Anda di halaman 1dari 6

38 PEDAGOGI II: PELAKSANAAN PENC]AIARAN

Eksperimen itu berlangsung beberapa


jam.
Air kapur di dalam serkup kaca A dan B menj
4.
5.
keruh kerana terdapat karbon dioksida ya
dikeluarkan oleh katak (haiwan) dan tumbu
semasa kedua-dua itu bernafas.
6. Murid membuat rumllsan bahawa haiwan
tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida
masa pernafasan.
Koniep Strategi
Dalam konteks pengajaran,
nqryg1
..T9_r1r.1qk
kg
$,*b-1j
akrynaan memilih
Latq--latq
p endekatan s erta ke c ekal
+ijllJe"s k&_d;ll
dan
.qlnrk
untuk mentttai objek
ob,
jg-\-tilpe_mbg!a.1aq4!__ya!gp_elah{!tetap\an.
Dalam menentukan satu-satu strategi pengajaran, bebera
faktor perlu diambil kira.
,1.
Kaedah dan teknik yang harus digunakan.
p f\lat bantu mengajar yang terdapat di sekolah atau ya
dapat disedirkan.
3. Pengetahuan sedia ada murid-murid.
,;1q
Kebolehan dan minat murid-murid.
5. Kepakaran guru menggunakan alatan-alatan yang diperlu
6. Kawalan kelas ketika menggunakan satu-satu strategi i
Antara strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran ya
ditekankan dalam KBSR dan KBSM ialah
1. Strategi penggabungjalinan
kemahiran-kemahiran
sepe
membaca, menulis dan mengira.
2. Strategi penyerapan isi-isi pelajaran.
.3. Strategi pemusttan guru.
4. Strategi pemusatan murid.
5. Strategi pemusatan bahan.
S tr a t egi P engg ab ungj alin an
Penggabungjalinan
ialah proses pembeiajaran
bebera
Irerrdekatan
Stratcgi
Kacdah
Tckmk
Aktirau
Rajah 2.4 Perkaitln di autara pendckatan, stratcci, kaedl
teknik clan aktiviti
an I I v t I I
AKTIVITI
1 Apakah
yang
dimaksudkan
dengan kaedah?
2 Jelaskan
perbezaan
antara kaedah dan teknik.
S{
STRATEGI
PEMUSATAN
GURU DAN STRATE(
I
PEMUSATAN
PELAJAR
Strategi
pengajaran-pembelajaran
biasanya diklasrfikasi
mengikut tumpuan yang dibcrikan.
Jika
tumpuan diberi
kepada guru, iaitu gurulah yang memonopolikan
perc.ak;
atau aktivrti
(scperti kae,dah syarahan atau kuliah), maka strf,
ini disebr,rt strategi pelnLlsat:In guru. Sebaliknya, kalau tump
di_b""g
f lkart
-l.!.-tpa
d-a
nru
ri
4
_nlu
Jid,
s ep erti m e'lib atk an me:
untuk mq4J4lqnkan aktiviti-aktivrti, str.rtc gi pelnusa,tan
nli
telqh
{ite-kankan.
Ciri-ciri bagi setiap stralegi terscbr.rt
,i
dibandingkan seperti dalam
Jadual
2.1.
JADUAL
2.1
Ciri-cit'i strategi pentusatan nu rrid Ciri-ciri strategi pemusdtdrt
7
1. Clur-u
santa
dan nturid bers:una-
nrcmainkan peranan
1. Gr-rru mcmainkan pera:
utama dalarn proses per
'' r"
-.;ir,{i
petn.ustltdn muid Ciri-cu,i strate,qi pemusatan gLffu
:i.
l-J.c\
lcltg.-tJtr.ut-
I ,: llll':ln
'!1
..
*
- =kt1f
lnenyertai
*ri
l
-.::rkasi bcrbentuk dua
:.""
- ,.iru inenyoai dan
:,
--- -lrc|ja1r'ab dan
{
--:-tt\-11.
