Anda di halaman 1dari 5

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

Mengurai Khazanah Peradaban Islam


Unu! Kelas "I
Madrasah Ali#ah Pr$gram Keagamaan
%&'(
BAB I
)AMBARAN RIN)KAS PERADABAN DUNIA DAN NABI MUHAMMAD SA* DALAM LIN+ASAN
SEJARAH
Tata Sosial Bangsa Arab Sebelum Islam Terkenal Pemberani Di Dalam Membela
Pendiriannya Mereka Tidak Mau Mengubah Pendirian
Serta Tata Cara Hidup Yang Sudah Menjadi ebiasaannya!
Tidak Mau Mengalah! "amun Ada Sisi ebiasaan Yang Baik Yaitu Suka Menghormati Dan
Memuliakan Tamu#
STANDAR KOMPETENSI
Memahami Keeladanan Da!,ah Rasulullah Dalam Membina Umma
KOMPETENSI DASAR
Men-eria!an Se.arah Da!,ah Nabi Muhammad SA* Pada Peri$de Ma!!ah Dan Madinah
Kebuda#aan Islam aau al$tsa%a&ah al$Islamiyah hadir seelah Nabi Muhammad SA*
menda/a!an /erinah Allah S*+ unu! mengemban amana sebagai Nabi dan Rasul0
N#a1 !ehadirann#a elah merubah bangsa Arab #ang semula erbela!ang1 ida! berada/1
b$d$h1 ida! di!enal dan erabai!an $leh bangsa lain1 men.adi bangsa #ang ma.u1
berada/ dan men.adi /usa dari /eradaban dunia2 Mengambil /enda/a H2A2R2
)ibb13Islam is indeed mu'h more than a system o& teology! it is a 'omplete 'i(ili)ation3
4Islam sesungguhn#a lebih dari se!edar sebuah agama1 ia adalah suau /eradaban #ang
sem/urna52
A2 Kebuda#aan1 Agama dan !e/er-a#aan manusia men.elang !e0Rasulan Muhammad
'2 Pea daerah agama besar di dunia2
Men.elang !elahiran Islam1 di dunia erda/a sau agama besar1 sedang
bebera/a agama lain inggal sedi!i /engi!un#a dan #ang aga! ban#a! adalah
/engi!u !e/er-a#aan2Agama besar /ada saa iu han#alah Nasrani1 /engi!un#a
erbesar di seluruh Er$/a dan di daerah0daerah .a.ahan di Asia2
A!iba /erenangan anara Paus dengan Peria! di K$nsain$/el1 agama
Nasrani /e-ah men.adi Kah$li! Yunani dengan /engi!un#a di Er$/a sera
sebagian Rusia1 dan Kah$li! 6r$d$!s dengan /engi!un#a di B#zanium sera
negeri0negeri .a.ahan R$ma,i +imur di Asia dan A7ri!a2Pada abad "8I mun-ul /ila
aliran baru dalam agama Krisen #aiu Pr$esan #ang d$/el$/$ri Marin Luher2
Aliran ini mem/un#ai /engaruh di Er$/a +engah dan Inggris2
Kebuda#aan bangsa bara sebelum ber!enalan dengan !ebuda#aan Islam1
ban#a! di/engaruhi $leh !ebuda#aan Yunani dan R$ma,i2 Menuru !e/er-a#aan
mere!a1 /ara de,a bersema#am di sebuah bu!i #ang bernama 6lim/us2 Di bu!i
iulah de,a 9ius sebagai de,a eringgi bersema#am2 Sedang!an de,a0de,a lain
#ang di#a!ini adalah Hera 4iseri de,a 9ius51 de,a Ares 4de,a /erang51 Hermes
4de,a niaga51 Paseid$n 4de,a lau51 A/$ll$ 4de,a !esenian51 Pallas Ahena 4de,a
/engeahuan51 A/hr$die 4de,i !e-ani!an5 dan lain sebagain#a2 Pemu.aan mere!a
