Anda di halaman 1dari 27

SISTEM KARDIOVASKULER AKIBAT GANGGUAN SEL

DARAH MERAH ANEMIA


Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kee!a"atan Me#ikal Be#ah
Oleh $
KELOM%OK &
Auli'a Kh(i!unnisa
)ie!a Rian#ini
Galuh T'as *ijiastuti
I+,al Sata Nug!aha
N-*ini A!ili'ani
Tingkat ./B
%OLTEKKES KEMENKES BANDUNG
0URUSAN KE%ERA*ATAN
.12&
BAB I
%ENDAHULUAN
2-2 Lata! Belakang
Anemia a#alah suatu k(n#isi me#is #i mana jumlah sel #a!ah me!ah atau
hem(gl(,in ku!ang #a!i n(mal-Ka#a! hem(gl(,in n(!mal umumn'a ,e!,e#a a#a
laki/laki #an e!emuan- Untuk !ia3 anemia ,iasan'a #i#e4inisikan se,agai ka#a!
hemagl(,in ku!ang #a!i 2536 g!am7211 ml #an a#a "anita ka#a! hemagl(,in
ku!ang #a!i 2. g!am7211 ml- De4inisi ini mungkin se#ikit ,e!,e#a te!gantung
a#a sum,e! #an !e4e!ensi la,(!at(!ium 'ang #igunakan-
Anemia a#alah istilah 'ang menunjukkan !en#ahn'a hitung sel #a!ah me!ah
#an ka#a! hem(gl(,in #an hemat(k!it #i ,a"ah n(!mal- Anemia ,ukan
me!uakan en'akit3 melainkan me!uakan en8e!minan kea#aan suatu en'akit
atau gangguan 4ungsi tu,uh-Se8a!a 4isi(l(gis3 anemia te!ja#i aa,ila te!#aat
keku!angan jumlah hem(gl(,in untuk mengangkut (ksigen ke ja!ingan-
Anemia gi9i me!uakan salah satu masalah gi9i #i In#(nesia #an masih
menja#i masalah kesehatan mas'a!akat :%u,li8 Health %!(,lem;- Di In#(nesia
!e<alensi anemia se,esa! 6=32 > #i#e!ita (leh !emaja ut!i3 .=3? > #i#e!ita (leh
*anita Usia Su,u! :*US; #an &132 > #i#e!ita (leh i,u hamil :He!man3 .11@;-
%en'e,a, utama anemia gi9i #i In#(nesia a#alah !en#ahn'a asuan 9at ,esi
:)e;-Anemia gi9i ,esi #aat men'e,a,kan enu!unan kemamuan 4isik3
!(#ukti<itas ke!ja3 #an kemamuan ,e!iki!-Selain itu anemia gi9i juga #aat
men'e,a,kan enu!unan anti,(#i sehingga mu#ah sakit ka!ena te!se!ang in4eksi-
Da!i asek kesehatan #an gi9i3 !emaja se,agai gene!asi ene!us me!uakan
kel(m(k 'ang e!lu men#aat e!hatian-0umlah !emaja ut!i a#a umumn'a
!elati4 le,ih ,an'ak #a!i jumlah !emaja ut!a #an !emaja ut!i juga le,ih !a"an
untuk keku!angan gi9i #i,an#ingkan #engan !emaja ut!a-Data #a!i ,e,e!aa
enelitian menunjukkan ,ah"a le,ih #a!i sea!uh !emaja ut!i #i In#(nesia
men#e!ita anemia- Remaja ut!i se8a!a n(!mal akan mengalami kehilangan #a!ah
melalui menst!uasi setia ,ulan- Be!samaan #engan menst!uasi akan #ikelua!ga
sejumlah 9at ,esi 'ang #ie!lukan untuk em,entukan hem(gl(,in- Oleh ka!ena
itu ke,utuhan 9at ,esi untuk !emaja "anita le,ih ,an'ak #i,an#ingkan !ia-Dilain
ihak !emaja ut!i 8en#e!ung untuk mem,atasi asuan makanan ka!ena me!eka
ingin langsing-Hal ini me!uakan salah satu en'e,a, !e<alensi anemia 8uku
tinggi a#a !emaja "anita- Kea#aan see!ti ini se,aikn'a ti#ak te!ja#i3 ka!ena
masa !emaja me!uakan masa e!tum,uhan 'ang mem,utuhkan 9at/9at gi9i 'ang
le,ih tinggi :De-Kes- 2??A;
%en#e!ita anemia e!lu men#aatkan enanganan 'ang teat ka!ena ,iasan'a
anemia a#alah mani4estasi #a!i suatu en'akit 'ang lainn'a-Se,agai 8(nt(h3
anemia ,isa te!ja#i ka!ena a#an'a masalah a#a ginjal atau in4lamasi a!th!itis #an
,isa juga ka!ena ti!(i# 'ang ku!ang akti4-Anemia ka!ena kekua!angan <itamin
see!ti <itamin B2. ,iasan'a #ihu,ungkan #engan a#an'a #e!esi atau
kehilangan mem(!i7#emensia- Anemia 'ang a!ah atau ti#ak #i(,ati selama
kehamilan a#a i,u hamil #aat meningkatkan !isik($ ,a'i !ematu! atau ,e!at
lahi! !en#ah3 #e!esi as8a melahi!kan3 meningkatkan kemungkinan kegugu!an3
e!#a!ahan aska e!salinan3 8a8at ,a"aan3 hingga kematian a#a i,u mauun
janin- Sementa!a3 #amak keku!angan 9at ,esi a#a anak akan memenga!uhi
!(ses tum,uh kem,ang #an ke8e!#asan anak3 memi8u gangguan englihatan3
en#enga!an3 #an e!ilaku-
%e!lun'a engetahuan tentang e!a"atan a#a en#e!ita anemia sangatlah
enting-Dengan mengetahui e!a"atan te!ha#a en#e!ita3 #aat men8egah
en#e!ita anemia mengalami gangguan 4ungsi tu,uh-
2-. Tujuan Makalah
2- Tujuan umum
Diha!akan mahasis"a #aat mem,uat asuhan kee!a"atan en'akit anemia-
.- Tujuan Khusus
Diha!akan mahasis"a mamu$
a. Mengetahui enge!tian anemia
b. Mengetahui eti(l(gi anemia
c. Mengetahui at(4is(l(gi anemia
d. Mengetahui mani4estasi klinis anemia
e. Mengetahui ma8am/ma8am anemia
f. Mem,e!ikan asuhan kee!a"atan 'ang teat a#a klien 'ang men#e!ita
anemia
2-5 Man4aat Makalah
Dengan em,uatan makalah ini3 mahasis"a #aat mengetahui ,agaimana
melakukan asuhan kee!a"atan a#a asien #engan anemia-
BAB .