I
-,:
.r-.i kepimpinan bersifat
",r
--
.-r:rtik.
-
: :lengutanlakan perlc2r-
: ,:: ,:- .rb.lcktif pelnbelajran
-r
, :,:.
I :. ::i.utk2ut pcrkembtrngan
:i
-.
: J:rri scgi
jasnrani,
,:"
,.. rohani dan intelek.
, --'ankan
pembelajaran
!,,r r:-:i. pengarahan kcildiri
i-'
're
dah clapatar-r dan
:' ri-,:t-penemua1l.
i :. :iankan ujian formatif-
tr :::.funakan
hasil ujian
t.:r-
-.l
mengatasi kelemahar-r-
{ I :::tahan
murid.
'
:
-:'kankan pada kefaharnan
;'- :ahan-bahan
bennakna.
' ---l
lebih benninat
'
,jrp pcl.rjrrrr yrr)g
-i
r::ruhi
aktiviti.
'.:'d
lebih berr-rpaya
:-- ::t-rgutlakan
segala yang
,:
---
dipelajari serta
: ::txndahkannya
kepada
i::-si-situasi
baru.
'.,".lri
ingin tahu dapat
jaran
pembelajaran.
2. Gurr-r banyak berkuliah.
Murid adalah pasiL
J. Kornunik:rri sehala, iaitrr
guru
bercakap dan murid
mendengar.
.1.
Suasana kepimpinan adalah
autokratik.
5. Lcbih mengutanakan
penca-paian oblektif
pengajaran guru.
6. Tidak mcncntingkan aspek
pcrkcmbangan lain selain
daripada perkembangan
intelek murid.
7. Guru mengarah dan
mengawal penbelajaran.
8. Menekankan ujian sumatii
iaitu menggunakan ujian
untuk menggredkan murid-
lnurid.
9. Menekankar-r pada htfa.zan.
10. Murid kurrng berminat rer-
hadap peiajaran yang
b:rnyak men-rpakan
peneranlan oleh guru.
11. Murid kurang berupaya
membuat generalisasi kerana
pembelajarar-r menekankan
ingatan darr ha[az;n.
12. Murid cepat berasa puas
14 r'Et)Aaioa;t
II: PEr-AKSAlIncN
PE-,\'iGArrlRcN
Ciri-ciri stt dteqi peLnusatdn
strategt pemusdtan gu
ciiperkembangkan lagi
ng\*ui huuilN
\D!Dlt\ rnkum
penemuan.
13. Murid sentiasa
nrenonjolkan
sifat-sifat
sosial
Yang Positif
seperti
bekedasama,
bertim-
bang rasa, tolong
menolong
dan sebagai.nyr.
14. Murid
lebih kreatif dan suka
mereka bentuk.
hati dengan fakta-fakta ya:
dibenk:n
o\eh guru.
13. Oleh sebab
murid
Pasif,
sifat-sifit
sosial positif
kurang dipupuk.
14. Murid kurang
krear:
tidak berinisiatif.
Contoh
Strategi
Pemusatan
Murid
Mata pelajaran:
Pendidikan
Moral.
Tajuk:
Belas Kasihan.
Perancangan aktiuiti: Gu:r.u menyedlakan bahan
(kera
akhbar) di b1lik darjah.
:iI,T.\\. S'IRATE(}I,
KAEDAH DAN TEKNIK
47
r-:.r.
P.1g5.\to-r
gverhed,
televisyen,
plbej
dalam pengajaran-
:'lodeJ, c3r_ta dan gam-b3L_r
:,,:i-upakan satu aiat yang dapat menghidupkan
*:=:::'oelajaran.
Kajian tentang
haiwan,
tumbuh-
:-:.:.
--.rra
hidup penduduk di sesebuah
negeri dapat
ur- ,-.rra.vang lebih menarik serta tepat konsepnya'
::-: Jensan kaedah chalk and talk, penggunaan
:-:-.parensi dapat membantu
murid
memahami
:r-.::l lebih rnudah, cepat sertaJltlr
penanggapannya'
,i
:
-ltama-warni,
yang disertai
dengan ulasan
melalui
ru: akan menjadikan
pembelajaran
lebih bermakna
rtl!nj':--,
-:o
nokkan lagi
:--::,odei yang digunakan
adalah
berbentuk
tiga
ii
'
ob dan rangka
manusia
merupakan
model yang
u::": digunakan.
