Anda di halaman 1dari 2

SMK LEMBAH SUBANG

47301, PETALING JAYA, SELANGOR

KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

TAJUK
Membina Idea Konstruktivisme Fizik Dengan menggunakan
Kaedah A2 Dalam Meningkatkan Pemahaman Dalam Daya
terhadap Konduktor yang membawa Arus Dalam Medan Magnet
Untuk Pelajar 5 Amanah

NAMA PENGKAJI:
ZARINAH BINTI SHIK IBRAHIM
SMK LEMBAH SUBANG

1. Fokus / Isu kajian

Meningkatkan pemahaman murid di dalam daya dalam suatu


konduktor yang membawa arus didalam medan magnet

2. Refleksi masalah

Pelajar lemah dalam penguasaan Hukum Tangan Kiri Fleming.

3 Objektif kajian

Objektif am

Mengkaji keberkesanan penggunaan Kaedah A2 iaitu


Animation Aid (Bantuan Animasi) dalam meningkatkan
penguasaan pelajar dalam penyelesaian masalah penggunaan
Hukum Tangan Kiri Fleming.

Objektif khusus

Memandapkan penyelesaian masalah pelajar dalam subtopik


Daya Dalam Konduktor Yang Membawa Arus Dalam Medan
Magnet..

Membolehkan pelajar mengaplikasi konsep Tangan Kiri


Fleming dalam pembinaan motor.

4. Kumpulan sasaran

Pelajar tingkatan 5 Amanah yang terdiri daripada 21 orang pelajar.


Pelajar-pelajar ini terdiri dari kalangan pelajar yang sederhana.

5. Tindakan yang
dicadangkan

Soal selidik

Ujian pra

Aktiviti intervensi
o

Pengedaran kertas Aktiviti Kendiri.

o Pelajar dibahagi kepada 5 kumpulan dan semua


pelajar diberikan chrome Book untuk melihat animasi
dan menjawab soalan didalam kertas Aktiviti Kendiri
dengan guru menjadi fasilatator. ( Kaedah
Konstruktivisme)
o

Pembentangan pelajar tentang hasil dapatan mereka

Ujian pos

6 Bahan yang
dicadangkan

Chrome Book
Kertas Aktiviti Kendiri

7. Tempoh perlaksanaan
kajian

3 bulan

8. Kos kajian

Chrome Book
Kertas Aktiviti Kendiri

RM 4.00