Anda di halaman 1dari 4

Magkaisa

Ngayon ganap ang hirap sa mundo


Unawa ang kailangan ng tao
Ang pagmamahal sa kapwa'y ilaan
Isa lang ang ugat na ating pinagmulan
Tayong lahat ay magkakalipi
Sa unos at agos ay huwag padadala
Panahon na (may pag-asa kang matatanaw)
Ng pagkakaisa (bagong umaga, bagong araw)
ahit ito (sa atin Siya'y nagmamahal)
Ay hirap at dusa
!agkaisa (may pag-asa kang matatanaw)
At magsama (bagong umaga, bagong araw)
Kapit-kamay (sa atin Siya'y nagmamahal)
Sa bagong pag-asa
Ngayon may pag-asang natatanaw
!ay bagong araw, bagong umaga
Pagmamahal ng "iyos, isipin mo tuwina
FILIPINO 7
Unang !arkahang Pagsusulit
S#$# %&'(-%&')
Pangalan* ++++++++++++++++++++++++++++ P,tsa* +++++++++++++ !arka* ++++++++++++
I# Panuto* -asahin ang tula sa ibaba at sagutin ang mga katanungan#

'# Isang malakas na unos ang dumaan sa Ta.loban na naging dahilan upang magkaisa ang
buong bayan# Ano ang kahulugan ng salitang unos sa pangungusap/
a# probl,ma .# bagyo
b# hangin d# suliranin
%# "ito sa Pilipinas matatagpuan ang iba0t ibang lipi na hindi man nagsasalita gamit ang iisang
wika ngunit nagkakaunawaan sa pamamagitan ng isang ngiti# Ano ang kahulugan ng salitang
lahi/
a# nasyon .# bansa
b# tao d# pangkat
1# Sa Pilipinas matatanaw ang iba0t ibang magagandang lugar na hindi mo makikita sa ibang
panig ng mundo# Ano ang kahulugan ng salitang matatanaw/
a# maririnig .# makikita
b# mapapanood d# mabibili
(# Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang mabuting pag-uugali at kasama na rito ang pagkakapit-
kamay nila sa tuwing may mga mabibigat na pagsubok ang dumarating sa bansa# Ano ang
kahulugan ng salitang kapit-kamay/
a# pagkakaisa .# pagmamahalan
b# pagtutulungan d# pagtitiwala
)# Ano ang kahulugan ng linyang ito sa tula, 2Iisa lamang ang ugat na ating pinagmulan/3
a# Na ang mga Pilipino ay nanggaling sa iisang puno at ito ay ang A.a.ia#
b# Na ang mga Pilipino ay may iba0t ibang angkang pinagmulan#
.# Na ang mga Pilipino ay may iisang lahing pinagmulan#
d# Na ang mga Pilipino ay mga uri ng namumungang puno#
4# Ayon sa tula ano ang kailangan ng mga mamamayan ngayong kalat ang kahirapan sa mundo/
a# pagtutulungan .# pagmamahalan
b# pag-uunawaan d# pagbabatian
5# Ayon sa tula ang mga linyang, bagong umaga, bagong araw ay nangangahulugang/
a# may pag-asa .# may pasok
b# may pagkakaisa d# may pagbabago
6# Ano ang kaakibat o kasama ng pagkakaisa ng mga taong-bayan/
a# pag-uunawaan at pagbangon .# pagtutulungan at pag-uunawaan
b# pagmamahalan at pagbabatian d# pagbangon at pagbabatian
7# Sino ang ispisipikong kinakausap ng manunulat ng tula ayon sa pagkakagamit niya ng mga
salita sa tula/
a# mga dayuhan .# mga nagmamahalan
b# mga pamilya d# mga mamamayan
'&# Ano ang nais iparating ng tula sa mga mambabasa/
a# sa panahon ng pagsubok dapat magkaisa
b# sa panahon ng pagsubok laging may pag-asa
.# sa panahon ng pagtutulungan ay may pagkakaisa
d# sa panahon ng pagkakaisa ay may pagmamahalan
II# Panuto*-asahin i ang pangungusap at salungguhitan ang tamang salitang kukumpl,to rito#
'# Ang walang hanggang (paglisan, pagkalinga, pagtupad, pagmasid) ng mga magulang ay hindi
mapapantayan ng anumang mat,ryal na bagay#
%# Ang kanyang (pagtatampo, pagmamadali, paglisan, pagbabalik) ay nag-iwan ng sakit sa
