Anda di halaman 1dari 10

Pengertian selawat

Bila kita kenal sesuatu yang indah, baik dan benar, kita akan
jatuh cinta. Bila sudah cinta, kita banyak mengingat apa yang
kita cintai itu. Dan bila kita banyak mengingat, pasti banyak pula
kita menyebutnya Kata orang tua dahulu, bila hati teringat,
mulut akan menyebut!
Jadi, tanda cinta kita kepada sesuatu, banyaklah kita menyebut
nyebutnya. Dan begitulah kitaran cinta kepada !asulullah saw.
"anda kenal, cinta. "anda cinta, ingat. Dan tanda ingat, banyak
menyebut #emakin banyak ingatan, semakin banyka pula
sebutan. Dan di situlah signi$ikannya selawat!
%a, semoga &llah berikan hati yang sentiasa ingat kepada
!asulullah saw lalu kita mampu berselawat ke atas baginda '
sebagai tanda kasih, tanda cinta kepadanya. "idak cukup jika
berselawat pada (ari Keputeraannya atau membacanya hanya
ketika dalam tahiyyat awal atau akhir, sebaliknya jadikan ia
basahan lidah setiap masa ' gembira atau berduka, ketika ramai
atau bersendirian, siang mahupun malam.
#ebenarnya, bukan sahaja manusia dituntut berselawat kepada
)abi *uhammad #&+, malah &llah dan para malaikat juga
turut berselawat ke atas baginda. Pujian daripada &llah dan para
malaikat ini justeru ketinggian akhlak dan keperibadian
baginda.
,irman &llah swt-
.#esungguhnya &llah dan para malaikat)ya mengucapkan
selawat ke atas )abi. +ahai orang yang beriman, ucapkanlah
selawat ke atasnya /)abi0 dan berikanlah salam dengan
sesempurnasempurna salam.1
/&l&h2ab 340
Bayangkan, tanpa !asululah alam ini tidak akan diberkati.
Kedatangannya adalah untuk memberi rahmat untuk alam ini.
&lam itu gelap gelita, !asulullah adalah penerang kepada
penghunipenghuni dunia. Kata bijak pandai, dunia tidak akan
aman, selagi manusia yang menghuni di atasnya tidak
berakhlak. Dan inilah misi utama kedatangan !asulullah #&+
yakni memberi rahmat kepada alam dengan berusaha
memperbaiki akhlak manusia.
,irman &llah-
.Dan tidak diutuskan /nabi *uhammad #&+0 melainkan untuk
memberi rahmat buat sekelian alam.1
!ahmat kedatangan !asulullah ini adalah dalam bentuk akhlak
yang paling murni untuk dipelajari dan diteladani oleh semua
manusia. 5ni ditegaskan sendiri oleh sabda baginda-
.#esungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak
manusia.1
"anpa !asulullah tidak akan ada kasihsayang sejati dikalangan
manusia. 5bubapa tidak akan dihormati, anakanak tidak akan
disayangi, kaum wanita tidak akan dilindungi, yang miskin tidak
akan dibela, yang kaya tidak akan pemurah, yang berkuasa tidak
akan adil, yang diperintah tidak akan taat. 6ara hidup Jahiliyah
yang serba kejam, hina dan kucarkacir akan terus
bermaharajalela. )amun kedatangan baginda telah
memberhentikan semua itu.
Baginda berjuang bermula dengan seorang diri. Diseru kaum
keluarga terdekat dan sahabat terapat. Daripada #iti Khadijah,
kemudian #ayidina &li serta #ayidina &bu Bakar #edikit demi
sedikit. Dan 78 tahun kemudian, ada lebih 97:,;;; para
sahabatnya yang bertebaran di *akkah, *adinah dan seluruh
ja2iratul &rab. Baginda rela kehilangan apa sahaja demi
menyelamatkan umatnya daripada kejahilan dan kesyirikan.
Daripada cacian, dihalau hinggalah ancaman bunuh ' semuanya
telah baginda lalui demi perjuangan yang suci.
Jika pada hari ini kita memuja pemimpin yang berjasa maka
siapakah pemimpin yang lebih besar jasanya daripada
!asulullah #&+< Bagindalah yang telah membebaskan kita
daripada kesempitan hidup dunia untuk menikmati kelapangan
hidup di akhirat. Baginda jualah yang membebaskan kita
daripada penghambaan sesama manusia untuk menjadi hamba
keoada &llah. Baginda yang mengeluarkan kita daripada
ksempitan dunia untuk menuju kelapangan akhirat.
