Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS SARAWAK

Tajuk : Amalan etika dalam kalangan guru pelati!


"#jekti$ :
Kajian ringkas ini adalah untuk tujuan mengetahui sejauh manakah guru pelatih
bertanggungjawab melaksanakan amalan Etika Profesion Profesion yang disarankan
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Araan :
Baca pernyataan untuk memhamai kod etika perguruan. Seterusnya baca pernyataan
di bawah dan kenalpasti sejauhmana pernyataan tersebut benar bagi anda
berpandukan kepada skala yang diberikan di bawah. Tandakan ! " pada petak yang
disediakan bagi pilihan anda.
Skala
# $Tidak setuju TS "
% & Kurang setuju KS "
' &Tidak pasti TP "
($ Setuju S "
)$*mat setuju *S "
# % ' ( )
# Saya berpakaian kemas dan rapi
mengikut landasan agama
% Saya berbangga diberi kenaikan
pangkat berdasarkan kecekapan
saya
' Saya sering memohon untuk
mengikuti kursus dalam perkhidmatan
( Saya harus bersedia mengadakan
kelas tambahan untuk kepentingan
muridnya
) Sebagai menghadiri mesyuarat P+B,
walau sebagai ahli biasa
- Saya akan memaklumkan kepada ibu
bapa pelajar sekiranya anak mereka
tidak hadir ke sekolah selama tiga hari
berturut$turut
. Saya bersikap adil tanpa mengira
agama bangsa dan keturunan
1
/ Saya harus bersedia mengadakan
kelas tambahan untuk kepentingan
muridnya
0 Kepentingan pelajar lebih penting dari
pada kepentingan diri sendiri
#1 Saya bersikap adil tanpa mengira latar
belakang dan kedudukan keluarga
## Saya memberikan sepenuh perhatian
dalam pengajaran tanpa mengira
kaum
#% Saya selalu beusaha untuk
meningkatkan ilmu pengetahuan
#' *dalah tidak wajar untuk menegur
rakan sejawat secara tidak sopan
#( Saya sentiasa mengamalkan tingkah
laku bermoral dalam profesion
perguruan
#) Saya sering menasihati pelajar saya2
agar menghargai harta awam.
#- Sikap amanah sangat penting untuk
menguruskan kewangan sekolah
#. Saya membimbing pelajar
mengembangkan potensi intelek
mereka
#/ 3ubungan interpersonel yang baik di
kalangan guru$guru menjamin
keberkesanan p4p.
#0 Saya sedia berbincang dengan ibu
bapa bagi membantu menangani
masalah anak yang sering melanggar
disiplin sekolah
%1 Maklumat pelajar adalah sulit dan tak
perlu diheboh$hebohkan
%# Saya ada meluangkan sedikit masa
untuk berkunjung ke rumah keluarga
pelajar bagi merapatkan hubungan
persahabatan
%% Saya sedia melaporkan masalah
salah laku pelajar kepada ibu bapa
mereka untuk diambil tindakan segera
%' Saya menjadi pengganti ibu bapa di
sekolah
%( 5alam proses p4p saya
mementingkan nilai$nilai moral
2
ANA%ISIS
*. 6ntuk menganalisis data yang dikumpul pernyataan di atas akan dikumpulkan
kepada ( tanggungjawab seperti di bawah.
#. Tanggungjawab guru terhadap pelajar
7o (2 /2 02 #. dan %1
%. Tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan profesion
7o #2 %2 '2#%2 #'2 #(2 #- dan #/
'. Tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara
7o )2 .2 #12 ##2 #) dan %(
(. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa
7o -2 #02 %#2 %% dan %'
B. 6ntuk menganalisis anda hendaklah mengunakan borang analisis bagi setiap
tanggungjawab guru.
&'rang Anali(i(
Kirakan bilangan dan peratusan orang yang memberikan respons terhadap setiap
pernyataan dan tuliskannya dalam petak di bawah.
)! Tanggungja*a# guru teradap pelajar
Tidak Setuju Tidak
Pa(ti
Setuju
KS TS TP S *S
# % ' ( )
( Saya harus bersedia mengadakan
kelas tambahan untuk kepentingan
muridnya
# ' -
/ Saya harus bersedia mengadakan
kelas tambahan untuk kepentingan
muridnya
' .
0 Kepentingan pelajar lebih penting dari
pada kepentingan diri sendiri
# ( )
#. Saya membimbing pelajar
mengembangkan potensi intelek
mereka
( -
%1 Maklumat pelajar adalah sulit dan tak
perlu diheboh$hebohkan
% /
Purata 1.( '.% -.(
3
+! Tanggungja*a# guru teradap rakan (eja*at dan pr'$e(i'n!
Tidak Setuju Tidak
Pa(ti
Setuju
KS TS TP S *S
# % ' ( )
# Saya berpakaian kemas dan rapi
mengikut landasan agama
% /
% Saya berbangga diberi kenaikan
pangkat berdasarkan kecekapan saya
' .
' Saya sering memohon untuk
mengikuti kursus dalam perkhidmatan
' ( '
#% Saya selalu beusaha untuk
meningkatkan ilmu pengetahuan
' .
#( Saya sentiasa mengamalkan tingkah
laku bermoral dalam profesion
perguruan
' .
#- Sikap amanah sangat penting untuk
menguruskan kewangan sekolah
% /
#/ 3ubungan interpersonel yang baik di
kalangan guru$guru menjamin
keberkesanan p4p.
% /
Purata 1.(' %..# -./-
,! Tanggungja*a# guru teradap ma(-arakat dan negara
Tidak Setuju Tidak
Pa(ti
Setuju
KS TS TP S *S
# % ' ( )
) Sebagai menghadiri mesyuarat P+B,
walau sebagai ahli biasa
# . %
. Saya bersikap adil tanpa mengira
agama bangsa dan keturunan
# 0
#1 Saya bersikap adil tanpa mengira latar
belakang dan kedudukan keluarga
( -
## Saya memberikan sepenuh perhatian
dalam pengajaran tanpa mengira
kaum
' .
#) Saya sering menasihati pelajar saya2
agar menghargai harta awam
% /
%( 5alam proses p4p saya
mementingkan nilai$nilai moral
# 0
Purata 1.% ' -./
4
.! Tanggungja*a# guru teradap i#u #apa
Tidak Setuju Tidak
Pa(ti
Setuju
KS TS TP S *S
# % ' ( )
- Saya akan memaklumkan kepada ibu
bapa pelajar sekiranya anak mereka
tidak hadir ke sekolah selama tiga hari
berturut$turut
# ( )
#0 Saya sedia berbincang dengan ibu
bapa bagi membantu menangani
masalah anakyang sering melanggar
disiplin sekolah
' .
%# Saya ada meluangkan sedikit masa
untuk berkunjung ke rumah keluarga
pelajar bagi merapatkan hubungan
persahabatan
# ( )
%% Saya sedia melaporkan masalah
salah laku pelajar kepada ibu bapa
mereka untuk diambil tindakan segera
# ' -
%' Saya menjadi pengganti ibu bapa di
sekolah
) )
Purata 1.- './ ).-
/! Ke(impulan 0 /adangan
#. Berdasarkan dapatan kajian di atas buat satu kesimpulan. ,unakan peratusan
atau min "
%. Berikan . cadangan meningkatkan lagi amalan etika profesion perguruan yang telah
diamalkan oleh guru.
5isediakan oleh 8
Tan 9ay :en
;abatan +lmu Pendidikan
5