LANDASAN TEORI
A. Konsep Penyakit
2- %enge!tian
Anemia a#alah suatu k(n#isi me#is #imana jumlah sel #a!ah me!ah atau
hem(gl(,in ku!ang #a!i n(!mal- Ka#a! hem(gl(,in n(!mal umumn'a ,e!,e#a
a#a laki/laki #an e!emuan-Untuk !ia3 anemia ,iasan'a #i#e4inisikan se,agai
ka#a! hem(gl(,in ku!ang #a!i 2536 g!am7211ml #an a#a "anita se,agai
hem(gl(,in ku!ang#a!i 2. g!am7211ml- #e4inisi ini mungkin se#ikit ,e!,e#a
te!gantung a#a sum,e! #an!e4e!ensi la,(!at(!ium 'ang #igunakan-
Anemia me!uakan salah satu kelainan #a!ah 'ang umum te!ja#i ketika ka#a!
sel #a!ah me!ah :e!it!(sit; #alam tu,uh menja#i te!lalu !en#ah- Hal ini #aat
men'e,a,kan masalah kesehatan ka!ena sel #a!ah me!ah mengan#ung
hem(gl(,in3 'ang mem,a"a (ksigen ke ja!ingan tu,uh-Anemia #aat
men'e,a,kan ,e!,agai k(mlikasi3 te!masuk kelelahan #an st!ess a#a (!gan
tu,uh- Memiliki ka#a! sel #a!ah me!ah 'ang n(!mal #an men8egah anemia
mem,utuhkan ke!ja sama anta!a ginjal3 sum/sum tulang3 #an nut!isi #alam tu,uh-
0ika ginjal atau sumsum tulang ti#ak ,e!4ungsi3 atau tu,uh ku!ang gi9i3 maka
jumlah sel #a!ah me!ah #an 4ungsi n(!mal mungkin sulit #ie!tahankan-
Anemia a#alah engu!angan jumlah sel #a!ah me!ah3 kuantitas hem(gl(,in3
#an <(lume a#a sel #a!ah me!ah : hemat(k!it ; e! 211 ml #a!ah- : S'l<ia A-
%!i8e alih ,ahasa %ete! Anug!ah3 2??6 $ .5. ;-
Anemia a#alah istilah 'ang menunjukan !en#ahn'a hitungan sel #a!ah me!ah
#an ka#a! hem(gl(,in #an hemat(k!it #i,a"ah n(!mal- :Smel9e!BBa!e alih
,ahasa Agung *alu'(3 2??= $ ?56;-
Da!i enge!tian #i atas #aat #isimulkan ,ah"a enge!tian anemia a#alah
suatu kea#aan 'ang menunjukan ku!angn'a nilai H, #alam #a!ah 'aitu #i,a"ah
25 g > untuk laki C laki #an 2. g > untuk e!emuan-
.- %en'e,a,
Anemia #aat#ise,a,kan(leh,an'akhal3 tetai 5 mekanisme utama tu,uh
'ang men'e,a,kann'a a#alah $
2- %enghan8u!an sel #a!ah me!ah 'ang ,e!le,ihan
Sel/sel #a!ah n(!mal 'ang #ihasilkan (leh sumsum tulang akan ,e!e#a!
melalui #a!ah keselu!uh tu,uh- %a#a saat sintesis3 sel #a!ah 'ang
,elummatu! :mu#a; #aat juga #i sek!esi ke #alam #a!ah- Sel #a!ah 'ang
usian'a mu#a ,iasan'a gamang e8ah atau lisis sehingga te!ja#i
anemia-%enghan8u!an sel #a!ah 'ang ,e!le,ihan #aat #ise,a,kan (leh$
- Masalah#engan sum/sum tulang see!ti lim4(ma3 leukemia atau
multile m'el(ma-
- Masalah #engan s'stem keke,alan tu,uh 'ang men'e,a,kan
ke!usakan sel/sel #a!ah :anemia haem(litik;-
- Kem(te!ai-
- %en'akit k!(nis$ AIDS-
.- Kehilangan #a!ah
Kehilangan #a!ah #aat #ise,a,kan (leh$
- %e!#a!ahan$ Menst!uasi3 e!salinan-
- %en'akit$ Mala!ia-
- %en'akit k!(nis see!ti kanke!3 8(litis ulse!ati4a3 atau !heumat(i#
a!th!itis-
- Kehilangan #a!ah :misaln'a$ #a!i e!i(#e menst!uasi ,e!at atau
,(!(k lam,ung;
5- %enu!unan !(#uksi sel #a!ah me!ah-
Penyebab umum dari anemia$
- %e!#a!ahan he,at
- Akut :men#a#ak;
- Ke8elakaan
- %em,e#ahan
- %e!salinan
- %e8ah em,uluh #a!ah
- K!(nik :menahun;
- %e!#a!ahan hi#ung
- *asi! :hem(!(i#;
- Ulkus etikum
- Kanke! atau (li #i salu!an en8e!naan
- Tum(! ginjal atau kan#ung kemih
- %e!#a!ahan menst!uasi 'ang sangat ,an'ak
- Be!ku!angn'a em,entukan sel #a!ah me!ah
- Keku!angan 9at ,esi
- Keku!angan <itamin B2.
- Keku!angan asam 4(lat
- Keku!angan <itamin D
- %en'akit k!(nik
- Meningkatn'a enghan8u!an sel #a!ah me!ah
- %em,esa!an lima
- Ke!usakan mekanik a#a sel #a!ah me!ah
- Reaksi aut(imun te!ha#a sel #a!ah me!ah$
- Hem(gl(,inu!ia n(ktu!nal a!(ksismal
- S4e!(sit(sis he!e#ite!
- Ellit(sit(sis he!e#ite!
- Keku!angan G@%D
- %en'akit sel sa,it
- %en'akit hem(gl(,in D
- %en'akit hem(gl(,in S/D
- %en'akit hem(gl(,in E
- Thalasemia
5- Tan#a #an Gejala
se8a!a umum anemia #aat #iklasi4ikasikan se,agai ,e!ikut$
Anemia De4isiensi Besi
Anemia #e4isiensi ,esi a#alah anemia 'ang tim,ul aki,at k(s(ngn'a 8a#angan
,esi tu,uh3 sehingga en'e#iaan ,esi untuk e!it!((esis ,e!ku!ang 'ang a#a
akhi!n'a em,entukan hem(gl(,in ,e!ku!ang-
Tan#a #an Gejala 'ang khas a#a anemia jenis ini a#alah $
o kuku menja#i !auh #an menja#i 8ekung sehingga mi!i see!ti
sen#(k
o e!mukaan li#ah menja#i li8in
o a#an'a e!a#angan a#a su#ut mulut #an n'e!i a#a saat menelan-
o lesu3 8eat lelah se!ta mata ,e!kunang/kunang-
Anemia Hi(lastik
Anemia hi(lastik #ise,a,kan ka!ena sumsum tulang ku!ang mamu
mem,uat sel/sel #a!ah ,a!u- Tan#a #an gejala anemia ini a#alah $
o e!#a!ahan see!ti etikie #an ekim(sis :e!#a!ahan kulit;
o e!#a!ahan muk(sa #aat ,e!ua eistaksi
o e!#a!ahan su, k(njungti<a
o e!#a!ahan gusi
o hematemesis melena
o a#a "anita #aat ,e!ua men(!hagia
Anemia Megal(,lastik
Anemia megal(,lastik a#alah anemia 'ang #ise,a,kan #e4isiensi <itamin B2.
