Anda di halaman 1dari 9

UKHUWAH ISLAMIYAH DAN UKHUWAH INSANIYAH

(PERSAUDARAAN ANTAR SESAMA UMAT ISLAM DAN


PERSAUDARAAN ANTAR SESAMA MANUSIA)
Ustaz Drs. Istadiyantha, M.S.
1. Sesama orang beriman adaah bersa!dara


Firman Allah: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab
itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Q.S. Al-Hujurat ayat
10).
". Sesama orang beriman diarang saing berm!s!han

an berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan
!anganlah kamu ber"erai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu
ketika kamu dahulu (masa #ahiliyah) bermusuh-musuhan. $aka Allah
mempersatukan hatimu, lalu men!adilah kamu bersatu karena nikmat Allah,
sebagai orang-orang yang bersaudara% dan sebelumnya kamu telah berada
di tepi !urang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.
emikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-&ya kepadamu, agar kamu
mendapat petun!uk ('.S. Ali (mran ayat )*+).
#. Hab!m minaaah dan Hab!m minannaas
$ereka diliputi kehinaan di mana sa!a mereka berada, ke"uali !ika mereka
berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (per!an!ian) dengan
manusia,hablum minannaas, dan mereka kembali mendapat kemurkaan
dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu, karena
mereka ka-r kepada ayat-ayat Allah dan membunuh .ara &abi tanpa alasan
yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui
batas.('.S. Ali (mran ))/).
4. Berlaku sopan terhadap sesama orang beriman


a. #anganlah sekali-kali kamu menun!ukkan pandanganmu kepada
kenikmatan hidup yang telah 0ami berikan kepada beberapa
golongan di antara mereka (orang-orang ka-r itu), an !anganlah
kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah (sopanlah)
kamu terhadap orang-orang yang beriman ('.S. Al-1i!r ayat 22).
)

b. an rendahkanlah dirimu (sopanlah) terhadap orang-orang yang
mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman ('.S. Asy-
Syu3araa3 /)4).5. Berlaku lemah lembut terhadap orang beriman dan suka
bermusyawarah
$aka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka men!auhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma5a6kanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan
mereka dalam urusan itu 7). kemudian apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka berta8akkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang berta8akkal kepada-&ya ('.S. Ali (mran ayat )49).
7) $aksudnya: urusan peperangan dan hal-hal dunia8iyah lainnya, seperti
urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.
6. Berkasih sayang terhadap orang beriman dan berlaku tegas
terhadap orang kafr


$uhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama
dengan ia adalah keras,tegas terhadap orang-orang ka-r, tetapi berkasih
sayang sesama mereka (orang mukmin). kamu lihat mereka ruku5 dan su!ud
men"ari karunia Allah dan keridhaan-&ya, tanda-tanda mereka tampak
pada muka mereka dari bekas su!ud. emikianlah si6at-si6at mereka dalam
:aurat dan si6at-si6at mereka dalam (n!il, yaitu seperti tanaman yang
mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu men!adikan tanaman itu kuat lalu
men!adi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya% tanaman itu
menyenangkan hati para penanamnya karena Allah hendak men!engkelkan
hati orang-orang ka-r (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah
men!an!ikan kepada orang-orang yang beriman dan menger!akan amal
yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar ('.S. Al-Fath
ayat /9).
7. Sillaturrahim dan rekonsiliasi (perdamaian)


an orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan
supaya dihubungkan 7), dan mereka takut kepada :uhannya dan takut
kepada hisab yang buruk.('.S. Ar-;a3du ayat /)).
7) <aitu $engadakan hubungan silaturahim dan tali persaudaraan.
/
8. rang yang amat takut kepada !llah adalah ulama"ahli ilmu
(ulama billaah)


a. an demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang
melata dan binatang- binatang ternak ada yang berma"am-
ma"am 8arnanya (dan !enisnya). Sesungguhnya yang takut
kepada Allah di antara hamba-hamba-&ya, hanyalah ulama=)/42>.
Sesungguhnya Allah $aha .erkasa lagi $aha .engampun. ('.S.
