Anda di halaman 1dari 2

MENENTUKAN PERIODE DAN FREKUENSI GETARAN PEGAS

Tujuan : Menentukan periode getaran dan frekueni getaran pada pega


A!at dan "a#an : $% Pega
&% 'e"an dengan (aa ) $kg
*% Stop +at,#
-% Paku
.angka# per,o"aan :
$% Maukan "e"an da!a( +ada#/ kaitkan ujung pega pada +ada#% Pangka! pega
di ta!i dengan raffia !a!u ta!ikan raffia pada paku di ata papan/ e#ingga pega
(enggantung%
&% Saat paku da!a( keadaan eti("ang "e"an di tarik ke "a+a# e,ara per!a#an0
!a#an ke(udian di !epa%
*% Dengan (enggunakan top+at,#/ ,atat +aktu untuk $1 ka!i getaran%
-% 2itung periode dan frekueni geteran pega e!a(a +aktu 3ang te!a# ter,atat%
2ai! dikui
Sete!a# (e!akukan per,o"aan di ata dapat di#itung periode dan frekueni getaran
pada pega%
Diketa#ui : n ) $1 ka!i
t ) 4
Ditan3a : a5 T67
"5 f6%7
8a+a" :
a5 T ) t 9 n
) 4 9 $1
) 1/4

"5 f ) n 9 t
) $1 9 4
) $/-* 2:
Kei(pu!an :
Dari per,o"aan 3ang te!a# ka(i !akukan diata ka(i (en3i(pu!kan "a#+a dengan (aa
$kg/ "enda di tarik ke"a+a# dari keadaan eti("ang (enga#ai!kan $1 ka!i getaran
da!a( +aktu ;%<- detik dan ka(i "u!atkan (enjadi 4 detik% Se#ingga (enga#ai!kan
periode e"ear 1/4 dan frekueni e"ear$/-* 2:%
Na(un aat ka(i (eng#itung dengan ru(u 3ang (e!i"atkan (aa/ kontanta pega/
dan o(ega tidak ka(i dapat #ai! 3ang a(a dengan ru(u 3ang te!a# ka(i tu!i di ata%
Perta("a#an panjang 1/1*(/ untuk (en,ari kontanta pega ka(i (e!i"atkan ru(u
F ) k%=> %
(%g ) k% 1/1*
$%$1) 1/1*k
K) ***/**
T
&
) -?
&
(9 k f
&
) k9 -?
&
%(
) -% */$- %*%$- %$ 9***/** ) ***%**9 - % */$- %*%$-%$
) 1%$& ) </-@
T ) 1%*- ) &/A 2:
na(un untuk #ai! ak#ir tidak ka(i te(ukan kea(an/ ka(i (o#on apa"i!a te!a#
(e("a,a !aporan ka(i Anda "ia (e("antu (eng#itung dan (en3e!eaikan (aa!a#
ka(i%