Anda di halaman 1dari 19

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK

JALAN BAKAM, 98009 MIRI,


SARAWAK
KERTAS KERJA
PERTANDINGAN HAFAZAN AL-QURAN
The Mi!"#e $% Q&!'(
TARIKH ) 0* SEPTEMBER +0,-
TEMPAT ) IPG KAMPUS SARAWAK
ANJURAN .
Pe'/i/i0!' I1#!2 Pe'/i/i0!' Re'/!h Se2e13e + T!h&' 4 /e'5!'
0e6!1!2! Pe1!3&!' G&& Pe#!3ih I1#!2 IPGKS
J!7!3!' Pe'/i/i0!' I1#!2 8 M9!#
I'13i3&3 Pe'/i/i0!' G&& K!2:&1 S!!;!0
PERTANDINGAN HAFAZAN AL-QURAN
The Mi!"#e $% Q&!'(
IPG KAMPUS SARAWAK , MIRI
,<0 PENGENALAN
Pertandingan ini merupakan salah satu program yang dianjurkan oleh
guru pelatih Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Tahun 3 Semester 2 dengan
kerjasama Persatuan Guru Pelatih Islam IPGKS. Pertandingan ini bertujuan
memberikan peluang kepada guru pelatih dalam merancang mengelola dan
melaksanakan program pertandingan serta meningkatkan kemahiran dari segi
ha!a"an #l$%uran.
Sebagai kesimpulannya diharap program ini akan mendapat kerjasama
daripada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak. Semoga segala
objekti! yang digariskan dan perancangan yang diatur akan dapat dilaksanakan
dengan jayanya.
+<0 RASI$NAL
Pertandingan ini memberi pendedahan kepada guru pelatih Islam
tentang kepentingan #l$%uran kepada diri setiap indi&idu kelebihan mengha!a"
serta mengahayati isi kandungannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan
seharian.
4<0 $BJEKTIF
3.' Sebagai memenuhi kehendak kursus (a!a"an #l$%uran
3.2 )embiasakan diri guru pelatih untuk menjadi seorang pengurus majlis$
majlis yang dijalankan di sekolah
3.3 )emberi kesedaran kepada peserta akan tanggungja*ab yang dipikul
sebagai pelajar terhadap diri keluarga masyarakat bangsa dan negara+
3., )erapatkan ukhu*ah di antara guru pelatih
3.- )elahirkan bakal guru yang mempunyai ciri$ciri peribadi cemerlang+
3.. )endedahkan bakal guru dengan pengalaman dan cabaran yang perlu di
lalui di dalam dunia yang semakin mencabar+
3./ )elahirkan bakal guru yang bermoti&asi tinggi dan rajin berusaha+
-<0 MAKLUMAT PR$GRAM
,.' Sasaran 0 Guru Pelatih Islam IPGKS
,.2 Tempat 0 IPG Kampus Sara*ak
,.3 Tarikh 0 12 2ktober 21',
*<0 STRUKTUR JAWATANKUASA
(Sila Rujuk Lampiran A)
=<0 MANUAL JAWATANKUASA
(Sila Rujuk Lampiran B)
><0 PERAN?ANGAN
BIL AGENDA ?ATATAN
=<, )engadakan mesyuarat perancangan
=<+ )enubuhkan 3a*atankuasa
=<4 )enyediakan kertas kerja
=<-
)enghantar kertas kerja kepada pengarah
untuk diluluskan
=<* )encari dana bagi program
=<= )enyediakan borang penyertaan
=<> Tempahan bagi tempat akti&iti dijalankan
=<8 )emastikan bilangan peserta
=<9
)emastikan tempat program di dalam
keadaan yang baik dan bersih
=<,0
)enyediakan laporan program yang
dijalankan
8<0 ANGGARAN PERBELANJAAN
(Sila Rujuk Lampiran C)
9<0 TENTATIF PR$GRAM
(Sila Rujuk Lampiran D)
,0<0 SENARAI JEMAAH HAKIM
(Sila Rujuk Lampiran E)
,,<0 S@ARAT-S@ARAT HAFAZAN
(Sila Rujuk Lampiran F)
,+<0 PENUTUP
Sesungguhnya kita hanya merancang namun perancangan #llah s*t itu
lebih baik dan mengatasi segala perancangan hamba$4ya. 5iharapkan usaha
kerdil ini sedikit sebanyak mampu membantu guru$guru pelatih menyiapkan diri
dan bersedia untuk menghadapi cabaran sebenar apabila berada di sekolah
pada masa akan datang. (arapan kami agar segala program yang dirancang
dan disusun akan mencapai objekti! yang telah digariskan serta dapat dihayati
juga diaplikasi di dalam kehidupan seharian. #khir kata kami merakam setinggi$
tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara
langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ini. Semoga #llah
S6T merahmati dan mengi"inkan agar amanah yang dipikul di bahu ini dapat
diteruskan oleh generasi muda kita.