Faathir /2).


b. an 0ami tidak mengutus sebelum kamu, ke"uali orang-orang
lelaki yang 0ami beri 8ahyu kepada mereka% $aka bertanyalah
kepada orang yang mempunyai pengetahuan 7) !ika kamu tidak
mengetahui ('.S. An-&ahl ayat ?+).
7) ahli ilmu pengetahuan% ahli zikir


b. an !anganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu
akan diminta pertanggungan !a8abnya ('.S. Al-(sra3 ayat +@).
#. $arangan menggun%ing (ngrasani) dan meremehkan orang lain
dengan panggilan %elek
1ai orang-orang yang beriman, !anganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain, boleh #adi yang diterta8akan itu lebih
baik dari mereka. dan !angan pula sekumpulan perempuan merendahkan
kumpulan lainnya, boleh #adi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah
suka mencela dirimu sendiri 7) dan !angan memanggil dengan gelaran yang
mengandung e!ekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang
buruk sesudah iman 77) dan Aarangsiapa yang tidak bertobat, $aka mereka
(tulah orang-orang yang Balim ('.S. Al-1u!urat ayat ))).
7) #angan men"ela dirimu sendiri $aksudnya ialah men"ela antara sesama
mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh.
77) .anggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang
digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan
panggilan seperti: 1ai 6asik, 1ai ka-r dan sebagainya.
kerabat& anak yatim'(. )enyantuni orang tua&& *akir miskin. dan
ibnu sabil


.
+
a. $ereka bertanya tentang apa yang seharusnya mereka na6kahkan.
#a8ablah: CApa sa!a harta yang kamu na6kahkan hendaklah diberikan
kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang sedang dalam per!alanan.C dan apa sa!a kebaikan yang
kamu buat, $aka sesungguhnya Allah $aha mengetahuinya ('.S. Al-
AaDarah ayat /)4).
b. Sembahlah Allah dan !anganlah kamu mempersekutukan-&ya dengan
sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga
yang jauh 7), dan teman se!a8at, (bnu sabil dan hamba sahayamu.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan
membangga-banggakan diri ('.S. An-&isa3 ayat +@).
7) ekat dan !auh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan
kekeluargaan, dan ada pula antara yang $uslim dan yang bukan $uslim.". Sesungguhnya Bakat-Bakat itu, hanyalah untuk orang-orang 6akir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus Bakat, .ara mu5alla6 yang dibu!uk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
!alan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam per!alanan, sebagai
suatu ketetapan yang di8a!ibkan Allah, dan Allah $aha mengetahui lagi
$aha Ai!aksana ('.S. At-:aubat ayat @*).#anganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang ka-r men!adi
8ali=)9/> dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa
berbuat demikian, nis"aya lepaslah ia dari pertolongan Allah, ke"uali karena
(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-&ya. dan hanya kepada Allah
kembali (mu) ('.S. Ali (mran ayat /2).
+adis, Laisa minna man lam yuwaqqir kabiiranaa wa lam yarham
shaghiiranaa
!rti Aukan dari golongan umatku ($uhammad sa8.) orang yang tidak
hormat kepada orang yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda.
E01EFA1 (&SA&(<A1
Kisah di zaman Nabi SAW
1) Kisa Rasululla SA! "#$%a$ si &#$%#'is (au"i
Di su"ut &asar Ma"i$a a"a s#)ra$% &#$%#'is (au"i *uta ya$% s#tia& ari$ya s#lalu
*#r+ata +#&a"a s#tia& )ra$% ya$% '#$"#+ati$ya, -!aai sau"ara+u, ja$%a$ "#+ati Mua''a",
"ia itu )ra$% %ila, "ia itu &#'*))$%, "ia itu tu+a$% siir, a&a*ila +alia$ '#$"#+ati$ya 'a+a
+alia$ a+a$ "i&#$%arui$ya-. Na'u$, s#tia& &a%i Mua''a" Rasululla SA! '#$"ata$%i$ya
"#$%a$ '#'*a.a+a$ 'a+a$a$, "a$ ta$&a *#ru/a& s#&ata +ata &u$ Rasululla SA!