#oalnya, bagaimana kita memperingati jasajasanya itu<
%a, kita mesti berselawat ke atas baginda. Kelebihan solawat
telah banyak kita dengar. )amun apakah yang &llah swt benar
benar inginkan daripada selawat kita< &llah swt inginkan supaya
hubungan kita dengan !asulullah swt adalah berterusan. =leh
sebab itu kalimah, .&syhaduallah ila ha illallah.1diikuti
kemudiannya dengan kalimah .wa ashaduanna *uhammadar
!asulullah1. &pabila kita menyebut kalimah ini, rasakan diri
kita adalah hamba &llah, lalu seterusnya perlu kita tanyakan
bagaimanakah caranya hendak menjadi hamba &llah yang
sebenar<
>alu menyusul pengertian kalimah keduanya- .+a asyhadu anna
muhammadar !asulullah.1 5aitu dengan mencontohi !asulullah
saw. Bagindalah indi?idu yang pada setiap masa merasakan
dirinya hamba. Ketika menjadi seorang ayah, seorang jeneral,
seorang )abi, malah sebagai pemimpin, baginda tetap
merasakan diri sebagai hamba kepada "uhannya.
Bagaimana rasa diri hamba< %a, umpama seorang hamba, tentu
dirinya tidak layak melakukan sesuatu sesuka hati. &pa yang
dilakukan mesti mengikut arahan majikan atau tuannya. Jadi
dengan amalan selawat ini, kita berharap menjadi hamba &llah
setiap masa,di setiap tempat dan setiap ketika. *aka dengan itu
bererti hubungan kita dengan !asulullah juga adalah hubungan
yang berterusan. #ebab kita hendak jadikan !asulullah ini
sebagai teladan bagaimana menjadi hamba &llah sebenar pada
setiap masa dan ketika.
&llah swt bukan sahaja menurunkan 5slam dalam bentuk ilmu
dan ilmiah. Dia juga turunkan 5slam dalam bentuk amaliah atau
praktiknya, yakni melalui !asulullah. Jadi &l@uran itulah
dalam bentuk ilmu, !asulullah itu pula mempraktikkan isi &l
@uran. Jadi inilah yang #iti &isyah katakan, jika kamu ingin
melihat &l@uran hidup, maka tengoklah peribadi baginda
dalam kehidupan seharian. Dan bagi kita umat 5slam akhir
2aman ini tidak ada jalan lain untuk AmelihatB keperibadian
!asulullah selain melihat sejarah hidup !asulullah #&+.
Peri pentingnya sirah !asulullah, ditegaskan sendiri oleh
!asulullah #&+ melalui sabdanya-
.Didiklah anakanak kamu tiga perkara- Kecintaan kepada nabi
kamu, kecintaan kepada keluarga baginda dan membaca &l
@uran.1
Justeru, generasi #ala$ussoleh begitu bersemangat mengajarkan
anakanak mereka tentang sirah )abi *uhammad #&+
sehingga diseiringkan dengan pengajaran &l Curan. #ebab sirah
merupakan penterjemah maknamakna &l @uran secara
praktikal. 5mam Dainul &bidin bin (usin bin &li !& berkata-
.Kami mengetahui soal perangperang !asulullah #&+
sebagaimana kami mengetahui surahsurah yang ada dalam &l
@uran.1
*udahkan mencintai atau mencontohi !asulullah<
Kita tidak pernah berjumpa !asulullah. Kita hanya mendengar
kisah kehebatan iman dan akhlak baginda sejak di bangku
sekolah. Jadi, bagaimana hendak menyemai cinta kepada )abi
*uhammad #&+<
E *enerima seruan dan dakwah )abi *uhammad #&+.
&pa yang telah disampaikan oleh rasulullah kita terima dan kita
terus laksanakan. #emakin cepat kita menunaikan seruannya
maka semakin bertambah kecintaan kita terhadapnya. #ayidina
&li misalnya, telah menerima seruan dakwah !asulullah tanpa
harus berbincang terlebih dahulu dengan sesiapapun, hatta
ayahibunya sendiri.
"idak ada gunanya mengaku cinta kalau tidak dibuktikan
dengan perbuatan. Kata cinta, tetapi sunnah baginda kita cerca
atau pinggirkan. *alangnya, inilah sikap kebanyakan umat
5slam kini. *engaku cinta, tetapi bergaul bebas, mendedahkan
aurat, makan riba, minum arak, menipu, rasuah. Baginda sangat
bencikan riba, tetapi ada dikalangan umat 5slam yang masih
mengamalkan riba.
E *encintai apa yang dicintai )abi.
&pa sahaja yang dicintai oleh nabi *uhammad #&+ dari segi
cara hidupnya ' cara solat, puasa, mentadbir, menguruskan
perniagaan, mengatur rumahtangga, makan, minum, pakaian
sehingga cara baginda masuk tandas ' akan kita teladani.
E *embenci siapa yang membenci nabi.
