Anda di halaman 1dari 6

Pentaksiran Berasasakan Sekolah ( PBS ) Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 4


Nilai : Kasih Sayang
Nama : _______________ Kelas : 1_________
Tarikh : _______________
Tuliskan tindakan anda aa!ila "iran anda menghadai situasi seerti
di !a#ah
T$P 4
1 2
3 4
Pentaksiran Berasasakan Sekolah ( PBS ) Pendidikan Moral
Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 4
Nilai : Kasih Sayang
Nama : ___________________ Kelas : ____________
Tarikh : ___________________
Nilai : Kasih Sayang
%ariskan "a#aan yang !etul
T$P &
Saya akan (mem!uang' tidak mem!uang)
samah di dean rumah "iran (
Saya akan (memin"am' menyorok) ensel
aa!ila ka#an di se!elah rumah ingin
memin"am (
Saya akan (mengu)akan' tidak eduli)
selamat hari "adi keada "iran saya (
Saya akan (!ertegur saa' men"eling )
aa!ila !ersemuka dengan "iran saya(
Selamat
hari hari
jadi
Terima
kasih
Pentaksiran Berasasakan Sekolah ( PBS ) Pendidikan Moral
Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 4
Nilai : Kasih Sayang
Nama : ______________________ Kelas :________________
Tarikh : ____________________
Tuliskan erasaan anda seleas mem!antu "iran anda(

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1
T/P 4
T/P 5
Pentaksiran Berasasakan Sekolah ( PBS ) Pendidikan Moral
Nilai : Kasih Sayang
Nama : _______________________ Kelas : ________________
Tarikh : ______________________
*si temat kosong dengan "a#aan yang !etul !erdasarkan nilai kasih
sayang(
Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 1
Nilai : Kasih Sayang
T/P 1
Pentaksiran Berasasakan Sekolah ( PBS ) Pendidikan Moral
Nama : ________________________ Kelas :________________
Tarikh: ___________________
Tandakan ($) ada "a#aan yang !etul
Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 4
Nilai : Kasih Sayang
Saya menolong "iran
menyiram okok
aa!ila mereka
ergi ke luar negara(
Saya akan !ergaduh
dengan "iran kerana
saya tidak suka
mereka(
Saya lari aa!ila
en)uri masuk ke
dalam rumah "iran
aa!ila mereka
tiada di rumah
Saya mengu)akan
selamat hari "adi
keada kakak "iran
saya(
T$P +
Pentaksiran Berasasakan Sekolah ( PBS ) Pendidikan Moral
Nama : _______________ Kelas : _________
Tarikh : _______________
Tandakan ( $ ) ada enyataan yang !etul(
Menele,on am!ulans aa!ila
"iran sakit(
Tidak memedulikan
ke"adiaan di rumah "iran(
Mengu)akan selamat hari
"adi keada "iran(
-iam saha"a #alauun saya
tahu hari "adi "iran saya(
Sanggu menghadai masalah
!ersama "iran(
Saya menyelamatkan diri saya
saha"a(
1(
&(
+(