Anda di halaman 1dari 14

Pengalaman internship dan

hubungkan dengan isu pendidikan


Ahli kumpulan:Lee Mei Zhen
Ong Sze Ling
Apa itu Kepimpinan?

kepimpinan merupakan keupayaan


mempengaruhi, memotiasi, mengubah sikap dan
tingkah laku orang ba!ahan supaya bersetu"u
untuk melaksanakan program#program dan
melakukan perubahan#perubahan ke arah
pen$apaian matlamat organisasi%

Pemimpin sesuatu organisasi pendidikan selalu


dikatakan sebagai seorang yang
bertanggung"a!ab terhadap semua aktiiti yang
berlaku serta kepimpinannya akan menetapkan
hala tu"u organisasi dan kepentingan pendidikan
pada pela"ar%

&alau bagaimanapun, seseorang pemimpin


tidak dapat mengelakkan diri daripada isu#isu
yang !u"ud dalam kepimpinan kerana kita
sedar baha!a di dunia ini tiada seorang insan
yang sempurna%

Kepimpinan merupakan kun$i utama dalam


sesuatu organisasi, pengurusan dan
pentadbiran pendidikan di seluruh dunia%

'etapi kita perlu ingat baha!a, kepimpinan


dalam
pendidikan adalah unik dan memerlukan
pengetahuan yang luas kerana melibatkan
menguruskaninsan dari pelbagai umur yang
berlainan pada sesuatu masa%
kita akan isu kepimpinan yang kami menghadapi
semasa men"alankan internship%
(su pertama:Keselamatan

)erlaku kes#kes guru diugut oleh ibu bapa pela"ar


yang tidak puas hati dengan $ara anak mereka
dilayan%
Misalnya ibu bapa suka membuat aduan dengan
guru besar %*membersihkan kelas,menghukum anak
murid+

Kalau dahulu rotan merupakan satu $ara untuk


mendidik pela"ar, tetapi sekarang rotan merupakan
satu "alan untuk guru disaman%

(su ini merupakan $abaran utama kepada pemimpin


sekolah kerana ketika ingin mendidik generasi muda,
pada masa yang sama masalah ini men"adi kekangan%
(su kedua:,isiplin

Perselisihan -aham antara guru dalam melaksanakan


aktiiti berlaku% (ni mungkin berlaku apabila komunikasi
antara bahagian kurang berlaku dan salingmenuding
"ari apabila !u"udnya sesuatu masalah%
Misalnya sekolah datang seorang penolong kanan
yang baru%

Masalah disiplin orang ba!ahan kebiasaannya selalu


dikaitkan dengan masalah rumah tangga ataupun
masalah#masalah keluarga% 'ekanan emosi akibat
daripada masalah di rumah akan terba!a ke tempat
ker"a dan seterusnya mengganggu kebolehan guru
tersebut untuk beker"a%
(su Ketiga:'anggung"a!ab

'erdapat dalam kalangan guru yang


tidak men"alankan tanggung"a!ab
dengan penuh dedikasi% (ni berlaku
apabila guru tersebut menga"ar kelas
tambahan di luar dan mendapat
pendapatan yang lumayan dan
dengan itu penga"aran di sekolah
tidak di titik beratkan%

(su Keempat:Arahan ketua

Masalah ini timbul apabila guru tidak


menghormati pemimpin sekolah
disebabkan isu peribadi ataupun tidak
selesa dengan kepimpinan di sesebuah
sekolah%

Selain itu, tahap pendidikan guru mungkin


lebih tinggi daripada pemimpin sekolah
dan ini menyebabkan mereka tidak
menghormati pemimpin mereka dengan
anggapan mereka lebih bagus%
Simpulan ke$il

(su#isu ini bukan saha"a memberi kesan


kepada golongan pendidik di sesebuah
sekolah malah "uga kepada golongan
pela"ar%

(su#isu kepimpinan, pemimpin mempunyai


tanggung"a!ab untuk memberi
kepimpinan bermoral kepada anggota
masing#masing%

Kata bidalan ./uru ken$ing berdiri, anak


murid ken$ing berlari0%
Pendekatan#pendekatan yang sesuai digunakan oleh pemimpin untuk
menghadapi isu#isu
kepimpinan%
a% Penaklukan*,omination+

Mengutamakan kepentingan diri dan


mengetepikan hak#hak orang dan kumpulan lain%
b% )eker"asama*1ollaboration+

Men$apai kepentingan diri dan kepentingan


orang lain se$ara penyelesaian bersama
$% Pen"auhan*Aroidan$e+

Mengenepikan kon2ik
d% Mengalah*A$$omodation+

Mengutamakan kepada orang lain


e% )ertolakAnsur*1ompromise+

Men$apai kepentingan diri dan


kepentingan kumpulan se$ara
sederhana
-% Komunikasi

Komunikasi adalah suatu alat, aktiiti,


strategi dan proses dalam
pengurusan organisasi pendidikan
pendidikan%
Kesimpulan

Kepemimpinan selalunya dikaitkan dengan proses


seseorang mempengaruhi orang lain supaya
mengikutnya untuk melaksanakan tugas#tugas
organisasi agar matlamat organisasi ter$apai%

,alam erti kata lain kepemimpinan sebagai $ontoh


adalah proses seorang ketua kapal dilaut
menguruskan dan mengarah anak kapalnya agar
kapal yang dinaiki itu tidak tenggelam serta sampai
ke destinasi yang selamat !alaupun pada satu
ketika terpaksa mengharungi lautan bergelora
mahupun ribut%

Mengikut Ishak Bin Sin (2002) kepimpinan ini juga bererti seorang itu
perlulah sanggup menanggung risiko, demi menyelamatkan orang
bawahannya, menjadi kepala dalam misi yang berbahaya dan sama
sama merasa kepayahan yang dialami orangorang bawahan, (!iket,
"# $#,200%)#
Malah, pemimpin perlu sering berusaha untuk mempertingkatkan
tahap keperluan dan kebolehan orang bawahnya supaya lebih
bertanggungjawab dan berjaya menyelesaikan tugas organisasi ke
peringkat maksimum walaupun terpaksa menghadapi pelbagai
&abaran#