustahil ketua#ketua kampung itu akan memperolehi
pendapatan yang lumayan.
Sistem +ieral yang diperkenalkan ukannya memperaiki keadaan hidup
golongan petani, tetapi memurukan lagi keadaan mereka. Pemerintah#
pemerintah Belanda dan ketua#ketua kampung yang seelum ini memperolehi
keuntungan daripada sistem tanaman paksa, tidak mendapat keuntungan
daripada Sistem +ieral. 2al ini kerana mereka tidak dienarkan untuk
men)ampuri kegiatan ekonomi di jajahannya. Tetapi, golongan yang memperolehi
22
keuntungan ialah pemodal#pemodal swasta. .eadaan periumi di !ndonesia yang
dieksploitasi oleh pemodal#pemodal swasta menimulkan kritikan di negara
Belanda. Eleh sea itulah Sistem +ieral ini akhirnya ditentang dan digantikan
dengan sistem etika.
Semasa (asar +ieral dilaksanakan, sistem pengangkutan yang diina
semasa seelumnya telah diperluaskan. Sistem pengangkutan seperti kereta api
dan kapal#kapal yang diina seenarnya untuk kegunaan Belanda. 0akyat Jawa
tidak erpeluang untuk menggunakan kemudahan terseut. Belalui peminaan
sistem pengangkutan, hasil tanaman dapat dihantar dengan )epat dan mudah.
Tidak semua kanak#kanak periumi menikmati pendidikan. Bilangan penduduk
yang oleh menulis dan mema)a masih anyak. Peluang pelajar lepasan sekolah
Belanda mendapat pekerjaan paling aik hanyalah seagai pegawai rendah
kerajaan. Jelaslah ahawa Belanda mempunyai niat di sealik pemaharuan yang
diperkenalkan.
Semasa (asar -tika, pemerintah Belanda telah melakukan anyak
peruahan dengan menuuhkan sekolah#sekolah, jalan raya, hospital dan
seagainya. Seenarnya, peminaan sistem pengangkutan dan sekolah#sekolah
oleh pemerintah Belanda tidak ikhlas dalam menaikan tara/ hidup rakyat
!ndonesia. .emajuan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di !ndonesia
seenarnya satu tindakan untuk menjaga imej dan maruah mereka di -ropah. 2al
ini ekoran daripada kritikan yang dimul di negara Belanda.
23
:.0 K(&%p*#"$
Sistem Tanaman Paksa merupakan satu penindasan kepada penduduk Jawa. Pada
mulanya, pelaksanaan sistem ini memawa keuntungan kepada ekonomi Jawa,
tetapi lama#kelamaan keuntungan yang diperolehi dari sistem ini semakin
merosot. Justeru, Belanda telah mengamil tindakan dengan menggantikan sistem
tanaman paksa dengan Sistem +ieral. Sistem lieral yang memawa masuk
pemodal#pemodal swasta dari -ropah dan Belanda juga tidak dapat memaiki
kehidupan para petani. Eleh yang demikian, Belanda telah menggantikannya
dengan *(asar -tika,. (asar -tika dilihat memawa keaikan oleh kepada
kehidupan periumi Jawa. Banyak kemudahan dan kemajuan telah dierikan oleh
pemerintah Belanda. Pada haikikatnya, pemaharuan yang diuat oleh Belanda
seenarnya tidak ikhlas.
24
6.0 B%5#%!0+";
B*)*
2all, (.&.-. 1688. Sejarah &sia Ten%%ara (terj). .uala +umpur4 (ewan Bahasa dan
Pustaka.
Brown, 3olin. "%%$. & Short 'istory o( "ndonesia# The )nlikely *ation+. <ustralia4
<llen C
Dnwin
3hur)h, Peter. 166@. 6ocus "n Southeast &sia. Singapura4 2einemann <sia.
.oentjaningrat. 1667. Kebudayaan Jawa. Jakarta4 Balai Pustaka.
+indlad, J. Thomas. "%%%. Sejarah konomi !odern "ndonesia# $erba%ai
Tentan%an $aru
(terjemah). Jakarta4 Pustaka +P$-S !ndonesia.
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 166$. Sejarah *asional
"ndonesi
3". Jakarta4 Balai Pustaka.
25
Barwati (joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 166$. Sejarah *asional
"ndonesia
3. Jakarta4 Balai Pustaka.
Nina 2erlina. "%%$. $anten 1alam Per%umulan Sejarah# Sultan, )lama, Jawara.
"ndonesia#
Pustaka National.
0i)kle/s, B. 3. 1667. Sejarah "ndonesia !oden (terjemah). &ajah Bada Dni5ersiti
Press.
0i)kle/s, B. 3. "%%1. & Short 'istory o( !odern "ndonesia since C. ,788 9
rd
edition.
2ampshire4 P<+&0<'-.
'an Niel, 0oert. "%%@. Sistem Tanaman Paksa di Jawa (terjemah). !ndonesia4 PT
Pustaka
+P$-S.
I$'(+$('
IJohanes 'an den Bos)hJ dalam
http::4id.wikipedia.org:wiki:Berkas40aden;Sarie/;Bastaman;Saleh;Johanes;&
raa/;5an;den;Bos)h.jpg. (iakses pada 1. 9e. "%1%.
I'an (e5enderJ dalam
http4::id.wikipedia.org:wiki:Berkas43onrad;Theodor;5an;(e5ender.jpg.
(iakses pada 1. 9e. "%1%.
26