Anda di halaman 1dari 5

Khutbah Jum'at KEUTAMAAN AL-QURAN AL-KARIM

KEUTAMAAN AL-QURAN AL-KARIM! " # $ %
&
% # $ ! '() *+ ,,- .- *+
// " 0 12 3 4"5 6, 78 9, .: 9,
!#,/ 9/ %
&
;/; % ;/0; < 5 <; (" + !8 9, , 6,:
// .//= > 9//? #@//A // //8 // ,B0 C: ) 9D #0 E+ 6; F=
G//" 9//-8 #H ,I8 #;J % #0 K) .I8 ;J # 6, L MN O?
P.
Jamaah sholat jumah rahimakumullah.
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Swt.
Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi
!" #!$%&'! ()*
Tuhan yang menjadikan manusia seutuhnya
+,$-. /&01 23 45&67! 58-)* 9-'
:an Tuhan yang menguasai hari pembalasan
/,9'! ;$, <)=
Allah Swt memiliki langit dan bumi beserta isinya
!" #!$%&'! 23 5= >'
:an tidak akan kita na?ikan sholawat sya?aat paduka agung @asulullah Saw.
+)A" >B)C D! EF 9%G= 569BA /B)AH%'! IJ0" /BBK8'! +L*
Allah Swt ber?irman M
. 5%B)&. !$%)A" >B)C !$)F !$8=1 /,N'! 5O,1 5, 2K8'! P)C 4$)Q, >LRS)=" D! 4T.
Sesungguhnya Allah dan malaikatUmalaikatUVya bershalawat untuk Vabi. Wai orangU
orang yang berimanX bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan
kepadanya.
:iatas mimbar yang mulia ini alUkhotib alU?akirX mengharapkan karunia dan keridhoanUVyaX
untuk selalu meningkatkan kwalitas ketakwaan dan kadar keimanan yang kadangUkadang naik
dan terkadang turun.
Yegitu juga khotib berwasiat kepada kaum muslimin untuk senantiasa bertaZwa kepada Allah
dimanapun berada.
Vabi bersabda M
/&0 ()[\ ]58'! ('5*" 5OG%. ^8&G'! ^SBA _K.!" `8a 5= bB0 D! (.!.
YertaZwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan iringilah perbuatan kejahatan itu
dengan kebaikanX dan bcerakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik.
Perkenankanlah alUkhotib alU?akir untuk menyampaikan tentang keagungan dan kebesaran alU
Zuranil karim yang menjadi petunjuk dan pedoman untuk membedakan yang hak dan yang
batil. Allah Swt ber?irmanM
45dHJ'!" e9O'! /= `8B\" ]58)' e9f 41H-'! >B3 gh61 iN'! 45j= HOk.
Yulan ramadhanX bulan yang didalamnya diturunkan lpermulaanm alUZuran sebagai petunjuk
bagi manusia dan penjelasanUpenjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda lantara yang hak
dan yang bathilm.
AlUZuran sebagai kalamullah yang agung dan kebenarannya tiada tara yang didalamnya
terdapat cerita yang mengandung hokum dan didalam hokum yang mengandung hikmahX ada
perbandingan dan ada rahasia illahiX urusan duniawi dan urusan ukhrowiX surga dan nerakaX
ka?ir dan muminX perilaku manusiaX jin dan malaikatUVyaX bahasanya indah dan tiada
seorangpun yang mampu membuat semisalnyaX walau ahli syair sekalipun.
Pernah dinaman nabi ada seorang ahli syair terkenal bernama ousailamah akUpadnabX
menantang Vabi ouhammad Saw untuk membuat semisal alUZuranX lalu nabipun
mempersilahkannyaX dia kemudian membacakan ayat yang dibuatnya yang berbunyi M
E,$q >J61 HBKa >6r1 EBJ'!.
sang artinya M tuajah itu telinganya lebar dan gajah itu belalainya panjangv.
petika ayat diatas didengar oleh orangUorang arabX mereka terbahakUbahak seraya berkata M
twahai musailamah kenapa engkau katakan sesuatu yang orang lain tau dan tidak sopan ituwv.
xalu diapun merasa terhina dan maluX kemudian hijrah kenegeri lain.
:ari kisah diatas dapat kita simpulkan bahwa tidak ada orang yang mampu membuat semisal
alUZuran walau mereka saling bekerja sama dan ketika seorang menghina alUZuran dia akan
jatuh terhina dan ketika seorang memuliakannya pasti akan menjadi mulia.
Allah Swt ber?irman M
+Ojy\ 45a $'" >)z%\ 4$.{, | 41H-'! !Nf Ez%\ !$.{, 41 P)C /}'!" ~67! `y%L! /S' Ed
!HBO yK'.
patakanlah MvSesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa alU
uran iniX niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang sserupa dengan diaX sekalipun
sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainv.
AlUZuran bukan untuk satu ummatX alUZuran bukan untuk satu abadX melainkan alUZuran untuk
semua umat dan untuk sepanjang masaX dari masa dahuluX sekarang dan masa yang akan
datang.
oasa Terdahulu
AlUZuran dengan keagungan dan kebesarannyaX mampu menceritakan kejadian yang telah
terjadi dimasa lampau seperti kejadian terbentuknya alam semesta iniX para ahli ?isika
mengatakan M t Yahwa alam semesta ini dulu asalnya satu titik yang mengalami sebuah
ledakan dahsyat yang kemudian menjadi matahariX planetUplanetX bintangUbintang dan semua
yang ada dialam semesta iniv. Penemuan tersebut mereka sebut dengan teori Yig Yang. :an
alUZuran telah menyebutkan terdahulu sebelum para ahli ?isika menelitinya sebagaimana ?irman
Allah Swt.
2k Ea 5%'! /= 58)y" 5%O8-LJ3 5-. 5L65a !" #!$%&'! 4 1 !"HJa /,N'! eH, +'"1
4$8=, 31 2

0.
:an apakah orangUorang yang ka?ir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya
dahulu adalah satu yang paduX kemudian kami pisahkan antara keduanyaX dan dari air pami
jadikan segala sesuatu yang hidupX oaka mengapakah mereka tiada juga berimanw.
oasa Sekarang
PolitikX socialX budayaX kesehatanX ilmu pengetahuanX telah disebut dalam alUZuran sesuai
dengan perkembangannyaX dari yang besar sampai yang sekecilUkecilnyaX seperti
ditemukannya unsure terkecil yang dulu disebut semut merah kemudian diteliti lagi menjadi
atom dan penelitian sekarang menyebutnya nuklir suatu unsure yang tidak bisa dipecahkan
lagi. :idalam alUZuran telah disebut benda yang terkecil dan tidak bisa dipecahkan lagi disebut
dengan r dan disebut lebih dulu dari semut merahX atom dan nuklir. Allah Swt ber?irman.
yJs yJt tAsmY os yn nt t tYur yJt tAsmY os
c nt t
Yarangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dnarrahpunX niscaya :ia akan melihat
lbalasanmnya.:an Yarangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dnarrahpunX niscaya :ia
akan melihat lbalasanmnya pula.
oasa yang akan datang
sm yJ Vt s@ - smur .uZs Vusstu@ sm
yJ Vt s@ - smur .uZs Vusstu@ smur
ys Vt d? smur Zm Vus oyJt t@ Y
otYs Vt nrur
Apabila langit terbelahX :an apabila bintangUbintang jatuh berserakanX :an apabila lautan
menjadikan meluapX :an apabila kuburanUkuburan dibongkarX oaka tiapUtiap jiwa akan
mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
palau kita cermati ayat diatas akan terucap dalam hatiX itu adalah ZiyamatX sebagaimana para
ahli ?isika meneliti dan memprediksikan bahwa energi cahaya matahari suatu saat akan habisX
bumi akan meleleh akibat pemanasan globalX dan bintangUbintang akan bertabrakan dan
berjatuhanX lalu mereka menyimpulkan bahwa alam semesta ini akan hancur yang kita sebut
ZiyamatX Ziyamat adalah suatu kejadian yang tidak seorangpun tau kapan terjadi namun harus
kita imani pasti terjadi. tWanya orang yang bodoh yang tidak percaya dengan Ziyamat karena
penelitian sudah jelasvWabib Sagga? Yin oahdi.
D! 5KC
:ari uraian diatas dapat kita simpulkanX kebenaran alUZuran tidak ada tandingannyaX
keagungan alUZuran tidak akan habis dilelang namanX hanya alUZuran yang mampu menjawab
permasalahan umat seluruh alam hanya alUZuran yang bisa mengikuti perkembangan naman.
EK-." X+BRG'!HaN

'!" #5,|! /= >B3 5%\ +a 5,!" 28yJ6".+By'

! 4!H-'! 23 +R'" P' D! 5\


+B0H'!$J'! $f >6

! "HJL&3 .+B)y'! _B%&

'!$f >6

! >.". +R8=" 28

=
^B65z'! ^K['!
41 9Ok1" D!|

! >'! | 41 9Ok1 /,9'!" 5B69'! $=1 P)C" /ByL&6 >\" /B%'5y'! D 9%G'!
/B-L%'! ;5=T /B%'5y'! BK0 9%G= 569BA P)C 5\" +)A" EF +O)'! .D! g$A !9%G=
|

! /.$%. |" >.5-. (0 D! (.! D! 5KC 5B3 .9y\5=1 +)A" >B)C D! P)F 9%G= 58BK6" 569BA
.5%B)&. !$%)A" >B)C !$)F !$8=1 /,N'! 5O,1 5, 2K8'! P)C 4$)Q, >LRS)=" D! 4T .4$%)&= +L61"
P'! 45&0\ +OyK. /=" /By%1 D! g$A >\5GF1 /C !" 9%G= 569BA P) EF +O)'!
586!$*7" 58' HJ! 58\ .#!$=!" +O8= 5B0! #5%)&%'!" /B%)&%)' HJ! +O)'! ./,9'! ;$,
D 9%G'!" +B0 <6T 58\ !$8=1 /,N)' 58\$)d 23 Ey}. |" 45%,75\ 4$-KA /,N'!
/B%'5y'!.
2K'!" HR8%'!" 5[J'! /C PO8," P\H-'! er 5L,T" 45&07!" g9y'5\ H={, D! 4T D! 5KC
HKa1 D! HaN'" +ah, >%y6 P)C "HRk!" 4"HaN. +R)y' +RBy,.