Anda di halaman 1dari 8

Kursus : BMM3043(e)

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu


Sekolah Rendah ( Elektif)
em!oh " 6 minggu arikh mula "
#$ %un #0&4
arikh serahan "
#4 'gos #0&4
Program PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ahun( Semester #0&4(Semester )
Kumpulan PP* Semester ) +m,ilan %an #0&&
Diseia!an ole" ZAIDAH #IN$I MAR%AN
Disa"!an ole" Penyelaras Kursus Ketua %a,atan
Nama an
$ana &angan
ZAIDAH #IN$I MAR%AN
Dr MD SA#RI #IN 'HE MAN
$ari!" #- %un #0&4 #$ %un #0&4
Ins&i&u& Penii!an Guru Kampus #a"asa Mela(u
Pen&a!siran Ker)a Kursus Pro)e!
*%aual Spesi+i!asi $ugasan, Soalan $ugasan, an Ru-ri! Pemar!a"an.
INS$I$U$ PENDIDIKAN GURU KAMPUS #AHASA ME/A0U
INS$I$U$ PENDIDIKAN GURU KAMPUS #AHASA ME/A0U
$UGASAN PRO%EK
INS$I$U$ PENDIDIKAN GURU KAMPUS #AHASA ME/A0U
KEMEM$ERIAN PE/A%ARAN MA/A0SIA
KER%A KURSUS PRO%EK
Program Pensis1a2a"an Guru
Semes&er 3 Am-ilan %an 4566
Ko : #MM75879e:
Kursus : Penga)aran Kema"iran
#a"asa Mela(u Se!ola" Rena" 9Ele!&i+:
NAMA PE/A%AR
$A%UK PROGRAM
Program Pensis1a2a"an Guru 9PPG:
$ARIKH MU/A 4;<56<4568 $ARIKH HAN$AR 48<5=<4568
Hasil Pem-ela)aran Kursus
&. Menghuraikan kemahiran ,ahasa/ !endekatan0 kaedah0 dan teknik !engajaran
kemahiran ,ahasa0 tata,ahasa dan seni ,ahasa ,erdasarkan kurikulum Bahasa
Melayu sekolah rendah.
#. Meyediakan ran1angan !engajaran tahunan dan ran1angan !engajaran harian.
3. Mem,ina ,ahan ,antu mengajar.
4. Menggunakan ,ahan ,antu mengajar yang di,ina.
2. Mem,uat latihan !enilaian kemahiran ,ahasa
Kerja kursus ini menilai hasil !em,elajaran &0 #0 40 dan 2.
O-)e!&i+ Pro)e!
Pelajar da!at melaksanakan tugas3tugas yang ,erikut"
&. Menghuraikan kemahiran3kemahiran ,ahasa Melayu0 kaedah dan teknik !engajaran
kemahiran mendengar dan ,ertutur.
#. Memilih kaedah dan teknik !engajaran kemahiran mendengar dan ,ertutur untuk
dia!likasikan dalam !engajaran dan !em,elajaran Bahasa Melayu sekolah rendah.
3. Meyediakan !rosedur0 !eran1angan langkah yang kemas dan ,erkesan yang
menga!likasikan akti4iti forum untuk !roses !engajaran kemahiran mendengar dan
,ertutur dalam ran1angan !engajaran harian.
4. Mem,erikan justifikasi !emilihan kaedah0 teknik dan akti4iti !engajaran kemahiran
mendengar dan ,ertutur dalam !roses !engajaran yang diran1ang .
2. Menulis refleksi !engalaman dan !engetahuan ,aharu yang di!eroleh ,erdasarkan
tugasan !rojek dengan 1ara mem,in1angkan ke!entingan kaedah0 teknik dan akti4iti
!engajaran yang ,erkesan dan ,erkualiti dengan as!irasi *elom,ang Pertama
Pelan Pem,angunan Pendidikan (PPP) #0&33#0#2 dan 5alsafah Pendidikan *uru
dari!ada as!ek !eningkatan kemahiran guru dan kualiti !engajaran guru.
$ugasan Ker)a Kursus Pro)e!

