Anda di halaman 1dari 9

IJARAH

DEFINISI
Perkataan ijarah adalah kata nama bagi ujrah.
Ia berasal daripada perkataan ajr yang
bermaksud balasan atau ganjaran ke atas
sesuatu pekerjaan. Perkataan lain yang seerti
dengan ijarah ialah kira'. Menurut Majallah al-
Ahkam, selain daripada makna ujrah,
perkataan ijarah juga digunakan dengan
makna ijar iaitu perbuatan menyewa sesuatu
atau mengupah seseorang.
DEFINISIErti : Kontrak pertukaran hak milik harta (mu'awadah)
dengan member milik manfaat dengan timbal balas'
Apa yang penting dari definisi itu adalah :-
a- Perbezaan dengan jual beli ain (barang), Ijarah
adalah jual beli manfaat bagi barang, namun barang
masih tetap masih dalam milik pemberi sewa.
b- Hak untuk guna ke atas manfaat aset telah bertukar
milik kepada penyewa. Sebagai timbal balas, penyewa
perlu membayar sejumlah bayaran sewa kepada
pemilik.

JENIS
Ijarah 'Ain adalah kontrak sewaan manfaat
kepada barang. Sebagai contoh, Abdullah
menyewakan kedainya kepada Salman dengan
bayaran RM1,000 sebulan selama dua tahun.

Ijarah 'Amal adalah menyewakan manfaat kerja
dan kemahiran individu. Bayaran sewa untuk
kategori ini biasanya dinamakan sebagai upah.
Sebagai contoh, Ahmad bekerja sebagai juruwang
di kedai runcit Pak Abu dan dibayar upah
RM1,700 sebulan.

RUKUN SEWA
Penyewa
akil baligh
kemahuan sendiri
kedua-duanya tidak bersifat membazir

Bayaran Sewa
dengan wang
wang bayaran diketahui oleh kedua-dua pihak
dari segi kadar, jenis dan sifatnya

Manfaat
berharga
diketahui kadar dan jangka masa
dapat diberikan oleh yang mengambil upah


SYARAT SAH SEWA

kedua-dua pihak bersetuju mengadakan kontrak sewa
barang yang diberi sewa dapat memberi manfaat
manfaat yang tercatat dalam kontrak boleh digunakan
barang sewaan bukan menjadi kewajipan kepada
penyewa seperti menyewakan rumah kepada isteri


TAMAT KONTRAK SEWA
barang yang disewa hilang, rosak, atau
musnah
batal kontrak
tamat tempoh
tidak menepati syarat-syarat kontrak