Anda di halaman 1dari 27

THAHARAH:

Cara Membersihkan Najis dan Hadas Menurut Islam


Oleh Hatib Rachmawan, S.d., S.Th.I.
A. en!ertian Thaharah
Thaharah secara bahasa adalah bersih atau suci dari kotoran seperti najis kencing,
dan lain sebagainya, atau secara maknawi bersih dari aib dan maksiat. Adapun menurut
syariat thaharah adalah bersih dari najis dan hadas.
Kesucian dalam ajaran Islam dijadikan syarat sahnya sebuah ibadah, seperti
shalat, thawaf, dan sebagainya. Bahkan manusia sejak lahir hingga wafatnya juga tidak
bisa lepas dari masalah kesucian. Oleh karena itu para ulama bersepakat bahwa
berthaharah adalah sebuah kewajiban. ehingga Allah sangat menyukai orang yang
mensucikan diri sebagaimana firman berikut ini!

...
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang
yang bersuci "#. al$Ba%arah&'! '''(
)alam sebuah hadis dijelaskan pula!

*Kesucian itu sebagian dari iman.+


,

ecara umum ruang lingkup thaharah ada dua- yakni membersihkan najis
"istinja( dan membersihkan hadas. )ari masing$masing ruang lingkup akan diperinci
lagi. )alam istinja akan dibahas mengenai benda najis, bahan untuk membersihkan
najis, dan cara membersihkan najis. ementara pada sub bab membersihkan hadas akan
dibahas mengenai hadas, cara membersihkan hadas, yang diantaranya adalah mandi,
wudlu dan tayamum.
A. Istinja"
Beristinja. secara bahasa adalah menghilangkan yang mengganggu. /lama fi%ih
mendefinisikan istinja. sebagai perbuatan mensucikan diri dari benda najis yang keluar
dari dua lubang "dubur dan qubul(.
#. Adab $eristinja"
Ada beberapa adab beristinja menurut ajaran 0abi 1uhammad, antara lain!
a. %etika masuk dalam tem&at buan! hajat membaca d'a (Allahumma inni
audzubika minal khubutsi wal khobaits) dan a&abila keluar men!uca&kan
(Ghufrnaka).
Berdasarkan hadis berikut!
! " ##$

% ##& '

( ) *

-./ 0 12-

" /

.4 5

6 7

+ 0 3

1;

Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila masuk ke tempat buang hajat membaca:


Allahumma inni aud!ubika minal khubutsi wal khobaits"
'
)ari 2usuf Ibn Abi Burdah berkata!
<
HR. Muslim (Fadlul Wudlu: 556)
=
HR. Muslim (M Yaqlu Idha Arada Dhukhul fi Khala: 857)
"##$ >6##? ##9 @##) + .##/ ##0 12 "/ ,
A :;BC D
Sesungguhynya Rasulullah saw. apabila keluar dari tempat buang hajat membaca
#u$ranaka" %Atas ampunan-&u %Allah'.+
3
b. Menjauhkan diri dari &andan!an 'ran! atau istitar *memakai tabir a!ar tidak
terlihat 'ran!+
4al ini didasarkan hadis dari 1ughirah Ibn yu.bah!

#,

B##/

#G

HI

"

&

O + +

" /

Saya bepergian bersama Rasulullah saw. pada suatu perjalanan. &aka apabila pergi
untuk buang hajat ia menjauh %sampai tidak terlihat orang lain'."
5
c. Hendaklah menjauhi tem&at ramai atau tem&at 'ran!,'ran! benaun!.
Berdasarkan hadis dari Abu 4urairah berikut!
AA

##

&

0 P

##QR

DD S " $

- ./ 0 12 -

" /

3
HI

&

HI 1

WX

DD S " $

&

0 P

S $
. AA .

(ahwa )abi saw. bersabda: *irdarkanlah menjadi orang-orang terlaknat+" &ereka


bertanya: Apa yang menyebabkan terlaknat,". )abi bersabda- .rang yang
membuang air %hajat/kotoran' di jalan atau di tempat orang bernaung."
6
d. Tidak membuat hajat di tem&at air men!!enan! -an! di!unakan untuk mandi
dan bersuci
Berdasarkan hadis berikut!
H##I .,L##[3 ##7 \ D .##/ ##0 ## 1##2 ## "##/ "##$
]9 A
Rasulullah saw. bersabda: 0anganlah salah seorang di antara kamu buang air kecil di
tempat mandinya."
7
e. .ntuk wanita dimakruhkan buan! hajat di kamar mandi umum dimana laki,
laki dan &erem&uan tidak di&isah *$ercam&ur+.
Berdasarkan hadis berikut!
^

##

H##

0 _ L

"$


a
b

&

0
1##

##

) *

##d (

##O 3

##9

##

[ (

##O 3

##9

fg]

" ##/

i ]

) L

HR P

QI

M d 6 0

##

H##I

##

j J

##k

l
a
3

##9

" Q

&

'

O \

n
HR. Ibn Mjah (M Yaqlu idza Kharaja minal Khal: 300)
o
HR. Darimiy (F Dzahabi ila Hjah: 660)
p
HR. Abu Dawu (al-Mawdlau alai !ah "an #awl: !5)
q
HR. Ibn Mjah (Karhi$au al-#awlu f Ma%ha&ili: 30")
1ari &anshur ia berkata- Aku mendengar Salim bin Abu Al-0a2d menceritakan dari Abu
Al-&alih Al-*ud!ali bahwa beberapa wanita dari penduduk *imsh atau Syam masuk
menemui 3Aisyah4 ia berkata- Kaliankah yang menyuruh wanita-wanita kalian masuk
ke kamar mandi %umum', Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 5idaklah
seorang wanita menanggalkan bajunya di selain rumah suaminya4 melainkan ia telah
merusak tabir antara dirinya dengan Rabbnya."
8
/. 0isunnahkan duduk dan tidak men!hada& kiblat atau&un membelakan!in-a.
Berdasarkan hadis dari Abu 4urairah berikut!
1##

0 .

##[

##

! " ##$

-.##/ ##0 12-

"

.4O

1ar Abu *urairah4 bahwa Rasulullah saw.4 bersabda: Apabila salah seorang diantara
kalian duduk untuk buang hajat4 maka janganlah menghadap kiblat atau
membelakanginya."
9
!. 0isunahkan mencari tem&at -an! lunak *atau lebih rendah+ a!ar tidak
menci&rati &akaian.
4al ini didasarkan pada hadis dari Abu 1usa!
##'9 1##&G 5##9* 1##0 9 ./ 0 12 "/
7 LRI .,L[3 " + "$ I "7I
1an sesungguhnya Rasulullah saw. ketika buang hajat mencari tempat yang lunak
kemudian kencing di atasnya4 kemudian ia berkata: 0ika salah seorang di antara kalian
kencing pilihlah tempat seperti itu %lembek dan rendah'."
:
h. Men!hindari luban!,luban! tem&at tin!!al binatan!
ebagaimana hadis dari #atadah berikut!

##$

##

HI

" 7

" /

#]

##

" ##Q

##,

" ##$

##

H#I

"

'

l *

Q
.

Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang kencing di lubang-lubang binatang4 para


sahabat kemudian bertanya kepada 6at7dah mengenai larangan tersebut. Kemudian
6at7dah menjawab: Sesungguhnya lubang itu merupakan tempat tinggal jin."
,;
i. Tidak sambil mem&erlihatkan aurat dan berbicara den!an 'ran! lain
Berdasarkan hadis dari a.id berikut!
@

##8

!S " ##Q

-.##/ ##0 ## 1##2-

##

" ##/

##/

##

##I

j L

##

##

>

6 ?

.4 :

+ 1

0 K

u
HR. #irmi$i (Dhulli Hammi: !803)
v
HR. Muslim (Al-I&ihbah: 633)
w
HR. Ahma (Mu&nad Abu M&a: %&7!&)
<x
HR. Abu Dawu (!ah f 'uhri: !&)
Saya mendengar )abi &uhammad saw. bersabda: 0anganlah dua orang laki-laki
pergi ke kakus sambil membuka aurat dan bercakap-cakap. Sesungguhnya Allah sangat
mengecam perbuatan tersebut."
,,
j. Men!!unakan tan!an kiri ketika membersihkann-a
Berdasarkan hadis berikut ini!
E

#,

+ .

#[

'

#]

! -./ 0 12-

" /

" $

.4 f;

1I

B&

&

fP

" 7

&

Rasulullah saw. bersabda: 0anganlah seseorang diantara kalian memegang


kemaluannya dengan tangan kananya apabila sedang kencing4 dan jangan juga cebok
setelah buang air besar dengan tangan kanannya4 dan jangan pula berna$as ketika
minum."
,'
k. Tidak men-ebut,n-ebut nama atau membawa tulisan Allah.
Berdasarkan hadis berikut!