#an asam 4(lat- Tan#a #an gejala anemia jenis ini a#alah $
o a#an'a sel megal(,last #alam sumsum tulang ,elakang
o te!ja#in'a ikte!us !ingan #an li#ah ,e!"a!na me!ah- Tetai a#a
#e4isiensi
o <itamin B2. #ise!tai #engan gejala neu!(l(gik see!ti mati !asa
Anemia Hem(litik
Anemia hem(litik #ise,a,kan (leh !(ses hem(lisis- Hem(lisis a#alah
enghan8u!an atau eme8ahan sel #a!ah me!ah se,elum "aktun'a3
tan#a #an gejala anemia ini a#alah $
o enu!unan ka#a! hem(gl(,in
o lesu3 8eat lelah se!ta mata ,e!kunang/kunang
o tim,ul ,e!ua ikte!us3 slen(megali3 kelainan tulang #an ulkus a#a
kaki
&- %at(4isi(l(gi
Tim,uln'a anemia men8e!minkan a#an'a kegagalan sumsum atau
kehilangan sel #a!ah me!ah se8a!a ,e!le,ihan atau ke#uan'a- Kegagalan
sumsum #aat te!ja#i aki,at keku!angan nut!isi3 ajanan t(ksik3 in<asi tum(!
atau ke,an'akan aki,at en'e,a, 'ang ti#ak #iketahui- Sel #a!ah me!ah
#aat hilang melalui e!#a!ahan atau hemlisis :#est!uksi;3 hal ini #aat
aki,at #e4ek sel #a!ah me!ah 'ang ti#ak sesuai #engan ketahanan sel #a!ah
me!ah 'ang men'e,a,kan #est!uksi sel #a!ah me!ah-
Lisis sel #a!ah me!ah :#is(lusi; te!ja#i te!utama #alam sel 4ag(sitik atau
#alam s'stem !etikul(en#(telial3 te!utama #alam hati #an lima- Hasil
saming !(ses ini a#alah ,ili!u,in 'ang akan memasuki ali!an #a!ah- Setia
kenaikan #est!uksi sel #a!ah me!ah :hem(lisis; sege!a #i!e4leksikan #engan
eningkatan ,ili!u,in lasma :k(nsent!asi n(!mal E 2 mg7#l3 ka#a! #iatas 236
mg7#l mengaki,atkan ikte!ik a#a s8le!a;-
Aa,ila sel #a!ah me!ah mengalami enghan8u!an #alam si!kulasi3 :a#a
kelainan hemlitik; maka hem(gl(,in akan mun8ul #alam lasma
:hem(gl(,inemia;- Aa,ila k(nsent!asi lasman'a mele,ihi kaasitas
hat(gl(,in lasma :!(tein engikat untuk hem(gl(,in ,e,as; untuk
mengikat semuan'a3 hem(gl(,in akan ,e!#i4usi #alam gl(me!ulus ginjal #an
ke#alam u!in :hem(gl(,inu!ia;-
Kesimulan mengenai aakah suatu anemia a#a asien #ise,a,kan (leh
enghan8u!an sel #a!ah me!ah atau !(#uksi sel #a!ah me!ah 'ang ti#ak
men8ukui ,iasan'a #aat #ie!leh #engan #asa!$2- hitung !etikul(sit #alam
si!kulasi #a!ahF .- #e!ajat !(li4e!asi sel #a!ah me!ah mu#a #alam sumsum
tulang #an 8a!a ematangann'a3 see!ti 'ang te!lihat #alam ,i(siF #an a#a
ti#akn'a hie!,ili!u,inemia #an hem(gl(,inemia-
Anemia
G
<isk(sitas #a!ah menu!un
G
!esistensi ali!an #a!ah e!i4e!
G
enu!unan t!ans(!t O. ke ja!ingan
G
hi(ksia3 u8at3 lemah
G
,e,an jantung meningkat
G
ke!ja jantung meningkat
G
a'ah jantung
6- %eme!iksaan Diagn(stik
- Hitung #a!ah lengka :DBD;$ menentukan tingkat kea!ahan #an jenis anemia
:anemia mik!(sitik atau sel #a!ah me!ah ,e!uku!an ke8il3 anemia n(!m(sitik
atau sel #a!ah me!ah ,e!uku!an n(!mal3 anemia mak!(sitik atau sel #a!ah
me!ah ,e!uku!an ,esa!-
- Tes hem(gl(,in a#a 4e8es$ tes #a!ah #alam tinja #aat men#eteksi
en#a!ahan #a!i e!ut atau usus-
- %eme!iksaan #a!ah tei $ tamak sel/sel #a!ah me!ah #i,a"ah mik!(sk(
untuk menentukan uku!an3 ,entuk3 jumlah3 "a!na se!ta menilai sel/sel lainn'a
#alam #a!ah
- Ka#a! ,esi$ ka#a! 9at ,esi #aat menunjukkan aakah mungkin te!kait anemia
keku!angan 9at ,esi atau ti#ak- Tes ini ,iasan'a #ise!tai #engan tes lain 'ang
meme!lihatkan kaasitas tu,uh #alam en'imanan 9at ,esi3 see!ti ka#a!
t!ans4e!!in #an ka#a! 4e!!itin
- Ka#a! t!asn4e!!in $ menge<aluasi suatu !(tein 'ang mem,a"a 9at ,esi
keselu!uh tu,uh
- )e!itin $ menge<aluasi ka#a! 9at ,esi t(tal 'ang te!se#ia #i #alam tu,uh
- Asam 4(lat $ <itamin 'ang #ie!lukan untuk menghasilkan sel #a!ah me!ah3
'ang !en#ah a#a (!ang #engan ke,iasaan makan ,u!uk
- Vitamin B2. $ <itamin 'ang #ie!lukan untuk menghasilkan sel #a!ah me!ah3
'ang !en#ah a#a (!ang #engan ke,iasaan makan 'ang ,u!uk atau a#a
anemia e!nisi(sa
- Bili!u,in $ ,e!gunauntukmenentukanaakahsel/
sel#a!ahme!ahtelah#ihan8u!kan#alamtu,uh 'ang #aatmenja#itan#a anemia
hem(litik
- Ka#a!l(gam,e!at $ t(ksisitas tim,ale #igunakan se,agai in#ikat(!