erhada/ bebera/a de,a ersebu1 mend$r$ng mere!a unu! mengembang!an
ilmu /engeahuan #ang ber!aian dengan u/a-ara riual !eagamaan ersebu2
Se/eri1 unu! de,a0de,a erenu1 mere!a membua!an bangunan0bangunan !uil
su-i2 Dan disinilah mun-uln#a ilmu seni bangunan1 seni /aung1 sasra dan
sebagian#a2
Agama lain adalah Yahudi #ang /engi!un#a ma!in ber!urang !arena di!e.ar0
!e.ar bangsa )$hia aau ber/indah mengi!ui agama Nasrani2 Di Madinah ada :
su!u Yahudi #aiu Khainu;a1 Bani Nadhir dan Kuraidzah2
Di Persia ada /ula agama 9$r$aser #ang mun-ul /ada abad < sebelum
Masehi2 Pengi!un#a erbesar di seluruh Persia dan daerah0daerah se!iarn#a2
Dalam /er!embangan selan.un#a agama ini ber/engaruh /ula sam/ai !e India2
Di Arab sendiri bangsa Arab elah meninggal!an a.aran Nabi Ibrahim2 Mere!a
men#embah berhala2 Kemus#ri!an dan /en#embahan benda0benda alam men.adi
!e/er-a#aan #ang mendarah daging di !alangan bangsa Arab dan bangsa Mesir
Kun$1 bah!an .uga bangsa Persia sebelum mun-uln#a agama 9$r$aser2
Kebuda#aan Mesir meru/a!an salah sau kebudayaan sungai Di lembah
sungai Nil erda/a /eninggalan /eradaban Mesir !un$1 se/eri Mem/his1 +hebes1
Lu=$r1 )izah dan sebagain#a2 Di Isana Lu=$r erda/a sebuah bangunan ra!sasa
se/eri ma!am /ara ra.a #ang berbenu! Piramida dan /aung singa #ang
ber!e/ala manusia #ang disebu Spin*# Bangsa Mesir !un$ .uga elah memili!i
/eradaban inggi dalam benu! ulisan1 #ang biasan#a diulis dalam benu! aau
lambang gambar #ang disebu Hieroglip# Pada mulan#a ulisan ini di/aha!an di
aas bau aau !a#u21 ea/i !emudian diulis di aas papirus1 #aiu sema-am
bahan !eras #ang berasal dari anaman /a/irus2 Dengan di!enaln#a ulisan dan
bahan unu! menulis1 semua !egiaan di-aa se/eri a.aran agama1 buah >!iran
manusia1 adminisrasi /emerinahan1 ransa!si .ual beli dan sebagain#a2 Bangsa
Mesir .uga elah mengenal /erhiungan ,a!u berdasar!an /eredaran bulan2
Mere!a elah membagi ahun men.adi '% bulan dan :?@ hari1 disam/ing mengenal
.uga ilmu !ed$!eran2
Bangsa India elah memili!i !ebuda#aan #ang -u!u/ inggi1 #ang ber/usa di
!$a Mahen.$ Dar$ dan Hara//a2 Para /endudu!n#a mem/un#ai -ia rasa seni
#ang -u!u/ ingggi2 Hal iu da/a diliha dalam !ar#a seni mere!a #ang diuang!an
dalam benu! .ima dan hiasan #ang menggambar!an ane!a binaang dan /aung0
/aung #ang erbua dari anah lia1 !erami!1 dan lain sebagain#a2 +erlebih
seeelah !elahiran agama Hindu dan Budha1 /ara seniman dan !aum agama
ban#a! mendiri!an bangunan -andi unu! !e/erluan u/a-ara !eagamaan mere!a2
Di Aina /eradaban bangsa Aina #ang elah ma.u /ada saa iu adalah benu!