##

##2

" /

S " $

&

:
a
9

) J

fP

( ) *

+ .

0
1ari Annas bin &alik berkata4 bahwa Rasulullah saw. ketika masuk ke dalam toilet
meletakan cincinya.
,3
l. Istibra" *men!habiskan sisa,sisa k't'ran+
m. 0iusahakan men!usa& &akaian den!an air -an! terci&rati air kencin! ketika
buan! hajat.
4al ini didasarkan pada hadis dari Ibn ofyan!
^

&

z
g
y

"

./ 0 12 "/ ,
Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika buang air kecil4 ia berwudlu dan melakukan
pemercikan %dipakaiannya'.
,5
1. $enda,$enda Najis
0ajis secara bahasa adalah kotoran, dan kotoran adalah segala sesuatu yang
dianggap menjijikan,
,6
meskipun tidak semua yang menjijikan dapat disebut najis. 1aka
parameter kotoran dianggap najis atau tidak adalah apa$apa yang disebutkan di dalam al$
#ur.an dan as$sunnah. )ari sinilah muncul %aidah ushul fi%ih! bahwa segala sesuatu pada
aslinya suci, kecuali ada dalil yang memberikan kepastian mengenai kenajisannya.
,7
ecara ha%i%i benda najis dapat dibagi menjadi tiga, yakni! mughaladlah,
mutawasithah, dan mukhafafah.
a. Najis Mu!haladlah
<<
HR. 'aiha(i (Karhi$ah Kal "alal Khal: "&")
<=
HR. Muslim (!ah "anil I&inja bi$aminihi: 636)
<n
HR. Ibn Majah (Dzakara Allahu "Aza Wajala "alal Khalai: 303). M)nuru* +yai,h Albani hais ini lai-. ').i*u
ju.a m)nuru* +yu/aib al0Arnu*hi sananya lai-.
<o
Mus*ara, (Kiabu (hahrah: 608)
<p
1ahbah 2uhaili3 Fiqh I&lam Wa "Adilauhu3 Damas,us: Darul 4i,r3 %&853 hlm. 88.
<q
Abu Mali, 5amal bin As0+ayyi +alim3 )hahih Fikih )unnah3 6a,ar*a: 7us*a,a A$am3 !0063 hlm. %66.
0ajis mughaladah adalah najis berat yang cara membersihkannya adalah dengan
cara diusap dengan tanah, kemudian dicuci dengan air sebanyak tujuh kali. <ontoh yang
diberikan 0abi adalah liur anjing sebagaimana hadis berikut!
+

! -.##/ ##0 ## 12-

" /

" $

" $

O 1

0
.4
a

f;

1I

'

Apabila anjing minum dalam bejana milik salah seorang diantara kamu4 bersihkanlah
dengan tanah4 kemudian cucilah dengan air sebanyak tujuh kali."
,8
b. Najis Mutawasithah
0ajis mutawasithah adalah najis sedang yang cara membersihkannya cukup dicuci
dengan air tiga kali atau lebih sampai hilang bau, warna, dan bentuk najisnya. <ontoh
benda$benda najis yang masuk kategori ini adalah!
#+ 0arah Haid dan Ni/as
1engenai kenajisan darah haid dijelaskan di dalam al$#ur.an berikut ini!
... |+ g3

O ( $

0 :

&ereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: *aidh itu adalah suatu
kotoran". "Al$Ba%arah&'! '''(
)alam sebuah hadis juga dijelaskan sebagai berikut!
-.##/ ##0 ## 1##2- 1

##7

&

l } 3

fN

! " $

&

QI

.4

&

j f

Q R

j
1ari Asma berkata: datang seorang perempuan kepada )abi saw.4 dan berkata: salah
satu di antara kami pakaiannya terkena darah haid4 bagaimana kami membersihkanya,
Keriklah kemudian cuci dengan air4 kemudian gunakan dan shalatlah dengannya.+
,9

)ari hadis di atas dijelaskan cara membersihkan darah haid adalah dengan cara
mengeriknya kemudian dicuci dengan air. 0amun apabila setelah dicuci masih
meninggalkan bekas pakaian tersebut tetap dianggap suci sebagaimana hadis dari Abu
4urairah berikut ini!
./ 0 12 1

&


a
]

&

tl

O 1

0
;

L
}
[

~
}

j \

1 r

" /

SK

QI

tl
a

1I

##I

##2

##j tc

## J

1 ]

+ s

S" $

[ 3

f##

##B

'

S" ##$

YE

##j 3

##8

##

##

" ##/

SK

.E

j 3

1ari Abu *urairah ra. bahwa Khaulah binti 8asar berkata4 38a Rasulullah4 aku hanya
mempunyai satu potong pakaian4 dan %sekarang' saya haidh mengenakan pakaian
tersebut. &aka Rasulullah menjawab4 3Apabila kamu telah suci4 maka cucilah yang
terkena haidhmu4 kemudian shalatlah kamu dengannya." 9a bertanya4 38a Rasulullah4
%bagaimana' kalau bekasnya tak bisa hilang, Rasulullah menjawab4 3:ukuplah air
bagimu %dengan mencucinya' dan bekasnya tak membahayakan %shalat'mu."
,:
<u
HR. Muslim (Hukmun Wulu%ul Kalbu: 67")
<v
HR. Muslim (!aj&au ad-Damu wa Kaifi$au *hu&luhu: 70%)
<w
HR. Ahma (Mu&nad Abu Hurairah: 875!)
1+ 2adi dan Mad3i
=adi adalah air putih kental yang keluar mengiringi kencing. Biasanya keluar
diakibatkan kelelahan. ementara mad>i adalah air putih bergetah yang keluar sewaktu
mengingat senggama atau sedang bercumbu. Keluarnya tidak terasa, terjadi pada
perempuan dan laki$laki.
';
4al ini diterangkan dalam hadis berikut!
## 12- 1

&

" z

&

fgX 9

P
g
N

&

" $

0
! " ##QI

##]

&

'

-./ 0
.4 z

+ ( ]

Ali bin Abi 5halib berkata: Aku adalah laki-laki yang kerap keluar mad!i dan aku malu
menanyakannya kepada )abi saw4 karena putrinya menjadi istriku4 maka aku meminta
&iqdad menannyakannya kepadanya4 lalu beliau menjawab: cucilah kemaluanya dan
berwudhulah."
',
4+ Tinja
emua tinja hewan, baik yang dagingnya dimakan ataupun tidak. Berdasarkan
hadis berikut!
" ##$

fP

1##R

" /

##I

5 L


a
`

j P

H& 6

r
}
,

" $

M j

1Q

X ) z

M
a
j

1ari Abdullah bahwa Rasulullah saw. buang air besar mandi dan meminta: (awakan
kepadaku tiga batu." ;alu aku mencari namun aku dapatkan dua buah batu dan aku
tidak mendapat yang ketiga4 lalu aku bawakan dua buah batu dan kotoran unta. (eliau
mengambil dua buah batu dan membuang kotoran unta4 beliau bersabda: 9ni adalah
kotoran %najis'." "4?. Abu )awud(
eandainya kotoran onta yang kering tidak najis, tentu 0abi saw. tidak menolak
menggunakannya untuk bersuci.
5+ Air seni

" /

" QI

0 c

QI

HI

"

0 3

##b

##

##0 *

##I

##

##9

0 *

0
<ada suatu ketika ada seorang Arab badui kencing di dalam masjid4 maka sebagian
sahabat mendatanginya4 berkata Rasulullah saw.: biarkan dia4 ketika selesai kencing4
Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat untuk menyiramnya dengan air satu
ember.
''

6+ $an!kai
=x
+yai +abi(3 Fikih )unnah 'ilid I3 'anun.: 7#. Al0Ma/ari- 'anun.3 %&733 hlm. "8.
=<
HR. Musli (Al-Madzi$: 7!%)
==
HR. Imam 8as/i alam )unan !a&i3 n9. 53
@ara ulama bersepakat bahwa bangkai termasuk najis. 4al ini disandarkan pada
hadis berikut ini!
H##I

##/

##

##

##2

##

" /

0
##

##QI

f##

" z

##]

M} ##Q

M}

+ s

K
a

0 1R

" QI

M}

" /

1ari Salamah 9bnul &uhabbaq berkata4 Ketika perang 5abuk4 Rasulullah saw.
mendatangi sebuah rumah4 lalu beliau menemukan sebuah wadah dari kulit yang
digantung. (eliau kemudian minta diambilkan air dengan wadah tersebut4 maka para
sahabat pun berkata4 =ahai Rasulullah4 sesungguhnya wadah itu dari kulit bangkai+"
beliau bersabda: <enyamakannya telah menjadikan ia suci." "4?. Abu )awud(
)ari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kulit bangkai jika disamak
menjadi suci. 0amun tidak semua bangkai najis. )alam Islam ada dua jenis bangkai yang
dianggap suci, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang atau hewan yang tidak memiliki
darah.
7+ $abi
emua ulama sepakat bahwa babi adalah najis. ebagaimana firman Allah berikut!
\ ( $

.
a
0 V

0 9
g

[ 3

HI

##'

##

? ( ##O

Qg##]

r
}
##N

&

) .

