Anda di halaman 1dari 6

MENENGAH

LEMBAGA PEPERIKSAAN - Inventori Minat Kerjaya


1
BAHAGIAN A : KESUKAAN
Arahan :
Bulatkan YA ( Y ) pada perkara-perkara yang SUKA dan TIDAK ( T ) pada perkara-perkara yang
anda TIDAK SUKA pada borang jawapan yang disediakan.
BIL PERKARA RESPON
1 Belajar mata pelajaran Kemahiran Hidup YA T!AK
" #enonton ran$angan %&ational 'eographi$( YA T!AK
) #embaiki alat-alat elektronik. YA T!AK
* #embaiki perabot yang rosak YA T!AK
+ ,uasana yang tidak bising YA T!AK
- ,uasana .oo. YA T!AK
/ #enonton perlumbaan kereta lumba YA T!AK
0 Kerja-kerja yang menggunakan peralatan YA T!AK
1 Berkebun YA T!AK
12 #embuat kerja tangan 3 kra4tangan5 anyaman5 jahitan6 YA T!AK
BIL PERKARA RESPON
11 Belajar mata pelajaran ,ains YA T!AK
1" #emba$a buku mengenai komputer YA T!AK
1) #engetahui tentang planet-planet YA T!AK
1* #emba$a buku-buku penyiasatan YA T!AK
1+ Bermain $atur YA T!AK
1- #engetahui kandungan bahan dalam makanan YA T!AK
1/ #engkaji $ara hidup kaum lain YA T!AK
10 #enjalankan eksperimen sains YA T!AK
11 #emba$a peta YA T!AK
"2 #elawat pameran sains YA T!AK
MENENGAH
LEMBAGA PEPERIKSAAN - Inventori Minat Kerjaya
2
BIL PERKARA RESPON
"1 #elukis YA T!AK
"" #enyanyi YA T!AK
") Bermain alat mu.ik YA T!AK
"* #enghias rumah YA T!AK
"+ Berlakon drama YA T!AK
"- #enghayati keindahan alam YA T!AK
"/ #endengar lagu YA T!AK
"0 #engikuti perkembangan 4esyen YA T!AK
"1 #engumpul setem YA T!AK
)2 #elakukan sesuatu dengan $ara saya sendiri YA T!AK
BIL PERKARA RESPON
)1 #enyertai akti7iti perkhemahan YA T!AK
)" #embantu ibu bapa di rumah YA T!AK
)) #en.iarahi rakan-rakan yang ditimpa kemalangan YA T!AK
)* Bekerja se$ara berkumpulan YA T!AK
)+ #emulakan perbualan apabila bertemu dengan rakan-
rakan
YA T!AK
)- ,edia mendengar masalah rakan-rakan YA T!AK
)/ Berkelah YA T!AK
)0 Berkongsi alat-alat tulis dengan rakan-rakan YA T!AK
)1 Berkongsi pendapat dengan orang lain YA T!AK
*2 #emberi nasihat YA T!AK
MENENGAH
LEMBAGA PEPERIKSAAN - Inventori Minat Kerjaya
3
BIL PERKARA RESPON
*1 #enjadi usahawan YA T!AK
*" #empengaruhi rakan-rakan YA T!AK
*) #eningkatkan moti7asi dalam melakukan sesuatu YA T!AK
** Bersaing YA T!AK
*+ Beru$ap di khalayak ramai YA T!AK
*- #en$uba perkara-perkara baharu YA T!AK
*/ ,uasana yang $eria YA T!AK
*0 #enerima pandangan orang lain YA T!AK
*1 #enonjolkan kebolehan diri YA T!AK
+2 Bertugas di koperasi sekolah YA T!AK
BIL PERKARA RESPON
+1 Belajar mata pelajaran #atematik YA T!AK