#iapa sahaja yang memperlecehlecehkan kedudukan nabi
*uhammad adalah musuh kita. Kita tidak akan berkawan
apalagi bersahabat dengan mereka yang terangterangan
menghina nabi *uhammad #&+. "idak kira mereka itu kaya,
berkuasa atau ternama sekalipun. #iapa yang membenci
!asulullah itulah musuh kita.
#ebab itu umat 5slam tidak akan berdiam diri sekiranya )abi
*uhammad diperlecehkan melalui lukisan, tulisan atau kata
kata.
E *enjaga hadishadis )abi.
*aksud menjaga hadis di sini ialah dengan mengha$a2 dan
mengamalkannya. 5mam Bukhari dan *uslim meriwayatkan
dari #amurah bin Jundub !& bahawa dia berkata-
.Di 2aman )abi, aku adalah seorang anak kecil, namun aku turut
pula mengha$a2 hadis dari baginda, sedangkan orangorang di
sekelilingku semuanya lebih tua dariku.1
5barat seorang yang sedang bercinta. Kebiasaannya seseorang
itu akan mengikut atau menyebutnyebut nama orang yang
dicintainya. Dia mesti mempunyai rasa suka atau cinta kepada
orang itu.Kemudian rasa cinta itu dilahirkan dalam tindakan.
Jadi cinta pada !asulullah itu bukanlah sematamata dengan
kata, tetapi dengan tindakan. =leh itu, dalam kehidupan ini,
setiap tindakan mestilah menunjukkan kecintaan kepada
!asululah. *isalnya, acara mencukur rambut bayi dan kenduri
aCiCah.
*ajlis &CiCah dan mencukur rambut diraikan ibu dan ayah
sebagai tanda kesyukuran kepada &llah swt. 5a adalah sunnah
!asulullah yang mulia. Ketika anak !asulullah iaitu ,atimah a2
Dahra melahirkan (assan, )abi pun berkata-
.+ahai ,atimah, cukurlah rambutnya. Kemudian bersedekahlah
dengan mengeluarkan perak seberat timbangan rambutnya.1
#eorang ulama #yeikh Dahlawi !ahimullah mengulas tentang
hadis di atas dengan katanya-
.#esungguhnya anak itu jika telah berpindah dari janin menjadi
bayi merupakan sebuah nikmat yang wajib disyukuri, Bentuk
kesyukuran yang terbaik adalah dengan menggantikannya.
*engingatkan bahawa rambut bayi merupakan bahagian dari
perkembangan janin, dan menghilangkannya merupakan
petanda kemerdekaannya menuju perkembangan sebagai anak,
maka seharusnya bila rambut itu ditimbang /nilai0 dengan
perak.1
#etelah ditimbang, berat rambut (assan adalah sedirham.
#edirham itulah disedekahkan. Kita mungkin antara bayibayi
kecil satu ketika dulu didendang dengan selawat dan marhaban.
Jika anak itu lelaki, diberikan permulaan nama .*uhammad1 '
*uhammad !asul, *uhammad "au$ik, *uhammad supaya
mendapat keberkatan &llah swt. >ebihlebih lagi ayah dan ibu
mengimpikan anaknya nanti membesar dan mencontohi akhlak
)abi *uhammad saw.
#abda !asulullah #&+-
.)amakanlah anakanakmu dengan namanama para )abi.
#edangkan nama yang paling disukai oleh &llah adalah &bdullah
dan &bdul !ahman dan nama yang paling benar adalah (arith
dan (amman, sedangkan nama yang paling buruk adalah (arb
dan *urrah.1
&pabila anak lelaki sudah membesar, diadakan pula majlis
berkhatan yang juga diiringi dengan selawat dan pujipujian
membesarkan &llah. #esetengah masyarakat setempat
mengadakan acara tambahan bagi meraikan atau
menyemarakkan semangat kanakkanak. &ntaranya acara
mandi beramairamai di sungai, berarak sambil didukung atas
bahu bapa sendiri dan sebagainya. #emuanya dengan tujuan
untuk menggembirakan hati anakanak yang akan berkhatan.
Berkhitan sebenarnya satu perintah. )abi saw pernah bersabda-
."ermasuk $itrah /kesucian0 adalah berkumur, menghirup air ke
dalam hidung /ketika berwuduk0, mencukur misai, bersiwak,
memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut
kemaluan dan berkhitan.1
&pabila usia meningkat remaja, teringin pula berumahtangga.
*ajlis pernikahan diatur. "ermeterailah ikatan janji untuk
berkasih dan bercinta selamalamanya dengan iringan syahadah
dan selawat. Ketika itu, keduadua pengantin berharap dapat
hidup sebagai suami isteri yang bahagia dan harmoni.
