Anda di halaman 1dari 6

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

(GBPP)
MATA KULIAH : Keperawatan Medikal Bedah IIIB (KMB IIIB)
KODE MATA KULIAH : WAT. 3.09
KREDIT : 5 SKS (3 - 2)
SEMESTER : !"A# (I$) % S& Keperawatan
KORMA MATA KULIAH : '()liana *ewi
DESKRIPSI SINGKAT : Mata k+liah KMB IIIB ini ,er+pakan kelan-+tan dari ,ata k+liah KMB IIIA .an/ ,e,0aha)
tentan/ pen/ka-ian )e1ara +,+,2 a)+han keperawatan dan a)+han keperawatan
peri(perati3 pada pa)ien den/an /an//+an )i)te, ,+)k+l()keletal2 )i)te, i,+nita) dan
)i)te, inte/+,en. Mata k+liah ini 0er+)aha )e-a+h ,+n/kin +nt+k ,en/h+0+n/kan p(k(k
0aha)an den/an realita) peker-aan pr(3e)i keperawatan dilapan/an.
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM (TPU) : Setelah ,en/ik+ti ,ata k+liah KMB IIIB ,aha)i)wa akan dapat ,ende,(n)tra)ikan
a)+han keperawatan pada pa)ien den/an /an//+an )i)te, ,+)k+l()keletal2 )i)te,
i,+nita) dan )i)te, inte/+,en.(43).
No.
TUJUAN
PEMBELAJARAN
KHUSUS
POKOK BAHASAN
DALAM MATA
PELAJARAN
SUB POKOK BAHASAN
METODE MEDIA WAKTU
DAFTAR
PUSTAKA
1 2 3 4 5 ! "
&. Setelah ,en/ik+ti
k+liah dan praktek
den/an p(k(k 0aha)an
ini ,aha)i)wa akan
dapat :
(K) :
a. Mende,(n)tra)ikan
pen/ka-ian +,+,
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal2
)i)te, i,+nita) dan
)i)te, inte/+,en
den/an 0enar. (43)
#en/ka-ian )e1ara
+,+, pada pa)ien
den/an /an//+an
)i)te,
,+)k+l()keletal2
)i)te, i,+nita) dan
)i)te, inte/+,en
a. #en/ka-ian )e1ara +,+,
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal.
0. #en/ka-ian )e1ara +,+,
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te, i,+nita).
1. #en/ka-ian )e1ara +,+,
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te, inte/+,en.
4era,ah
*i)k+)i
#B5
#(werp(int
In3(k+)
&506
&506
&506
BW &
BW 2
BW 3
BW 7
BA &
BA 2
3
No.
TUJUAN
PEMBELAJARAN
KHUSUS
POKOK BAHASAN
DALAM MATA
PELAJARAN
SUB POKOK BAHASAN
METODE MEDIA WAKTU
DAFTAR
PUSTAKA
1 2 3 4 5 ! "
(#) :
0. Me,praktekkan
pen/ka-ian )e1ara
+,+, pada pa)ien
den/an /an//+an
)i)te,
,+)k+l()keletal2
)i)te, i,+nita) dan
)i)te, inte/+,en
den/an 0enar.
#en/ka-ian )e1ara +,+,
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal2 )i)te,
i,+nita) dan )i)te,
inte/+,en
a. #en/ka-ian )e1ara +,+,
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal.
0. #en/ka-ian )e1ara +,+,
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te, i,+nita).
1. #en/ka-ian )e1ara +,+,
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
inte/+,en.
*e,(n)
tra)i
#raktik+,
#ant(,
Set alat
pe,erik)aan
3i)ik
2706
2706
2706
BW &
BW 2
BW 3
BW 7
M(d+l
#raktik+,
2. (K) :
a. Mende,(n)tra)ikan
a)+han keperawatan
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal
den/an 0enar. (43)
A)+han keperawatan
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal.
a. A)+han keperawatan pada
pa)ien den/an /an//+an
)i)te, ,+)k+l()keletal
aki0at peradan/an :
()te(,ieliti).
0. A)+han keperawatan pada
pa)ien den/an /an//+an
)i)te, ,+)k+l()keletal
aki0at de/enerati3 :
rhe,at(id artrithi).
1. A)+han keperawatan pada
pa)ien den/an /an//+an
)i)te, ,+)k+l()keletal
aki0at tra+,a : 3rakt+r
d. A)+han keperawatan pada
pa)ien den/an /an//+an
)i)te, ,+)k+l()keletal
aki0at ke/ana)an
4era,ah
*i)k+)i
#B5
#(werp(int
In3(k+)
&506
&506
&506
&506
BW &
BW 2
BW 3
BW 7
BA 2
BA 3
4
No.
TUJUAN
PEMBELAJARAN
KHUSUS
POKOK
BAHASAN
DALAM MATA
PELAJARAN
SUB POKOK BAHASAN
METODE MEDIA WAKTU
DAFTAR
PUSTAKA
1 2 3 4 5 ! "
(#) :
0. Me,praktekkan
a)+han
keperawatan
pada pa)ien
den/an
/an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal
den/an 0enar.
A)+han
keperawatan
pada pa)ien
den/an
/an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal.
a. A)+han keperawatan pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal aki0at peradan/an :
()te(,ieliti).
0. A)+han keperawatan pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal aki0at de/enerati3 :
rhe,at(id artriti).
1. A)+han keperawatan pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal aki0at tra+,a : 3rakt+r.
d. A)+han keperawatan pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal aki0at ke/ana)an
*e,(n)
tra)i
#raktik+,
#ant(,
Set alat
la0(rat(ri+,
perawatan
l+ka.
Set alat
la0(rat(ri+,
pe,a)an/an
0idai.
2706
2706
2706
2706
BW &
BW 2
BW 3
BW 7
M(d+l
#raktik+,
3. (K) :
a. Mende,(n)tra)i
kan a)+han
keperawatan
pada pa)ien
den/an
/an//+an )i)te,
i,+nita) den/an
0enar. (43)
A)+han
keperawatan
pada pa)ien
den/an
/an//+an )i)te,
i,+nita).
a. A)+han keperawatan pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te, i,+nita)
aki0at reak)i hiper)en)iti3ita)
0. A)+han keperawatan pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te, i,+nita)
aki0at 8I$ 9 AI*S
1. A)+han pada pa)ien den/an /an//+an
)i)te, i,+nita) aki0at a+t(i,+n : S5!
dan Stephen :h(n)(n Sindr(,
4era,ah
*i)k+)i
#B5
#(werp(int
In3(k+)
&506
&506
&506
BW &
BW 2
BW 3
BW 7
BA 2
BA 7
(#) :
0. Me,praktekkan
a)+han
keperawatan
pada pa)ien
den/an
/an//+an )i)te,
i,+nita) den/an
0enar.
A)+han
keperawatan
pada pa)ien
den/an
/an//+an )i)te,
i,+nita).
a. A)+han keperawatan pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te, i,+nita)
aki0at reak)i hiper)en)iti3ita)
0. A)+han keperawatan pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te, i,+nita)
aki0at 8I$ 9 AI*S
1. A)+han pada pa)ien den/an /an//+an
)i)te, i,+nita) aki0at a+t(i,+n : S5!
dan Stephen :h(n)(n Sindr(,
*e,(n)
tra)i
#raktik+,
#ant(,
Set alat
la0(rat(ri+,
perawatan
l+ka.
Set alat
la0(rat(ri+,
pen1e/ahan
in3ek)i
2706
2706
2706
BW &
BW 2
BW 3
BW 7
M(d+l
#raktik+,
5
No.
TUJUAN
PEMBELAJARAN
KHUSUS
POKOK BAHASAN
DALAM MATA
PELAJARAN
SUB POKOK BAHASAN
METODE MEDIA WAKTU
DAFTAR
PUSTAKA
1 2 3 4 5 ! "
7. (K) :
a. Mende,(n)tra)ikan
a)+han keperawatan
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
inte/+,en den/an
0enar. (43)
A)+han keperawatan
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
inte/+,en.
a. A)+han keperawatan pada
pa)ien den/an /an//+an
)i)te, inte/+,en aki0at
peradan/an : -a,+r2 0akteri2
;ir+) dan para)it
0. A)+han keperawatan pada
pa)ien den/an /an//+an
)i)te, inte/+,en aki0at
l+ka 0akar
1. A)+han keperawatan pada
pa)ien den/an /an//+an
)i)te, inte/+,en aki0at
ke/ana)an
4era,ah
*i)k+)i
#B5
#(werp(int
In3(k+)
&506
&506
&506
BW &
BW 2
BW 3
BW 7
BA 2
BA 3
BA 7
(#) :
0. Me,praktekkan a)+han
keperawatan pada
pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
inte/+,en den/an
0enar.