kanyang minamahal#
1# Siya ay (nakamasid, nakatulala, nakabantay, nakatulog) sa walang kapantay na kagandahan ng
-ohol#
(# !aagang (naulila, nagising, natulog, nakamasid) si 8o,y kaya siya na ang tumayong ama at ina
sa kanyang anim na kapatid#
)# Naging (sapat, salat, sulit, sobra) man sa pagmamahal ng isang ina si !aria siya ay lumaki pa
rin may malaking puso lalo na sa mga walang mga magulang#
4# Ang mga batang (masunurin, tal,ntado, sutil, pabaya) ay nagangailangan ng tamang gabay sa
mga magulang upang sumunod sila sa mga nakatatanda#
5# 9amit ang kanyang malikhain (lakas, imahinasyon, mahiwaga, kapangyarihan) ay naisipan
niyang gawin isang kakaiba at obra ma,strang larawan#
6# Talagang (makapangyarihan, mahina, mahiwaga, malakas) at kakaiba ang bigla na lamang
paglubog ng isang barko sa gitna ng payapang karagatan#
7# Ang bawat pusong Pilipino ay (makapangyarihan, mahiwaga, mapagkalinga, matatag) anuman
ang dumaan na pagsubok ay nakakayan ito at nakatutulong pa sa kapwa#
'&# Ang Pilipino ay kilala sa pagiging palangiti at tinatanggap ng may giliw ang mga bisitang
(dayuhan, alipin, kalaban, kakampi) kahit saan mang panig ng mundo sila nanggaling#
III# Panuto* 9amit ang larawan ng isang patalastas, ibigay ang hinihingi ng bawat bilang#
'# Sino ang targ,t na manonood ng patalastas/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
%# Ano ang ginamit na visual technique sa patalastas/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1# Ano ang layunin o nais ipahayag ng patalastas/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
'# Sino ang targ,t na manonood ng patalastas/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
%# Ano ang ginamit na :isual t,.hni;u, sa patalastas/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
1# Ano ang layunin o nais ipahayag ng patalastas/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
'# Sino ang targ,t na manonood ng patalastas/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
%# Ano ang ginamit na :isual t,.hni;u, sa patalastas/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
1# Ano ang layunin o nais ipahayag ng patalastas/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(# Paano ipinakita ng patalastas ang kanyang layunin/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I<# Panuto* Isulat ang titik T kung tama ang pahayag o M kung mali#
+++++ '# Ang son,to ay karaniwang may '% linya#
+++++ %# Ang tulang liriko ay tinatawag din tulang pandamdamin#
+++++ 1# Sa tulang liriko dir,ktang sinasabi ng manunulat ang kanyang sariling damdamin#
+++++ (# ung ang mangunguw,nto ay kw,ntista ang isang manunula naman ay isang makata#
+++++ )# !ayroong apat na uri ng tulang liriko ito ay ang sumusunod* ,l,hiya, oda, dalit at awit#
+++++ 4# Ang tulang 2"alagang Pilipina3 ay isang halimbawa ng tulang =da na isang uri ng tulang
liriko#
+++++ 5# 2Ngayong wala ka na0t sa ami0y namaalam,3 ang linyang ito ay nagpapahayag ng isang
tulang ,l,hiya#
+++++ 6# Ang layunin ng advertising ay makuha ang at,nsyon ng mga tao sa pamamagitan ng
isang bagay o s,rbisyo#
+++++ 7# Ang layunin ng patalastas ay magbigay ng impormasyon, dir,ksyon at higit sa lahat ay
manghikayat#
+++++ '&# >imitado lamang sa t,l,bisyon at radyo ang pagpapalabas ng iba0t ibang patalastas#