Anda di halaman 1dari 18

Disediakan Oleh :

Imas Nur Amaliyana Zainal


Ili Izdihar Mohamad
Nor Adilah Norazlimi
Siti Zakiah Hanim Rabaei
Bengkel

Bengkel merupakan satu aktiviti di mana satu
kumpulan manusia atau lebih cuba
mempraktikkan hasilan dan dapatan dari sesi
taklimat yang telah dijalankan terlebih
dahulu. Terdapat individu atau kumpulan
yang akan mengendalikan aktiviti bengkel
ini. Kemahiran yang didapati dari sesi
bengkel ini akan dipraktikkan secara formal
pada tarikh yang telah ditetapkan.


Penyediaan kertas kerja bengkel ( untuk
tujuan kebenaran & tindakan pihak tertentu)
Logistik & tempat ( Sijil, cenderahati dll)
Surat menyurat ( jika melibatkan jemputan
luar)
Menyediakan selengkapnya keperluan pelajar
untuk menjalankan aktiviti/bengkel
Memastikan segala peralatan/ bahan
mencukupi dan berfungsi dengan baik
sebelum digunakan oleh pelajar

Menulis tajuk bengkel pada papan tulis atau
mengedarkan helaian / pamplet kepada pelajar
Merekod kehadiran pelajar
Penerangan ringkas yang jelas, padat dan tepat
kepada pelajar
Menerangkan teori-teori dan langkah-langkah
penting berkaitan bengkel
Dipastikan pelajar faham apa yang dilakukan
Jawatankuasa terbabit memastikan kelancaran
sepanjang bengkel dijalankan
Menyelia dan membantu pelajar semasa bengkel
berjalan

Memastikan peralatan/ bahan dalam keadaan
baik, dikemas dan disusun semula oleh
pelajar selepas digunakan.
Menyediakan laporan dan membuat post-
mortem

a. Mengapa bengkel tersebut perlu diadakan ?
Soalan ini memerlukan maklumat berkaitan
rasional penganjuran bengkel dan impak bengkel
kepada individu/ masyarakat/ negara.

b. Apakah matlamat yang hendak dicapai?
Menyenaraikan matlamat atau objektif bengkel
c. Siapakah peserta dan tetamu yang perlu
hadir?
Mengenalpasti kumpulan sasaran dan tetamu
jemputan

d. Bilakah bengkel tersebut dijalankan ?
Menentukan tarikh yang sesuai supaya dapat
menarik perhatian kumpulan sasaran.

e. Dimana tempat atau lokasi bengkel?
Memilih lokasi yang sesuai dan memenuhi
standard penganjuran bengkel

Susun atur bengkel hendaklah bersesuaian
dengan amali
Susun atur peralatan bengkel perlulah
sempurna
Keadaan bengkel dan peralatan bersih dan
baik
Peka tentang keperluan pelajar sepanjang
tempoh bengkel
Mengesahkan sesuatu konsep/ teori
Memupuk kerjasama
Pembelajaran melalui pengalaman
Pelajar melakukan amali, memerhati dan
membuat kesimpulan
Mendedahkan murid- murid kepada
kemahiran tertentu

Dijadikan tempat guru menjalankan proses
pegajaran & pembelajaran yang kondusif
Bengkel yang berkualiti akan menjadi
pencetus idea kepada murid-murid bagi
menghasilkan inovasi dan reka cipta
Meransang dan menjana minda pelajar
Dapat mewujudkan suasana yang berlainan
daripada p&p bilik darjah daan menarik
minat murid-murid

Perlaksanaan bengkel memerlukan
perbelanjaan yang banyak
Kaedah bengkel tidak berkesan jika
pelaksanaan bengkel gagal/ tertangguhKaedah bengkel merupakan kaedah yang
paling praktikal digunakan dan dapat
membantu pelajar dalam proses
pembelajaran
Kerja bengkel banyak memerlukan tunjuk
ajar daripada guru sebelum pelajar
menjalankannya sendiri
Persediaan guru dalam penyampaian isi
pelajaran sangat penting dalam melancarkan
proses pengajaran bengkel