Anda di halaman 1dari 4

A

n
a
l
i
s
i
s

S
i
n
t
e
s
i
s

A
p
l
i
k
a
s
i

P
e
n
i
l
a
i
a
n

K
e
f
a
h
a
m
a
n

membuat
penilaian dan
pertimbangan
berdasarkan
kretiria
tertentu.
P
e
n
g
e
t
a
h
u
a
n

Menguji
kebolehan
mencantum
mengabung,
dan
meintegtrasi
fakta atau
idea yang
berkaitan
kebolehan
untuk
bercerita dan
menyusun
perkara-
perkara yang
telah
dipelajari
kepada
beberapa
bahagian.
mengguna
pengetahuan
mujarat
(abstrak)
untuk selesai
masalah yang
maujud.
kebolehan
untuk
memberi
penjelasan /
makna
sesuatu
perkara
selalunya
mengunakan
kata tanya,
cth : bilakah,
dimanakah,
mengapakah,
dan
sebagainya
TAKSONOMI BLOOM
Menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan.

Penerimaan
Penerimaan merupakan satu
bentuk kesediaan atau
penerima sesuatu yang ingin
disampaikan. Individu tidak
akan menolah ransangan.
Tindakan adalah terhad.
Gerak balas
Seseorang akan bertindak
balas kepada ransangan yang
diterima disebabkan dia
mempunyai motif tersendiri
untuk berbuat demikian.
Tindak balas ini akan
melahirkan rasa kepuasan
dalam diri individu berkenaan.
Penilaian
Seseorang itu memahami nilai
sesuatu perbuatan yang
dilakukan kepada masyarakat.
Nilai atau motif ini boleh
dianggap motif luaran atau
menjadi landasan kepada
setiap individu.
Jenis penilaian:
penerimaan semua nilai yang
menjadi landasan kepada
penerimaan
pemilihan nilai tertentu dari
nilai-nilai yang didedahkan
kepada landasan
pendiriannya
komitmen memegang teguh
kepada sesuatu kepercayaan
(satu set nilai) yang menjadi
landasan pendirian dan
menerima cabaran
Organisasi
Seseorang itu boleh menyusun
semula sesuatu nilai kepada
suatu set susunan yang
sistematik.
Pengkonsepsualisasikan nilai-
nilai dan membentuk pertalian
di antaranya dan menyusun
nilai-nilai konsep itu.
Perwatakan
Seseorang itu mematuhi
sesuatu sistem nilai dan
sanggup mengamalkannya
sebagai satu cara hidup.

DOMAIN KRATHWOHL
domain afektif yang meliputi emosi, sikap,
dan nilai murid.

Taksonomi
Solo
1) Prestructural
Jawapan
mengandungi
maklumat yang
tidak berkaitan.
2) Unistructural
Jawapan
mengandungi satu
maklumat yang
berkaitan.
3) Multistructural
Jawapan
mengandungi
beberapa maklumat
yang berkaitan.
4) Relational
Jawapan
mengandungi
hubung kait di
antara maklumat
yang berkaitan.
5) Extended
Abstract Jawapan
tidak hanya meliputi
maklumat berkaitan
tetapi merangkumi
maklumat
tambahan
1. Singkatan daripada perkataan "The Structure of the
Observed Learning Outcome".
2. kaedah mengklasifikasikan jawapan berdasarkan
struktur hasil pembelajaran.

Konsep
Taksonomi Bloom Taksonomi Solo Domain Krathwohl
Definisi
menitikberatkan aspek
kognitif atau
pengetahuan.
kaedah
mengklasifikasikan
jawapan berdasarkan
struktur hasil
pembelajaran.
Merupakan bidang
berhubung dengan
perasaan, emosi dan
sikap.
Ciri dan
fungsi
Merupakan kaedah
untuk membina soalan
pelbagai aras
Merupakan kaedah
mengklasifikasi
jawapan.
menggunakan unsur
afektif untuk
mewujudkan satu
suansana pembeljaran
yang menarik
Aplikasi
Soalan yang
mengandungi pelbagai
tahap atau peringkat.
Jawapan yang
mengandungi pelbagai
tahap atau peringkat.
penerapan unsur dan
nilai positif semasa
pembelajaran
PERBANDINGAN