'#$yua&+a$ 'a+a$a$ ya$% "i*a.a$ya +#&a"a &#$%#'is itu s#"a$%+a$ &#$%#'is itu ti"a+
'#$%#taui *a.a ya$% '#$yua&i$ya itu a"ala Rasululla SA!. Rasululla SA! '#la+u+a$
al i$i s#tia& ari sa'&ai *#liau .a0at. S#t#la .a0at$ya Rasululla SA!, ti"a+
1
a"a la%i )ra$% ya$% '#'*a.a+a$ 'a+a$a$ s#tia& &a%i +#&a"a &#$%#'is (au"i *uta itu. Suatu
ari saa*at t#r"#+at Rasululla SA! ya+$i A*u*a+ar RA *#r+u$ju$% +# ru'a a$a+$ya
Aisya RA ya$% ti"a+ lai$ "a$ ti"a+ *u+a$ '#ru&a+a$ ist#ri Rasululla SA! "a$ *#liau
*#rta$ya +#&a"a a$a+$ya itu, -A$a++u, a"a+a +#*iasaa$ +#+asi+u (Mua''a" SA!) ya$%
*#lu' a+u +#rja+a$2-. Aisya RA '#$ja.a*, -!aai aya, #$%+au a"ala s#)ra$% ali su$$a
"a$ a'&ir ti"a+ a"a satu +#*iasaa$$ya &u$ ya$% *#lu' aya la+u+a$ +#/uali satu saja-.
-A&a+a Itu2-, ta$ya A*u*a+ar RA. -S#tia& &a%i Rasululla SA! s#lalu &#r%i +# uju$% &asar
"#$%a$ '#'*a.a+a$ 'a+a$a$ u$tu+ s#)ra$% &#$%#'is (au"i *uta ya$% a"a "i sa$a -, +ata
Aisya RA. K##s)+a$ ari$ya A*u*a+ar RA &#r%i +# &asar "#$%a$ '#'*a.a 'a+a$a$ u$tu+
"i*#ri+a$ +#&a"a &#$%#'is itu. A*u*a+ar RA '#$"ata$%i &#$%#'is itu lalu '#'*#ri+a$
'a+a$a$ itu +#&a"a$ya. K#ti+a A*u*a+ar RA 'ulai '#$yua&i$ya, si &#$%#'is 'ara sa'*il
'#$%ar"i+, -Sia&a+a +a'u2-. A*u*a+ar RA '#$ja.a*, -A+u )ra$% ya$% *iasa ('#$"ata$%i
#$%+au).- -3u+a$4 E$%+au *u+a$ )ra$% ya$% *iasa '#$"ata$%i+u-, *a$ta si &#$%#'is *uta
itu. -A&a*ila ia "ata$% +#&a"a+u ti"a+ susa ta$%a$ i$i '#'#%a$% "a$ ti"a+ susa 'ulut i$i
'#$%u$ya. 5ra$% ya$% *iasa '#$"ata$%i+u itu s#lalu '#$yua&i+u, ta&i t#rl#*i "aulu
"ialus+a$$ya 'a+a$a$ t#rs#*ut, s#t#la itu ia *#ri+a$ &a"a+u-, &#$%#'is itu '#la$jut+a$
&#r+ataa$$ya. A*u*a+ar RA ti"a+ "a&at '#$aa$ air 'ata$ya, ia '#$a$%is sa'*il *#r+ata
+#&a"a &#$%#'is itu, -A+u '#'a$% *u+a$ )ra$% ya$% *iasa "ata$% &a"a'u. A+u a"ala sala
s#)ra$% "ari saa*at$ya, )ra$% ya$% 'ulia itu t#la tia"a. Ia a"ala Mua''a" Rasululla
SA!-. S#+#ti+a itu ju%a &#$%#'is itu &u$ '#$a$%is '#$"#$%ar &#$j#lasa$ A*u*a+ar RA, "a$
+#'u"ia$ *#r+ata, -3#$ar+a "#'i+ia$2 S#la'a i$i a+u s#lalu '#$%i$a$ya, '#'0it$a$ya, ia
ti"a+ &#r$a '#'arai+u s#"i+it&u$, ia '#$"ata$%i+u "#$%a$ '#'*a.a 'a+a$a$ s#tia& &a%i,
ia *#%itu 'ulia...P#$%#'is (au"i *uta t#rs#*ut a+ir$ya *#rsyaa"at "i a"a&a$ A*u*a+ar RA
saat itu ju%a "a$ s#ja+ ari itu '#$ja"i 'usli'. Na, .aai sau"ara+u, *isa+a +ita '#$#la"a$i
+#'uliaa$ a+la+ Rasululla SA!2 Atau a"a+a s#ti"a+$ya $iat +ita u$tu+ '#$#la"a$i *#liau2
3#liau a"ala ahsanul akhlaq, s#'ulia-'ulia a+la+. Kalau&u$ ti"a+ *isa +ita '#$#la"a$i
*#liau s#ratus &#rs#$, ala$%+a *ai+$ya +ita *#rusaa '#$#la"a$i s#"i+it "#'i s#"i+it, +ita
'ulai "ari a&a ya$% +ita sa$%%u& '#la+u+a$$ya.
