Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 3 DUNIA SAINS DAN

TEKNOLOGI
Mata Pelajaran : Dunia Sains Dan Teknologi
Tarikh: 30 Ogos 2013
Masa: 10.30-11.30 pagi
Tempoh: 60 minit
Kelas: 3 Bijak
Bil. Murid : 28 Orang
Standard Pembelajaran : 2.1.3 dan 2.1.5
Objektif Pembelajaran : Di akhir pelajaran, murid dapat
2.1.3 Membanding dan membezakan set gigi susu dengan set
gigi kekal daripada aspek bilangan, kekuatan dan jangka
hayat.
2.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
Elemen merentas kurikulum (EMK) : TMK
Bahan Bantu Mengajar :
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran :
Kemahiran Proses Sains : Memerhati, Mentafsir maklumat, Mengelas, Komunikasi
Kemahiran Berfikir : Meneliti, Menghubung kait, Menjana idea, Membanding Beza
Nilai Murni : Bekerjasama, nilai mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan, sedia menerima
arahan

Fasa/masa Kandungan Aktiviti P&P catatan
Orientasi
(5 minit)
Jenis aktiviti :
Teka apakah
saya

Pengenalan
kepada tajuk
Guru menunjukkan kotak
misteri kepada semua murid
Guru meminta murid meneka
kandungan kotak misteri
tersebut
Guru membuka kota misteri
bersama-sama dengan
murid.
Guru mengaitkan aktiviti
dengan tajuk pelajaran hari
ini
KPS:
Komunikasi
Memerhati

KB:
Menjana idea

Nilai :
Bekerjasama

Sumber P&P:

Pencetusan
idea
(15 minit)
Jenis aktiviti :
Cerita pendek :
Lawatan sambil
belajar


Guru mengedarkan skrip
cerita pendek kepada semua
murid.
Guru memilih beberapa
orang murid untuk
melakonkan watak dalam
cerita pendek : Lawatan
sambil belajar.
Guru bertanya kepada murid
tentang cerita berkenaan.
Soalan :
1) apakah yang kamu dapat
faham berdasarkan cerita
tersebut?
Jangkaan jawapan :
1) cara tumbuhan membiak :
penyebaran biji benih oleh
haiwan
KPS:
Memerhati
Komunikasi,
Mentafsir
maklumat

KB:
Menjana idea
Meneliti
Menghubung
kait

Nilai:
Toleransi,
Sedia terima
arahan


Penstruktur
an semula
idea
(30 minit)
Persembahan
slaid Power
point mengenai
cara pembiakan
tumbuhan
Melalui
penyeba
ran biji
benih
Melalui
air
Oleh
angin
,mekanis
me
letupan
Guru mempersembahkan
slaid power point berkenaan
cara pembiakan tumbuhan di
hadapan kelas
Guru mengemukakan soalan
kepada murid untuk melihat
sejauh mana pemahaman
murid
KPS:
Memerhati
Mentafsir data
mengelas

KB:
Menjana idea
Meneliti
Menghubung
kait
Membanding
beza

Nilai:
Yakin
Kerjasama

Sumber P&P
Slaid
Powerpoint
Aplikasi
idea
(5 minit)
Kotak beracun Mengikut kumpulan yang
telah dibahagikan, murid
bersedia untuk aktiviti kuiz
Setiap ahli kumpulan perlu
mencabut kad nombor untuk
menentukan no soalan
Ahli kumpulan yang berjaya
memberikan jawapan yang
betul akan diberikan 2
markah
Kuiz ini dimenangi oleh
KPS:
Mentafsir
maklumat

KB:
Membuat
keputusan
Meneliti

BBM:
Kertas nombor
kumpulan yang memenangi
markah yang paling banyak

soalan kuiz
Refleksi
(5 minit)
Rumusan
tentang isi
penting
pelajaran

Guru membuat rumusan
pelajaran hari ini.
Muri diberikan nota ringkas
dan lembaran kerja
berkenaan topik pada hari
ini.

KPS:
Komunikasi

KB:
Menghubung
kait idea.

Sumber P&P:
Nota ringkas
Lembaran kerja

Nilai:
Menghargai
sumbangan
sains dan
teknologi

Anda mungkin juga menyukai