[
g
B]

9
g
*

Mg

Katakanlah: 5iadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu4 sesuatu
yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya4 kecuali kalau makanan itu
bangkai4 atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu
kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. "#.. Al$An.am&7! ,56(
8+ Muntah
Ada sebagian ulama yang memasukan muntah sebagai barang najis. ebagaimana
hadis berikut!
f##HQ "##7 >6##? ##9 r##) ##9 ~ (]? ; 0
H& cL
=ahai Ammar4 sesungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari > hal :
kotoran4 air kencing4 muntah4 darah dan mani."
'3
0amun dalam hadis ini terdapat dua orang perawi, Ibrahim Ibn Aakariya dan
ThBbit Ibn 4umBdi yang dinilai kalangan hadis sangat dhaif. )ari keterangan ini berarti
muntah tidak dapat dikatakan najis, meskipun termasuk kotoran.
c. Najis Mukha/a/ah
0ajis mukhafafah adalah najis yang paling ringan. <ontohnya adalah air kencing
bayi laki$laki yang belum diberi makan kecuali air susu ibunya. <ara membersihkannya
cukup dengan cara diperciki air saja. ebagaimana terdapat dalam hadis berikut!
=n
HR. Dru :u*ni (!aj&au al-#awlu wa al-Amru...: %)

a
b

&

r
a

0 c

#G

( #,


a
? #2

##2

##

" ##/

##]

##/

"

##

##k

&

fa##

0 L

##I

j 1

0 " 7

HI

1ari ?mmi 6ais binti &ihshon4 bahwa dia mendatangi Rasulullah saw. bersama anak
laki-lakinya yang belum apapun kecuali susu ibunya4 kemudian Rasulullah
memangkunya4 lalu bayi tersebut mengencingi baju beliau. ;alu Rasulullah minta
diambilkan air4 dan kemudian dia memerciki pakaiannya dan tidak mencucinya.
'5

. "4?. Abu )aud, An$0asai dan Al$4akim(
4. Alat untuk $ersuci
)alam Islam ada beberapa benda yang dapat digunakan untuk bersuci, antara lain!
a. Air
Air dibagi dalam kajian fi%ih dibagi lagi menjadi lima! ,( air mutlak, '( air
musta.mal, 3( air perahan, 5( air campur, dan 6( air najis.
#+ Air Mutlak
Air mutlak adalah air suci yang dapat mensucikan "untuk membersihkan najis dan
hadas(. Adapun macam$macam air tersebut yaitu! air hujan, salju, air, embun, sumur,
sungai, es yang sudah hancur kembali. ebagaimana firman Allah!
&

fg9

1an Kami turunkan dari langit air %hujan' yang mensucikan "Al$Cur%an&'6! 59(
Air Daut, berdasarkan hadis Abu 4urairah. Ia berkata! Seorang laki-laki
menanyakan kepada Rasulullah4 8a Rasulullah4 kami biasa berlayar di laut dan hanya
membawa sedikit air jika kami pakai air itu untuk berwudlu4 kami akan kehausan4
bolehkan kami berwudlu dengan air laut,4 lalu Rasulullah bersabda:
;aut itu airnya suci lagi menyucikan4 dan bangkainya halal dimakan "4?. Bukhari,
1uslim, Abu )aud, al$Turmid>i dan 0asai(.
Air telaga, diriwayatkan oleh Ali ra. (ahwa Rasulullah saw. pernah meminta satu
ember air !am-!am lalu diminumnya sedikit dan sisanya dipakai untuk berwudlu "4?.
Ahmad(
1+ Air Musta"mal *-an! ter&akai+
Air musatamal adalah air curahan bekas bersuci "mandi dan wudlu(. Air yang
demikian hukumnya suci dan mensucikan seperti air mutlak, hal ini dikarenakan asalnya
yang suci, sehingga tidak ada satu alasanpun yang dapat mengeluarkan air dari
kesuciannya.
Adapun dasarnya adalah hadis beriku. 0abir ibn Abdullah meriwayatkan pada
suatu hari Rasulullah menjengukku tatkala sakit dan tidak sadarkan diri4 maka
Rasulullah berwudlu lalu menuangkan sisa air wudlunya kepadaku "4?. Bukhari dan
1uslim(.
=o
HR. 8as/i alam +unan 8as/i3 30%
4+ Air Cam&ur
Air campur adalah air suci yang bercampur dengan barang suci seperti sabun,
kapur barus dan benda$benda lain yang biasanya terpisah dari air, namun tidak merubah
bentuk, bau dan rasanya. 1isalnya air kapur barus, air mawar, dan sebagainya. Air
tersebut hukumnya menyucikan selama kemutlakannya "bau, bentuk dan rasanya( masih
terjaga tetapi, jika sudah tidak dapat lagi dikatakan air mutlak maka hukumnya suci pada
dirinya, tetapi tidak menyucikan bagian yang lain "dapat digunakan untuk mensucikan
najis namun tidak dapat digunakan untuk membersihkan hadas(.
Berdasarkan hadis /mi Athiyah yang artinya! Rasulullah saw masuk ke ruang
kami ketika wa$at putrinya @ainab lalu berkata: mandikanlah ia tiga atau lima kali atau
lebih banyak lagi jika kalian mau4 dengan air dan daun bidara4 dan campurlah yang
penghabisan dengan kapur barus atau sedikit dari padanya "4?. Eamaah(.
'6
5+ Air erahan
Air perahan adalah air suci yang berasal dari perahan tumbuhan atau buah$
buahan. 1isalnya air jus, air lira, air kelapa dan sebagainya. 4ukum air ini suci namun
tidak dapat digunakan untuk bersuci "maksudnya dapat digunakan membersihkan najis
namun tidak dapat digunakan untuk membersihkan hadas(, sebab tidak memiliki ciri$ciri
air mutlak.

6+ Air Najis
Air najis adalah yang tercampur benda najis sehingga merubah rasa, warna, dan
baunya. Air najis hukumnya tidak dapat mensucikan, baik untuk mensucikan najis
maupun hadas.
b. Tanah
Bahan kedua untuk membersihkan najis adalah tanah. Eadi tanah hukumnya suci
dan mensucikan. )alam hadis digambarkan bahwa sandal yang terkena kotoran cara
membersihkannya adalah dengan menggosoknya di tanah.

##V

" ##$

" /

O H

|+

&

0ika salah seorang diantara kalian menginjak kotoran dengan sendalnya4 maka
sesungguhnya debu %tanah' menjadi penyuci baginya." "4?. Ibnu 4ibban(
M

##/

##/

L
a

0
H##

+ ( ##V

l } 3

##9

H##;

##QI

##/

##

##

&

##2

##

" ##/

" ##$

QI

'

HI

Hd

1ari ?mmu walad 9brahim bin Abdirrahman bin Au$ bahwasanya dia pernah bertanya
kepada ?mmu Salamah4 istri )abi saw. seraya berkata- Sesungguhnya saya seorang
wanita yang suka memanjangkan ujung %bagian bawah' pakaian dan berjalan di tempat
yang kotor. &aka ?mmu Salamah berkata4 Rasulullah saw. bersabda: 9a %bagian
=p
HR. 'u,hari %!583 Muslim &3&3 Abu Dau 3%"!3 #irmi$y &&03 An08asai %880 an Ibnu Majah %"58.
bawah pakaian yang kotor' tersucikan oleh tempat setelahnya %yang dilewati'". "4?.
Abu )awud(
c. $atu dan $enda adat -an! da&at Men-era& %'t'ran
Benda alternatif lainnya yang dapat digunakan untuk bersuci adalah batu.
)ikisahkan pada saat tidak ada air, 0abi saw. bersuci dengan menggunakan tiga batu,
sebagaimana hadis berikut ini!
H##I

" /

" $

" $

K
a

0
J
}
N


a
`

M j P

j f`

&

\
1ari Khu!aimah bin 5sabit ia berkata- Rasulullah saw. bersabda berkenaan dengan
istinjaA: *endaklah menggunakan tiga batu dan tanpa dengan menggunakan kotoran."
"4?. Ibnu 1ajah(
$. Hadas dan Cara Mensucikann-a
4adas adalah sebuah keadaan atau kondisi syar.i dimana seseorang diharuskan
bersuci, tanpanya ibadah batal "tidak sah(.
'7
Keadaan syar.i yang dimaksud adalah
keadaan$keadaan yang digambarkan di dalam al$#ur.an dan as$unnah. 4adas dibagi
menjadi dua, besar dan kecil. 4adas besar ada dua kondisi yakni, setelah bersenggama
"junub( dan setelah haid dan nifas. Berikut ini beberapa keadaan yang menyebabkan
seseorang berhadas "harus mandi ataupun wudlu(!

