Anda di halaman 1dari 3

PROPOSTA DACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP MONTAURA

CURS 2014-2015
Marc
a (X)
ACTIVITATS Preu
!c"
APIMA
Preu #!
!c"
APIMA
I#"c"ac"$ a %e&!r' (EI-EP): Conjunt dactivitats i jocs que plantejaran habilitats i
destreses prpies dalguna modalitat esportiva !ense adonar-se es millorar" el
desenvolupament del cos de #orma correcte i variada$ treballant distints
valors( cooperaci%$ responsabilitat&)
'() (* h
setmanal
s)
*+) (* h
setmanals
)
Aer()"c "#*a#'"% " )a%% e&!r'"u(EI-EP): Crearan coreogra,es amb distints tipus de
m-sica seguint unes #ases: escal#ar$ coreogra,a aerbica$ rela.aci% i estiraments
'() (* h
setmanal
s)
*+) (* h
setmanals
)
Pa'"#a'+e(EI-EP): Consistei. en aprendre a #er salts$ girs &amb patins sobre rodes '() (' h
setmanal)
*+) (' h
setmanal)
Tea're e# a#+%, (EI- EP): /prendre angl0s a trav1s del teatre ajuda als in#ants a
parlar i entendre lidioma duna manera divertida i intu2tiva Es tracta de motivar als
in#ants$ potenciant la creativitat i la iniciativa dels petits creant un espai segur on
poden perdre la por a equivocar-se$ ja que 1s a partir dels errors que podem donar
pas a laprenentatge en pro#unditat
3urant les classes es treballaran les seg4ents "rees:
Creativitat i improvisaci%$ veu i pronunciaci%$ e.pressi% corporal i moviment
'() (* h
setmanal
s)
*+) (* h
setmanals
)
Lu-!'eca: /ctivitat dissen5ada per als nins a partir de prim"ria$ all" on podrien #er la
tasca i deures encomanats per a l6escola$ sempre amb el re#or7 d6un monitor titulat$ i
durant la setmana es
realit8aran di#erents activitats variades i din"miques$ especialment programades per
a l6edat i nivell de cada grup$ on l6objectiu principal es que els nins i nines passin una
sessi% agradable i les sigui de pro,t
9+) (: h
setmanal)
'() (* h
setmanal
s)
:) dies
sueltos
;'+)
matr<cula
9() (: h
setmanal)
*+) (* h
setmanals
)
() dies
sueltos
;'+)
matr<cula
A%!.a: Programa dirigit a in#ants entre ( i '9 an5s que contribuei. al seu
desenvolupament mental duna manera divertida partint de les matem"tiques
3ijous a les *+ h al menjador hi haur" una reuni% in#ormativa
:=) (* h
setmanal
s)
;9+)
matr<cula
(') (* h
setmanals
)
;9+)
matr<cula
E/&re"$ c!r&!ra%: Conei.ement del propi cos de manera l-dica >s lart
de.pressar-se a trav1s de totes les possibilitats e.pressives que te el cos >s un sentir
aut0ntic Es #ar" moviment lliure$ dansa$ silenci$ gests i sons
?eure cartell in#ormatiu al suro de #ora de lescola
'( ) (* h
setmanal
s)
*+)(* h
setmanals
)
@arca amb una creu lactivitat que tagradaria dur a terme
Aes activitats seran de dilluns a dijous de '= a 'B 3octubre a maig
Aes activitats comen7aran la primera setmana doctubre
Es concretar" lhorari una vegada us h"giu apuntat$ ja que si no hi ha un m<nim no es
podr" dur a terme
Cal emplenar aquesta ,t.a per a la inscripci% a les activitats e.traescolars a realit8ar i
entregar a algun membre de l/pima o dipositar a la b-stia de lentrada abans de 24 -e
e'e0)re
Possible horari
-"%%u# -"0ar' -"0ecre -"1!u
3e '= a 'B Patinatge
Iniciaci% a
lesport
Ceatre en angl0s
E.pressi%
corporal
Audoteca
/erodance
Audoteca
/loha
Iniciaci% a
lesport
Ceatre en angl0s
E.pressi%
corporal
Audoteca
/erodance
Audoteca
/loha
INSCRIPCI2 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2014-
2015
DADES DEL NIN3A
AAID/CEE!: DF@:
CGH!: 3/C/ D/II/@EDC:
CEAJ:
/CCI?IC/C!:
CFHHEG EAECCHKDIC:
!FCI 3E A/PI@/ - !I - DF
DOMICILIACI BANCRIA
/GCFHICLF / A/PI@/ 3EA CFAMAEEI CEIP @FDC/GH/ / P/!!/H /A @EG
CNHHEC EA! HEOGC! @ED!G/A! 3E AE! /CCI?IC/C! EICH/ E!CFA/H!:
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
NOM I LLINATGES DEL TITULAR DE LA C.C. O LLIBRETA:
______________________________________________________________
3DI:
O/DC F C/II/:
I4AN
!IED/CGH/: