Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2

Pelan Pengajaran (RPH)


Tarikh/ Hari : 1.5.2014 / Isnin
Masa : 7:50 pagi - :50 pagi (!0 "ini#)
$elas : Tah%n 2 &er'ja
(il. Pelajar : 20 'rang
Ma#a pelajaran : Ma#e"a#ik $&&R
Taj%k 2 : Ta")ah *ala" +ingk%ngan 1000
&#an,ar, $an,%ngan : 2.2 Mena")ah se)arang #iga n'")'r.
&#an,ar, Pe")elajaran : Pa,a akhir pe")elajaran "%ri, ,apa# :
(i) "ena")ah se)arang #iga n'")'r hingga #iga ,igi# #anpa "eng%"p%l
se"%la.
Penge#ah%an &e,ia -,a : i. M%ri,-"%ri, kenal n'")'r hingga #iga ,igi#.
ii. M%ri, s%,ah "ena")ah se)arang ,%a n'")'r hingga #iga ,igi# #anpa
"eng%"p%l se"%la hingga 1 000.
$'nsep : Pena")ahan #anpa "eng%"p%l se"%la.
(ahan : .ar#a pe#ak/ ka, ga")ar/ le")aran kerja/ ka, #%gasan k%"p%lan.
0ilai : (erani/ )ekerjasa"a/ )er#angg%ngja1a).
$e"ahiran : i. 2perasi asas #a"a)ah ,ala" lingk%ngan 3.
ii. Mengira 'perasi #a")ah #anpa "eng%"p%l se"%la.
1
Langkah/
Masa
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran
Pe!elajaran
Catatan
PERSEDIAAN
(5 minit)
1. Menambah
dan mengeja
perkataan berkai
tan tambah.
2. Tambah tiga
nmbr !at"
digit da#am
#ingk"ngan $.
1.Mempamerkan
kad perkataan.
2.Pamerkan kad
imba!an tambah tiga
nmb !at" digit
da#am #ingk"ngan $.
1. Menambah dan
mengeja perka% taan
&ang dipamerkan.
2. Menja'ab ha!i#
tambah tiga
nmbr !at" didgit
da#am
#ingk"ngan $ !e(ara
#i!an.
BBM :
- kad perkataan
- kad imbasan
- 3 soalan
1) 2+1+2=
2) 3+2+4=
3) 1+2+5=
IMA)INASI
( 25 minit )
1.Mengira j"m#ah
tiga k"mp"#an
gambar.
2.Membina a&at
matematik
tambah.
1. Minta m"rid
mengira j"m#ah tiga
k"mp"#an
gambar &ang
dipamer kan.
2. *imbing m"rid
membina a&at
matematik tambah.
1. Mengira j"m#ah
tiga k"mp"#an
gambar &ang
dipamerkan.
2. Membina a&at
matematik tambah
BBM :
- kad gamar
Contoh ayat
matematik:
- 2 + 43 + 5=
Men"#i! a&at
matematik
tambah da#am
bent"k #a+im.
1. Menerangkan
(ara men"#i! a&at
matematik
tambah da#am
bent"k #a+im pada
(arta petak.
1. M"rid mendengar
penerangan
g"r".
,nth !a#an
1. 2--./0.51
2 - -
/ 0
. 5

PER2EM*AN)A
N
( 2- MINIT )
1. Akti3iti
k"mp"#an.
2. Mengira ha!i#
tambah tiga
nmbr
hingga tiga
digit da#am
k"mp"#an
ke(i#.
0. Men"#i!
a&at% matematik
da#am bent"k
#a+im.
1. Edar kerta!
t"ga!an kepada
k"mp"#an
(!at" !a#an !etiap
k"mp"#an).
2. Minta m"rid
men"#i! !em"#a a&at
matematik
da#am bent"k
#a+im pada kad
t"ga!an k"mp"#an.
0. Minta m"rid
bin(ang dan t"#i!kan
ha!i#
tambah !a#an diberi.
/. Minta !etiap
k"mp"#an bentangka
1. Men"#i!kan a&at
matematik da#am
bent"k #a+im.
2. Mengira ha!i#
tambah tiga nmbr
diberi.
0. Men"#i! ha!i#
tambah da#am
bent"k #a+im pada
kad t"ga!an.
/. 4aki# k"mp"#an
bentangkan ha!i#
t"ga!an k"mp"#an.
kad t"ga!an
k"mp"#an
,nth !a#an
1. /2-.51.0
2
n ha!i# t"ga!an
k"mp"#an.
.
TINDA2AN
( 1- MINIT )
1. Menja'ab
!a#an tambah
tiga
nmbr
pada #embaran
kerja.
1. )"r" edar
#embaran kerja
kepada m"rid.
1. M"rid mengira dan
men"#i!kan
ha!i# tambah pada
#embaran kerja.
2. Men"#i! !em"#a
a&at matematik
da#am bent"k #a+im
BBB :
- lemaran ker!a"
Contoh soalan:
1" 3 1
4
+ 5 # 2
$$$$$$$$
1. Penga&aan. 1. Sediakan kad
angka.
2. Minta m"rid pi#ih
tiga nmbr dan
t"#i!kan !em"#a
menjadi
a&at matematik.
0. Men"#i! pengiraan
tambah da#am bent"k
#a+im.
1. M"rid pi#ih kad
angka .
2. T"#i! !em"#a
nmbr menjadi a&at
matematik.
0. Men"#i! pengiraan
tambah da#am bent"k
#a+im padan b"k"
rampaian.
BBB :
- kad angka
Pen"t"p
(5 minit)
1.Peng"k"han. 1.Menja'ab tiga
!a#an k"i+.
2.Menent"kan
pemenang k"i+.
2. 4aki# m"rid #e#aki
dan peremp"an
men"#i!kan
ja'apan di papan
t"#i!.
**M
%Papan t"#i!
% Pen marker
PENTA2SIRAN Tahap peng"a!aan pe#ajar di"ji me#a#"i #embaran kerja dan
akti3iti &ang di !ediakan.
NI5AI DAN
SI2AP
Pengap#ika!iaan tentang ni#ai berani6 bekerja!ama dan
bertangg"ngja'ab.
3