#. 9unub *9anabat+
Eunub ialah keadaan sesudah bersetubuh "%oitus( atau keluar mani, baik melalui
mimpi atau disengaja.
'8
Eunub dikategorikan sebagai hadas besar. <ara mensucikannya
adalah dengan cara mandi. 4al ini dijelaskan dalam surat Al$1aidah&6!7-

... .

&

7
g
&

...
&aka jika kamu junub hendaklah bersuci.
Ketika bersetubuh tidak mengeluarkan mani maka tetap harus mandi.
ebagaimana dalam hadis berikut! Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 0ika
seseorang telah duduk di antara keempat anggota badanya %menggaulinya'4 maka
sungguh wajiblah untuk mandi baik mengeluarkan mani atau tidak" "4?. Ahmad dan
1uslim(
1. Terhentin-a haid dan ni/as
=anita yang berhenti darah haid dan nifasnya mengalami hadas besar. Oleh
karena itu cara mensucikannya dengan cara mandi sebagaimana dijelaskan dalam hadis
berikut!
M d 6 0

##

##

&

&

## +

" ##QI

l P

##b

H;

=q
1ahbah 2uhaili3 Fiqh I&lam Wa "Adilauhu3 Damas,us: Darul 4i,r3 %&853 hlm. 88.
=u
Ham,a3 (af&ir Al-Azhar 'uz +I3 6a,ar*a: 7us*a,a 7anjimas3 %&833 hlm. %"7
.

#j ##

##k

##&

H#

#$

l P

#b

H#0 *

'

0
H

H ]

1ari 3Aisyah bahwa Batimah binti Abu *ubaisy bertanya kepada )abi saw.4 katanya4
Aku mengeluarkan darah istihadlah %penyakit'. Apakah aku tinggalkan shalat," (eliau
menjawab: 0angan4 karena itu hanyalah darah penyakit seperti keringat. 5inggalkanlah
shalat selama masa haidmu4 setelah itu mandi dan kerjakanlah shalat." "4?. Bukhari(
4. Sese'ran! -an! baru masuk Islam
emua ulama fi%ih sepakat bahwa orang yang baru masuk Islam harus mandi
terlebih dahulu. Asumsinya karena mereka selama belum memeluk Islam masih tidak
mengetahui cara bersuci, maka ketika memeluk Islam mereka harus mandi untuk
membersihkan hadas besar.
5. Setelah $uan! air besar dan kecil
Kondisi setelah buang air besar dan kecil termasuk hadas kecil. <ara
mensucikannya setelah dibersihkan najis dari keluarnya, yang bersangkutan tidak perlu
mandi melainkan cukup berwudlu. 4al ini dijelaskan dalam surat An$0isa&5!53.
L

##`

##

f##]

&

##]

>

6 ?

'

&

L
}
[

fN

7
g

L
g
G 2

fg9

Catau jika salah seorang diantaramu keluar dari kakus4 %maksudnya setelah buang air
besar atau kecil'4 atau bersetubuh dengan perempuan %istri'4 dan tidak mendapatkan air4
maka bertayamumlah dengan debu yang suci.
6. Setelah %entut
etelah mengeluarkan kentut seseorang mengalami hadas kecil. <ara
mensucikannya cukup dengan berswudlu.
f##y

" ##$

##/

" /

O H

0
^
a

h
a

1ari Abu *urairah berkata- (ahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 5idak ada wudlu
kecuali karena sebab suara atau bau %maksudnya kentut'." "4?. Tirmid>i(
7. Tidur lela& dalam keadaan berbarin!
eseorang yang tidur terlelap juga dimasukan sebagai hadas. Oleh karenanya ia
harus berwudlu jika hendak shalat.
]N c; 9 S "$ ./ 0 12 "/ 3 ELN 0
fy GI 7&N Jy 9 0 fy PI
1ari 0idah4 sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: (arang siapa tidur sambil duduk
tidak wajib wudlu4 dan barangsiapa tidur sembari meletakan punggungnya %maksudnya
berbaring' maka wajib wudlu. "4?. )aru%utni(
Mg QB ) U

B)

.
a
6 ;

( ,

0 fy

S " $

T
a
7

0
.

1ari 9bnu Abbas berkata: =ajib berwudlu orang yang tidur4 kecuali tidurnya dengan
mengangguk-anggukan kepala. "4?. Baiha%i(
8. Men-entuh kemaluan
eseorang yang menyentuh kemaluan tanpa alas juga termasuk berhadas, maka ia
wajib berwudlu ketika hendak shalat.
##9 "##$ .##/ 0 12 H7& 3 S B2 K& l] 0
zy 1[ (b PI E,+ r9
1ari (asrah binti Sho$wan: Sesungguhnya )abi saw. berkata: (arang siapa menyentuh
kemaluannya4 hendaknya wudlu sebelum ia shalat. "4?. Tirmid>i(
Eika menggunakan alas ketika menyentuh kemaluan maka tidak perlu wudlu lagi
sebagaimana dijelaskan hadis berikut ini!
~##`[ \ ##/ ##& r## ##NI 1## EL## .,L##[3 1##kI3 +
zyI
0ika seseorang diantara kalian memegang kemaluannya tanpa ada pembatas atau
selubung maka wajib berwudlu. "4?. Ibn 4ibban(.
:. Memakan da!in! unta dan da!in! lainn-a
1emakan daging onta oleh 0abi dimaksukan sebagai kondisi hadas kecil. 1aka
dia wajib berwudlu ketika hendak shalat.
##0 ## 1#2-

" ##/

" z

#/

P
g
N

#/

#N

0
P

! " $

&

-./
c

#9

#y

#G

! " #$

##

" $

.4 z

4 (

1ari 0abir ibn Samurah4 dikisahkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada
Rasulullah saw.4 Apakah aku harus berwudlu ketika makan daging kambing,"
Rasulullah berkata: 0ika kamu mau maka berwudlulah4 jika tidak ya ngak papa."
Kemudian ia bertanya lagi: (agaimana jika makan daging ?nta," Rasulullah berkata:
8a4 berwudlulah." "4?. 1uslim(
C. Membersihkan Hadas
)alam Islam ada tiga cara membersihkan hadas, yakni dengan mandi, wudlu, dan
terakhir adalah tayamum. Berikut ini akan dijelaskan tatacara ketiganya. Adapun mandi
untuk menghilangkan hadas besar. Kalau wudlu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau
tayamum untuk menghilangkan hadas besar dan kecil dengan catatan tidak ada air "baik
karena kemarau ataupun di perjalanan(, dan sakit yang berbahaya jika tersentuh air.
#. 2udlu
Adapun tatacara berwudlu adalah sebagai berikut-
a. Membaca (Bismillahirrahmanirrahim)
Berdasarkan hadis berikut!
.

##]

##y

" /

" $

S" $

r
a
;

1ari Anas ia berkata- Rasulullah bersabda- (erwudlulah kalian dengan membaca


basmalah".
'9
@erintah membaca basmalah diperkuat lagi dengan hadis yang maknanya umum
seperti berikut!
J$ .[ .]7 I L7 \ " |+ 9 (, SlO 13 0
1ari Abu *urairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Setiap perbuatan baik yang
tidak dimulai dengan membaca basmalah maka terputus".
':
b. Men!ikhlaskan niat karena Allah
Berdasarkan hadis berikut!
" /

" $

&

&

0 0
h

&

"

" Q

1ari ?mar 9bnu Khattab r.a. saat ia diatas mimbar4 ia berkata: Aku telah mendengar
Rasulullah bersabda- Sesungguhnya semua pekerjaan itu disertai dengan niyatnya".
3;
c. Membasuh kedua tela&ak tan!an seban-ak ti!a kali
Berdasarkan hadis berikut!
##0 *

##B0

##

##

0 |3

##;

##B0

0 1

0
( ##) *

##j h
a

##9

_ P

##]

? I

6 ##;

fay

##

( ##]

##j

&

##/

d &

j fy

HI

&

(
a
##N

( ##,

( ##]

##j

##/

j j gP

QI

j gP

j
H6 ##y

##

##y

##/

&

" $

j j gP

j
.X O H6 y

" $

X O
1ari *umran maula ?tsman 9bnu 3A$$an4 bahwasanya ia melihat ?tsman telah minta
air wudlu4 kemudian ia menuangkan air atas kedua tangannya4 lalu ia membasuh kedua
telapak tangannya tiga kali4 lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudlu4 lalu
berkumur dan mengisap air dan menyemburkannya4 kemudian membasuh mukanya tiga
kali4 lalu membasuh kedua tangannya sampai siku tiga kali4 kemudian mengusap
kepalanya lalu membasuh kakinya tiga kali. ;alu ia berkata: Aku melihat Rasulullah
wudlu seperti wudluku ini".
3,

d. Men!!'s'k !i!i
Berdasarkan hadis berikut!
\

##

" ##$

##;

"

0 l

O H

0
.fay

( ,

H 9

0 U

=v
HR. An08asa/i ((hahrah: 77)
=w
HR. ;Abul :air Ar0Rahawi alam al Arabiin.
nx
HR. 'u,hari (#adul wah$u:%) an Muslim (Al-Imrah: 353)
n<
HR. 'u,hari (Al-Wudlu: %5&)
1ari Abu *urairah4 (ahwa Rasulullah saw telah bersabda: Kalau aku tidak khawatir
akan menyusahkan umatku4 niscaya aku perintahkan kepada mereka bersiwak
%menggosok gigi' ketika setiap berwudlu".
3'

e. Men!hisa& air dari tela&ak tan!an sebelah, berkumur,kumur dan
men-emburkann-a ti!a kali. 0an men-em&urnakan dalam men!hisa& dan
berkumur selama tidak dalam keadaan ber&uasa.
Berdasarkan hadis Bukhari dan 1uslim dari 4umran!
.