Semes&er : 3
Am-ilan %anuari 4566
$A%UK KURSUS : #MM75879e:
Penga)aran Kema"iran #a"asa Mela(u
SR9e:
Forum merupakan antara aktiviti yang sesuai dilaksanakan oleh guru untuk
meningkatkan tahap penguasaan kemahiran bertutur yang tinggi dalam kalangan
murid. Untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran
mendengar dan bertutur selaras dengan objektif pengajaran dan pembelajaran,
perancangan forum sebagai aktiviti yang dipilih yang menepati prosedur yang
menampakkan perjalanan forum yang kemas, sesuai, menarik dan mencabar serta
kaedah dan teknik yang sesuai bagi mencapai objektif yang dihasratkan.
Berdasasarkan !enyataan di atas0 anda dikehendaki melaksanakan
&. ugasan Kum!ulan "
Pen(eiaan Peran>angan Pela!sanaan A!&i?i&i @orum : Mar!a" 85 A
i. Menyediakan !rosedur dan meran1ang langkah melaksanakan akti4iti
forum yang lengka! ,agi men1a!ai o,jektif dalam satu sesi !engajaran
harian kemahiran mendengar dan ,ertutur Bahasa Melayu yang da!at
meningkatkan taha! komunikasi murid. Sertakan satu rakaman !elaksanaan
akti4iti terse,ut dalam !engajaran dan !em,elajaran (PdP) kemahiran
mendengar dan ,ertutur
#. ugasan 6ndi4idu"
Esei Ilmia" : Mar!a" 85A
ii. Mem,eri huraian dan justifikasi kesesuaian kaedah0 teknik dan ,ahan
sum,er !engajaran dan !em,elajaran yang di!ilih ,agi !engajaran dan
!em,elajaran kemahiran mendengar dan ,ertutur.
3. ugasan 6ndi4idu"
Re+le!si : Mar!a" 45 A
iii. Menulis refleksi !engalaman dan !engetahuan ,aharu yang di!eroleh
,erdasarkan tugasan !rojek dengan 1ara mem,in1angkan ke!entingan
!endekatan0 kaedah0 teknik dan akti4iti yang ,erkualiti dengan as!irasi
*elom,ang Pertama Pelan Pem,angunan Pendidikan (PPP) #0&33#0#2
dan 5alsafah Pendidikan *uru dari as!ek !eningkatan kemahiran guru dan
kualiti !engajaran guru
Panuan Pela!sanaan Ker)a Kursus Pro)e!
&. ugasan ini adalah tugasan se1ara ,er!asangan.
#. +nda ,oleh ,ergerak se1ara kola,oratif untuk mengum!ul data atau maklumat.
3. 5ormat !enulisan tugasan adalah se!erti yang ,erikut "
3.&. Muka de!an hendaklah mengikut tem!let terkini.
3.#. 5on +rial
3.3. Sai7 huruf 3 &&
3.4. 8angkau &.2 ,aris
3.2. Rujukan mengikut format +P+ (American Psychological Association)
3.9 8am!iran
4. Panjangnya tugasan tidak mele,ihi 30 muka surat termasuk !ersem,ahan 4isual.
2. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah !engiraan !erkataan.
9. +malan !lagiat tidak di,enarkan.
). ugasan ini mem,a:a markah &00; dan :ajaran 20;.
$ugasan (ang -ai! "arus menun)u!!an !ri&eria !ri&eria (ang -eri!u& :
&. 8i!utan isi kandungan yang menyeluruh0 konsisten dan ter!erin1i.
#. ugasan anda haruslah meli!uti !erkara yang ,erikut "
#.& Pengenalan yang mengu!as o,jektif tugasan.
#.# <uraian konse! kemahiran ,er,ahasa0 teknik dan kaedah !engajaran dan
!em,elajaran dalam kemahiran mendengar dan ,ertutur. =isam!ing itu
jelaskan %ustifikasi !emilihan !endekatan0 kaedah0 teknik dan dan teknik ,agi
!engajaran kemahiran mendengar dan ,ertutur yang dilaksanakan.
#.3 Menyediakan !rosedur dan meran1ang langkah melaksanakan akti4iti forum
yang lengka! ,agi men1a!ai o,jektif dalam satu sesi !engajaran harian
kemahiran mendengar dan ,ertutur Bahasa Melayu yang da!at meningkatkan
taha! komunikasi murid. Satu rakaman !elaksanaan akti4iti terse,ut dalam
!engajaran dan !em,elajaran (PdP) kemahiran mendengar dan ,ertutur.
#.4 Penulisan refleksi !engalaman dan !engetahuan ,aharu yang di!eroleh
,erdasarkan tugasan !rojek dengan 1ara mem,uat !erkaitan dengan 5PK
dan Pelan Pem,angunan Pendidikan Malaysia #0&3 3#0#2.
3. Bukti3,ukti dan ,ahan yang da!at menyokong hujah3hujah anda hendaklah
dikemukakan.
4. Keseluruhan isi dan !engolahan !erlu menunjukkan keaslian dan disokong dengan
rujukan ilmiah.
5. 5ormat dan organisasi !enulisan !erlu jelas dan koheren.
6. Penggunaan ,ahasa hendaklah menunjukkan kematangan hujah0 kefasihan
,ahasa0 laras ,ahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan.
7. Rujukan !erlulah dari!ada !el,agai sum,er yang te!at dan sahih serta memenuhi
kehendak tugasan (sekurang3kurangnya sum,er dari!ada 2 ,uah ,uku0 3 jurnal0
dan 3 ,ahan internet)
ugasan disediakan oleh" =isemak oleh"
9ZAIDAH #IN$I MAR%AN: 9ZAINI0AH #IN$I MD< ZAIN:
Penyelaras Pakar Bidang Pedagogi Bahasa
BMM3&04(e) %a,atan Bahasa Melayu
PP* +m,ilan %an #0&& 6P* KBM
%a,atan Bahasa Melayu
6P* KBM
=isahkan oleh0
9 Dr MD SA#RI #IN 'HE MAN:
Ketua %a,atan
%a,atan Bahasa Melayu
6P* KBM
%ADUA/ SPESI@IKASI $UGASAN 9%S$: KER%A KURSUS PRO%EK
$UGASAN KER%A KURSUS PRO%EK #MM75879Ele!&i+:

$UGASAN WA%AR
AN
'A$A$AN
1. Menyediakan !rosedur dan
meran1ang langkah melaksanakan
akti4iti forum yang lengka! ,agi
men1a!ai o,jektif dalam satu sesi
!engajaran harian kemahiran
mendengar dan ,ertutur Bahasa
Melayu yang da!at meningkatkan
taha! komunikasi murid. Satu
rakaman !elaksanaan akti4iti
terse,ut dalam !engajaran dan
!em,elajaran (PdP) kemahiran
mendengar dan ,ertutur
#. Satu rakaman !elaksanaan akti4iti
terse,ut dalam !engajaran dan
!em,elajaran (PdP) kemahiran
mendengar dan ,ertutur
3. Mem,in1angkan konse! kemahiran3
kemahiran ,ahasa dan kaedah dan
teknik !engajaran dan !em,elajaran
kemahiran mendengar dan ,ertutur
1. Pen(eiaan Peran>angan
Pela!sanaan A!&i?i&i @orum :
meran1ang0 menyediakan !rosedur dan
langkah menga!likasi akti4iti forum
dalam satu sesi !engajaran harian
kemahiran mendengar dan ,ertutur
+kti4iti yang diran1angkan dalam
!engajaran mesti mene!ati standard
kandungan dan standard !em,elajaran
kemahiran mendengar dan ,ertutur
KSSR.
Pemilihan teknik dan akti4iti yang da!at
meningkatkan ke,erkesanan
!engajaran dan !em,elajaran
kemahiran mendengar dan ,ertutur.
Penggunaan kaedah !enilaian yang
sesuai ,agi menilai !en1a!aian o,jektif
!elajaran.
4< Esei
Menghuraikan dan mem,in1angkan
konse! kemahiran3kemahiran ,ahasa0
iaitu kemahiran mendengar dan
40 ;
Kri&eria penilaian
!eseluru"an
Kefahaman kandungan
kursus
'rganisasi idea yang
kreatif dan asli
Kematangan hujah
Penguasaan ,ahasa
Rujukan yang !el,agai
Pemikiran reflektif dan
intelektual.
Komi&men
Kesungguhan dan
!eli,atan !enuh dalam
melaksanakan tugasan
$A%UK
SPESI@IKASI $UGASAN
4. Mem,in1angkan teknik3teknik
!engajaran dan !em,elajaran
kemahiran mendengar dan ,ertutur di
sekolah rendah.
2. Mem,erikan justifikasi !emilihan teknik0
akti4iti dan !enilaian ,agi !engajaran
kemahiran mendengar dan ,ertutur.
9. Menulis refleksi !engalaman dan
!engetahuan ,aharu yang
di!eroleh ,erdasarkan tugasan
kerja kursus !rojek.
). Menghu,ungkaitkan !engalaman
dan !engetahuan ,aharu dengan
5alsafah Pendidikan Ke,angsaan
dan !eranan anda se,agai guru
Bahasa Melayu dalam konteks
merealisasikan Pelan
Pem,angunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) #0&3 > #0#2.
,ertutur0 mem,a1a dan menulis.

Mem,in1angkan kaedah dan teknik3
teknik !engajaran dan !em,elajaran
kemahiran mendengar dan ,ertutur
yang diamalkan di sekolah rendah.
Mem,erikan justifikasi !emilihan ,ahan0
teknik dan !enilaian ,agi meningkatkan
ke,erkesanan !engajaran dan
!em,elajaran kemahiran mendengar
dan ,ertutur.
7< Menulis Re+le!si
Meng"u-ung!ai&!an penulisan re+le!si
engan @PK an PPPM 4567 B 454C<
Menulis refleksi !engalaman
melaksanakan kerja kursus
!rojek dan !engetahuan ,aharu
yang di!eroleh hasil !enerokaan
ilmu dari!ada !el,agai sum,er.
Menghu,ungkaitkan
!engalaman dan !engetahuan
,ahru dengan 5PK dan !eranan
anda se,agai guru Bahasa
Malaysia yang efektif selaras
dengan gelom,ang !ertama
PPPM #0&3 > #0&2.
40;
#0;
Berusahan men1ari
,ahan rujukan yang
rele4en dan terkini dari
!el,agai sum,er
Menulis Re+le!si
Keu!ayaan menulis
refleksi dengan
menghu,ungkaitkan
dengan 5PK dan
!eranan guru
Bahasa Malaysia
yang efektif selaras
dengan gelom,ang
!ertama PPPM
#0&3 > #0&2.