/eradaban #ang beru/a seni arsie!ur1 seni sasra1 seni /aha1 seni drama1 seni
menghiung dengan sim/$a1 #ang men.adi!an bangsa Aina er!enal dianara
bangsa0bangsa lainn#a #ang sudah ada /ada zaman iu2
%2 Agama dan !e/er-a#aan manusia sebelum !e R$sulan Muhammad
a2 Agama Yahudi
Agama Yahudi sebenarn#a agama +auhid #ang disam/ai!an $leh Nabi
Musa unu! mem/erbai!i !e/er-a#aan Bani Israil #ang elah men#ele,eng dari
a.aran Nabi Ibrahim2
6leh Kaisar Biraun Nabi Musa dan /engi!un#a diusir dari Mesir dan
mere!a lari !e Palesina2 Pada ,a!u Palesina di!uasai $rang Krisen /engi!u
Yahudi ban#a! dibunuh1 sehingga sebagian !e-il sa.a#ang da/a
men#elama!an diri2
b2 Agama KrisenCNasrani
Agama Nasrani aau Krisen diba,a $leh Isa al Masih aau Yesus Krisus2
P$!$! a.aran Yesus Krisus adalah +rinias #aiu adan#a +uhan Ba/a!1 +uhan
ana! dan Ruh Kudus #ang !eigan#a bersau dalam sau +uhan2
Agama Krisen #ang lahir ? abad sebelum Islam /engaruhn#a elah
meluas !e seluruh Er$/a dan negeri0negeri .a.ahan R$ma di Asia A7ri!a2
Di Negara0negara !e!uasaan R$ma +imur /engi!u Krisen erbagi aas :
madzhab #aiu D
'5 Ya'ibah /engi!un#a di Mesir1 Habas#ah dll2
%5 "asathirah1 /engi!un#a di Musil1 Ira! dan Persia
:5 Mulkhaniyah1 /engi!un#a di 7ri!a Uara1 Sisilia1 S#iria dan S/an#$l2
Keiga madzab ini saling berenangan /enda/a0/enda/an#a sehingga
sering er.adi /erum/ahan darah dan /enindasan unu! mambela madzabn#a2
-2 Agama 9$r$aser
Agama ini mun-ul di Persia /ada abad !e < sebelum Masehi1 #ang
di!embang!an $leh se$rang /emim/in bernama 9$r$aser aau 9arahusra2
Bu!u su-in#a adalah AEesa aau 9end AEesa 4Bhs2 PahlaEiD AEesa F h$!umG
zend F /en.elasan52 Asal mula agama ini adalah suau agama alam Persia #ang
di/erbaharui2
P$!$! a.arann#a1 bah,a alam ini ber.alan sesuai dengan undang0undang
erenu dan alam selalu ada /erenangan anara berbagai !e!uaan se/eri
anara -aha#a dengan gela/ dan sebagain#a2Agama ini ber/engaruh !e
seluruh Persia bah!an sam/ai !e India dans e!iar Persia se/eri Ira!1 dan
Rusia2 Agama 9$r$aser !emudian /e-ah men.adi aliran Al Manu,i#ah dan
Mazda!2
Pengaruh 9$r$aser di Persia erus berlangsung berabad0abad sam/ai
daang agama Islam mengembali!an !e/er-a#aanCagama /endudu! Persia
!e/ada a.aran +auhid2
d2 Ke/er-a#aan Mesir Kun$2
Ke/er-a#aan Mesir Kun$ b$leh disebu /$l#heisme1 dengan De,a RA
4De,a Maahari5 sebagaide,a uama2 Ada /ula de,a lain #iu de,a 6seris
4De,a Peradilan5 dan Isis siri 6seris2 Mere!a .uga men#embah benda0benda
alam se/eri sungai Nil1 bulan1 binang1 dan ruh mnausia2 Agar su/a#a ruh
manusia ea/ hidu/ ma!a di.agalah ma#a $rang #ang meninggal su/a#a
.angan rusa! sehingga dibualah mumi 4ma#a #ang dia,e!an52
Mumi0mumi ersebu disim/an di g$a0g$a aau dibua!an /#ramid2 Mumi0
mumi ersebu disembah unu! mina ber!ah dan !ese.aheraan hidu/2
e2 Pen#embahan berhala2
Bangsa Arab elah .auh men#im/ang dari a.aran nene! m$#angn#a #aiu
Ibrahim1 meninggal!an a.aran auhid2Mere!a men#embah bulan21 maahari1 .in1
binang0binang1 hanu1 dan #ang /laing men$n.$l adalah men#embah berhala2
Paung0/aung aau berhala0berhala #ang dibua dari l$gam1 !a#u aua
bau1 diem/a!an di KaHbah2 Beraus0raus /aung #ang erda/a di KaHbah
disembah dan diminai /er$l$ngann#a2 Ke/er-a#aan bangsa Arab sema-am ini
!ela! bera!hir seelah agama Islam lahir2 Di India ber!embang /ula agama
Hindu dan Budha1 #ang hingga saa ini masih ban#a! erda/a /enganun#a2