/) i peperangan Ehud &abi SAF terluka pada muka dan tanggal
beberapa giginya. Aerkatalah salah seorang sahabatnya: Gobalah tuan
doakan agar mereka selaka. &abi SAF men!a8ab: Aku sekali-kali tidak
diutus nuntuk melaknat seseorang, tetapi aku diutus untuk menga!ak
kepada kebaikan dan rahmat. Halu beliau mengangkat tangannya kepada
Aallah <ang $aha $ulia dan berdoa:
Fahai :uhanku ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka orang yang
tidak mengetahui. (1adis).
+). alam perang Ehud !uga &abi SAF memaa6kan seorang budak
hitam bernama Fahsyi, karena apabila berhasil membunuh paman &abi
bernama 1amBah bin Abdul $uthalib maka dia akan dibebaskan oleh
tuannya. .eristi8a pembunuhan 1amBah oleh Fahsyi telah berhasil, Fahsyi
telah dimerdekakan. Fahsyi telah ditangkap oleh ;asulullah SAF tetapi dia
dimaa6kan oleh ;asulullah SAF dan kemudian Fahsyi memeluk agama
(slam berkat akhlak ;asulullah.
?) .eristi8a lainnya adalah u3tsur seorang Arab ka-r 'uraisy telah
menguasai ;asulullah SAF ketika sedang tidur di ba8ah pohon rindang.
u%tsur menghunuskan pedang ke hadapan &abi, sambil mengan"am dan
bertanya: Siapa yang dapat membelamu sekarang iniI engan tegas &abi
men!a8ab: Allah. u3tsur gemetar sehingga pedangnya !atuh dan kontan
pedang direbut oleh &abi lalu menghunuskannya ke hadapan u3tsur
sambil &abi bertanya: Siapakah yang dapat membelamu sekarang iniI
u3tsur men!a8ab (dengan gemetar) tak seorangpun. u3tsur dimaa6kan
oleh &abi dan dibebaskannya pulang, lalu u3tsur men"eritakan kisahnya
itu kepada ka8an-ka8anya, dan akhirnya u3tsur pun masuk agama (slam.
4
4) alam peperangan 0haibar (perkampungan <ahudi), Jainab binti
Al-1arits isteri Salam bin $isykam (salah seorang pemimpin <ahudi).
Jainab berhasil membunuh Aisyr bin Aaraa3 bin $a3rur dengan
membubuhkan ra"un ke paha kambing yang disuguhkan olehnya.
Sebenarnya yang akan dira"un adalah Aisyr dan ;asulullah SAF. :etapi
;asulullah mendapat pemberitahuan dari Allah sehingga ra"un di paha
kambing itu tidak dimakannya. &amun Si 8anita <ahudi ini ketika telah
ditangkap oleh ;asulullah SAF terus dimaa6kan.
