Anda di halaman 1dari 6

1223/1(PP)

Pendidikan
Islam
Kertas 1
Peraturan Pemarkahan
April
2014
BAHAN KEE!E"#AN$AN %
&IN$KA&AN %
PEN'I'IKAN I(#A!
Kertas 1
PE"A&)"AN PE!A"KAHAN
)N&)K KE$)NAAN PE!E"IK(A (AHA*A
Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 6 halaman bercetak
1
BAHAGIAN A
PERATURAN PEMARKAHAN
1 D 21 Nabi Muhammad
2 A 22 Makhluk Halus
3 C 23 Hubungan
4 C 24 Malam
5 B 25 Saei
6 D 26 Berazam
7 D 27 Syarikat
8 A 28 u!uk
" C 2" Suami
1# A 3# $l%&ha'arizmi
11 C 31 Sahih al%Bukhari ( Sahih Bukhari
12 D 32 )bnu Sina
13 D 33 Mas!id Naba'i
14 B 34 $!aran
15 A 35 Batil
16 C 36 *arisan
17 B 37 Haram
18 A 38 Sunat
1" A 3" Harus
2# D 4# *a!ib
2
BAHAGIAN B
NO. SOALAN
JAWAPAN MARKAH
1 (a) (i) MAKSUD SIHIR 2 Isi x 1m =2m
Sihir ialah ilmu yang berkaitan berbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk
ghaib /
1m
bertujuan memudharat dan mengelirukan manusia./
1m
(ii) DUA TUJUAN MANUSIA MENGAMALKAN SIHIR 2 Isi x 2 m = 4m
1 Untuk memiliki kekuatan yang luar biasa
2 Untuk memecahbelahkan pasangan suami isteri
3 Untuk mendatangkan penyakit i!ikal dan mental kepada mangsanya.
4 Untuk kelihatan cantik
5 Untuk memudaratkan dan menganiaya orang lain.
(iii) EMPAT CONTOH AMALAN SIHIR 4 Isi x 1m = 4m
1 "ukau
2 Santau
3 Ilmu hitam
4 Ilmu guna#guna/ pengasih
5 $angkal a!imat
() (i) PENGERTIAN AHLI SUNNAH WALJAMAAH
Ialah kumpulan yang berpegang teguh dengan al#%uran& sunnah 'asulullah/
1m
dan perkara
yang diba(a oleh sahabat/
1m
serta menentang perkara bidaah./
1m
2 Isi x 1m = 2m
(ii) DUA PRINSIP AHLI SUNNAH WALJAMAAH 2 Isi x 2m= 4m
1 )erpegang teguh dengan al#%uran dan *s#Sunnah.
2 )erpegang dengan prinsip *s#Salaussoleh.
3 *pabila berlaku pertelingkahan pandangan mereka merujuk kepada al#%uran dan
*s#sunnah.
4 +ereka tidak mencela dan mengkairkan orang yang tidak sealiran dengan mereka.
5 +ereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang sohih.
(iii) EMPAT NAMA LAIN BAGI AHLI SUNNAH WALJAMAAH 4 Isi x 1m= 4
1 *hlu Sunnah
2 *l#,amaah
3 *s#Sala *s#Soleh
4 *hlu -adis
NO. SOALAN
JAWAPAN MARKAH
3
2 (a) (i) MAKSUD WUKU! 2 Isi x 1m
=2m )erada di "adang *raah (alaupun sekejap/
1m
dalam masa gelincir matahari . !ulhijjah //m
hingga terbit ajar 10 !ulhijjah./
1m
(ii) DUA HIKMAT WUKU! 2 Isi x 2 m
= 4m 1 +engingati semula tempat pertemuan 1abi *dam a.s dan -a(a setelah mereka
berpisah.
2 +emberi keinsaan kepada jemaah haji baha(a semua manusia sama di sisi *llah
2 +engingatkan manusia tentang perhimpunan di "adang +ahsyar.
4 +elambangkan perpaduan umat Islam dari seluruh dunia tanpa mengira bangsa dan
(arna kulit.
(iii) HUKUM DAN ALASAN. 2 Isi x 2m
= 4m
-ukum =1m
*lasan =1m
a -ukum 3 Sah
*lasan 3 )er(uduk adalah sunat bagi ibadat sai / ibadat sai tidak disyaratkan
ber(uduk/ suci dari hadas
-ukum 3 $idak sah
*lasan 3 )apa angkat tidak termasuk dalam susunan (ali/ (ali mestilah bapa
kandung.
() (i) DUA S"ARAT BAKAL ISTERI 2 Isi x 1m
=2m
1 Islam / ahli kitab
2 perempuan
3 )ukan isteri orang
4 )ukan berada dalam idah
5 $idak berada dalam ihram
# )ukan mahram kepada bakal suami
(ii) DUA HIKMAT TALAK 2 Isi x 2m
= 4m 1 +emberi peluang untuk memulakan hidup baru dengan pasangan lain yang lebih
sesuai.
2 +emberi pengajaran dan keinsaan kepada pasangan tersebut memperbaiki
kesilapan masing#masing.
3 4apat memberi ketenangan ji(a kerana masalah diatasi dengan cara yang baik.
4 +emberi pengajaran kepada suami dan isteri tentang pentingnya menghayati ajaran
Islam.
(iii) DUA KESAN RUJUK 2 Isi x 2m
= 4m 1 4apat menyambung kembali hubungan suami isteri yang terputus.
2 +emberi ketenangan ji(a selepas kehilangan kasih sayang .
3 Suami isteri berpeluang memperbaiki kelemahan masing#masing.
4 *nak#anak mendapat perhatian lebih sempurna.
5 ja(apan munasabah diterima samada terhadap pasangan atau anak#anak dan
keluarga6
NO. SOALAN
JAWAPAN MARKAH
4
3 (a) (i) DUA !AKTOR "ANG MENDORONG KEPADA KEJATUHAN KERAJAAN BANI
UMAI"AH
1. "enentangan rakyat terhadap pemerintah
2 Sikap pemerintah yang mengabaikan ajaran Islam
3 7ujud semula semangat kabilah dan pilih kasih amalan jahiliah
4
Sikap pemerintah yang lalai menjalankan tugas dan tanggungja(ab 52x1m = 2 markah6
(ii) IKTIBAR DARI KEJATUHAN KERAJAAN BANI UMAI"AH
51x2m = 2 markah6
1. 8ita hendaklah menangkis segala serangan daripada pihak musuh
2. 8ita hendaklah sentiasa bersatu padu bagi me(ujudkan kemanan negara
3. 8ita hendaklah sentiasa mengamalkan semangat juang yang tinggi dalam usaha
membangunkan agama& bangsa dan negara.
() (i) BIODATA AS$SA""ID JAMALUDDIN
1. 1ama 3 *s#Sayyid ,amaluddin bin Sadar *l#*ghani
52x1m = 2 markah6
2. 9elaran 3 *s#Sayyid sebab keturunan bersambung dengan Saidina *li
dan 'asulullah
2. :ahir 3 12;4- / 1<2<+
4. $empat lahir 3 *sad *bad& 8abul& "akistan
;. 8eturunan 3 "arsi
=. ,a(atan 3 *nggota +ajlis al#+aari >8ementerian "endidikan? di
Istanbul& $urki
@. $arikh / $empat meninggal 3 1214- / 1<.@+
(ii) DUA SI!AT PERIBADI BELIAU
1. )erani memperjuangkan kebenaran
2. Suka mengembara
3. +empunyai akal ikran yang tajam
4. $ekun belajar A mencintai ilmu 52x2m = 4 markah6
(%) (i) DUA PERINGKAT JIHAD
1. )erjihad membaiki diri 52x1m = 2 markah6
2 )erjihad mela(an syaitan
3 ,ihad mela(an orang kair harbi
4 ,ihad menghapuskan ke!aliman
(ii) DUA ADAB "ANG PERLU DIAMALKAN OLEH ORANG "ANG BERJIHAD
1. +empunyai niat yang ikhlas. 52x2m = 4 markah6
2. Sanggup berjuang apa sahaja untuk perjuangan .
3. Sentiasa berilti!am dan istiBamah dalam perjuangan.
4. +ematuhi arahan dan mempunyai semangat berpasukan
(iii) DUA KELEBIHAN ORANG "ANG BERJIHAD PADA JALAN ALLAH
1. 4imuliakan oleh *llah.
2. *kan diangkat darjatnya di sisi *llah.
2. +endapat balasan syurga
NO. SOALAN
JAWAPAN MARKAH
5
4 >a? >i? DUA BIDANG ILMU "ANG DITEROKAI OLEH UMAT ISLAM PADA &AMAN
KERAJAAN ABBASIAH
1. Ilmu berteraskan (ahyu
2. Ilmu berteraskan akal
52x1m = 2 markah6
(ii) KESAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KERAJAAN BANI
ABBASIAH
1. Ckonomi umat Islam bertambah maju
2. Imej umat Islam di pandang tinggi / mulia
3. 8arya#karya ilmuan Islam diterjemah ke dalam bahasa asing
4. 8ota )aghdad menjadi perkembangan ilmu dan kebudayaan
5. )ahasa *rab digunakan secara meluas 51x2m = 2 markah6
() (i) SI!AT PERIBADI IMAM MALIK
1. )erpendirian teguh
2. )ijaksana 2x1m = 2 markah
3. Derdas dan kuat ingatan
4. $a(aduk
(ii) LATAR BELAKANG PENDIDIKAN IMAM MALIK
1. Sering dampingi ulamak
2 -aa! %urEan / hadis sejak kecil
3 )erguru .00 guru
4 8uasai hadis / eBah / nahu
5. 1ama guru 3 *bd 'ahman -am!ah 52x2m = 2 markah6
1ama murid 3 Imam Syaie
4 (%) (i) DUA TINGKAH LAKU TIDAK BERADAB DENGAN RASULULLAH 2 Isi x 1m= 2m
1. $idak mentaati perintah baginda.
2. )erbuat bising ketika men!iarahi maBam baginda
3. $idak mengucap sela(at ketika nama baginda disebut.
4. $idak menghormati sahabat baginda
.
(ii) DUA KERUGIAN ORANG "ANG TIDAK MELAKSANAKAN SUNNAH
RASULULLAH SAW
2 Isi x 2m = 4m
1 $idak berpeluang menerima syaaat daripada 'asulullah di akhirat kelak.
2 )oleh merosakkan iman pada diri sendiri.
3 $idak berpegang dengan sunnah 'asulullah S*7 beerti tidak berpegang dengan
ajaran Islam.
4 $erhapusnya pahala atas kebaikan yang dilakukan.
(iii) DUA HIKMAT BERADAB DENGAN RASULULLAH SAW. 2 Isi x 2m = 4m
1. +endapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat
2. *kan dikasihi *llah
2. +endorong kita mengamalkan sunnahnya
4. +elahirkan insan beradab sesama makhluk
;. +endapat rahmat dan keampunan *llah
PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT
6