SEMAKAN, PENGESAHAN DAN LULUSAN KERTAS KERJA
#. 5isediakan oleh
AAAAAAAAAAAAAAA
7SITI S#R#( 8I4TI 2S)#49
Setiausaha
Pertandingan (a!a"an #l$%uran 21',
Institut Pendidikan Guru Kampus Sara*ak
42 T:;0 1',<=<21<=
B. 5isemak oleh
>>>>>>>>>>>>>>>
7)2(5 (#RIS 8I4 )2(5 42R9
Pengerusi
Pertandingan (a!a"an #l$%uran 21',
Institut Pendidikan Guru Kampus Sara*ak
42 T:;0 1'32=<'<=-
C. 5isokong oleh
>>>>>>>>>>>>>>>
7?IR5#@S 8I4 #85@;;#(9
Pensyarah Penasihat
3abatan Pendidikan Islam dan )oral 73#PI)9
Institut Pendidikan Guru Kampus Sara*ak.
D. 5isahkan oleh
>>>>>>>>>>>>>>>
7)2(#):5 )#5#4I 8I4 8#K#R9
Ketua 3abatan 3#PI)
Institut Pendidikan Guru Kampus Sara*ak )iri
LAMPIRAN A
STRUKTUR JAWATANKUASA
PERTANDINGAN HAFAZAN AL-QURAN
PERINGKAT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI
PENGARAH) :4AIK 8:5@I 8I4 @4:
TIMBALAN PENGARAH) :4AIK G@)8#4G #BK P@R#
PENS@ARAH PENASIHAT) @ST#C )2(#):5 )#5#4I 8I4 8#K#R
@ST#C ?IR5#@S 8I4 #85@;;#(
@ST#C#( 5:#R#4# 8I4TI )2RS(I5I
@ST#C#( )#RI#( 8I4TI R#8#D::
@ST#C )2(5 5#@5 8I4 )@(#)#5
@ST#C )2(5 E@SRI 8I4 E@S@?
PENGERUSI) )2(5 (#RIS 8I4 )2(5 42R
NAIB PENGERUSI I) K(#;I3#( 8I4TI :K(S#4
NAIB PENGERUSI II) )2(#)#5 E@S@? 8I4 ):(#T
SETIAUSAHA) SITI S#R#( 8I4TI 2S)#4
NAIB SETIAUSAHA I) )2(5 (#R@CI 8I4 (#R@4
NAIB SETIAUSAHA II) 4@R@; #?I?#( 8I4TI S(2I8
BENDAHARI I) 422R #)IC# 8I4TI G(#C#;I
BENDAHARI II) )2(5 SE#?I% 8I4 S@(#I)I

K$$RDINAT$R) PEMANTAU KELAS TINDAKAN
@R@S S:TI#
;2K)#4 4@R(#KI)
8I4 2RI24
P#,
$ Penda!taran
peserta
$ #ngka giliran
peserta
$ @rus tempat
peserta
$ @rus tempat
hakim
K:8:RSI(#4
F
K:S:;#)#T#
4
)2(5 (#?::C 8I4
S#K#6I
P#3
$ Pastikan tempat
pertandingan
bersih dan
selamat sebelum
semasa dan
selepas acara.