salahsatuen'e,a, 'ang le,ihumum#a!i anemia a#aanak/anak
- Elekt!(4(!esis hem(gl(,in $ ka#ang/
ka#ang#igunakanketikasese(!angmemiliki !i"a'atkelua!ga anemia
- 0umlah!etikul(sit $ enguku!ansel/sel#a!ahme!ah 'ang ,a!u #ihasilkan
(lehsumsumtulang
- Tes4ungsihati $ se,uahtesumumuntukmenentukan,agaimanahati,eke!ja3 'ang
mungkinmem,e!ikanetunjukuntuken'akit lain 'ang men#asa!ien'e,a,
anemia
- Tes4ungsiginjal $ suatutes 'ang
sangat!utin#an#aatmem,antumenentukanaakaha#a#is4ungsiginjal
- Bi(si sumsumtulang $
menge<aluasi!(#uksisel#a!ahme!ah#an#aat#ilakukanketika#i#ugaa#amasal
ahsumsum tulang-
@- K(mlikasi
Anemia juga men'e,a,kan #a'a tahan tu,uh ,e!ku!ang- Aki,atn'a3
en#e!itaanemia akan mu#ah te!kena in4eksi- Gamang ,atuk/ilek3 gamang
4lu3 atau gamang te!kena in4eksi salu!an naas3 jantung juga menja#i
gamang lelah3 ka!ena ha!us mem(ma #a!ah le,ih kuat- %a#a kasus i,u
hamil #engan anemia3 jika lam,at #itangani #an ,e!kelanjutan #aat
men'e,a,kan kematian3 #an ,e!isik( ,agi janin- Selain ,a'i lahi! #engan
,e!at ,a#an !en#ah3 anemia ,isa juga mengganggu e!kem,angan (!gan/(!gan
tu,uh3 te!masuk (tak :Sjai4(ellah3 2??A;-
K(mlikasi #a!i anemia $
2- Gagal ginjal
Dengan ,e!ku!angn'a as(kan (ksigen ke ja!ingan misaln'a a#a ginjal
akante!ja#i ke!usakan ginjal 'ang #aat men'e,a,kan gagal ginjal-
.- Hi(ksia
A#alah enu!unan emas(kan (ksigen ke ja!ingan samai #i tingkat
4isi(l(gik-H, ,e!4ungsi untuk mengangkut (ksigen ke selu!uh tu,uh- 0ika
te!ja#i enu!unan H, maka akan te!ja#i hi(ksia ,ahkan #aat
men'e,a,kan kematian-
5- Anemia a#a i,u hamil
Se(!ang "anita hamil 'ang men#e!ita anemia gi9i ,esi kemungkinan ,esa!
akan melahi!kan ,a'i 'ang memun'ai e!se#iaan 9at ,esi se#ikit atau
ti#ak memun'ai e!se#iaan 9at ,esi sama sekali #i #alam tu,uhn'a- 0ika
setelah lahi! ,a'i te!se,ut ti#ak men#aatkan asuan 9at ,esi 'ang
men8ukui3 ,a'i akan ,e!esik( men#e!ita anemia- Anemia ,e!at 'ang ti#ak
#i(,ati #alam kehamilan mu#a #aat #aat men'e,a,kan a,(!tus #an
#alam kehamilan tua #aat men'e,a,kan a!tus lama3 e!#a!ahan
(sta!tum-Selain itu3 anemia a#a i,u hamil juga #aat mengaki,atkan
#a'a tahan i,u menja#i !en#ah te!ha#a in4eksi-Anemia gi9i ,esi a#a
"anita hamil mengaki,atkan eningkatan angka kesakitan #an kematian
i,u3 eningkatan angka kesakitan #an kematian janin #an eningkatan
!isik( ,a'i #engan ,e!at ,a#an lahi! !en#ah-
=- %enatalaksanaan Me#is Umum
%eng(,atanha!us#itujukana#aen'e,a, anemia3 #anmungkinte!masuk $
a. T!ans4usi#a!ah3 In#ikasi t!ans4usi sel #a!ah me!ah $
- Kehilangan #a!ah 'ang akut
- Anema #e4isiensi ,esi
- Anemia 'ang ,e!kaitan #engan kelainan menahun
- Gagal ginjal :Anemia ,e!at 'ang ,e!kaitan #engan gagal ginjal;
- Gagal sumsum tulang
- %en#e!ita 'ang te!gantung t!asn4usi :%en#e!ita sin#!(m talasemia ,e!at3
anemia alastik3 #an anemia si#e!(,lastik;
,- K(!tik(ste!(i#atau(,at/(,atanlainn'a 'ang menekan s'stem
keke,alantu,uh
8- E!'th!((ietin3 (,at 'ang mem,antusumsumtulangmem,uatsel/sel#a!ah
#- Sulemen9at,esi3 <itamin ,2.3 asam4(lat3 atau <itamin #an mine!al
lainn'a
A. Konsep Dasar Asuhan Keperawatan
2- %engkajian
%engkajian asien #engan anemia :D(enges3 2???; meliuti $
2; Akti<itas7isti!ahat
Gejala $ keletihan3 kelemahan3 malaise umum- Kehilangan !(#ukti<itas F
enu!unan semangat untuk ,eke!ja- T(le!ansi te!ha#a latihan
!en#ah-Ke,utuhanuntuk ti#u! #an isti!ahat le,ih ,an'ak-
Tan#a $ takika!#ia7 takinae F #isnea a#a "aktu ,eke!ja atau isti!ahat-
Leta!gi3 mena!ik #i!i3 aatis3 lesu3 #an ku!ang te!ta!ik a#a
sekita!n'a-Kelemahan (t(t3 #an enu!unan kekuatan-Ataksia3 tu,uh ti#ak
tegak-Bahu menu!un3 (stu! lunglai3 ,e!jalan lam,at3 #an tan#a/tan#a lain
'ang menunujukkan keletihan-
.; Ka!#i(<askule!
