Anda di halaman 1dari 2

Menjadi Seorang Aktivis Pergerakan

Istilah HAROKAH mulai populer di Indonesia di tahun 1980-an. Kata yang dimanai se!agai "ergeraan ini mulai
ara! di telinga ita masyaraat Indonesia !ersamaan dengan mem!an#irnya !uu-!uu pergeraan di Indonesia$
yang !erasal dari %imur %engah. &anya diantarnya adalah tulisan-tulisan dari tooh pergeraan yang mengilhami
mun'ulnya !eragam geraan pem!aharuan di !er!agai !elahan dunia$ (st. Hasan al-&anna dan (st. )ayyid *ut!
adalah dua diantaranya.
+ia Haroah disandingan dengan ata Islam$ men#adi Haroah Islamiyah$ maa ia adalah semangat untu
mengem!alian Islam agar em!ali hadir dalam ehidupan nyata$ men#elma men#adi perlau setiap insan dalam posisi
apapun dan se!agai apapun. %ar!iyah adalah agenda guna men'apai tu#uan terse!ut.
)asaran-sasaran untu men'apai tu#uan ters!et adalah %a,in -pem!entuan./
1. As-)yahsiyah Islamiyah -"ri!adi 0uslim.
1. Al-(srah al-0uslimun -Keluarga 0uslim.
2. 3aulah Islamiyah -"emerintahan Islam.
4. Khila5ah Islamiyah
3an muaranya adalah men#adian Islam se!agai penopang parada!an !agi seluruh ehidupan manusia dan espansi
untu menyelesaian segala pro!lematia umat manusia.
)e!uah organisasi termasu Haroah tida mungin !isa !er#alan se'ara mulus tanpa ehadiran ati6is-ati6is dengan
militansi tinggi. Ke!eradaan ati6is Haroah yang militan men#adi se!uah enis'ayaan. 7una men'apai tu#uan
Haroah Islamiyah$ ati6is Haroah harus mempunyai arater seperti yang A88OH gam!aran dalam *) Al 0aidah
94$ yani/
Hai orang-orang yang !eriman$ !arangsiapa di antara amu yang murtad dari agamanya$ maa ela Allah aan
mendatangan suatu aum yang Allah men'intai merea dan mereapun men'intai:ya$ yang !ersiap lemah lem!ut
terhadap orang yang mumin$ yang !ersiap eras terhadap orang-orang a5ir$ yang !er#ihad di#alan Allah$ dan yang
tida taut epada 'elaan orang yang sua men'ela. Itulah arunia Allah$ di!erian-:ya epada siapa yang
diehendai-:ya$ dan Allah 0aha 8uas -pem!erian-:ya.$ lagi 0aha 0engetahui.
Karateristi ati6is Haroah -"ergeraan. dalam ayat di atas adalah/
"ertama$ 0en'intai A88OH di atas segalanya. ;inta adalah energi ehidupan dan men'intai A88OH adalah energi
dari segala energi.
Kedua$ !ersiap lemah lem!ut epada sesama orang !eriman. Hal paling rendah yang perlu di,u#udan terhadap
sesama 0umin adalah !er!ai sanga. )etelah 'inta epada A88OH$ euatan yang paling !esar adalah euatan
(hu,ah.
Ketiga$ !ersiap penuh ,i!a,a dalam !erahapan dengan orang-orang a5ir. )alah satu penyait se!agian umat Islam
adalah alah mental di hadapan orang-orang a5ir dan men#adi penyam!ung lidah merea.
Keempat$ &er#ihad di #alan A88OH adalah !agian dari Iman.
Kelima$ Al-<ala= -8oyalitas$ esetiaan$ pem!elaan. hanya di!erian epada A88OH$ Rasululloh dan orang-orang yang
!eriman.
)edangan AH8A* ati6is Haroah tergam!ar dalam *) Al-An5al 49-4>
-49. Hai orang-orang yang !eriman. apa!ila amu memerangi pasuan -musuh.$ maa !erteguh hatilah amu dan
se!utlah -nama. Allah se!anya-!anyanya?@10A agar amu !eruntung.
-4@. 3an taatlah epada Allah dan Rasul-:ya dan #anganlah amu !er!antah-!antahan$ yang menye!a!an amu
men#adi gentar dan hilang euatanmu dan !ersa!arlah. )esungguhnya Allah !eserta orang-orang yang sa!ar.
-4>. 3an #anganlah amu men#adi seperti orang-orang yang eluar dari ampungnya dengan rasa anguh dan dengan
masud riya= epada manusia serta menghalangi -orang. dari #alan Allah. 3an -ilmu. Allah meliputi apa yang merea
er#aan.
"ertama$ teguh hati dan pendirian. )etiap ati6is Haroah harus mempunyai onsistensi dalam menghadapi segala
ondisi dan eandaan
Kedua$ memper!anya 3Birullah dan senantisa ingat epada A88OH. 3Biir epada A88OH merupaan salah satu
indiasi adanya #alinan iatan yang uat antara manusia dengan A88OH.
Ketiga$ 0en#aga (hu,ah dan meninggalan segala hal yang menim!ulan perpe'ahan dan permusuhan.
Keempat$ )a!ar$ ia adalah salah satu energi guna mengem!an tugas da,ah
Kelima$ Rendah hati.
)elamat !er#uang epada para ati6is Haroah$ emampuan untu senantisa men#aga ualitas 0ana,iyah adalah
un'i e!erhasilan dari apa yang diper#uangan.
Hai :a!i$ o!aranlah semangat para mumin untu !erperang. +ia ada dua puluh orang yang sa!ar diantaramu$
nis'aya merea aan dapat mengalahan dua ratus orang musuh. 3an #ia ada seratus orang yang sa!ar diantaramu$
nis'aya merea aan dapat mengalahan seri!u dari pada orang a5ir$ dise!a!an orang-orang a5ir itu aum yang
tida mengerti ?Al-An5al @9A
<allahu=alam &isso,a!.