0e"uali kisah sebagaimana tersebut di atas, masih pula banyak kisah
yang dialami oleh ;asulullah SAF. <ang memberi keteladanan kepada kita
bah8a akhlak ;asulullah SAF amat mulia dan dengan kemuliaan akhlaknya
itu men!adikan orang-orang ka-r men!adi terbu!uk hatin ya untuk memeluk
a!gama (slam.
Satu sisi a!aran (slam memerintahkan agar seseorang men!adi
pemaa6 tetapi pada sisi lain orang (slam dian!urkan harus bersikap tegas
kepada orang ka-r, yang ingkar ('.S. Al-Fath ayat /9).
-.S/)01$!2
A. E01EFFA1 (SHA$(<A1:
). Aermusya8arah dan memilih orang yang bertak8a dan berakhlaD
karimah sebagai pemimpin
/. :olong-menolong dalam keba!ikan dan ketak8aan
+. Aersikap sopan dan lemah lembut
?. $en!alin hubungan sillaturrahmi dan melakukan rekonsiliasi
(perdamaian)
4. $enghormati ulama shaleh,ahli ilmu
@. ilarang men"ela diri sendiri dan meremehkan sesama mukmin
K. ilarang menggun!ing kepada sesama manusia
2. ilarang memanggil dengan panggilan yang tidak baik, paraban,
8adanan yang dapat merendahkan martabat orang ybs.
9. 1ormat kepada orang tua dan sayang pada orang yang lebih muda
)*. Aerbuat kebaikan kepada kaum kerabat yang dekat dan !auh
)). Aerbuat kebaikan kepada tetangga dekat dan tetangga yang
!auh
)/. $enolong orang 6akir miskin, ibnu sabil, dan anak yatim
)+. $enghormati, mengasihi muala! (orang yang baru masuk (slam)
)?. Semangat berDurban untuk kepentingan ukhu8ah
)4. $endoakan dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk
kaum mukminin
A. E01EFA1 (&SA&(<A1
). $enyantuni orang &on $uslim yang lemah
/. $emaa6kan orang &on $uslim yang berbuat kesalahan
+. Aergaul dengan sesama manusia dengan baik
?. $engupayakan sikap perdamaian (rekonsiliasi) !ika ter!adi
perselisihan
6. 0adang-kadang harus bersikap tegas terhadap orang yang ingkar
(ka-r).
@. $emohonkan ampunan Allah untuk mereka di kala mereka masih
hidup
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
1adis" La yadkhulu #l-jannata qaathi$u rahimin%
:idak akan masuk surga si pemutus siillaturrahim (1adis).
1adis: Laa yahillu limuslimin wa muslimatin an yahjura akhaahu !auqa tsalaatsin,
yaltaqiyaani !ayu$ridhu haadza wa yu$ridhu haadza, wa khairuhuma #l-ladzii yabda$u bis-
salaam
:idak halal bagi seorang muslim memboikot,jotha$an dengan saudaranya lebih dari tiga
hari, !ika keduanya berpapasan saling membuang muka. $aka sebaik-baik di antara
mereka adalah yang mendahului dengan salam (1adis)
1st.
/stadiyantha
istaynMyahoo."om
istaynMgmail."om
@
S#lasa, 71 A%ustus 8001
Mera$it %Uang% U$h!&ah Isamiyah yang Ham'ir %Hiang%
(K(U )nine 5l# 9 Dr. H. Mi*tah +arid ,I-. .and!ng/
U+u.a atau &#rsau"araa$ "ala' Isla' *u+a$ saja '#$/iri+a$ +ualitas +#taata$
s#s#)ra$% t#ra"a& ajara$ Alla "a$ Rasul-Nya, t#ta&i ju%a s#+ali%us '#ru&a+a$ sala satu
+#+uata$ &#r#+at s)sial u$tu+ '#'&#r+)+) +#*#rsa'aa$. :#$)'#$a +#*#rsa'aa$ i$i "ala'
*a$ya+ al "a&at '#'*#ri+a$ i$s&irasi s)li"aritas s#i$%%a ti"a+ a"a la%i jura$% ya$% "a&at
'#'isa+a$ silatura'i "i a$tara s#sa'a$ya. M#s+i&u$ "#'i+ia$, "ala' &#rjala$a$
s#jara$ya, *a$%u$a$ +#*#rsa'aa$ i$i s#ri$%+ali t#r%a$%%u )l# %)"aa$-%)"aa$ +#&#$ti$%a$
ya$% "a&at '#rusa+ +#utua$ +)'u$i+asi "a$ *a+a$ '#$%u$"a$% si+a& "a$ &rila+u ya$%
sali$% *#rs#*#ra$%a$. Kar#$a itu, s#'a$%at u+u.a i$i s#/ara s#"#ra$a "a&at t#rliat "ari
a"a atau ti"a+ a"a$ya si+a& sali$% '#'aa'i u$tu+ '#$u'*u+a$ i$t#ra+si "a$ +)'u$i+asi.