Si!kulasi
Gejala $ !i"a'at kehilangan #a!ah k!(nik3 misaln'a e!#a!ahan GI k!(nis3
menst!uasi ,e!at :DB;3 angina3 DH) :aki,at ke!ja jantung ,e!le,ihan;-
Ri"a'at en#(ka!#itis in4ekti4 k!(nis-%alitasi :takika!#ia k(mensasi;-
Tan#a $ TD $ eningkatan sist(lik #engan #iast(lik sta,il #an tekanan na#i
mele,a!3 hi(tensi (stu!al- Dis!itmia $ a,n(!malitas EKG3 #e!esi
segmen ST #an en#ata!an atau #e!esi gel(m,ang TF takika!#ia- Bun'i
jantung $ mu!mu! sist(lik :DB;- Ekst!emitas :"a!na; $ u8at a#a kulit #an
mem,!ane muk(sa :k(njunti<a3 mulut3 4a!ing3 ,i,i!; #an #asa! kuku-
:8atatan$ a#a asien kulit hitam3 u8at #aat tamak se,agai kea,u/
a,uan;- Kulit see!ti ,e!lilin3 u8at :alastik3 A%; atau kuning lem(n
te!ang :A%;-Skle!a $ ,i!u atau utih see!ti mutia!a :DB;- %engisian
kaile! melam,at :enu!unan ali!an #a!ah ke kaile! #an <as(k(nt!iksi
k(mensasi; kuku $ mu#ah atah3 ,e!,entuk see!ti sen#(k :k(il(nikia;
:DB;- Ram,ut $ ke!ing3 mu#ah utus3 meniis3 tum,uh u,an se8a!a
!ematu!e :A%;-
5; Integ!itas eg(
Gejala $ ke'akinanan agama7,u#a'a memenga!uhi ilihan eng(,atan3
misaln'a en(lakan t!ans4usi #a!ah-
Tan#a $ #e!esi-
&; %en8e!naan
Eleminasi
Gejala $ !i"a'at iel(ne4!itis3 gagal ginjal- )latulen3 sin#!(m mala,s(!si
:DB;- Hematemesis3 4eses #engan #a!ah sega!3 melena- Dia!e atau
k(nstiasi-%enu!unan halua!an u!ine-
Tan#a $ #istensi a,#(men-
6; %en8e!naan
Makanan78ai!an
Gejala $ enu!unan masukan #iet3 masukan #iet !(tein he"ani
!en#ah7masukan !(#uk se!eal tinggi :DB;- N'e!i mulut atau li#ah3
kesulitan menelan :ulkus a#a 4a!ing;-Mual7muntah3 #'sesia3
an(!eksia-A#an'a enu!unan ,e!at ,a#an-Ti#ak e!nah uas mengun'ah
atau eka te!ha#a es3 k(t(!an3 teung jagung3 8at3 tanah liat3 #an
se,again'a :DB;-
Tan#a $ li#ah tamak me!ah #aging7halus :A%F #e4isiensi asam 4(lat #an
<itamin B2.;- Mem,!ane muk(sa ke!ing3 u8at- Tu!g(! kulit $ ,u!uk3
ke!ing3 tamak kisut7hilang elastisitas :DB;- St(matitis #an gl(sitis :status
#e4isiensi;-Bi,i! $ selitis3 misaln'a in4lamasi ,i,i! #engan su#ut mulut
e8ah- :DB;-
@; Sa!a4
Neu!(sens(!i
Gejala $ sakit keala3 ,e!#en'ut3 using3 <e!tig(3 tinnitus3 keti#ak
mamuan ,e!k(nsent!asi- Ins(mnia3 enu!unan englihatan3 #an ,a'angan
a#a mata- Kelemahan3 keseim,angan ,u!uk3 kaki g('ah F a!estesia
tangan7kaki :A%; F klau#ikasi- Sensasi manja#i #ingin-
Tan#a $ eka !angsang3 gelisah3 #e!esi 8en#e!ung ti#u!3 aatis- Mental $
tak mamu ,e!es(ns3 lam,at #an #angkal- O4talmik $ hem(!agis !etina
:alastik3 A%;- Eitaksis $ e!#a!ahan #a!i lu,ang/lu,ang :alastik;-
Gangguan k((!#inasi3 ataksia3 enu!unan !asa geta!3 #an (sisi3 tan#a
R(m,e!g (siti43 a!al'sis :A%;-
=; N'e!i7ken'amanan
Gejala $ n'e!i a,#(men sama!a $ sakit keala :DB;
A; %e!naasan
Gejala $ !i"a'at TB3 a,ses a!u- Naas en#ek a#a isti!ahat #an akti<itas-
Tan#a $ takinea3 (!t(nea3 #an #isnea-
?; Keamanan
Gejala $ !i"a'at eke!jaan te!ajan te!ha#a ,ahan kimia3- Ri"a'at
te!ajan a#a !a#iasiF ,aik te!ha#a eng(,atan atau ke8elekaan-Ri"a'at
kanke!3 te!ai kanke!-Ti#ak t(le!an te!ha#a #ingin #an anas-T!ans4usi
#a!ah se,elumn'a-Gangguan englihatan3 en'em,uhan luka ,u!uk3
se!ing in4eksi-
Tan#a $ #emam !en#ah3 menggigil3 ,e!ke!ingat malam3 lim4a#en(ati
umum- %tekie #an ekim(sis :alastik;-
21; Seksualitas
Gejala $ e!u,ahan ali!an menst!uasi3 misaln'a men(!agia atau amen(!e
:DB;- Hilang li,i#( :!ia #an "anita;-Im(ten-
Tan#a $ se!<iks #an #in#ing <agina u8at-
.- Diagn(sa Kee!a"atan
Diagn(sa kee!a"atan a#alah suatu en'atuan #a!i masalah asien 'ang
n'ata mauun (tensial ,e!#asa!kan #ata 'ang telah #ikumulkan
:B(e#iha!t(n(3 2??&;-
Diagn(sa kee!a"atan 'ang mun8ul a#a asien #engan anemia
:D(enges3 2???; meliuti $
2; Risik( tinggi te!ha#a in4eksi ,e!hu,ungan #engan ti#ak a#ekuatn'a
e!tahanan sekun#e! :enu!unan hem(gl(,in leu8(enia3 atau
enu!unan g!anul(sit :!es(ns in4lamasi te!tekan;;-
.; %e!u,ahan nut!isi ku!ang #a!i ke,utuhan tu,uh ,e!hu,ungan #engan
kegagalan untuk men8e!na atau keti#ak mamuan men8e!na
makanan 7a,s(!si nut!ient 'ang #ie!lukan untuk em,entukan sel
#a!ah me!ah-
5; Int(le!ansiakti<itas ,e!hungan #engan keti#ak seim,angan anta!a sulai
(ksigen :engi!iman; #an ke,utuhan-
&; %e!u,ahan e!4usi ja!ingan ,e!hu,ungan #engan enu!unan k(m(nen
selule! 'ang #ie!lukan untuk engi!iman (ksigen7nut!ient ke sel-
6; Risik( tinggi te!ha#a ke!usakan integ!itas kulit ,e!hungan #engan
e!u,ahan si!kulasi #an neu!(l(gist-
@; K(nstiasi atau #ia!e ,e!hungan #engan enu!unan masukan #iet3
e!u,ahan !(ss en8e!naan3 #an e4ek saming te!ai (,at-
=; Ku!ang engetahuan sehu,ungan #engan ku!ang te!ajan7mengingat F
salah inte!!etasi in4(!masi F ti#ak mengenal sum,e! in4(!masi-
3. Intervensi
Inte!<ensi a#alah en'usunan !en8ana tin#akan kee!a"atan 'ang
akan #ilaksanakan untuk menanggulangi masalah sesuai #engan #iagn(sa
kee!a"atan :B(e#iha!t(n(3 2??&;- Imlementasi a#alah engel(laan #an
e!"uju#an #a!i !en8ana kee!a"atan 'ang telah #isusun a#a taha
e!en8anaan :E44en#i3 2??6;-Inte!<ensi #an !asi(nal kee!a"atan asien
#engan anemia :D(enges3 2???; a#alah $
2; Risik( tinggi te!ha#a in4eksi ,e!hu,ungan #engan ti#ak a#ekuatn'a
e!tahanan sekun#e! :enu!unan hem(gl(,in leu8(enia3 atau
enu!unan g!anul(sit :!es(ns in4lamasi te!tekan;;-
Tujuan $ In4eksi ti#ak te!ja#i-
K!ite!ia hasil $
/ mengi#enti4ikasi e!ilaku untuk men8egah7menu!unkan !isik(
in4eksi-
/ meningkatkan en'em,uhan luka3 ,e,as #!ainase u!ulen atau
e!itema3 #an #emam-
Inte!<ensi #an !asi(nal
- Tingkatkan 8u8i tangan 'ang ,aik F (leh em,e!i e!a"atan #an asien-
Rasi(nal $ men8egah k(ntaminasi silang7k(l(nisasi ,a8te!ial- Datatan $
asien #engan anemia ,e!at7alastik #aat ,e!isik( aki,at 4l(!a n(!mal
kulit-
- %e!tahankan teknik aseti8 ketat a#a !(se#u!7e!a"atan luka-
Rasi(nal $ menu!unkan !isik( k(l(nisasi7in4eksi ,akte!i-
- Be!ikan e!a"atan kulit3 e!ianal #an (!al #engan 8e!mat-
Rasi(nal $ menu!unkan !isik( ke!usakan kulit7ja!ingan #an in4eksi-
- M(ti<asi e!u,ahan (sisi7am,ulasi 'ang se!ing3 latihan ,atuk #an naas
#alam-
Rasi(nal $ meningkatkan <entilasi semua segmen a!u #an mem,antu
mem(,ilisasi sek!esi untuk men8egah neum(nia-
- Tingkatkan masukkan 8ai!an a#ekuat-
Rasi(nal $ mem,antu #alam engen8e!an se8!et e!naasan untuk
meme!mu#ah engelua!an #an men8egah stasis 8ai!an tu,uh misaln'a
e!naasan #an ginjal-
- %antau7,atasi engunjung- Be!ikan is(lasi ,ila memungkinkan-
Rasi(nal $ mem,atasi emajanan a#a ,akte!i7in4eksi- %e!lin#ungan
is(lasi #i,utuhkan a#a anemia alastik3 ,ila !es(ns imun sangat
te!ganggu-
- %antau suhu tu,uh- Datat a#an'a menggigil #an takika!#ia #engan atau
tana #emam-
Rasi(nal $ a#an'a !(ses in4lamasi7in4eksi mem,utuhkan
e<aluasi7eng(,atan-
- Amati e!itema78ai!an luka-
Rasi(nal $ in#ikat(! in4eksi l(kal- Datatan $ em,entukan us mungkin
ti#ak a#a ,ila g!anul(sit te!tekan-
- Am,il se8imen untuk kultu!7sensiti<itas sesuai in#ikasi :k(la,(!asi;
Rasi(nal $ mem,e#akan a#an'a in4eksi3 mengi#enti4ikasi ath(gen khusus
#an memenga!uhi ilihan eng(,atan-
- Be!ikan antiseti8 t(i8al F anti,i(ti8 sistemik :k(la,(!asi;-
Rasi(nal $ mungkin #igunakan se8a!a !(ilaktik untuk menu!unkan
k(l(nisasi atau untuk eng(,atan !(ses in4eksi l(8al-
.; %e!u,ahan nut!isi ku!ang #a!i ke,utuhan tu,uh ,e!hu,ungan #engan
kegagalan untuk men8e!na atau keti#ak mamuan men8e!na makanan
7a,s(!si nut!ient 'ang #ie!lukan untuk em,entukan sel #a!ah me!ah-
Tujuan $ ke,utuhan nut!isi te!enuhi
K!ite!ia hasil $ H
/ Menunujukkan eningkatan7meme!tahankan ,e!at ,a#an #engan nilai
la,(!at(!ium n(!mal-
/ Ti#ak mengalami tan#a mal nut!isi-
/ Menununjukkan e!ilaku3 e!u,ahan (la hi#u untuk meningkatkan
#an atau meme!tahankan ,e!at ,a#an 'ang sesuai-
Inte!<ensi #an !asi(nal
- Kaji !i"a'at nut!isi3 te!masuk makan 'ang #isukai-
Rasi(nal $ mengi#enti4ikasi #e4isiensi3 memu#ahkan inte!<ensi-
- O,se!<asi #an 8atat masukkan makanan asien-
Rasi(nal $ menga"asi masukkan kal(!i atau kualitas keku!angan k(nsumsi
makanan-
- Tim,ang ,e!at ,a#an setia ha!i-
Rasi(nal $ menga"asi enu!unan ,e!at ,a#an atau e4ekti<itas inte!<ensi
nut!isi-
- Be!ikan makan se#ikit #engan 4!ekuensi se!ing #an atau makan #ianta!a
"aktu makan-
Rasi(nal $ menu!unkan kelemahan3 meningkatkan emasukkan #an
men8egah #istensi gaste!-
- O,se!<asi #an 8atat keja#ian mual7muntah3 4latus #an #an gejala lain 'ang
,e!hu,ungan-
Rasi(nal $ gejala GI #aat menunjukkan e4ek anemia :hi(ksia; a#a
(!gan-
- Be!ikan #an Bantu h'giene mulut 'ang ,aik F se,elum #an sesu#ah
makan3 gunakan sikat gigi halus untuk en'ikatan 'ang lem,ut- Be!ikan
en8u8i mulut 'ang #i en8e!kan ,ila muk(sa (!al luka-
Rasi(nal $ meningkatkan na4su makan #an emasukkan (!al- Menu!unkan
e!tum,uhan ,akte!i3 meminimalkan kemungkinan in4eksi-Teknik
e!a"atan mulut khusus mungkin #ie!lukan ,ila ja!ingan
!auh7luka7e!#a!ahan #an n'e!i ,e!at-
- K(la,(!asi a#a ahli gi9i untuk !en8ana #iet-
Rasi(nal $ mem,antu #alam !en8ana #iet untuk memenuhi ke,utuhan
in#i<i#ual-
- K(la,(!asi F antau hasil eme!iksaan la,(!atu!ium-
Rasi(nal $ meningkatakan e4ekti<itas !(g!am eng(,atan3 te!masuk
sum,e! #iet nut!isi 'ang #i,utuhkan-
- K(la,(!asi F ,e!ikan (,at sesuai in#ikasi-
Rasi(nal $ ke,utuhan enggantian te!gantung a#a tie anemia #an atau
a#an'an masukkan (!al 'ang ,u!uk #an #e4isiensi 'ang #ii#enti4ikasi-
5; Int(le!ansi akti<itas ,e!hu,ungan #engan keti#akseim,angan anta!a
sulai (ksigen :engi!iman; #an ke,utuhan-
Tujuan $ #aat meme!tahankan7meningkatkan am,ulasi7akti<itas-
K!ite!ia hasil $
/ Mela(!kan eningkatan t(le!ansi akti<itas :te!masuk akti<itas seha!i/
ha!i;-
/ Menunjukkan enu!unan tan#a int(le!asi 4isi(l(gis3 misaln'a na#i3
e!naasan3 #an tekanan #a!ah masih #alam !entang n(!mal-
Inte!<ensi #an !asi(nal
- Kaji kemamuan ADL asien-
Rasi(nal $ memenga!uhi ilihan inte!<ensi7,antuan-
- Kaji kehilangan atau gangguan keseim,angan3 ga'a jalan #an kelemahan
(t(t-
Rasi(nal $ menunjukkan e!u,ahan neu!(l(g' ka!ena #e4isiensi <itamin
B2. memenga!uhi keamanan asien7!isik( 8e#e!a-
- O,se!<asi tan#a/tan#a <ital se,elum #an sesu#ah akti<itas-
Rasi(nal $ mani4estasi ka!#i(ulm(nal #a!i ua'a jantung #an a!u untuk
mem,a"a jumlah (ksigen a#ekuat ke ja!ingan-
- Be!ikan lingkungan tenang3 ,atasi engunjung3 #an ku!angi sua!a ,ising3
e!tahankan ti!ah ,a!ing ,ila #i in#ikasikan-
Rasi(nal $ meningkatkan isti!ahat untuk menu!unkan ke,utuhan (ksigen
tu,uh #an menu!unkan !egangan jantung #an a!u-
- Gunakan teknik menghemat ene!gi3 anju!kan asien isti!ahat ,ila te!ja#i
kelelahan #an kelemahan3 anju!kan asien melakukan akti<itas
semamun'a :tana memaksakan #i!i;-
Rasi(nal $ meningkatkan akti<itas se8a!a ,e!taha samai n(!mal #an
meme!,aiki t(nus (t(t7stamina tana kelemahan- Meingkatkan ha!ga #i!i
#an !asa te!k(nt!(l-
&; %e!u,ahan e!4usi ja!ingan ,e!hu,ungan #engan enu!unan k(m(nen
selule! 'ang #ie!lukan untuk engi!iman (ksigen7nut!ient ke sel-
Tujuan $ eningkatan e!4usi ja!ingan
K!ite!ia hasil $ / menunjukkan e!4usi a#ekuat3 misaln'a tan#a <ital sta,il-
Inte!<ensi #an !asi(nal
- A"asi tan#a <ital kaji engisian kaile!3 "a!na kulit7mem,!ane muk(sa3
#asa! kuku-
Rasi(nal $ mem,e!ikan in4(!masi tentang #e!ajat7kea#ekuatan e!4usi
ja!ingan #an mem,antu menetukan ke,utuhan inte!<ensi-
- Tinggikan keala temat ti#u! sesuai t(le!ansi-
Rasi(nal $ meningkatkan eksansi a!u #an memaksimalkan (ksigenasi
untuk ke,utuhan selule!- Datatan $ k(nt!ain#ikasi ,ila a#a hi(tensi-
- A"asi ua'a e!naasan F auskultasi ,un'i naas e!hatikan ,un'i
a#<entisius-
Rasi(nal $ #isnea3 geme!i8ik menununjukkan gangguan jajntung ka!ena
!egangan jantung lama7eningkatan k(mensasi 8u!ah jantung-
- Seli#iki keluhan n'e!i #a#a7alitasi-
Rasi(nal $ iskemia selule! memenga!uhi ja!ingan mi(ka!#ial7 (tensial
!isik( in4a!k-
- Hin#a!i enggunaan ,(t(l enghangat atau ,(t(l ai! anas- Uku! suhu ai!
man#i #engan the!m(mete!-
Rasi(nal $ te!m(!eset(! ja!ingan #e!mal #angkal ka!ena gangguan
(ksigen-
- K(la,(!asi enga"asan hasil eme!iksaan la,(!atu!ium- Be!ikan sel #a!ah
me!ah lengka7a8ke# !(#uk #a!ah sesuai in#ikasi-
Rasi(nal $ mengi#enti4ikasi #e4isiensi #an ke,utuhan eng(,atan 7!es(ns
te!ha#a te!ai-
- Be!ikan (ksigen tam,ahan sesuai in#ikasi-
Rasi(nal $ memaksimalkan t!ans(!t (ksigen ke ja!ingan-
6; Risik( tinggi te!ha#a ke!usakan integ!itas kulit ,e!hu,ungan #engan
e!u,ahan si!kulasi #an neu!(l(gist-
Tujuan $ #aat meme!tahankan integ!itas kulit-
K!ite!ia hasil $
/ mengi#enti4ikasi 4a8t(! !isik(7e!ilaku in#i<i#u untukmen8egah 8e#e!a
#e!mal-
Inte!<ensi #an !asi(nal
- Kaji integ!itas kulit3 8atat e!u,ahan a#a tu!g(!3 gangguan "a!na3 hangat
l(8al3 e!itema3 eksk(!iasi-
Rasi(nal $ k(n#isi kulit #ienga!uhi (leh si!kulasi3 nut!isi #an im(,ilisasi-
0a!ingan #aat menja#i !auh #an 8en#e!ung untuk in4eksi #an !usak-
- Re(sisi se8a!a e!i(#i8 #an ijat e!mukaan tulang aa,ila asien ti#ak
,e!ge!ak atau #itemat ti#u!-
Rasi(nal $ meningkatkan si!kulasi kesemua kulit3 mem,atasi iskemia
ja!ingan7memenga!uhi hi(ksia selule!-
- Anju!kan emukaan kulit ke!ing #an ,e!sih- Batasi enggunaan sa,un-
Rasi(nal $ a!ea lem,a,3 te!k(ntaminasi3 mem,e!ikan me#ia 'ang sangat
,aik untuk e!tum,uhan (!ganisme at(genik- Sa,un #aat menge!ingkan
kulit se8a!a ,e!le,ihan-
- Bantu untuk latihan !entang ge!ak-
Rasi(nal $ meningkatkan si!kulasi ja!ingan3 men8egah stasis-
- Gunakan alat elin#ung3 misaln'a kulit #(m,a3 ke!anjang3 kasu! tekanan
u#a!a7ai!- %elin#ung tumit7siku #an ,antal sesuai in#ikasi- :k(la,(!asi;
Rasi(nal $ menghin#a!i ke!usakan kulit #engan men8egah 7menu!unkan
tekanan te!ha#a e!mukaan kulit-
@; K(nstiasi atau Dia!e ,e!hu,ungan #engan enu!unan masukan #ietF
e!u,ahan !(ses en8e!naanF e4ek saming te!ai (,at-
Tujuan $ mem,uat7kem,ali (la n(!mal #a!i 4ungsi usus-
K!ite!ia hasil $
/ menunjukkan e!u,ahan e!ilaku7(la hi#u3 'ang #ie!lukan se,agai
en'e,a,3 4a8t(! em,e!at-
Inte!<ensi #an !asi(nal
- O,se!<asi "a!na 4eses3 k(nsistensi3 4!ekuensi #an jumlah-
Rasi(nal $ mem,antu mengi#enti4ikasi en'e,a, 74a8t(! em,e!at #an