&

d &

j
;alu berkumur dan mengisap air dan menyemburkannya4".
33

.

&

j
;alu berkumur dan menyemburkannya".
35

4adis riwayat Abu )awud dan An 0asa.i dari FAbdul Khair!

a
#

0 L

##I

##2

##$

&

0 ;

" $

) L

##I

fa##;

R z

##I

&

&

&

QI

##j ##j gP

##

( ##]

? I

##&

1##

0 f##;

##9

##I

K
a
##]

f}##9

.j gP

&


1ari Abdu Khoir ia berkata4 telah datang menemui kami Ali r.a4 ia %bermaksud'
mengerjakan' shalat4 lalu ia meminta kami %sesuatu' untuk bersuci4 lalu kami
berkata-"Apa yang dapat digunakan untuk bersuci". ;alu ia diberi bejana yang berisi
air dan tempat membasuh tangan4 kemudian ia menuangkan air dari bejana atas kedua
tangannya tiga kali kemudian berkumur dan menyemburkannya tiga kali4 lalu ia shalat.
9a melakukan hal itu tidak lain untuk mengajarkan kepada kami".
36
4adis Bukhari dan 1uslim dari FAbdullah bin Aaid!
( ]

? I

0 f;

L
a

0
j gP

j :

+ ( G

BI

l
a
L

M
a
B,

d &

1ari Abdullah bin @aid4 bahwasanya )abi s.a.w menuangkan air dari bejana atas dua
tangannya lalu membasuh keduanya4 kemudian setelah membasuh4 lalu berkumur dan
mengisap air dari telapak tangan sebelah: beliau mengerjakan itu tiga kali".
37

( ##$

" ##$

M} 7

.
a
2

0
fa#;

0 L

#I

#/

##

#2

"

##/

fy

&

##/

##

( ##) *

##j ##j gP

##]

? I

##

1##

0 ##

&

##B,

j gP

j :

+ ( G

BI

l
a
L

% ,

d &

1ari Abdullah bin @aid bin 3Aashim al Anshari4 bahwasanya )abi s.a.w menuangkan
air dari bejana atas dua tangannya lalu membasuh keduanya4 kemudian setelah
membasuh4 lalu berkumur dan mengisap air dari telapak tangan sebelah: beliau
mengerjakan itu tiga kali".
n=
HR. Ahma: &5"83 An08asa/i (Al-(hahrah: 7)3 Mali, (Al-(hahrah: %33)
nn
HR. 'u,hari (Al-Wudlu: %5&)
no
HR. Muslim ((hahrah: 33%)
np
HR. Abu Dawu (Al-(hahrah: &&)3 An08asa/i (Al-(hahrah: &%)
nq
HR. 'u,hari (Al-Wudlu: %8")3 an Muslim (Al-(hahrah: 3"6)
4adis riwayat )aru%utni dari Abu 4urairah!
-.##/ ##0 ## 1##2-

##

" ##/

##;

" ##$

##

O 1

0
.

d &

1ari Abu *urairah4 Rasulullah SA= memerintahkan berkumur dan menghisap air".
38

4adis riwayat ahlus unan dari la%it bin haburah!
f y

#0 H#;

) 3

" #/

" $

>

##d &

\ H##I

{ ##

##2

##

fy

{ 7

" $

.
g
6 2

'

1ari 3Ashim bin laqith bin shabirah ia berkata4 aku berkata pada Rasulullah s.a.w:
Ajarkanlah kepadaku cara berwudlu4 ;alu Rasul bersabda: Sempurnakanlah =udlu4
sela-selailah di antara jari-jari4 dan sempurnakanlah dalam mengisap air- kecuali kamu
sedang berpuasa".
39
4adis riwayat Ad )aulabi dari Ats Tsauri!
.62 'R . 9 d&/\ Mkk HI {zI hzyR +
Apabila kamu wudlu4 maka sempurnakanlah dalam berkumur dan mengisap air4 kecuali
jika kamu sedang berpuasa".
3:
/. Membasuh muka ti!a kali, den!an men!usa& kedua sudut mata dan melebihkan
dalam membasuhn-a.
Cirman Allah!
....

'

O N

Pb

&

*ai orang-orang yang beriman4 apabila kamu ingin menyelenggarakan shalat4 maka
basuhlah mukamu. "#. Al$1aidah&6! 7(
4adis riwayat Abu )awud dari Abu /mamah!

##,

" ##$

##/

##

##

&

fy

M 9

0
.

" /

1ari Abu ?mamah4 ia menjelaskan wudlunya )abi saw.4 ia berkata: Adalah


Rasulullah s.aw mengusap dua sudut mata dalam wudlu".
5;
1elebihkan dalam membasuh!
.

##

##/

##

##

##2

##

" /

" $

S" $

O 1

0
.

##'

&

##/

fy

1ari Abu *urairah ia berkata:"Rasulullah bersabda: Kamu sekalian bersinar: muka4


kaki dan tanganmu di hari kemudian sebab menyempurnakan wudlu4 maka barangsiapa
yang mampu diantaramu supaya melebihkan sinar muka tangan dan kakinya".
5,

4adis riwayat Ahmad dari FAbdullah bin Aaid!
nu
HR. Daru(u*ni alam Musnanya3 jili % hal. "65
nv
HR. #irmi$i (Al-)haum an Al-,a&l: 7%8)3 An08asa/i (Al-(hahrah: 86)3 Abu Dawu (Fi al-I&in&$r: %83)3 an
Ibnu Majjah (Al-Mubalahah fi al-I&in&aaq wa al-I&in&$r: "0%)
nw
HR. Abu 'asyar A Daulabi. <iha* ,i*ab 5an$ul ;Amal3 jili & hal. 30"3 an 8ailul Au*haar3 jili % hal. 375.
ox
HR. Abu Dawu (Al-(hahrah: %%0)
o<
HR. Muslim (Al-(hahrah: 36!)
( ##G

##y

##/

##

##

&

L
a

0
:

X '

O " Q

1ari Abdullah bin @aid4 bahwa Rasulullah s.a.w berwudlu4 maka beliau mengerjakan
demikian4 yakni menggosok".
5'
!. Men-ela,n-elai jen!!'t *kalau ada+
Berdasarkan hadis riwayat Timid>i dari /tsman bin FAffan!
( #

#,

#/

#7

&

#B0


1ari ?tsman bin A$$an4 bahwasanya )abi saw. mensela-selai janggutnya".
53
h. Membasuh kedua tan!an sam&ai kedua sikut ti!a kali ti!a kali, den!an
mendahulukan tan!an kanan, men!!'s'k,!'s'kn-a dan men-ela,n-elai jari
tan!an serta melebihkann-a.
Cirman Allah!
U

'

'

O N

...
Dan tanganmu sampai dengan siku.A. -pS qD
Berdasarkan hadis Bukhari dari 4umran!
j gP

QI

j gP

( ]

j
Kemudian ia membasuh wajahnya tiga kali4 lalu membasuh kedua tangannya sampai
siku tiga kali".
55

Berdasarkan hadis 1uslim dari 4umran!
|

##]

( ]

j h
a

_ P

j U

1&

( ]

j
:

+ ( 9

Kemudian membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya tiga kali dan yang kiri
seperti demikian itu pula".
56
1enggosok$gosok, berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari FAbdullah bin Aaid!
( ##G

##y

##/

##

##

&

L
a

0
:

X '

O " Q

1ari Abdullah bin @aid4 bahwa Rasulullah saw. =udlu4 maka beliau mengerjakan
demikian4 yakni menggosok".
57
H

1R

&

S " $

L
a

0
.