P@8;ISITI R#?I5#( P#2
$ ?idah7buat iklan9
$ P#27sebarkan
iklan9
5ISIP;I4 F
PR2T2K2;
)2(5 ?IK(RI 8I4
KIPR#6I
P#,
$ Aari )A bagi
bahagian ;BP
$ #mbil kehadiran
guru pelatih
Pengajian #gama
52K@):4T#S
I
)2(5 4#CRI4 8I4
2SI:4
6#4 )@4#@6IR#(
8I4TI 6#4 S@#I5I
$ )engambil dan
merakam acara
yang diadakan
K:8#3IK#4 F
(#5I#(
4@R@; 4#C@6# 8I4
P:;#(
P#'
$ @rus hadiah
peserta
$ @rus cenderahati
(I#S#4 F
S@S@4 #T@R
4@RSI(# 8I4TI P#2
$ Susun meja
hakim78SRB)asji
d9
$ Sediakan
loceng729
$ Susun
kerusi78SR9
$ Susun 8SR
selepas tamat
acara
)#K#4#4
5#4
)I4@)#4
42R(#C6#4I 8I4TI
)#4S2R
P#3
$ Tempah makanan
$ #ir mineral
Sijil (#3I3#( 8I4TI P#45I P#' $ Sediakan sijil
peserta
LAMPIRAN B
MANUAL JAWATANKUASA
PERTANDINGAN HAFAZAN AL-QURAN
PERINGKAT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI
PENGERUSI)
)enyediakan kertas kerja untuk program
)elantik ahli ja*atankuasa program
)erancang menyusun mengarah dan menga*al perjalanan program
TIMBALAN PENGERUSI)
)embantu pengerusi menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul
)elaporkan kepada pengerusi segala perkembangan berkaitan program
SETIAUSAHA)
)encatat dan mengedar minit mesyuarat
)engurus surat menyurat 7jemputan9
Perincian tugas
Pemurnian kertas kerja
)embuat laporan setelah program tamat
NAIB SETIAUSAHA)
)embantu setiausaha menyelesaikan tugas
)embantu bendahari mencari sponsor dan penyempurnaan belanja*an
ke*angan
BENDAHARI)
)encari sponsorBpenyediaan dana program
Penyempurnaan belanja*an ke*angan
)engurus segala masalah yang berkaitan dengan ke*angan
)enga*al aliran *ang masuk dan keluar
)engurus resit$resit pembelian dan pembayaran
)embuat laporan setelah program tamat
K$$RDINAT$R URUS SETIA)
Penyediaan borang penda!taranB bookletBborang maklum balas
)elakukan penda!taran dan undian para peserta
)enyediakan sijil penghargaanBsijil penyertaan
)engenalpasti dan mengemaskini bilangan peserta
)enyediakan cenderamata buat jemaah hakim
K$$RDINAT$R KEBAJIKAN, KEBERSIHAN 8 KESELAMATAN
)emastikan ka*asan akti&iti berada dalam keadaan bersih dan selamat
)emastikan kebajikan peserta
)enempah air mineral
)emastikan makanan dan minuman jemaah hakim tersedia
K$$RDINAT$R PUBLISITI
)embuat hebahan program
)enyediakan banner
)engambil gambar sepanjang akti&iti berlangsung
)enyediakan &ideo bagi tayangan penutupan
K$$RDINAT$R DISIPLIN 8 PR$T$K$L
)enjaga disiplin peserta supaya berada di dalam keadaan yang terka*al
)elaksanakan dan memastikan akti&iti berjalan dengan lancar mengikut protokol
yang betul
K$$RDINAT$R PERSIAPAN 8 TEKNIKAL
)enyediakan segala peralatan yang diperlukan oleh koordinator lain untuk
sepanjang program
)embuat backdrop
)emastikan dan menyediakan peralatan tempat akti&iti mencukupi dan sentiasa
berada dalam keadaan yang baik sebelum dan selepas digunakan
)emastikan alatan ber!ungsi dengan baik sebelum akti&iti bermula
PI? AKTIBITI
)emastikan akti&iti berjalan seperti yang dirancangkan
LAMPIRAN ?
ANGGARAN PERBELANJAAN
PERTANDINGAN HAFAZAN AL-QURAN
PERINGKAT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI
BIL PERKARA
AMAUN
?ATATAN
BUTIRAN
LANJUT
JUMLAH
CRMD
'.
Aenderamata
)akanan
R),.11 G /.
orang
R)31, Sendiri
2. )inuman - $ )ohon dari Stor
3.
(#5I#(
P:RT#)# R)/1 G 2 R)',1
K:5@# R)-1 G 2 R)'11
K:TIG# R)31 G 2 R).1
S#G@(#TI R)'- H 2 R)31
,.
;#I4$;#I4
K:RT#S #, ' $ )ohon dari Stor
SI3I; P:S:RT#
5#4 (#KI)
3- $ )ohon dari Stor
JUMLAH RM440<00 M9h9' S&27!'5!' IPG
Kami memohon agar pihak IPG Kampus Sara*ak dapat memberi sokongan
sepenuhnya agar program ini dapat berjalan dengan jayanya.