+" #enyusun barang-barang dengan kemas dan teratur YA T!AK
+) Berpegang pada prinsip YA T!AK
+* #elakukan tugasan mengikut jadual YA T!AK
++ #engutamakan kekemasan diri YA T!AK
+- #elakukan kerja yang sama berulang kali YA T!AK
+/ #empertahankan pendapat saya YA T!AK
+0 #enyiapkan tugasan tepat pada masanya YA T!AK
+1 #emendamkan perasaan YA T!AK
-2 #ematuhi peraturan YA T!AK
MENENGAH
LEMBAGA PEPERIKSAAN - Inventori Minat Kerjaya
4
BAHAGIAN B : NAMA PEKERJAAN
Bulatkan YA ( Y ) pada perkara-perkara yang anda SUKA dan TIDAK ( T ) pada perkara-perkara
yang anda TIDAK SUKA pada borang jawapan yang disediakan.
BIL PERKARA RESPON
-1 8etani moden YA T!AK
-" Kontraktor binaan YA T!AK
-) 9uruterbang YA T!AK
-* 9urutera YA T!AK
-+ 8elumba %:ormula 1( YA T!AK
-- 9uruteknik YA T!AK
-/ 8egawai perhutanan YA T!AK
-0 #ekanik YA T!AK
-1 Arkitek YA T!AK
/2 9uru ;-<ay YA T!AK
BIL PERKARA RESPON
/1 ,aintis YA T!AK
/" Ahli kaji bumi YA T!AK
/) Ahli kaji bintang = Ahli astronomi YA T!AK
/* Angkasawan YA T!AK
/+ 8akar bedah YA T!AK
/- 8egawai penyiasat YA T!AK
// Ahli 4armasi YA T!AK
/0 8enyelidik sejarah = Ahli arkeologi YA T!AK
/1 8enganalisis ekonomi YA T!AK
02 Ahli 4orensik YA T!AK
MENENGAH
LEMBAGA PEPERIKSAAN - Inventori Minat Kerjaya
5
BIL PERKARA RESPON
01 8enggubah lagu YA T!AK
0" 8enyanyi YA T!AK
0) 8elakon YA T!AK
0* 8enghias dalaman YA T!AK
0+ 9urusolek = 9uruandaman YA T!AK
0- 8ereka 4esyen YA T!AK
0/ 8ereka tari YA T!AK
00 8enulis lirik YA T!AK
01 8engarah 4ilem YA T!AK
12 8ereka kra4tangan YA T!AK
BIL PERKARA RESPON
11 'uru YA T!AK
1" Kaunselor YA T!AK
1) 9ururawat YA T!AK
1* 8egawai ,umber #anusia YA T!AK
1+ 8akar #oti7asi YA T!AK
1- 8egawai perhubungan awam YA T!AK
1/ 8egawai Kebajikan #asyarakat YA T!AK
10 8ensyarah YA T!AK
11 >artawan YA T!AK
122 8ramugara = pramugari YA T!AK
MENENGAH
LEMBAGA PEPERIKSAAN - Inventori Minat Kerjaya
6
BIL PERKARA RESPON
121 8eguam YA T!AK
12" 8akar perunding YA T!AK
12) 8engurus bank YA T!AK
12* 8ensyarah syarikat YA T!AK
12+ 9urujual insurans YA T!AK
12- 8engurus restoran YA T!AK
12/ 8engurusan pemasaran YA T!AK
120 Ahli politik YA T!AK
121 8enerbit ran$angan tele7isyen YA T!AK
112 ?sahawan YA T!AK
BIL PERKARA RESPON
111 8egawai bank YA T!AK
11" 8enyimpan kira YA T!AK
11) Akauntan YA T!AK
11* ,etiausaha YA T!AK
11+ 9uruaudit YA T!AK
11- 8engatur program komputer YA T!AK
11/ 8egawai akaun YA T!AK
110 8ustakawan YA T!AK
111 8enilai harta YA T!AK
1"2 Kerani YA T!AK