( G

t L

1ari Abdullah bin @aid ia berkata: (ahwa )abi saw. 1iberi air dua pertiga mud %D
E4> liter' lalu menggosok dua lengannya".
58
o=
HR. Ahma: %58"6
on
HR. #irmi$i (Al-(hahrah "an ,a&lillah:!&) ishahih,an 9l)h Ibnu Hu$aimah an A0Daru(u*ni
oo
HR. 'u,hari (Al-Wudlu: %5&)
op
HR. Muslim ((hahrah: 33%)
oq
HR. Ahma3 alam Musnanya: %58"6.
ou
HR. Ahma3 an ishahih,an 9l)h Ibnu Hu$aimah an Ibnu Hibban . (liha* ,i*ab +ubulus +alam3 jili I hal. %3!
an +hahih Ibnu Hibban3 jili 5 hal. %65)
1ensela$selai jari$jari, berdasarkan hadis riwayat Tirmid>i dan 0asa.i dari Da%it
bin haburah!
(

Sela-selailah di antara jari-jari".


59
1elebihkan dalam membasuh, berdasarkan hadis riwayat 1uslim dari Abu
4urairah!

'

&

&aka barangsiapa yang mampu diantaramu supaya melebihkan sinar muka tangan dan
kakinya".
5:

1endahulukan yang kanan, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan 1uslim dari
FAisyah!

0 M d 6 0 K

&

0 .

H#I

&

HI

; z

1ari 3Aisyah ia berkata bahwa Rasulullah saw. suka mendahulukan %yang' kanannya4
dalam memakai sandalnya4 bersisir4 bersuci dan dalam segala hal-nya".
6;
)alam beberapa teks hadis yang lain menggunakan kata GHIJKLM NOP
i. Men!usa& ke&ala *ubun+ dan atas surbann-a satu kali den!an cara
menjalankan kedua tela&ak tan!an dimulai dari ujun! ke&ala hin!!a ten!kuk
dan men!embalikann-a &ada &'sisi semula, serta men!usa& kedua telin!a,
ba!ian dalam den!an telunjuk dan telin!a ba!ian dalam *daun telin!a+ den!an
ibu jari.
Berdasarkan Cirman Allah!

'

1an sapulah kepalamu". "#. Al$1aidah&67(


Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari 4umran!
.

j ^

.
Kemudian mengusapkepalanya.
p<

Berdasarkan hadis riwayat 1uslim dari 4umran!
.

j ^

Kemudian mengusap kepalanya.


p=
Berdasarkan hadis riwayat 1uslim, Tirmid>i dan Abu )awud dari 1ughiirah!

0 l

M 7

&

0 .

##y

##]

&

ov
HR. #irmi$i -al )haum an al ,a&l: 7%8)3 An08asa/i -Al-(hahrah: 86)3 Abu Dawu (fi al I&in&$aar: %83)3 an
Ibnu Majjah (al Mubaalahah fi al I&in&aaq wa al I&in&$aar: "0%)
ow
HR. Muslim (Al-(hahrah: 36!)
px
HR. 'u,hari -Al-)halh: "08)3 an Muslim (Al-(hahrah: 3&6)
p<
HR. 'u,hari (Al-Wudlu: %63) an Muslim.
p=
HR. Muslim ((hahrah: 33%)
Dari Mughirah bin Syubah, bahwa Nabi saw. berwudlu, lalu
mengusap ubun-ubunnya, dan atas surbannya.
pn
4adis riwayat Bukhari dan 1uslim dari FAbdullah bin Aaid!
0 L

SL
a

O +

B$

O *

'

WX

&

Dari bdullah bin !aid ia berkata" Dan memulai dengan permulaan


kepalanya sehingga men#alankan kedua tangannya sampai pada
tengkuknya, kemudian mengembalikannya pada tempat
memulainya.
po
4adis riwayat Abu )awud dari FAbdullah bin FAmr!
##0 L##70 ## ## ##0 .

##j S"##$ ^

##]

##/

( ##) *

##2

HI

+ 3

##Z

##

+ 3

##]

+ 3

Dari bdullah bin $mr, ia berkata" lalu mengusap kepalanya dan


memasukkan kedua telun#uknya pada kedua telinganya dan
mengusapkan kedua ibu #ari pada kedua telinga yang luar, serta kedua
telun#uk mengusapkan pada kedua telinga yang sebelah dalam.
pp
j. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki seban-ak ti!a kali,ti!a kali
den!an mendahulukan kaki kanan, men!!'s'k,!'s'kn-a dan men-ela,n-elai
jari kaki serta melebihkan dalam membasuhn-a.
Cirman Allah!
.

'

'

Dan %membasuh& kakimu sampai dengan kedua mata kaki. "#. Al$
1aidah&6! 7(
Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari 4umran!
.

j ( ]

( ,

(
a
N

'alu membasuh kakinya tigai.


pq

Berdasarkan hadis riwayat 1uslim dari 4umran!
.

j ( ]

1&

'

_ P

j h
a

'alu membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki tiga kali
dan yang kiri seperti itu pula..
pu
1enggosok$gosok, berdasarkan hadis Ahmad dari FAbdullah bin Aaid!
pn
HR. Muslim (Al-(hahrah: "%!)3 Abu Dawu (Al-(hahrah: %!&) an #irmi$i (Al-(hahrah: &3)
po
HR. 'u,hari (Al-Wudlu: %7&) an Muslim (Al-(hahrah: 3"6)
pp
HR. Abu Dawu (Al-(hahrah:%%6) An08asa/i ari ibnu ;Abbas -Al-(hahrah: %0%). Hai*s ini i +hahih,an
9l)h Ibnu 5hu$aimah3 s)an.,an hai*s 8asa/i ari Ibnu Abbas m)nuru* Abu ;Isa Hasan +hahih (liha* *uh-a*ul
Ahwa$i3 ju$ I hal. "5)
pq
HR. 'u,hari (Al-Wudlu: %5&)
pu
HR. Muslim ((hahrah: 33%)

0 L

L
a

&

##

##

0 .

##/

##y

( ##G

" Q

X '

O :

Dari bdullah bin !aid, bahwa (asulullah saw.. )udlu, maka beliau
menger#akan demikian, yakni mengg*s*k.
1ensela$selai jari$jari kaki, berdasarkan hadis riwayat Ahlus unan dari Da%it bin
haburah!
(

Sela-selailah di antara #ari-#ari.


pv
1elebihkan dalam membasuh, berdasarkan hadis riwayat 1uslim dari Abu
4urairah!

'

&

Maka barangsiapa yang mampu diantaramu supaya melebihkan sinar


muka tangan dan kakinya.
pw

1endahulukan yang kanan, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan 1uslim dari
FAisyah!

0 M d 6 0 K

&

0 .

##

##

##9

HI

; z

HI

&

Dari $isyah ia berkata bahwa (asulullah saw suka mendahulukan


%yang& kanannya, selama ia mampu dalam segala hal+ dalam memakai
sandalnya, ber#alannya, dan bersu,inya,.
qx
4adis riwayat 1uslim dan Ahmad dari F/mar bin Khatab!

P
g
N

a
##BZ

1##

##$

&

0 .

" ##QI

##N

##]

f##y

j .1

Dari -mar bin Khattab r.a." Sungguh telah datang sese*rang kepada
nabi saw ia telah berwudlu tetapi telah meninggalkan sebagian ke,il
telapak kakinya selebar kuku" maka bersabda (asulullah s.a.w"
Kembali dan perbaikilah wudlumu. .erkata -mar"/rang itu lalu
kembali berwudlu dan sembahyang.
q<
4adis riwayat Bukhari, 1uslim, 0asa.i, Abu )awud, Ibnu 1jjah dan Ahmad dari
FAbdullah bin FAmr!

0 L

0 (}

S ~

Q0

&

pv
HR. #irmi$i (Al )haum an al ,a&l: 7%8)3 An08asa/i -Al-(hahrah: 86)3 Abu Dawu (fi al I&in&$aar. %83)3 an
Ibnu Majjah (al Mubaalahah fi al I&in&aaq wa al I&in&$aar. "0%)
pw
HR. Muslim -Al-(hahrah: 36!)
qx
HR. 'u,hari (Al-)halh: "08)3 an Muslim (Al-(hahrah: 3&6)
q<
HR. Muslim (Al-(hahrah: 35&) an Ahma (Musna:%!&). Abu Dawu (Al-(hahrah: %"8) m)riwaya*,an ari
jalur Anas bin Mali,
Dari $bdullah bin $mr" Neraka )ail itu bagi *rang yang tidak
sempurna men,u,i tumitnya.
q=
k. Membaca d'"a :
L

EL

##[

## \

##

## 3

L
g
##

##7

Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain llah semata, tidak ada
sekutu bagiNya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah
hambaNya dan (asul-Nya

" $

H;

Bg; " $

'

&

##9

L
a
[

{ 7

fy

j " Q

##

##

## 3

L
g

##

##

##&

M ##

( ) L

##

f .
Dari $-mar bin Khattab ia berkata" Sungguh aku telah melihat
engkau %Muhammad& tadi datang dan bersabda" 0idak ada
se*rangpun dari kamu yang berwudlu dengan sempurna lalu
mengu,apkan" syhadu alla ilaaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadan $bduhuu wa rasuuluh+ melainkan akan dibukakanlah
baginya pintu-pintu surga yang delapan, yang dapat dimasuki dari
mana yang ia kehendaki.
qn
l. 0alam keadaan,keadaan tertentu se&erti din!in dan dalam &erjalanan
di&erkenankan men!usa& kedua se&atu *khuf+ atau s'rban seba!ai &en!!anti
membasuh *mencuci+ kedua kaki dan men!usa& ke&ala dalam wudlu.
Berdasarkan hadis dari 1ughirah bin yu.bah!

