Anda di halaman 1dari 1

140

11
Beberapa Aspek Historis
Perkembangan Koperasi
Di Indonesia*

Bahri Nurdin d&n Jusdy Achmad I.
Pendahuluan
oper as i s udal i s ej ak l ama di ci t a - ei t akan mas yar akai Indones i a unt uk
i f i enj adi t ul ang punggung kel i i dupan ekononi i nya . Dal ani
per j a l anan hi dupnya ci t a - ci t a kopei as i i t u l el ah i nengal ami pas ang - s ur ut
s cs uai dengan kchendak / aman.
Dal ani ni as a pembangunan dewa s a i ni , ci l a - ci t a i t u ni endapat t ekanan
yang l ebi h ber ar t i : t er ut ama ol eh Pemer i nt ah s endi r i . Pemer i nt ah dan
mas ya r akat s cakan t i dak . s abar menunggu l er wuj udnya ci t a - ci t a yang
di - IctaKkan padj f " gSr akan koper a s i . Ha l i ni menj adi menar i k karena
betapa ba-nyaknya par a cendeki a wan yang i kut mel i bat kan di r i unt uk
mengger akkau koper as i a gar dapal bci pr r anan s cs uai denga TT ci t a - ci t a
yany di kandung koper as i i t u s endi r i . l l abkan Uapak Kepa l a Ncga r a s endi r i
gi at ni el akukan kunjungan mendadak ke berbagai KUD di s eki t ar J aka r t a
aki i i r -akhir i ni . I l a l i ni menunj ukkan kepada ki t a betapa bes ar nya har apan
yang di t umpah- kan kepada koper as i
Dal ani hubungan i ni l al i , kadangkal a ki t a per l u mei i hat ke bel akang,
>"'6nuijay^Jtc in htri i l at ar - bel akang s ej ar ah, sehingga ki t a dapat memahanii
apa. yang l or j adi - i t ar i i ni s c kal i gus ki t a punya per s pekt i f t er hadap apa
yang akan ki t a l akukan di ni as a depan. " Sej ar ah mengai t kan ki t a dal am
s uat u unt ai an kes i nambungan Sej ar ah per kembangan koper as i dapat j uga
di ar t i kan s cbagai s ej ar ah per kembangan peni i ki r an - pemi ki r an at au
kons ep- kons ep mengenai per koper as i an yang ki t a t enmi di Indones i a.
Sej a r uh

* ) Pe r n a h d i mu a l d i ma j a l a h Management dan Vsahawan Indoncsa. Kd i s i 2 7 t a hu n 1 9 7 9 ,