Anda di halaman 1dari 5

PERTANDINGAN BOLA TAMPAR TERBUKA PIALA

UMNO
PERATURAN PERTANDINGAN BOLA TAMPAR
1. AM
Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Bola Tampar terbuka piala UMNO
disebut sebagai Pertandingan Bola Tampar ( Lelaki !anita "
2. PENGAN#URPENGELOLA
Pertandingan ini dianjur dan dikelolakan oleh PIBG $K $A%ABAT &'( LA%AD
DATU
3. PENDA)TARAN
3.1 Pertandingan ini terbuka kepada semua
3.2 Setiap pasukan dibenarkan mendatar seramai *em+ilan (," orang
pemain menggunakan Borang !ang telah disediakan.
3.3 Pemain !ang tidak didatarkan tidak dibenarkan mengambil bahagian.
Sekiran!a berlaku sedemikian" pen!ertaan pasukan tersebut dalam
pertandingan ini akan dibatalkan se#ara automatik. Semua perla$anan
sebelumn!a !ang disertai oleh pasukan tersebut dianggap tidak sah. %ika
menang" kemenangan per#uma akan diberikan kepada pasukan la$an.
&. -URAN PEN-ERTAAN
&.1 Setiap pasukan dikehendaki memba!ar !uran pen!ertaan seban!ak
RM &../..
&.2 Setiap pemba!aran perlulah diba!ar semasa penghantaran borang.
'. TEMPAT( MA$A DAN #ADUAL PERTANDINGAN
'.1 Perla$anan akan diadakan di Komplek $0kan $emai Bakti( !ila1a2
$a2a+at.
'.2 Perla$anan akan bermula pada &.2+ 3 &&2+ #0lai 4.&./ Setiap
perla$anan hendaklah mengikut jadual !ang telah disediakan oleh
%a$atankuasa Penganjur.
'.3 Pasukan !ang berla$an hendaklah berada di gelanggang lima belas (&5"
minit sebelum perla$anan bermula. (emenangan per#uma akan
diberikan kepada mana)mana pasukan jika pasukan la$ann!a gagal
berada di gelangggang selepas sepuluh *1+, minit dari masa sesuatu
perla$anan sepatutn!a dimulakan.
'.& Perla$anan akan dijalankan dengan #ara enam *-, pemain sepasukan.
Setiap pasukan hendaklah mempun!ai bilangan pemain !ang #ukup.
-. )ORMAT PERTANDINGAN
-.1 Pasukan)pasukan !ang bertanding dibahagikan kepada dua *2, (umpulan
. / B dan dijalankan se#ara kala2 mati d0a p0*ingan (do0+le
kno6ko0t" dan akan dijalankan se#ara best of 3 sets.
-.2 Pusingan separuh akhir akan menemukan %ohan (umpulan . mela$an
Naib %ohan (umpulan B dan %ohan (umpulan B mela$an Naib %ohan
(umpulan .. Pusingan separuh akhir dan akhir akan dijalankan se#ara
best of 3 sets.
0. PEMBERIAN MATA DAN PENENTUAN KEMENANGAN
0.1 Sesuatu set *ke#uali set penentuan set ketiga atau set kelima, akan
dimenangi oleh pasukan !ang mendapat 2' mata terdahulu dengan
kelebihan minima 2 mata. %ika berlaku seri 2&)2&" permainan diteruskan
sehingga kelebihan dua mata diperolehi *2-)2&" 20)2'1.,
0.2 Sekiran!a berlakun!a seri 1)1 atau 2)2" set penentuan akan dimainkan
sehingga mata ke 2' mata seperti set pertama dan set kedua.
0.3 Undang)undang lain adalah mengikut Undang)Undang Persatuan Bola
Tampar .matur Mala!sia *M.2.,.
0.& (eputusan pengadil pertandingan adalah muktamad.
0.' Pakaian !ang digunakan oleh pasukan bertanding hendaklah mempun!ai
nombor di sebelah belakang dan hadapan. Pakaian tersebut hendaklah
dipakai setiap kali bermain sepanjang perla$anan. Pertukaran nombor
pemain tidak dibenarkan.
3. PENGADIL PERTANDINGAN
%a$atankuasa pengelola akan men!ediakan pengadil)pengadil !ang bertauliah
sepanjang pertandingan. Segala keputusan pengadil berkaitan undang)undang
permainan adalah muktamad.
4. BANTA%AN
41. Segala bantahan boleh dibuat dengan merujuk kepada Perat0ran Am
Pertandingan !ang disediakan oleh pihak penganjur kejohanan ini.
4.2 Segala bantahan hendaklah dibuat lima +ela* (&5" minit selepas
pertandingan selesai berserta $ang bantahan RM&../../ 5ang bantahan
ini tidak akan dikembalikan.
4.3 Sebarang ke#ederaan adalah tangg0ng7a8a+ *etiap pa*0kan it0
sendiri.
PERTANDINGAN BOLA TAMPAR TERBUKA PIALA
UMNO
BORANG PEN-ERTAAN
PERTANDINGAN BOLA TAMPAR (LELAKI"
Nama
Pasukan6(ontinjen 7 .................................................................................
Nama Pengurus
Pasukan 7 ..................................................................................
Nombor
Teleon 7 ..................................................................................................
Bil. Nama Pemain No. (ad Pengenalan NO %89S:
1.
2.
3.
&.
'.
-.
0.
3.
4.
Borang !ang lengkap di isi hendaklah dikembalikan *ele8at9le8atn1a .'2+ #0lai
4.&. ke alamat berikut7
Setiausaha"
P89T.N;:N<.N BO=. T.MP.9 T89BU(.
P:B< S( S.>.B.T 1-
P6S -+30'
41110" =.>.; ;.TU
*No.Tel 6 ?.@ 7 +34)311223,
.................................................
*T6tangan Pengurus Pasukan,
PERTANDINGAN BOLA TAMPAR TERBUKA
PIALA UMNO
BORANG PEN-ERTAAN
PERTANDINGAN BOLA TAMPAR (PEREMPUAN"
Nama
Pasukan6(ontinjen 7 .................................................................................
Nama Pengurus
Pasukan 7 ..................................................................................
Nombor
Teleon 7 ..................................................................................................
Bil. Nama Pemain No. (ad Pengenalan NO %89S:
1.
2.
3.
&.
'.
-.
0.
3.
4.
Borang !ang lengkap di isi hendaklah dikembalikan *ele8at9le8atn1a .'2+ #0lai
4.&. ke alamat berikut7
Setiausaha"
P89T.N;:N<.N BO=. T.MP.9 T89BU(.
P:B< S( S.>.B.T 1-
P6S -+30'
41110" =.>.; ;.TU
*No.Tel 6 ?.@ 7 +34)311223,
.................................................
*T6tangan Pengurus Pasukan,