0 l

M 7

" /

##

##

0 .

##/

##]

B8

QI

" /

" $

( ##

##;

##]

X ##

H;

0 ( N

.
Dari Mughirah bin Syubah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi saw.
mengusap %bagian& atas dua sepatu %khu1&, maka saya berkata"
)ahai (asulullah apakah tuan lupa2.eliau men#awab" .ahkan kamu
yang lupa" dengan ini aku telah diperintahkan *leh 0uhanku.
qo
Adapun yang usap adalah sepatu "khuf( bagian atasnya, sementara bagian
bawahnya tidak. Berdasarkan hadis berikut!
q=
HR. 'u,hari (Al "Ilm: 583 &"3%58)3 Muslim (Al-(hahrah: 35" = 355)3 nasa/I (Al-(hahrah : %%0)3 Abu Dawu
(Al-(hahrah: 8&)3 Ibnu Majjah (al (hahahaarah wa al )unanuha: """) an Ahma (Musna: 66%73 668% = 6806).
qn
HR. Muslim (Al-(hahrah: 3"5)3 Ibnu Majjah (Al-(hahrah wa al )unanuha: "63)3 an Ahma (Musna:
%675!)
qo
HR. Abu Dawu (Al-(hahrah: %3") an Ahma (Musna: %7""33 %75%)

0 H

0 H

##&

0 " ##$

##

##,

## W

##

##'

( B##/

% 8

0 3

" /

0
.

B)
Dari li r.a., ia berkata"3ika agama itu mengikuti pendapat *rang,
nis,aya yang bagian bawah khu1 itu lebih hak untuk diusap daripada
bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat (asulullah s.a.w.
mengusap khu1 yang bagian atas.
qp
4adis dari Bilal!

0 "
a
P

" $

" /

##

0 .

##/

##]

1##

Dari .ilal, ia berkata" ku melihat (asulullah saw mengusap kedua


khu1nya dan tutup kepalanya.
qq

0 "
a
P

" ##$

##,

S @

##8

H##k

##[

R ##I

f##

##y

Dari .ilal, ia berkata"dalah (asulullah s.a.w keluar melepaskan


ha#atnya, maka aku datang dengan membawa air, beliau lalu berwudlu
dan mengusap s*rban dan kedua khu1nya.
qu
L

G ]

a
b

&

HI

& &

##0 "
a
P

" ##$

KG

##/

S " ##/

##

0 .

" Q

S 1

0 %

&

Karena hadis Said bin Mansur dalam sunannya dari .ilal, ia berkata"
ku mendengar (asulullah s.a.w bersabda" -saplah pada ikat
kepalamu dan atas khu1mu.
qv

0 l

M 7

" $

&

0 .

&

Dari Mughirah bin Syubah, ia berkata"(asulullah s.a.w berwudlu dan


mengusap atas kedua ka*s kaki dan kedua sandalnya.
qw
m. $atas waktun-a ti!a jika dalam &erjalanan dan satu hari dalam jika tidak
be&er!ian, sedan! waktu memakain-a diwaktu suci;belum batal wudlun-a

B 2

"
a
]

0 " ##$

##;

S H##& G

##7

&

##2

##

##

0
.

B8

O &

) *

0
a
##

##j gP

j +
qp
HR. Abu Dawu (Al-(hahrah: %"0)3 Daru(u*hni alam ,i*ab +unan ju$ I hal. !&!3 'aiha(i alam +unan al
5ubra3 ju$ ! hal. 3673 an Ibnu Ha$m alam al Muhalla3 ju$ ! hal. %%%.
qq
HR. Ahma3 alam Musna: !!7&!
qu
HR. Abu Dawu (Al-(hahrah: %3%)
qv
<iha* 8ailul Au*haar3 jili I hal. "7%.
qw
HR. #irmi$i (Al-(hahrah "anil ,a&l: &!)3 An08asa/i (Al-(hahrah: %!5)3 Abu Dawu (Al-(hahrah: %37)3
Ibnu Majjah (Al-(hahrah "an al ,a&l: 55! = 553)3 an Ahma alam Musnanya: %7"&6. Hai*s *)rs)bu* inilai
Hasan +hahih 9l)h #irmi$i.
;

9
g

Mg

+ &

t \

8 ;

>
a
6 C

"
a

c
a

8 ;

M
a

&

Dari Sha1wan bin $ssal, ia berkata" Nabi Muhammad saw.


memerintah kami supaya mengusap atas kedua khu1, kalau kami
memakai keduanya diwaktu su,i, tiga hari #ika kami bepergian dan
satu hari satu malam #ika tidak bepergian. Dan kami tidak perlu
membuka keduanya karena buang air besar atau ke,il dan karena
tidur. Dan supaya kami tidak membuka keduanya ke,uali karena
#anabah.
ux
1. MAN0I 2A9I$ *AL-GHUSL+
Tata cara mandi wajib sebagai berikut!
a. Niat ikhlas karena Allah S2T
Berdasarkan hadis dari /mar Ibnu Khattab r.a. !
0

&

0 1

&

" $

" /

0 .

" Q

"

&

Dari -mar 4bnu Khattab r.a. saat ia diatas mimbar, ia berkata"ku


telah mendengar (asulullah bersabda+ Sesungguhnya semua
peker#aan itu disertai dengan niyatnya.
u<
b. Membasuh kedua tan!an
Berdasarkan hadis dari Aisyah r.a. !

0 M d 6 0 K

" /

0 .

##/

( ##]

&

( ]

##&

1##

##

( ##]

j z

fy

j X ) z

f##

( ) L

##

##2

H##I

"

d 1##

|3

##$

##/

##B[

1##

##/

_ P

j
h
a
&

B[

6 /

##j ( ##]

##

ED S.##]9
ouo 1##I SF## A MB##2 (##]C ED .M##&` W##87 S =qo A
(R S(]? Gd 1[ ...
Dari $isyah r.a. bahwa Nabi saw , kalau beliau mandi karena #unub, ia
mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan
%tangan& kanannya pada kirinya, lalu men,u,i kemaluannya, lalu
berwudhu seperti wudhunya untuk shalat+ kemudian mengambil air
ux
HR. Ahma an Ibnu Hu$aimah3 m)nuru* 5ha**abi> hai*s ini sananya +hahih (liha* !ailul Auhaar3 jili I hal
"76). #),s hai*s alam H7# i,u*i? ari !ailul Auhaar3 s)b)narnya aa s)i,i* ?)rb)aan ,a*a )n.an *),s yan. aa
alam shahih Ibnu Hu$aimah3 jili I hal "76 :
@ : : !"# $ %&' %()* +
, -./ 0 # , $ #' 12 3 $ 4 12 565 $ 7 #89:' ; 12 !"# <' 40&
3* 0 ,2 # , $
u<
HR. 'u,hari (#adul wah$u:%) an Muslim (Al-Imrah: 353)
dan memasukkan #ari-#arinya di pangkal rambutnya sehingga apabila
ia merasa bahwa sudah merata, ia menyiramkan air untuk kepalanya
tiga tuangan, lalu meratakan seluruh badannya+ kemudian membasuh
kedua kakinya.
u=

c. Membersihkan kemaluan den!an tan!an kiri, dan men!!'s'kkan tan!an &ada
tanah atau sejenisn-a *se&erti sabun+
0 M ;

##j ~

##y

Kemudian beliau menuangkan air pada kemaluannya dan


membasuhnya dengan tangan kirinya, lalu dig*s*kkan tangannya
pada tanah.
un

d. $erwudlu se&erti berwudlu untuk shalat
Berdasarkan hadis dari Aisyah r.a. !

0 M d 6 0 K

" /

0 .

