Anda di halaman 1dari 29

ISLAM HADHARI DAN PROSES

PEMBANGUNAN NEGARA
10 PRINSIP
DISEDIAKAN OLEH:
KOAY BEE LENG
KOVARNAN A/L NADARAJAH
LOGESWARI A/P KALIDASAN
10 PRINSIP ISLAM HADHARI
Keimanan dan ketakwaan kepada Ilahi
Kerajaan yang adil dan beramanah
Prinsip rakyat yang berjiwa merdeka
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
Pembangunan ekonomi yang seimbang dan
komprehensif
Kehidupan berkualiti
Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita
Keutuhan budaya dan moral
Pemeliharaan alam semula jadi
Kekuatan Pertahanan

Prinsip 1: Kerajaan yang
adil dan beramanah

Kerajaan adil dan beramanah membawa maksud
penghayatan sifat murni,jujur, telus,mulia dan
bertanggungjawab dalam segala aspek tugas dan
tanggungjawab kerajaan mengikut lunas-lunas
agama,undang-undang dan peraturan.

Konsep Bersih, Cekap dan Amanah telah dilancarkan
pada pertengahan
April 1982 oleh Y.A.B. Dato Sri Dr. Mahathir Mohamad

TUJUAN
menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran
dalam struktur pemerintahan negara manakala
Pelaksanaan Penerapan Nilai-nilai islam, Budaya
Kerja Berkualiti dan Piagam Pelanggan adalah bukti
bahawa kerajaan serius memperjuangkan keadilan
dan komited terhadap amanah dan tanggungjawab
sebagai pemarintah


Prof. Dr Hamka menyebut; "Adil itu ialah
meletakkan sesuatu kena pada tempatnya".
Ini bermakna adil adalah memberi hak kepada
yang berhak akan haknya, mengikut kadar dan
keperluan masing-masing.
Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada
keturunan, warna kulit, bangsa, kedudukan,
miskin, kaya atau perbezaan agama
Amanah pula bermaksud menunaikan segala
tanggungjawab dan kewajipan yang diletakkan ke atasnya.

Selain itu, Islam Hadhari menekankan amalan tadbir urus
yang baik (good governance) dan adil serta amanah
kepada semua lapisan rakyat.

Pengurusan negara yang cekap, adil, amanah (tidak boros
dan perbelanjaan berhemah) akan melahirkan negara yang
baik, maju dan dirahmati Allah SWT.
Prinsip 2: Prinsip Rakyat
yang Berjiwa Merdeka
Rakyat berjiwa merdeka merupakan prinsip ketiga
hendak dicapai di bawah prinsip Islam Hadhari.

Prinsip ini dilancarkan oleh pihak kerajaan malaysia
dalam usaha untuk mewujudkan sebuah masyarakat
malaysia yang maju dan mempuyai daya saing tinggi
di pentas global sesuai dengan kehendak serta
tuntutan syariat Islam.
Jiwa merdeka mampu memberi aspirasi kepada individu
untuk melahirkan pemikiran kreatif dan inovatif.

Manakala masyarakat yang berjiwa merdeka boleh
melahirkan pemikiran yang dinamik serta progresif.

Masyarakat yang berjiwa merdeka akan berusaha
mengembeling tenaga dan buah fikiran menurut peraturan
undang-undang dan etika dengan menjadikannya sebagai
landasan masyarakat Islam Hadhari yang berfikiran
terbuka .
Masyarakat berjiwa merdeka juga tidak akan dijajah
dengan tuntutan hawa nafsu yang sentiasa menggalakkan
perlakuan yang bertentangan dengan semangat Islam
Hadhari dalam erti kata sebenar.
Pelaksanaan program Islam Hadhari sebagai usaha untuk
mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju
wajar disokong untuk memastikan Malaysia amnya,
masyarakat Islam khususnya berada di landasan yang
betul sesuai dengan kehendak serta tuntutan syatiat
Islam.
Prinsip 3: Penguasaan Ilmu
Pengetahuan
Penguasaa ilmu pengetahuan membawa maksud
kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara
intergratif boleh menjadikan kita memiliki kekuatan
pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya
kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan
kekuatan peribadi dapat ditampilkan dan
ketangkasan jasmani dapat dibangunkan.
Ilmu merupakan satu tuntutan utama dalam Islam di
mana galakan menuntut ilmu telah bermula semenjak
Nabi Adam a.s diciptakan oleh Allah SWT

Penguasaan ilmu menyebabkan umat Islam dapat
membezakan kebenaran dan kebatilan.

Penguasaan ilmu pengetahuan secara berterusan akan
membantu masyarakat Malaysia sentiasa kehadapan
dan bersifat semasa.
Ilmu pengetahuan juga akan membawa kepada
kesedaran bahawa pencipta semua makhluk
termasuklah manusia akan mambawa kepada sifat
patuh dan cinta akan Maha Pencipta, iaitu Allah AWT

Sifat taat dan cinta itu membawa kepada kesedaran
rohani dalam menuju ke arah melakukan kebaikan
sesama umat manusia dan makhlul yng lain.

Kerajaan menitikberatkan kesejahteraan
kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di
dunia ini dari segi sosio-ekonomi, taraf hidup,
kesihatan,kehidupan fizikal, pendidikan
yang bermutu, infrastruktur,kesihatan emosi,
dan mental serta kesejahteraan spiritual
Konsep Islam Hadhari membentuk
masyarakat yang berimandan kukuh
agama untuk menuju ke arah kehidupan
yang berkualititi.
Kerajaan membangunkan institusi
pendidikan Islam dengan pesatnya.
Misalnya : Sekolah Menengah
KebangsaanAgama, kolej-kolej Islam,
Kolej Universiti Islam dan Universiti Islam.


Melahirkan generasi muslim yang
berakhlak padamasa hadapan, tinggi
ilmu dan luhur budinya.
Bukti kerajaan amat dinamik
Melalui konsep Islam Hadhari, pihak kerajaan
harus menjalankan fungsi dan menggalas
tanggungjawabkekhalifahan seterusnya
memantapkan kedudukan agamaIslam bagi
menjamin keamanan, kesejahteraan dan
kemakmuran kepada rakyat dan negara.
Kehidupan berkualiti akan dicapai melalui
usaha pemimpin-pemimpin negara memenuhi
keperluan kehidupan asasiseperti memelihara
amalan beragama, kemampuanmemajukan
taraf pendidikan, menghayati kehidupan
yangaman, hak memiliki harta dan jaminan
kepada generasimasa hadapan yang
cemerlang
Khalifah Allah juga bertanggungjawab
mengurus,mengharmonikan dan
memakmurkan alam ini berlandaskan
ketentuan dan garis panduan yang
telahditetapkan oleh Allah S.W.T
Dalam konteks mencapai kehidupan yang
berkualiti,kemudahan persekitaran turut
diberi perhatian. Tempat rekreasi dan
kemudahan beriadah turut sama difikir perlu
dalam membina masyarakat yang sihat dan
bertenaga seterusnya dapat membentuk
kehidupan yang bermakna
Menurut Islam, Allah telah melantik manusia
sebagai KhalifahNya di atas muka bumi ini.
Manusia diberikan beberapa kualiti untuk
mentadbir dunia dan hal ehwalnya,
diberikan tanggungjawab dan amanah
untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Allah
dalam bentuk fizikal yang terbaik dan
bersesuaian. Justeru itu, pembalasan-
pembalasan baik dan bruk akan diberikan
oleh Allah s.w.t berkenaan dengan
pelakasanaan tuntutan-tuntutan Allah tadi.
Pencemaran sebenarnya berpunca
daripada manusia dan memberikan implikasi
buruk kepada alam sekitar, manusia dan
makhluk-makhluk lain juga. Dalam Islam, kita
diingatkan bahawa malapetaka dan
bencana di atas dunia adalah akibat
daripada tangan-tangan dan perbuatan
manusia sendiri.
Kesihatan adalah salah satu anugerah Allah
yang cukup besar kepada umat manusia.
Manusia patut bersyukur terhadap Allah bagi
segala anugerah yang dikecapi oleh
mereka. Salah satu cara bagaimana
bersyukur kepada Allah bagi anugerah
kesihatan ini adalah dengan cara
memelihara alam sekitar mengikut peraturan
yang Allah tetapkan dan Sunnah Rasulullah
s.a.w.
Pendekatan Islam Hadhari melihat aspek
pertahanan bukan sahaja isu-isu yang
meliputi kekuatan ketenteraan dan
persenjataan, seperti juga merangkumi
kekuatan diri, fizikal dan spiritual.
Kekuatan pertahanan akan menjamin
kestabilan, keamanan dan keselamatan
negara yang membolehkan proses
pembangunan dilakukan secara
berterusan.

Negara perlu diperlengkapkan dengan plan
bersama program jangka panjang untuk
menyemai rasa hak dan tanggungjawab
terhadap nusa bangsa dan negara.
Melalui pendekatan ini, pertahanan bermula
dengan kekuatan dalaman (spiritual), yang
akan menjana kekuatan fizikal.
Pendekatan Islam Hadhari akan memastikan
kemantapan jati diri dan kekuatan dalaman
rakyat Malaysia serta keupayaan
mempertahankan negara dengan penuh
kesungguhan.
Negara perlu menyediakan segala
keperluan berupa prasarnana dan
peralatan perang yang berteknologi tinggi
bagi mengekalkan keamanan.
Segala peralatan ini perlulah dibangunkan
sendiri oleh pakar-pakar tempatan dalam
kalangan rakyat Malaysia bagi
mengelakkan pergantungan kepada pihak
luar semata-mata.