A)+han keperawatan
pada pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
inte/+,en.
a. A)+han keperawatan pada
pa)ien den/an /an//+an
)i)te, inte/+,en aki0at
peradan/an: -a,+r2 0akteri2
;ir+) dan para)it
0. A)+han keperawatan pada
pa)ien den/an /an//+an
)i)te, inte/+,en aki0at
l+ka 0akar
1. A)+han keperawatan pada
pa)ien den/an /an//+an
)i)te, inte/+,en aki0at
ke/ana)an
*e,(n)
tra)i
#raktik+,
#ant(,
Set alat
la0(rat(ri+,
perawatan
l+ka.
2706
2706
2706
BW &
BW 2
BW 3
BW 7
M(d+l
#raktik+,
5. (K) :
a. Mende,(n)tra)ikan
a)+han keperawatan
peri(perati3 pada pa)ien
den/an /an//+an
)i)te, ,+)k+l()keletal2
)i)te, i,+nita) dan
)i)te, inte/+,en
A)+han keperawatan
peri(perati3 pada
pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal2
)i)te, i,+nita) dan
)i)te, inte/+,en.
a. A)+han keperawatan
peri(perati3 pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal
b. A)+han keperawatan
peri(perati3 pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te,
i,+nita)
4era,ah
*i)k+)i
#B5
#(werp(int
In3(k+)
506
506
BW &
BW 2
BW 3
BW 7
BA &
BA 5
6
No.
TUJUAN
PEMBELAJARAN
KHUSUS
POKOK BAHASAN
DALAM MATA
PELAJARAN
SUB POKOK BAHASAN
METODE MEDIA WAKTU
DAFTAR
PUSTAKA
1 2 3 4 5 ! "
den/an 0enar. (43) c. A)+han keperawatan
peri(perati3 pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te,
inte/+,en
506
(#) :
0. Me,praktekkan a)+han
keperawatan
peri(perati3 pada pa)ien
den/an /an//+an
)i)te, ,+)k+l()keletal2
)i)te, i,+nita) dan
)i)te, inte/+,en
den/an 0enar.
A)+han keperawatan
peri(perati3 pada
pa)ien den/an
/an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal2
)i)te, i,+nita) dan
)i)te, inte/+,en
a. A)+han keperawatan
peri(perati3 pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te,
,+)k+l()keletal.
0. A)+han keperawatan
peri(perati3 pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te,
i,+nita).
1. A)+han keperawatan
peri(perati3 pada pa)ien
den/an /an//+an )i)te,
inte/+,en.
*e,(n)
tra)i
#raktik+,
#ant(,
Set alat
la0(rat(ri+,
perawatan
l+ka.
<06
<06
<06
BW &
BW 2
BW 3
BW 7
M(d+l
#raktik+,

DAFTAR PUSTAKA
1. BUKU#BA$AAN WAJIB (BW)
&. Br+nner an3 S+ddarth2) (&99=)2 Texbook of medical-surgical nursing2 !i/ht !diti(n2 #hiladelphia : :B. 5ippin1(tt 4(,pan.
2. *(nna *.2Maril.n $.2 (&99&)2 Medical Surgical Nursing : A Nursing Process Approach #hiladelphia2 WB S(+nder) 4(,pan.
3. 5(n/2 Bar0ara 4.2(&992)2 Medical Surgical Nursing : T(r(nt(2 4$ M()0. 4(,pan.
7. 5+1k,an an3 S(ren)en2 (&993)2 Medical Surgical Nursing, A Psycophysiologie Approach. T(k.( : WB Sa+nder)2 4(.
2. BUKU#BA$AAN ANJURAN (BA)
&. #eter 4.2 8a.er > Th(,a)2(2000)2 Diagnosik dan Terapi2 :akarta : !4
2. #+rnawan :+nardi2 dkk.2 (&999)2 !apia seleka !edokeran2 :akarta : Media A+)1+lapi+).
3. '.S.a,)+hida.at. Wi, de :(n/2 (&99?)2 "uku A#ar $lmu "edah2 4etakan #erta,a 2 :akarta : !4
7. S.ai3+llah "((r2 (&99=)2 "uku A#ar $lmu Penyaki Dalam2 !di)i keti/a2 :akarta : Balai #ener0it @KAI
5. S1hwatB St Shire) T > Spen1er2T42 (&9<9). Principles or Surgery 5
th
ed . "ew C(rk
7
8