inte!<ensi 'ang teat-
- Auskultasi ,un'i usus-
Rasi(nal $ ,un'i usus se8a!a umum meningkat a#a #ia!e #an menu!un
a#a k(nstiasi-
- A"asi intake #an (utut :makanan #an 8ai!an;-
Rasi(nal $ #aat mengi#enti4ikasi #ehi#!asi3 kehilangan ,e!le,ihan atau
alat #alam mengi#enti4ikasi #e4isiensi #iet-
- D(!(ng masukkan 8ai!an .611/5111 ml7ha!i #alam t(le!ansi jantung-
Rasi(nal $ mem,antu #alam meme!,aiki k(nsistensi 4eses ,ila k(nstiasi-
Akan mem,antu meme!thankan status hi#!asi a#a #ia!e-
- Hin#a!i makanan 'ang mem,entuk gas-
Rasi(nal $ menu!unkan #ist!ess gast!i8 #an #istensi a,#(men
- Kaji k(n#isi kulit e!ianal #engan se!ing3 8atat e!u,ahan k(n#isi kulit
atau mulai ke!usakan- Lakukan e!a"atan e!ianal setia #e4ekasi ,ila
te!ja#i #ia!e-
Rasi(nal $ men8egah eksk(!iasi kulit #an ke!usakan-
- K(la,(!asi ahli gi9i untuk #iet siem,ang #engan tinggi se!at #an ,ulk-
Rasi(nal $ se!at menahan en9im en8e!naan #an menga,s(!si ai! #alam
ali!ann'a seanjang t!aktus intestinal #an #engan #emikian menghasilkan
,ulk3 'ang ,eke!ja se,agai e!angsang untuk #e4ekasi-
- Be!ikan elem,ek 4eses3 stimulant !ingan3 laksati4 em,entuk ,ulk atau
enema sesuai in#ikasi- %antau kee4ekti4an- :k(la,(!asi;
Rasi(nal $ meme!mu#ah #e4ekasi ,ila k(nstiasi te!ja#i-
- Be!ikan (,at anti#ia!e3 misaln'a De4en(Iilat Hi#!(kl(!i#a #engan
at!(ine :L(m(til; #an (,at menga,s(!si ai!3 misaln'a Metamu8il-
:k(la,(!asi;-
- Rasi(nal $ menu!unkan m(tilitas usus ,ila #ia!e te!ja#i-
A; Ku!ang engetahuan sehu,ungan #engan ku!ang te!ajan7mengingat F
salah inte!!etasi in4(!masi F ti#ak mengenal sum,e! in4(!masi-
Tujuan $ asien menge!ti #an memahami tentang en'akit3 !(se#u!
#iagn(sti8 #an !en8ana eng(,atan-
K!ite!ia hasil $
/ asien men'atakan emahamann'a !(ses en'akit #an
enatalaksanaan en'akit-
/ Mengi#enti4ikasi 4a8t(! en'e,a,-
/ Melakukan tiin#akan 'ang e!lu7e!u,ahan (la hi#u
Inte!<ensi #an !asi(nal
- Be!ikan in4(!masi tentang anemia sesi4ik- Diskusikan ken'ataan ,ah"a
te!ai te!gantung a#a tie #an ,e!atn'a anemia-
Rasi(nal $ mem,e!ikan #asa! engetahuan sehingga asien #aat mem,uat
ilihan 'ang teat- Menu!unkan ansietas #an #aat meningkatkan
ke!jasama #alam !(g!am te!ai-
- Tinjau tujuan #an e!siaan untuk eme!iksaan #iagn(sti8-
Rasi(nal $ ansietas7ketakutan tentang keti#aktahuan meningkatkan st!ess3
selanjutn'a meningkatkan ,e,an jantung- %engetahuan menu!unkan
ansietas-
- Kaji tingkat engetahuan klien #an kelua!ga tentang en'akitn'a-
Rasi(nal $ megetahui se,e!aa jauh engalaman #an engetahuan klien
#an kelua!ga tentang en'akitn'a-
- Be!ikan enjelasan a#a klien tentang en'akitn'a #an k(n#isin'a
seka!ang-
Rasi(nal $ #engan mengetahui en'akit #an k(n#isin'a seka!ang3 klien
#an kelua!gan'a akan me!asa tenang #an mengu!angi !asa 8emas-
- Anju!kan klien #an kelua!ga untuk meme!hatikan #iet makanan n'a-
Rasi(nal $ #iet #an (la makan 'ang teat mem,antu !(ses
en'em,uhan-
- Minta klien #an kelua!ga mengulangi kem,ali tentang mate!i 'ang telah
#i,e!ikan-
Rasi(nal $ mengetahui se,e!aa jauh emahaman klien #an kelua!ga se!ta
menilai ke,e!hasilan #a!i tin#akan 'ang #ilakukan-
4.Evaluasi
E<aluasi a#alah e!,an#ingan 'ang sistemik atau te!en8ana tentang
kesehatan asien #engan tujuan 'ang telah #itetakan3 #ilakukan #engan
8a!a ,e!kesinam,ungan3 #engan meli,atkan asien3 kelua!ga #an tenaga
kesehatan lainn'a- :L'n#a 0uall Daenit(3 2???$.A;
E<aluasi a#a asien #engan anemia a#alah $
2- In4eksi ti#ak te!ja#i
.- Ke,utuhan nut!isi te!enuhi-
5- %asien #aat meme!tahankan7meningkatkan am,ulasi7akti<itas-
&- %eningkatan e!4usi ja!ingan-
6- Daat meme!tahankan integ!itas kulit-
@- Mem,uat7kem,ali (la n(!mal #a!i 4ungsi usus
=- %asien menge!ti #an memahami tentang en'akit3 !(se#u! #iagn(sti8
#an !en8ana eng(,atan
DA)TAR %USTAKA
B(e#iha!t(n(- 2??&- Proses Keperawatan di Rumah Sakit- 0aka!ta-
Bu!t(n3 0-L- 2??1- Segi Praktis Ilmu Penyakit Dalam- Bina!ua Aksa!a $
0aka!ta
Da!enit(3 L- 0- 2???- Rencana Asuhan keperawatan dan dokumentasi
keperawatan, Diagnosis Keperawatan dan Masalah Kolaboratif, ed ! EGD$
0aka!ta
D(enges3 Ma!il'nn E- 2???- Ren8ana Asuhan Keperawatan pedoman untuk
perencanaan dan pendokumentasian pasiened" EGD $ 0aka!ta
E44en#i 3 Nas!ul- 2??6- Pengantar Proses Keperawatan-EGD $ 0aka!ta-
Hassa-2?A6- Ilmu Kesehatan Anak #ilid $%K&I $ 0aka!ta
htt$77i#-"ikie#ia-(!g7"iki7Anemia
htt$77"""-k(mas-8(m7<e!27Kesehatan71@22751721&&6A-htm
N(e!3 Sjai4(ellah- 2??A- Standar Perawatan Pasien- M(ni8a Este! $ 0aka!ta-
*ilkins(n3 0u#ith M- .11@- 'uku Saku Diagnosis Keperawatan, edisi (-
EGD $ 0aka!ta-
Tria Ayoe Syukna, 2013,
http://id.scribd.com/doc/181683879/Klasifasi-!"emia doc