##/

( ##]

&

( ]

##&

1##

##

( ##]

j z

fy

j X ) z

f##

( ) L

##

##2

H##I

"

d 1##

|3

##$

##/

##B[

1##

##/

_ P

j
h
a
&

B[

6 /

##j ( ##]

##

ED S.##]9
ouo 1##I SF## A MB##2 (##]C ED .M##&` W##87 S =qo A
(R S(]? Gd 1[ ...
Dari $isyah r.a. bahwa Nabi saw, kalau beliau mandi karena #unub, ia
mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan
%tangan& kanannya pada kirinya, lalu men,u,i kemaluannya, lalu
berwudhu seperti wudhunya untuk shalat+ kemudian mengambil air
dan memasukkan #ari-#arinya di pangkal rambutnya sehingga apabila
ia merasa bahwa sudah merata, ia menyiramkan air untuk kepalanya
tiga tuangan, lalu meratakan seluruh badannya+ kemudian membasuh
kedua kakinya.
uo

e. %emudian menuan!kan air ke atas ke&ala den!an memakai wan!i,wan!ian,
memasukkan jari,jari tan!an &ada &'k'k *&an!kal+ rambut men!!'s'k,
u=
HR. 'u,hari (Al-*hu&l: !6") an Muslim (Al-Haid : "7") s)an.,an la-a$ mili, Muslim
un
HR. 'u,hari (Al-*hu&l: !58) an Muslim (Al-Haid : "76) s)an.,an la-a$ mili, Muslim
uo
HR. 'u,hari (Al-*hu&l: !50) an Muslim (Al-Haid : "78) s)an.,an la-a$ mili, Muslim
!'s'kn-a, meratakan seluruh badan dimulai dari sisi kanan kemudian sisi kiri
den!an di!'s'k, dan menuan!kan air sam&ai merata ti!a kali
Berdasarkan hadis dari Aisyah r.a.!

0 M d 6 0 K

" /

0 .

##/

( ##]

&

#0 *

faH

#d

X #) z

#B'

#d

#/

j X ) 3

B'

" QI

ED S.##]9
ouv 1##I SF## A MB##2 (##]C ED .M##&` SW##87 =px A
9 S(]? 3L ~P L&0 (]?
Dari $isyah" .ahwa Nabi saw, #ika beliau mandi karena 3anabah,
beliau minta suatu wadah, %seperti ember& lalu mengambil air dengan
telapak tangannya dan memulai dari sisi kepalanya yang sebelah
kanan, lalu yang sebelah kiri, lalu mengambil air dengan kedua
telapak tangannya, maka ia membasuh kepalanya dengan keduanya.
Berdasarkan hadis dari Aisyah r.a. !

0 M d 6 0

&

0 .

0 (

##]

" QI

X ) z

O f9

##

'

'
g

L
g
L

##j

0 f

j X ) z

Mg 2

Mg '

Dari $isyah"Sesungguhnya sma menanyakan kepada nabi saw,


tentang mandinya *rang haid, maka bersabda saw"mbillah se*rang
dari kamu sekalian akan air dan daun bidara, lalu mandilah dengan
baik-baik, ,urahkan atas kepalanya dan g*s*k dengan sebaik-baiknya,
sehingga kedasar kepalanya, lalu ,urahkan air lagi dari atasnya,
kemudian ambil sep*t*ng kapas %kain yang diberi minyak kesturi&, lalu
usaplah dengan kain itu.
up

/. Mele&askan ikatan rambut atau cuku& men-iramn-a
Berdasarkan hadis dari Aisyah r.a.!

0 M d 6 0

&

0 .

#/

" ##$

##,

#k
g
6 [

Hk

Q;

H ]

" $

0 HI

Hk

Q;

.ahwa Nabi saw, bersabda kepadanya, padahal dia sedang


haid"'epaskanlah rambutmu dan mandilah.
uq

!. Membasuh kedua kaki masin!,masin! ti!a kali den!an mendahulukan kaki
kanan
Berdasarkan hadis dari Aisyah r.a. !
up
HR. Muslim -Al-Haid : 500)
uq
HR. Ibnu Majah (Al-(hahrah wa &unanuha: 633)

0 M d 6 0 K

" /

0 .

##/

( ##]

&

( ]

##&

1##

##

( ##]

j z

fy

j X ) z

f##

( ) L

##

##2

H##I

"

d 1##

|3

##$

##/

##B[

1##

##/

_ P

j
h
a
&

B[

6 /

j ( ]

Dari $isyah r.a. bahwa Nabi saw., kalau beliau mandi karena #unub, ia
mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan
%tangan& kanannya pada kirinya, lalu men,u,i kemaluannya, lalu
berwudhu seperti wudhunya untuk shalat+ kemudian mengambil air
dan memasukkan #ari-#arinya di pangkal rambutnya sehingga apabila
ia merasa bahwa sudah merata, ia menyiramkan air untuk kepalanya
tiga tuangan, lalu meratakan seluruh badannya+ kemudian membasuh
kedua kakinya.
uu

Berdasarkan hadis dari Aisyah r.a. !

0 M d 6 0 K

&

0 .

H##I

&

HI

; z

Dari $isyah ia berkata bahwa (asulullah s.a.w suka mendahulukan


%yang& kanannya, dalam memakai sandalnya, bersisirnya, bersu,inya
dan dalam segala hal-nya.
uv
h. Tidak berlebih,lebihan dalam men!!unakan air
Berdasarkan hadis dari Anas r.a.!
]
g
;

" Q

&

0 .

##/

( ##]

##,

( ##]

) *
a
L

dalah Nabi saw, mandi dengan satu sha %567 liter& sampai lima mud
dan wudhu dengan satu mud %5- 8 liter&
uw
4. TA<AM.M
Tata cara melaksanakan tayamum adalah sebagai berikut!
a. Men!ikhlaskan niat karena Allah
Berdasarkan hadis dari /mar Ibnu Khattab r.a.!
0

&

0 1

&

" $

" /

0 .

" Q

"

&

uu
HR. 'u,hari (Al-*hu&l: !6") an Muslim -Al-Haid : "7") s)an.,an la-a$ mili, Muslim
uv
HR. 'u,hari -Al-)halh: "08)3 an Muslim (Al-(hahrah: 3&6)
uw
HR. 'u,hari (al-Wudlu: %&") an Muslim3 s)an.,an la-a$ mili, 'u,hari
Dari -mar 4bnu Khattab r.a. saat ia diatas mimbar, ia berkata"ku
telah mendengar (asulullah bersabda+ Sesungguhnya semua
peker#aan itu disertai dengan niyatnya.
vx
b. 0en!an membaca (Bismillaahirrahmaanirrahiim)
Berdasarkan hadis dari Anas r.a.!

0 r
a
;

" $

S" $

" /

0 .

##y

##]

Dari nas ia berkata+ (asulullah bersabda+ .erwudlulah kalian


dengan memba,a basmalah.
v<

c. Meletakkan kedua tela&ak tan!an ke tanah;tem&at -an! men!andun! unsur
tanah;debu -an! suci
" QI

1/

"

a
##

##

" ##/

##

##2

0 .

H##& G

##;

##;

&

##I

##'

G ##b

##&

" /

0 .

) z

" ##QI

##

##,

##B

'

X '

O ^

B,

l g L

bu Musa lalu berkata, 0idakkah kamu mendengar perkataan


9mmar kepada 9-mar 9Sesungguhnya (asulullah shallallahu 9alaihi
wasallam mengutus aku dan kamu, lalu aku mengalami #unub dan aku
bergulingan di atas tanah. Kemudian kita temui (asulullah shallallahu
9alaihi wasallam men,eritakan hal itu kepada beliau. .eliau lalu
bersabda" Sebenarnya kamu ,ukup melakukan begini.: .eliau lalu
memukulkan telapak tangannya ke tanah, lalu mengusap muka dan
kedua telapak tangannya sekali.
;<
)alam riwayat lain yang juga dari Bukhari dan 1uslim berbunyi QJRSLIT UVRWKX.
d. Meniu& kedua tela&ak tan!an
B;

j ^

B,

Dan meniupnya %kedua telapak tangannya&, kemudian mengusap


mukanya dan telapak tangannya dengan kedua tangannya.
vn
e. Men!usa& muka den!an kedua tela&ak tan!an dan &un!!un! tela&ak tan!an
kanan den!an tela&ak tan!an kiri dan be!itu sebalikn-a satu kali
vx
HR. 'u,hari (#adul wah$u:%) an Muslim (al-Imaarah: 353)
v<
HR. An08asa/i ((hahrah: 77)
v=
HR. 'u,hari -al-(a$amum> 33")
vn
HR. 'u,hari (al-(a$ammum> 3!6) an Muslim (al-Haid> 553)
.

j ^

B,

S.SW87D n=q SF## S.##]9 A


ppn A
kemudian mengusap mukanya dan telapak tangannya dengan
kedua tangannya.
(Penulis adalah Anota !a"elis #ar"ih P$! %&' (()**-()*(+, Anota !P- PP.
!uhamamdi/ah (()**-()*0+, beker"a sebaai dosen Studi &slam di Uni1ersitas Ahmad
%ahlan 'o/akarta+.