Anda di halaman 1dari 2

DATA TEAM SAINS PROJECT OSN-PERTAMINA 2014

KODE PESERTA : 143207


Kode Peserta : 143207 Pas Photo
Naa !Ket"a T#$ : Kemas Farosi
NPM%NIM : M0211042
Je&#s Ke'a#& : Laki Laki
Te(at % T)' *ah#r : Jakarta/ 6 Agustus 1993
A'aat R"ah : Jalan Raa !ugu Rt" 07 R#" 13 Ke$"
Ko%a Kel" !ugu &tara Jakarta &tara
No Te'( % +P : 0'(72'096492
A'aat Ea#' : kemas)arosi*gmail"$om
Asa' ,&#-ers#tas : &ni+ersitas ,e-elas Maret
.a/"'tas % J"r"sa& : M./A/Fisika
Seester : 7
Kode Peserta : 143207 Pas Photo
Naa !A&))ota
T#$
: Aris Minar0i
NPM%NIM : M0211011
Je&#s Ke'a#& : Laki Laki
Te(at % T)' *ah#r : ,ragen/ 17 Mei 1993
A'aat R"ah : 1esa 2onore%o3 Ke$amatan Masaran
Kelura4an ,e5at ,ragen
No Te'( % +P : 0'(647137664
A'aat Ea#' : arisminar0i*gmail"$om
Asa' ,&#-ers#tas : &ni+ersitas ,e-elas Maret
.a/"'tas % J"r"sa& : M./A/Fisika
Seester : 7
Kode Peserta : 143207 Pas Photo
Naa !A&))ota
T#$
: Julius .n0ra Kusuma
NPM%NIM : M0211041
Je&#s Ke'a#& : Laki Laki
Te(at % T)' *ah#r : ,urakarta/ 19 Januari 1993
A'aat R"ah : Ke$amatan Je-res ,urakarta
No Te'( % +P : 0'(72(126'30
A'aat Ea#' : %ulius*stu0ent"uns"a$"i0
Asa' ,&#-ers#tas : &ni+ersitas ,e-elas Maret
.a/"'tas % J"r"sa& : M./A/Fisika
Seester : 7