Permohonan peruntukkan perbelanjaan ini /i#&#&10!' E 3i/!0 /i#&#&10!'<
LAMPIRAN DE,
TENTATIF
PERTANDINGAN HAFAZAN AL-QURAN
PERINGKAT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI
M!1! A03iFi3i ?!3!3!'
1<11$1<31 Penda!taran Peserta @rus Setia
1<31$1=11 Kedatangan (akim
1=11$''11 Pertandingan 8ahagian ;elaki F
Perempuan
Ka*asan asing bagi
bahagian ;BP
LAMPIRAN DE+
TENTATIF MAJLIS PEN@AMPAIAN HADIAH
PERTANDINGAN HAFAZAN AL-QURAN
PERINGKAT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI
M!1! A03iFi3i ?!3!3!'
'111$'131 Kedatangan Guru Pelatih F 3emputan
'131$'211 Ketibaan IIP F Tetamu 3emputan
8acaan 5oa
Persembahan Pembukaan %asidah
@capan Pengerusi Program )inggu
Kesenian Islam
Penyampain (adiah
Persembahan Pemenang
8ersurai
LAMPIRAN EE,
SENARAI JEMAAH HAKIM
PERTANDINGAN HAFAZAN AL-QURAN CLELAKID
PERINGKAT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK
Bi# PENGKHUSUSAN PENGADILAN NAMA HAKIM
' Ketua (akim ?irdaus bin Ahe )usa
2 (a!a" dan ;ancar )ohd Culkanain bin Sedi
3 Taj*id dan ?asohah )ohamad Eusu! bin )ehat
, Suara dan Gaya Sya"ani 8in 3apkin
- ?atihB)unabih )ohd (aru"i bin (arun
LAMPIRAN EE+
SENARAI JEMAAH HAKIM
PERTANDINGAN HAFAZAN AL-QURAN CPEREMPUAND
PERINGKAT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK
Bi# PENGKHUSUSAN PENGADILAN NAMA HAKIM
' Ketua (akim 4uraJilah 8inti Culki!li #bd Rahman
2 (a!a" dan ;ancar 4urul 4a"u*a 8inti Pelah
3 Taj*id dan ?asohah 4oor #mi"a 8inti Gha"ali
, Suara dan Gaya 4ur (ami"ah 8inti #"mi
- ?atihB)unabih Siti Sarah 8inti 2sman
LAMPIRAN EE4
AHLI JAWATANKUASA KEHAKIMAN
PERTANDINGAN HAFAZAN AL-QURAN
PERINGKAT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK
K$$RDINAT$R PEMANTAU PETUGAS
Taklimat (akim )ohd (aris 8in )ohd 4or )ohd ?irdaus 8in Ahe
)usa
8orang Kehakiman Siti Sarah 8inti 2sman )ohd (aru"i 8in (arun
3urukira F Penjaga masa $ '. )ohd #"lan 8in Ahe
)uhamat 4or
2. )ohammad Khairie
4i"am 8in 8akri
3. 4ooralam Kusairi
,. 4ursya!a*ani ?atin
8in )ailin
LAMPIRAN F
S@ARAT-S@ARAT
PERTANDINGAN HAFAZAN AL-QURAN
PERINGKAT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK
S@ARAT-S@ARAT PESERTA
'. Setiap kelas WAJIB menghantar seorang *akil bagi bahagian lelaki dan
seorang *akil bagi bahagian perempuan.
2. Peserta hendaklah mengha!a" ayat$ayat la"im atau surah$surah yang telah
ditetapkan oleh ja*atankuasa pusat.
BENTUK UJIAN
'. Setiap peserta diuji bacaan #l$%uran secara ha!a" dangan lisan melalui
beberapa Surah daripada ayat$ayat la"im dan surah$surah yang ditetapkan
dengan lancar serta mengambil kira hukum$hukum taj*id !asohah dan suara.
2. Setiap peserta di*ajibkan membaca surah #l$?atihah pada soalan pertama.
3. Sekiranya peserta itu gagal menyambung bacaan hakim ?atihBmenambah dalam
kertas undi yang pertama ia diberi peluang mengha!a" surahBayat pilihan hakim
?atih itu sekiranya masa belum tamat lapan minit.