U+u.a Isla'iya s#$"iri '#$u$ju++a$ jala$ ya$% "a&at "it#'&u u$tu+ '#'*a$%u$
+)'u$i+asi "i satu sisi, "a$ "i sisi lai$, ia ju%a '#'*#ri+a$ s#'a$%at *aru u$tu+ s#+ali%us
'#la+sa$a+a$ ajara$ s#suai "#$%a$ &#tu$ju+ al-Qur;a$ s#rta t#la"a$ "ari &ara Na*i "a$ Rasul-
Nya. S#+ura$%-s#+ura$%$ya a"a "ua &#r$yataa$ Na*i SA!, ya$% '#$%%a'*ar+a$
&#rsau"araa$ ya$% Isla'i. Pertama, &#rsau"araa$ Isla' itu '#$%isyarat+a$ .uju" t#rt#$tu
ya$% "i&#rs)$i0i+asi+a$ +# "ala' s)s)+ jasa" ya$% utu, ya$% a&a*ila sala satu "ari a$%%)ta
*a"a$ itu sa+it, 'a+a a$%%)ta lai$$ya &u$ turut '#rasa+a$ sa+it. Kedua, &#rsau"araa$ Isla' itu
ju%a '#$%ilustrasi+a$ .uju" *a$%u$a$ ya$% +uat, ya$% a$tara 'asi$%-'asi$% u$sur "ala'
*a$%u$a$ t#rs#*ut sali$% '#'*#ri+a$ 0u$%si u$tu+ '#'&#r+uat "a$ '#'&#r+)+).
Ilustrasi &#rta'a '#$u$ju++a$ &#$ti$%$ya u$sur s)li"aritas "a$ +#&#"ulia$ "ala' u&aya
'#ra+it *a$%u$a$ u+u.a '#$urut &a$"a$%a$ Isla'. S#*a* Isla' '#$#'&at+a$ s#tia&
i$"i<i"u "ala' &)sisi ya$% sa'a. Masi$%-'asi$% '#'ili+i +#l#*ia$, l#$%+a& "#$%a$ s#%ala
+#+ura$%a$$ya. S#i$%%a u$tu+ '#$/i&ta+a$ .uju" ya$% utu, "i&#rlu+a$ +#*#rsa'aa$ u$tu+
"a&at sali$% '#l#$%+a&i. S#"a$%+a$ ilustrasi *#ri+ut$ya '#$u$ju++a$ a"a$ya 0a+t)r usaa
sali$% t)l)$% '#$)l)$%, sali$% '#$ja%a, sali$% '#'*#la "a$ sali$% '#li$"u$%i.
P#r$yataa$ al-Qur;a$9 Innama al-mu'minuuna ikhwatun (s#su$%%u$ya )ra$%-)ra$% 'u;'i$ itu
*#rsau"ara) '#'*#ri+a$ +#sa$ *a.a )ra$% 'u;'i$ itu '#'a$% '#sti$ya *#rsau"ara.
