Anda di halaman 1dari 6

BORANG PERMOHONAN CUTI

CUTI REHAT KHAS


(Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005)
Alamat Guru : 418, Taman Kali, Lrn! R"#a$ 4C,
%&4'(,Ku)*in!+ T"l",n -."/a0at1 : (823241%41
-ruma*1 : 3
Ru/+ Kami :
Tari$* : 22 4EBRUARI 2(14
Kepada :
Guru Besar / Pengetua :
SK SONG KHENG HAI,
5ALAN SONG THIAN CHEOK,
%&1(( KUCHING+
! "ama Guru #ang $em%h%n : NG 6OKE LING
2! "%! &ail Peri'adi : S+ &822'
3! "%! Kad Pengenalan : 841222(87222
(! Kateg%ri : 8GA2%
5! )awatan : GURU AKA8EMIK BIASA
*! Tarikh $ula Bertugas : 1&+(9+2((7
+! Tarikh perlantikan ke ,awatan sekarang : 1&+(9+2((7
(Bagi PPP- tarikh perlantikan %leh .PP)
/! Tarikh disahkan ke ,awatan sekarang : 1&+(9+2((9
0! Tarikh 1uti 2ang dip%h%n : 29+(2+2(14
0! Temp%h (Bilangan hari) 1uti 2ang dip%h%n : SATU
! .e'a' 1uti diperlukan (sertakan d%kumen ,ika 'erkenaan)
URUSAN PERIBA8I
12+ R"$: Cuti R"*at K*a# ;an! ."rna* :ilulu#$an .a:a ta*un ini+
8ari.a:a Hin!!a N+ Ru/+ Surat K"lulu#an
3! Tarikh melap%r diri 'ertugas semula (selepas 1uti) : (8+(1+2(14
()ika ada peru'ahan- Guru Besar / Pengetua / Ketua )a'atan) hendaklah mem'uat lap%ran tentang
tarikh pegawai kem'ali 'ertugas)
(! Kelas 2ang dia,ar sekarang : TAHUN 1M, 2M, < &M
()ika kelas peperiksaan- se'utkan mata pela,aran 2ang dia,ar! .ertakan sesalinan )adual 3aktu
$enga,ar)
5! .ekiran2a guru (pem%h%n) men,alankan tugas ,awatan "aik Pangkat- sila namakan pegawai 2ang
mengam'ilalih tugas dan lampirkan n%ta serah tugas sementara!
*! Perakuan Guru #ang $em%h%n
.a2a mengesahkan 'ahawa semua maklumat 2ang sa2a 'eri di atas ini 'enar dan 'etul! .ekiran2a
maklumat itu didapati tidak 'enar dan /atau tidak 'etul- pertim'angan terhadap perm%h%nan ini akan
dihentikan dan / atau se'arang kelulusan tentangn2a ditarikh 'alik!
Tarikh : 22+(2+2(14 4444444444444444!
(Tandatangan Guru 2ang mem%h%n)
Perhatian :
(i) .atu salinan '%rang ini hendaklah disimpan %leh sek%lah- dan sesalinan lagi %leh pegawai 2ang
mem%h%n!
(ii) Ke1uali dalam kes ke1emasan- setiap perm%h%nan hendaklah dikemukakan kepada Guru Besar /
Pengetua masing5masing dan diluluskan se'elum 1uti ini '%leh am'il!
(iii) .alinan d%kumen / surat s%k%ngan hendaklah dikepilkan 'ersama di mana 'erkenaan!
BORANG PERMOHONAN CUTI
CUTI REHAT KHAS
(Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005)
Alamat Guru : 8'2C, Lt 1272, RPR Batu Ka=a 4a#a 2,
Lrn! 27, 5alan Batu Ka=a, T"l",n -."/a0at1 : (823241%41
%&4'(,Ku)*in!+ -ruma*1 : 3
Ru/+ Kami :
Tari$* : 22 4EBRUARI 2(14
Kepada :
Guru Besar / Pengetua :
SK SONG KHENG HAI,
5ALAN SONG THIAN CHEOK,
%&1(( KUCHING+
! "ama Guru #ang $em%h%n : 6O SH6ONG 4EI
2! "%! &ail Peri'adi : S+ &779'
3! "%! Kad Pengenalan : 9%(1271&''(%
(! Kateg%ri : 8GA&2
5! )awatan : GURU AKA8EMIK BIASA
*! Tarikh $ula Bertugas : 17+(2+2(((
+! Tarikh perlantikan ke ,awatan sekarang : (&+(1+2(('
(Bagi PPP- tarikh perlantikan %leh .PP)
/! Tarikh disahkan ke ,awatan sekarang : (&+(1+2((7
0! Tarikh 1uti 2ang dip%h%n : 29+(2+2(14
0! Temp%h (Bilangan hari) 1uti 2ang dip%h%n : SATU
! .e'a' 1uti diperlukan (sertakan d%kumen ,ika 'erkenaan)
URUSAN PERIBA8I
12+ R"$: Cuti R"*at K*a# ;an! ."rna* :ilulu#$an .a:a ta*un ini+
8ari.a:a Hin!!a N+ Ru/+ Surat K"lulu#an
3! Tarikh melap%r diri 'ertugas semula (selepas 1uti) : (8+(1+2(14
()ika ada peru'ahan- Guru Besar / Pengetua / Ketua )a'atan) hendaklah mem'uat lap%ran tentang
tarikh pegawai kem'ali 'ertugas)
(! Kelas 2ang dia,ar sekarang : TAHUN &M, 'M < 7M
()ika kelas peperiksaan- se'utkan mata pela,aran 2ang dia,ar! .ertakan sesalinan )adual 3aktu
$enga,ar)
5! .ekiran2a guru (pem%h%n) men,alankan tugas ,awatan "aik Pangkat- sila namakan pegawai 2ang
mengam'ilalih tugas dan lampirkan n%ta serah tugas sementara!
*! Perakuan Guru #ang $em%h%n
.a2a mengesahkan 'ahawa semua maklumat 2ang sa2a 'eri di atas ini 'enar dan 'etul! .ekiran2a
maklumat itu didapati tidak 'enar dan /atau tidak 'etul- pertim'angan terhadap perm%h%nan ini akan
dihentikan dan / atau se'arang kelulusan tentangn2a ditarikh 'alik!
Tarikh : 22+(2+2(14 4444444444444444!
(Tandatangan Guru 2ang mem%h%n)
Perhatian :
(i) .atu salinan '%rang ini hendaklah disimpan %leh sek%lah- dan sesalinan lagi %leh pegawai 2ang
mem%h%n!
(ii) Ke1uali dalam kes ke1emasan- setiap perm%h%nan hendaklah dikemukakan kepada Guru Besar /
Pengetua masing5masing dan diluluskan se'elum 1uti ini '%leh am'il!
(iii) .alinan d%kumen / surat s%k%ngan hendaklah dikepilkan 'ersama di mana 'erkenaan!
BORANG PERMOHONAN CUTI
CUTI REHAT KHAS
(Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005)
Alamat Guru :
S>L &2 Lrn! &82 O44 5alan Taman T"l",n -."/a0at1 : (823241%41
S"n! Gn, Taman Sun;"n -ruma* 1 : 3
%&2'( Ku)*in! Ru/+ Kami : 5PS-?1>S+&774&
Tari$* : 17+(%+2(11
Kepada :
Guru Besar / Pengetua :
SK SONG KHENG HAI,
5ALAN SONG THIAN CHEOK,
%&1(( KUCHING+
! "ama Guru #ang $em%h%n : TAN HUI SING
2! "%! &ail Peri'adi : S+&774&
3! "%! Kad Pengenalan : 9%(&1831&3'14(
(! Kateg%ri : 8GA 2%
5! )awatan : GURU AKA8EMIK BIASA
*! Tarikh $ula Bertugas : (4+(1+2(11
+! Tarikh perlantikan ke ,awatan sekarang : (&+(1+2(('
(Bagi PPP- tarikh perlantikan %leh .PP)
/! Tarikh disahkan ke ,awatan sekarang : (&+(1+2((7
0! Tarikh 1uti 2ang dip%h%n : 1%+(%+2(11
0! Temp%h (Bilangan hari) 1uti 2ang dip%h%n : SATU -11
! .e'a' 1uti diperlukan (sertakan d%kumen ,ika 'erkenaan)
P"ri0a:i
12+ R"$: Cuti R"*at K*a# ;an! ."rna* :ilulu#$an .a:a ta*un ini+
8ari.a:a Hin!!a N+ Ru/+ Surat K"lulu#an
28+(2+2(11 (1+(&+2(11 5PS-?1>SKSKH-."r$1>1'&>(8>(2>1(>5l:,2-&'1
3! Tarikh melap%r diri 'ertugas semula (selepas 1uti) : 2(+(%+2(11
()ika ada peru'ahan- Guru Besar / Pengetua / Ketua )a'atan) hendaklah mem'uat lap%ran tentang
tarikh pegawai kem'ali 'ertugas)
(! Kelas 2ang dia,ar sekarang : 1M, 1B+ 2M, &H, 4H, 'H
()ika kelas peperiksaan- se'utkan mata pela,aran 2ang dia,ar! .ertakan sesalinan )adual 3aktu
$enga,ar)
5! .ekiran2a guru (pem%h%n) men,alankan tugas ,awatan "aik Pangkat- sila namakan pegawai 2ang
mengam'ilalih tugas dan lampirkan n%ta serah tugas sementara!
*! Perakuan Guru #ang $em%h%n
.a2a mengesahkan 'ahawa semua maklumat 2ang sa2a 'eri di atas ini 'enar dan 'etul! .ekiran2a
maklumat itu didapati tidak 'enar dan /atau tidak 'etul- pertim'angan terhadap perm%h%nan ini akan
dihentikan dan / atau se'arang kelulusan tentangn2a ditarikh 'alik!
Tarikh : 17+(%+2(11
444444444444444444444444444!!
(Tandatangan Guru 2ang mem%h%n)
Perhatian :
(i6) .atu salinan '%rang ini hendaklah disimpan %leh sek%lah- dan sesalinan lagi %leh pegawai 2ang
mem%h%n!
(6) Ke1uali dalam kes ke1emasan- setiap perm%h%nan hendaklah dikemukakan kepada Guru Besar /
Pengetua masing5masing dan diluluskan se'elum 1uti ini '%elh diam'il!
(6i) .alinan d%kumen / surat s%k%ngan hendaklah dikepilkan 'ersama di mana 'erkenaan!