Anda di halaman 1dari 3

ASSALLAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI

WABARAKATUH
Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi
nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa
kempel dina ieu tempat kalayan dina kayaan sehat walafiat

oge ngahaturkeun nuhun ka sadaya panitia anu parantos masihan
waktos ka simkuring kanggo ngadugikeun biantara dina acara mieling
silaturahmi halal bihalal Paguyuban Lembur Kuring Jabar Banten Di
Kalteng
Puji sinareng sukur urang panjatkeun ka Gusti llah !"#, anu
parantos nangtayungan urang sadaya tiasa riung mumpulung,
paamprok jonghok, patepang raray dina dangeut ieu$

SAMBUTAN PEMBINA PAGUYUBAN
Pada kegiatan halal bihalal
Paguyuban Lembur Kuring Jabar Banten
di Kalimantan Tengah
Pi!k the date"
Para wargi sadaya,
lhamdulillah urang sadaya parantos ngajalankeun salami sasasih
dina %omadon kamari$ Boboran parantos kalangkung, wengi ayeuna
urang luuh dina acara halal bihalal, kanggo silih ngahampura
kalepatan, sareng silih meresihkeun hate urang sadaya$
Lir ibarat kertas anu masih ngeplak bodas teu aya coret&coretanna,
ibarat orok anu nembe di lahirkeun ka dunya ieu masih keneh bersih
suci$

!im kuring seja ngucapkeun #akobalallah huminna wamingkum
siamana wa siamakum minal aid'in wal faid'in hapunteun lahir
sinareng batin$ (udah&mudahan wargi sadaya tiasa ngahampura kana
sagala kalepatan simkuring anu di haja sareng anu teu di haja, anu
katingali sareng anu teu ka tingali$
(argi mung jalmi anu mulya anu tiasa ngahampura kana sagala
kalepatan batur, simkuring oge sami bilih tea mah wargi sadaya aya
kalepatan ka simkuring, parantos ku simkuring di hampura oge$ Dina
ayana acara anu mulya ieu hayu urang langkung pageuhkeun tali
silaturahmi, langkung rakeutkeun duduluran urang$ (ugi llah !"#
mikaridho kana acara anu mulya ieu$
aminnn$$$)))
"assalalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
Pi!k the date"

Anda mungkin juga menyukai