SIM(ANLAH A0-IK1L INI D1N2AN
.AIK KA01NA DI DALAMNYA ADA
AYA- AL3U0ANUL KA0IM
S#i$%%a ji+a s#.a+tu-.a+tu "it#'u+a$ +#$yataa$ ya$% ti"a+ *#rsau"ara, atau a"a$ya usaa-
usaa u$tu+ '#rusa+ &#rsau"araa$, atau *a+a$ 'u$%+i$ a"a$ya suasa$a ya$% '#'*uat )ra$%
#$%%a$ *#rsau"ara, 'a+a ia *#rarti *u+a$ la%i s#)ra$% 'u;'i$. s#*a* &#$%%u$aa$ +ata
"innama" "ala' *aasa Ara* '#$u$ju++a$ &a"a &#$%#rtia$ -a$ya saja.-
Tu$tuta$ $)r'ati0 s#&#rti t#rtua$% "ala' al-Qur;a$ "i atas '#'a$% s#ri$%+ali ti"a+
'#$u$ju++a$ +#$yataa$ ya$% "ii$%i$+a$. K#s#$ja$%a$ i$i t#rja"i, a$tara lai$, s#*a%ai a+i*at
"ari s#'a+i$ '#'u"ar$ya &#$%ayata$ t#ra"a& &#sa$-&#sa$ Tua$ +usus$ya *#r+aita$
"#$%a$ tu$tuta$ '#'*i$a &#rsau"araa$. 3a+a$, l#*i /#la+a la%i a&a*ila u'at 'ulai *#ra$i
'#'#liara &#$ya+it a'*i<al#$si si+a&9 a$tara &#$%#taua$ ya$% '#'a"ai t#$ta$% al-Qur;a$ "i
satu sisi, "#$%a$ +#/#$"#ru$%a$ '#$)la+ &#sa$-&#sa$ ya$% t#r+a$"u$% "i "ala'$ya "i sisi lai$,
=
a$ya +ar#$a t#r"#sa+ tu$tuta$ &ra%'atis, +usus$ya '#$ya$%+ut +#&#$ti$%a$ s)sial, &)liti+
atau&u$ #+)$)'i. Kar#$a itu, *u+a$ al ya$% 'ustail, ji+a s#)ra$% &#'u+a a%a'a s#+ali&u$,
r#la '#ru$tu+a$ tata$a$ u+u.a a$ya +ar#$a &#rti'*a$%a$ +#&#$ti$%a$-+#&#$ti$%a$
&ri')r"ial. Kar#$a tari+ '#$ari+ a$tara *#r*a%ai +#&#$ti$%a$ itula, s#jara u'at Isla' s#lai$
"i.ar$ai s#ju'la &r#stasi ya$% /u+u& '#'*a$%%a+a$, ju%a "i.ar$ai )l# s#ju'la +)$0li+
ya$% ti"a+ +ura$% '#'&riati$+a$. Nilai-$ilai u+u.a ti"a+ la%i '#$ja"i "asar "ala'
'#la+u+a$ i$t#ra+si s)sial "ala' *a$%u$a$ 'asyara+at t#'&at i"u&$ya s#ari-ari. K)$0li+
ya$% *#rsu'*#r &a"a 'asala-'asala ya$% ti"a+ &ri$si& '#$urut ajara$, "a&at '#'*)$%+ar
*a$%u$a$ +#*#rsa'aa$ "ala' s#luru tata$a$ +#i"u&a$$ya. P#r*#"aa$ i$t#r&r#stasi t#$ta$%
imamah &a"a a+ir &#ri)"# +#&#'i'&i$a$ saa*at, 'isal$ya, t#la *#ra+i*at &a"a ru$tu$ya
+#*#sara$ &#ra"a*a$ Isla' ya$% t#la la'a "iri$tis *#rsa'a. Lalu s#jara itu &u$ *#rla$jut,
s#)la a"a +#arusa$ suatu %#$#rasi u$tu+ '#.arisi tra"isi +)$0li+ ya$% '#.ar$ai %#$#rasi
s#*#lu'$ya. A+ir$ya, $ua$sa +#+uasaa$ &a"a 'asa-'asa *#ri+ut$ya a'&ir s#lalu "i.ar$ai
)l# &)liti+ -*alas "#$"a'- ya$% ti"a+ &#r$a *#ruju$%. Al-Qur;a$ '#'a$% '#'*#ri+a$
&#lua$% +#&a"a u''at 'a$usia u$tu+ *#rsila$% &#$"a&at "a$ *#r*#"a &#$"iria$. T#ta&i al-
Qur;a$ s#$"iri sa$%at '#$%utu+ &#r/#+/)+a$ "a$ &#rt#$%+ara$. I$t#r&r#stasi t#ra"a& ayat-ayat
ya$% mujmal (u'u'), &#'a+$aa$ t#ra"a& +#t#ri+ata$ s#suatu ayat "#$%a$ asbab nuzul, atau
s#suatu a"its "#$%a$ as*a* wurud-$ya, s#ri$%+ali '#lair+a$ a"a$ya s#ju'la &#r*#"aa$.