!asulullah #&+ bersabda-
.%ang lebih utama lagi ialah lidah yang ber2ikir, hati yang
bersyukur dan isteri yang solehah yang akan membantu seorang
mukmin untuk memelihara keimanannya.1
Jika rumahtangga mencontohi rumahtangga !asulullah,
kehidupan akan dipenuhi kebahagiaan dan keberkatan. #abda
!asulullah #&+-
.*ahukah aku beritahukan sesuatu yang dapat dijadikan
sebagai harta simpanan seseorang< 5aitu isteri yang solehah.
Jika seorang suami memandangnya, dia membuatnya gembira
jika ia memerintahkannya, dia mematuhi, dan jika dia pergi,
maka dia akan selalu menjaganya.1
#ebaliknya jika kehidupan rumahtangga tidak dipandu iman,
kehidupan bagaikan neraka dunia sebelum ke neraka
sebenarnya.
#ehinggalah apabila kita mati, kita diajar bagaimana bertalkin di
dalam bersolawat untuk !asulullah. "erbuktilah setiap
kehidupan kita dari sejak lahir sehingga kini mesti berhubung
dengan !asulullah saw. =leh kerana itu jadikanlah berselawat
itu teman dalam kehidupan kita.
Kelebihan bersolawat
Pengalaman kita, doa akan cepat dimakbulkan apabila kita
memulai dengan berselawat. Kita akan dapat ketenangan hati.
*enyebut nama orang soleh /dalam konteks ini !asulullah
#&+0 akan mendatangkan rahmat. Dan yang paling penting
ialah dengan bersolawat kita dapat keberkatan dan sya$aat.
Berselawat adalah sumber kepada sya$aat. #ya$aat )abi di
akhirat nanti terdapat 3 jenis-
E sya$aat untuk membebaskan umat manusia daripada
dahsyatnya suasana di Padang *ahsyar
E sya$aat untuk memasukkan suatu kaum ke dalam syurga tanpa
sebarang hisab atau perhitungan
E sya$aat kepada kaum setelah dihisab dan diputuskan untuk
menerima hukuman setimpal, supaya hukuman itu kemudian
ditarikbalik.
E #ya$aat mengeluarkan mereka yang berdosa dari a2ab neraka
E #ya$aat untuk menaiki ke tingkat yang lebih tinggi di syurga.
#elawat juga mengundang keberkatan hidup di dunia. &pabila
kita menyebut nama orangorang soleh, ia mendatangkan
rahmat. !ahmat itulahkeberkatan Bila ada keberkatan, insya
&llah akan ada kelebihan yang berterusan dan berkekalan.
Keberkatan yang sangat diharapkan ialah keberkatan dari segi
re2eki. Kedua, dari segi umur kita, ketiga daripada usaha kita
dan keempat, dari segi ilmu. 5ni bermakna walaupun ada
masanya kita hanya mendapat AsedikitB tetapi dengan
keberkatan, insya&llah, yang sedikit itu adan mencukupi.
*isalnya, umur walaupun pendek tapi banyak bakti dan jasanya.
5nilah yang terjadi kepada 5mam )awawi, 5mam #ya$ie dan
Fmar 5bn &2i2.
Jumlah kitab karangan 5mam )awawi misalnya, tidak sepadan
dengan umurnya. Fsianya hanya sekadar :; an tetapi beliau
sangat produkti$. Begitu juga Fmar 5bn &2i2, yang hanya sempat
menjadi khali$ah selama 7 tahun tetapi tempoh pendek itu
dipenuhi dengan kecemerlangan yang tidak dapat ditandingi
oleh khali$ahkhali$ah Bani Fmayyah yang lain. 5nilah
pentingnya mendapat AumurB yang berkat.
*anakala ilmu yang berkat pula ialah ilmu yang mampu
menyuluh kelemahan diri, menyuluh kebesaran &llah dan
menambah amalan soleh kita. !e2ki yang berkat pula akan
menjadi sumber kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, baik
ketaatan kepada &llah mahupun khidmat sesama manusia.
5nilah peri pentingnya kita berselawat sebelum berdoa."anpa
berselawat sekaligus putus hubungan dengan &llah. Bila
hubungan kita putus dengan &llah, berbagaibagai kesusahan
akan berlaku. %ang paling kita takuti, hilang keberkatan dalam
hidup. 5ni akan menyebabkan re2eki kita walaupun banyak
tetapi masih tidak cukupcukup malah melalaikan kita pula.
Fmur kita mungkin panjang tapi sayangnya sarat pula dengan
dosa. Fsaha kita mungkin banyak, tapi tidak dapat meraih
kejayaan. 5lmu pun mungkin banyak, tapi menyebabkan kita
lalai dan derhaka kepada)ya. *akin tinggi ilmu, semakin ego.
Jadi, marilah kita banyak berselawat, justeru ia adalah sumber
keberkatan dalam kehidupan!