Glob digunakan
untuk
rnenunjukkan
:
-.-l1rg
sebenar
di anlara kawasan
daratan
dengan
',
'rt
di permukaan
bumi.
Ia boleh digunakan
untuk
r
.---^^-----'--
*:.:san kejadian
siang dan malam, sistem
musim dan
:_ lJnla.
,,-=: nenggatnbarkan
dan menimbulkan
kenyataan
':dangkan
carta biasanya
mengandungi
bahan pelajaran
::::r. Gambar yang berwarna-warni
dapat
menarik minat
:=nberi kesan. Sebaliknya,
carta mengandungi
semua
:
-'
r.nq hendak dipelajari
serta disediakan
dalam bentuk
--:rdah
difahami serta diingati.
-r::--
pembelajaran
biasanya
adalah
dalam bentuk
!.!--:ran ter:ancang.
Kompute
r diperlukan
untuk
--..-^1-^---,^
D^11-^-^; .-.rr nr'leirnn s{-nerti Mrtenlatik
rr:rnakannya. Pelbagai mata pelajaran seperti
Matematik
--=hasa
Melayu dapat dipelajari
dartpada
pakej tersebut'
ri dapat meneruskan
pelajarannya
sendiri.
Jawapannya
. :etu1 akan diberi
peneguhan oleh komputer
itu sendiri'
-:\\-apan
didapati sa1ah, dia akan diarah untuk mencuba
i::n
1,ang
lebih mudah terlebih dahulu untuk memperoleh
-.--p
vang
lebih asas. Selepas itu, barulah
murid dibenarkan
4B
PEI)AC;()(ll ll: PEI-Al{SANAAN
PENGAJAR
l
beraiih
ke tugasan yang
lebih kompleks.
Olel: '
akan
menyedari
kemajuannya sendiri.
Satu
ke-:::
ialah murid-mudd
dapat belajar dengan
kadar
'
dengan kebolehannya.
Selain
daripada bahan-bahan
yang tersebut.
nr,:
belajar
sendiri boleh
j.tg,
digunakan.
Se:r,:
mengandungi
obj ektitobj
ektif pelajaran,
praujiau.
-
.
dan bahan
pembelajaran.
Sebelum
lueur:-
=:;
pembelajaran
itu seseoranl
murid, hendaklah
cui:.:
soalan-soalan
yang terkandung
di dalam prau-jt.:-
skor
yang'diperoleh
ialah 10 peratus. Kemudia:-"
membaca
bahan
pembelajaran
scrta cuba
tne:
Selepas
itu, murid akan cuba menjawab
soalan-tc''
ujian selepas yang
merupakan soalan-soalan
yang
s::ril
praujian.
Katakanlah
muri.d memperoleh
skor 76 ::
ini. Bandingkan
skor ujian selepas dengan
skt-:
Dalam contoh
ini, nyatalah
murid tersebut
telah
::.
rrodr,rl
yang dibacanya.
Contoh Strategi
Pengajaran-Pernbel
aiatan
Berasaskan
Bahan
Tajuk:
Tuiuan:
Peranan udara dalam
Kehidupan Hariarr
Memb olehkan
muri d-murid
mengkaj i p e:-:;
dalam kehidupan
harian.
Bahan: Modul pembelajaran.
Langkah
-l angkah p e n y amp ai arr
Langkah
I: Guru mengedarkan
modul per:,:
tentang Peranan lJdara dalam
K-
Harian
Langkah ll: Guru memberi taklirnat tenta:
menggunakarr
modul penbelajaran
Langkah III: Murid-murid
mernbaca arahan tentf,*
pembelajaran.
Lanqkah IV: Murid-murid menjau,ab soalan-soa1a;: