Anda di halaman 1dari 3

BAB 8 PENGEKOSAN MARGINAL DAN PENGEKOSAN SERAPAN

Pengekosan Serapan

Pengekosan Marginal
Definisi - dikenali juga sebagai pengekosan penuh

pengekosan produk
KBDJ, inventori akhir
tujuan pelaporan


- dikenali sebagai pengekosan beubah/
langsung


Pengekosan
Produk
- mengambilkira semua kos overhed
perkilangan yang terlibat sebagai kos produk

a) kos bahan langsung
b) kos buruh langsung
c) kos overhed berubah
d) kos overhed tetap


- hanya mengambilkiran kos perkilangan
berubah sahaja dalam pengiraan kos produk

a) kos bahan langsung
b) kos buruh langsung
c) kos overhed berubah


Kos
Overhed
Perkilangan
Tetap

- kos overhed tetap dianggap sebagai kos
produk

- dianggap sebagai belanja (KBDJ) apabila
barang dijual

- diinventorrikan di dalam stok yang tidak
terjual


kos overhed tetap dianggap sebagai kos
tempoh

- dianggap sebagai belanja di dalam tempoh
perakaunan semasa (belanja operasi)

Kos barang
dijual
(KBDJ)

digunakan untuk menentukan kos barang
dijual

Penilaian
Inventori

digunakan untuk menentukan kos inventori
akhir
- barang yang tidak dijual akan mempunyai
elemen kos overhed tetap (kos ini
diinventorikan sehinggalah produk dijual)- penilaian kos produk/ unit lebih rendah
- nilai barang yang belum terjual (inventori
akhir) akan lebih rendah
- item overhed tetap terus ditolak dalam
Penyata Pendapatan

Tujuan
Pelaporan

untuk tujuan pelaporan luaran
- mematuhi GAAP

untuk tujuan pelaporan dalaman
Format
penyata
pendapatan

- mengasingkan kos mengikut fungsi iaitu kos
pengeluaran dan belanja jualan dan
pentadbiran
- membuat pengasingan mengikut gelagat kos
di antara kos berubah dan kos tetap

- menunjukkan margin sumbangan iaitu
perbezaan di antara hasil jualan dengan kos
berubah


Kebaikan dan kelemahan

Pengekosan Serapan

Pengekosan Marginal

Penyediaan
laporan

kos penyediaan adalah mahal kerana terpaksa
menyediakan dua jenis laporan (satu untuk
pihak luaran dan satu untuk pihak dalaman)


Penggunaan
laporan
- penggunaannya meluas berbanding
pengekosan marginal
- digunakan untuk pelaporan luaran dan
pengiraan cukai

- kurang luas penggunaannya

- terhad kepada pihak dalaman sahaja
tidak diterima untuk pelaporan luaran


kurang sesuai untuk pengukuran prestasi
(pengurusan) dan analisis kos kerana tidak
memisahkan kos tetap dan kos berubah- sesuai untuk pengukuran dan analisis kos

- seterusnya dapat menyediakan maklumat
yang relevan bagi pihak pengurusan
merancang, mengawal dan membuat
keputusan


- sesuai untuk penetapan harga jangka
panjang kerana semua kos pengeluaran
diambilkira dalam kos produk
- perletakkan harga jualan akan lebih
berkesan kerana kesan margin keselamatan
boleh diukur


Format
laporan


mematuhi GAAP


tidak mematuhi GAAP
syarikat boleh memanipulasikan keuntungan
di dalam penyata pendapatan.
- walaupun jualan kurang, pengeluaran
ditingkatkan dan kos tetap seunit akan
rendah dan kos prosuk seunit juga rendah.
- inventori akhir tinggi maka untung tinggiKos produk

kos produk mengambilkira semua kos
pengeluaran
- megelakkan daripada kos produk
terkurang nyata


kos produk terkurang nyata kerana tidak
mengambilkira kos overhed tetap

- nilai inventori dalam kunci kira-kira
terkurang nyata (kesan kepada pengiraan
nisbah kecairan dan modal kerja)


kos overhed tetap dilakukan secara
anggaran
- menyebabkan kos produk tidak tepat dan
memberi kesan kepada penetapan hargaPerbezaan dan Pelarasan Untung Bersih

- perbezaan wujud disebabkan kos overhed tetap

perbezaan UB = Perubahan Inventori x overhed kilang tetap seunit
= UB Pengekosan Marginal UB Pengekosan Serapan
Apabila tingkat
pengeluaran melebihi
tingkat jualan
Apabila tingkat pengeluaran
sama dengan tingkat jualan
dan inventori adalah
konstan
Apabila tingkat pengeluaran
kurang daripada tingkat
jualanKesan ke
atas
inventori

Kesan ke
atas
Untung
Bersih