L#*i-l#*i ji+a &#r*#"aa$ itu t#la '#'asu+i .ilaya ijtia"iya. Dalil-"alil dzanny ya$%
*iasa '#$ja"i ruju+a$ *#ra'al '#'a$% '#'ili+i &)t#$si u$tu+ '#lair+a$ &#r*#"aa$. T#ta&i
&#r*#"aa$ itu s#$"iri s#arus$ya "a&at '#lair+a$ i+'a, *ai+ "ala' *#$tu+ +)'&#tisi
&)siti0, '#'&#rtaja' "aya +ritis, 'au&u$ "ala' '#'*a$%u$ s#'a$%at '#$/ari tau s#suai
"#$%a$ a$jura$ '#'&#r*a$ya+ il'u. Saya$%$ya, "ala' +#$yataa$, &#r*#"aa$ itu justru
s#ri$%+ali '#lair+a$ a$/ur$ya $ilai-$ilai u+u.a, a$ya +ar#$a +#ti"a+sia&a$ u$tu+
'#'aa'i /ara *#r&i+ir ya$% lai$, atau +ar#$a +##$%%a$a$ '#$#ri'a &#r*#"aa$ s#*a%ai *ua
#%)is'# ya$% ti"a+ s#at. Da$, ya$% l#*i /#la+a la%i, a&a*ila &)t#$si +)$0li+ itu t#la
"i&#$%arui <aria*#l-<aria*#l &)liti+ "a$ #+)$)'i s#&#rti a&a ya$% saat i$i t#$%a "iala'i )l#
*a$%sa +ita ya$% s#'a+i$ l#la i$i. I+ata$ a%a'a t#la &u"ar )l# +#&#$ti$%a$ +#+uasaa$.
K#a$%ata$ &#rsau"araa$ &u$ s#'a+i$ '#$i&is +ar#$a "#sa+a$-"#sa+a$ 'at#rialis'# atau&u$
+#&#$ti$%a$ &ri')r"ialis'#. P#r*#"aa$ &aa' &)liti+ sa$%at &)t#$sial u$tu+ '#lair+a$
suasa$a +#ti"a+a+ra*a$ ya$% /#$"#ru$% '#'*a.a +#&a"a suasa$a *ati$ ya$% ti"a+ '#$u$ja$%
t#%a+$ya u+u.a. D#'i+ia$ ju%a &#r*#"aa$ ti$%+a +#+ayaa$ s#ri$% '#lair+a$
+#/#'*urua$ ya$% ju%a sa$%at &)t#$sial u$tu+ '#$%u$"a$% suasa$a *ati$ ya$% ti"a+
'#$u$ja$% t#%a+$ya u+u.a. Subhanallah, u+u.a +i$i t#la '#$ja"i *ara$% a$ti+ ya$%
sulit "i$i+'ati s#/ara *#*as "a$ t#r*u+a. Kar#$a u+u.a '#'a$% a$ya a+a$ "a&at t#r.uju"
a&a*ila 'asyara+at su"a 'a'&u '#'ili+i "a$ '#$%ayati &ri$si&-&ri$si& tasamuh (t)l#ra$si),
s#+ali%us t#r*u+a u$tu+ '#la+u+a$ tausiyah (sali$% '#$%i$%at+a$).
Makalah ini disampaikan pada pengajian reguler BI KPS! "#$ dan %&B! di K'ndur PS# !(isma
Mulia! )* #gustus )++,- Kerjasama BI K'ndur PS# dan PKP. (Di+)&i "ari I$t#r$#t D#s. 800=).
>