,. Sekiranya ia gagal juga meneruskan ayat$ayat bacaan maka ujian kepadanya
ditamatkan.
PILIHAN A@AT
1. Setiap peserta akan mengundi dengan memilih satu sampul surat yang
mengandungi ayat$ayat la"im atau potongan ayat dari surah$surah yang
ditetapkankemudian menyerahkan kepada hakim ?atih.
2. Setiap peserta tidak akan mengetahui ayat$ayat yang ditentukan kepadanya
melainkan setelah ayat itu dikemukakan kepadanya oleh hakim ?atih atau
)unabbih diatas pentas.
MASA BA?AAN
'. Setiap peserta dikehendaki mengha!a" ayat$ayat la"imBsurah$surah yang
ditentukan dalam jangka masa < minit.
2. (akim ?atih atau )unabih pada bila$bila masa boleh menamatkan bacaan
peserta setiap surah atau ayat yang telah ditetapkan atau bacaan pada
keseluruhannya jika di!ikirkan perlu.
BENTUK BA?AAN
'. Peserta dikehendaki mengha!a" mengikut bacaan tad*ir sahaja.
PAKAIAN PESERTA
'. Peserta lelaki hendaklah memakai pakaian kebangsaan yang lengkap
7bersamping dan bersongkok9.
2. Peserta perempuan hendaklah berbaju kurung dan tudung yang sempurna.
?ARA PENGHAKIMAN
'. Penghakiman ha!a" #l$%uran dibahagikan kepada 3 bahagian dengan pecahan
)arkah seperti berikut0
a9 (a!a" dan lancar 0 -1 )arkah
b9 Taj*id dan ?asohah 0 ,1 )arkah
c9 Suara dan gaya 0 '1 )arkah
2. @jian ha!a" #l$%uran dihakimi oleh satu jamaah hakim seramai - orangdiketuai
oleh seorang ketua hakim dan dipengerusikan oleh seorang pengerusi jamaah
hakim
!D Ke3&! h!0i2 ) , 9!'5
b9 H!0i2 h!%!G /!' #!'"! ) , 9!'5
c9 H!0i2T!6;i/ /!' F!19h!h ) , 9!'5
d9 H!0i2 S&!! /!' G!H! ) , 9!'5
e9 F!3ihEM&'!77ih ) , 9!'5
------------
* 9!'5
?ARA PEMARKAHAN
'. 8#(#GI#40 H!%!G /!' L!'"! C*0 2!0!hD
Kesalahan yang diambilkira dalam bahagian ha!a" dan lancar adalah seperti berikut0
a9 8acaan berulang$ulang dipotong ' markah
b9 8acaan terhenti$henti dipotong ' markah
c9 8acaan teragak$agak dipotong ' markah
d9 8acaan tertinggal atau tertambah satu huru! atau salah baris dipotong '
markah
e9 8acaan tertinggal atau tertambah dipotong 2 markah
!9 8acaan salah sambung dipotong 2 markah
g9 8acaan melangkau atau tersasul dipotong 2 markah
h9 8ukaan bacaan Tad*ir diperingatkan jika masih tidak ikut bacaan Tad*ir
dipotong 3 markah
i9 Gagal menghabiskan bacaan ayat atau surah yang ditentukan hendaklah
peringatkan setiap sepuluh saat dipotong ' markah
j9 Gagal 8acaan #l$?atihah dipotong - markah
k9 8acaan yang tidak mengikut lahjah #rab dipotong ' markah
2. 8#(#GI#40 T!6;i/ /!' F!19h!h C-0 2!0!hD
a9 )arkah akan dikira bagi peserta yang dapat membaca secara ha!a" ayat$
ayat atau la"im atau ayat$ayat dari surah yang dipilih dengan cara undi
b9 Tiap kesalahan taj*id dan !asohah dipotong ' markah
c9 Setiap soalan yang gagal dibaca dipotong '1 markah. :mpat soalan
gagal dibaca dipotong ,1 markah
3. 8#(#GI#40 S&!! /!' G!H! C,0 2!0!hD
a9 )arkah akan diberi kepada peserta$peserta yang mempunyai kemerduan
suara bersih dan licin terang dan lantang dan markah akan diberi lebih
bagi suara yang amat merdu dan dapat menghidupkan rentak$rentak
suara.

Anda mungkin juga menyukai