Anda di halaman 1dari 8

Nama : ____________________________________________ Tingkatan: _____________

SMK KUALA SELANGOR, KM1 JALAN RAWANG, 45000 KUALA SELANGOR


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
2014
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
TINGKATAN DUA
Satu jam
________________________________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1 K!"ta# #$a%an ini m!ngan&ungi '( #$a%an $)j!kti*
+ Ja,a) #!mua #$a%an &i &a%am k!"ta# ja,a-an OMR
Di#!&iakan $%!./ Di#!mak $%!./ Di#a.kan $%!./

0000000000 00000000000 0 0000000000
1SA23AH BINTI 3USOP4 1A5"i% )in A"i**in4 1Siti Ha,a )inti A.ma&4
Gu"u Mata P!%aja"an/ K!tua Paniti PJPK / Gu"u Kanan K!manu#iaan/
SMK Kua%a S!%ang$" SMK Kua%a S!%ang$" SMK Kua%a S!%ang$"
A"a.an : Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti empat
pilihan jawapan iaitu A, B, C dan . pilih satu jawapan sahaja.
1 S!#!$"ang mu"i& itu &ikatakan m!m-un6ai k!7!"ga#an 6ang )aik #!ki"an6a00000
A &a-at m!%akukan akti8iti .a"ian tan-a #!)a"ang k!7!&!"aan
B ti&ak m!nga%ami #!)a"ang -!n6akit k"$nik #!-!"ti -!n6akit jantung
9 mam-u m!%akukan akti8iti *i5ika% &!ngan m!nggunakan t!naga 6ang minimum tan-a )!"a#a
%!ti. &an %!#u
D m!nggunakan t!naga 6ang mak#imum k!tika m!%akukan %a"ian 1'(( m!t!"
+ B!"ikut a&a%a. akti8iti 6ang )!")!ntuk a!"$)ik KECUALI000
A %ati.an m!mana. 9 %ati.an *a"t%!k
B %ati.an -a"7$u"#! D )!"j$ging
: S!ma#a akti8iti m!ngi"a na&i &i%akukan/ ja"i 6ang m!#ti &igunakan ia%a.0000
A ja"i t!%unjuk &an .antu 9 ja"i .antu &an mani#
B i)u ja"i &an ja"i t!%unjuk D ja"i t!%unjuk &an ja"i .antu
; Akti8iti 6ang &i%ak#anakan #!7a"a )!"t!"u#an &!ngan -!%)agai ta.a- k!%ajuan &ik!na%i #!)agai 00
A %ati.an *a"t%!k 9 %ati.an j!&a
B %ati.an %ita" D %ati.an &a6a ta.an $t$t
' Akti8iti 6ang m!%i)atkan -!"g!"akan &a"i #atu #t!#!n k! #t!#!n 6ang %ain &ik!na%i #!)agai 0000
A %ati.an *a"t%!k 9 %ati.an j!&a
B %ati.an %ita" D %ati.an &a6a ta.an $t$t
< A-aka. 6ang &imak#u&kan &!ngan Kua#a000
A k!u-a6aan in&i8i&u m!%akukan -!"g!"akan 6ang -anta# &!ngan &a6a 6ang mak#imum
B k!u-a6aan in&i8i&u m!%akukan -!"g!"akan 6ang -anta# &!ngan &a6a 6ang minimum
9 k!u-a6aan in&i8i&u m!%akukan -!"g!"akan 6ang )!"t!"u#an &!ngan &a6a 6ang mak#imum
D k!u-a6aan in&i8i&u m!%akukan -!"g!"akan 6ang )!"t!"u#an &!ngan &a6a 6ang minimum
= T!knik 6ang )!tu% untuk k!ma.i"an #!"8i# &a%am -!"mainan )a&mint$n ia%a.0000
A #!"8i# m!ngikut k!#ukaan kita
B )u%u tangki# m!#ti jatu. &i "uangan -!tak .am-!" &!ngan n!t
9 )u%u tangki# &i%!-a#kan )a,a. #!&ik!t &a"i -a"a# -inggang
D k$ntak )u%u tangki# &i )a.agian )a&an "!k!t
> S!ma#a m!%akukan ja"ingan &a%am )$%a )a%ing/ &a6a mak#imum akan &.a#i%kan $%!. $t$t 00000
A )i#!- &an t"i#!- 9 )i#!- &an t"a-!5iu#
B t"a-!5iu# &an -!kt$"a%i# maj$" D &!%t$i& &an t"i#!-
? M!#$m$"* a&a%a. &ikaitkan &!ngan in&i8i&u 6ang m!m-un6ai )!ntuk tu)u. )a&an 6ang 000
A ku"u# 9 t!ga- &an )!"$t$t
B g!muk D ku"u# t!ta-i )!"$t$t
1( A%at utama 6ang &igunakan untuk m!nguku" k$m-$#i#i )a&an ia%a. 0000
A -!nim)ang )!"at )a&an 9 -!m)a"i#
B t!"m$m!t!" D ka%i-!"
11 @anita 6ang m!m-un6ai )!ntuk )a&an sperti buah pear !g"noid# m!nga%ami ma#a%a.00000
A -!ngum-u%an %!mak &i )a.agian -!"ut
B -!ngum-u%an %!mak &i )a.agian -unggung &an -a.a
9 kita"an .ai& 6ang ti&ak t!"atu"
D #i#t!m -!"anakan akan t!"j!ja#
1+ A-aka. akti8iti 6ang #!#uai untuk m!m)ina k!kuatan $t$t &i )a.agian kakiA
A Naik tu"un )angku
B La"i -!7ut :( m!t!"
9 L$m-at jau. )!"&i"i
D M!nia"a-/ angkat tangan &an kaki #!7a"a )!"#i%ang
1: K!)$%!.an m!%akukan k!"ja #!7a"a )!"u%angBu%ang &an )!"t!"u#an &a%am jangka ma#a 6ang -anjang
)!"kaitan &!ngan 00000
A &a6a ta.an $t$t 9 &a6a ta.an i#$t$nik
B &a6a ta.an &inamik D &a6a ta.an ka"&i$8a#ku%a"
1; S!#!$"ang at%!t itu -!"%u0000000#!%!-a# m!%akukan akti8iti #ukan
A m!mana#kan )a&an 9 man&i &!ngan #!g!"a
B m!n6!jukkan )a&an D makan #!)!"a-a 6ang #!g!"a
1' Akti8iti )!"#!nam -!"%u &i%akukan )agi
A m!nam)a.kan )!"at )a&an
B m!m)$%!.kan ti&u" %!)i. n6!n6ak
9 m!ng!%akkan &a"i-a&a t!"&!&a. k!-a&a -!n6akit )a.a6a
D m!ningkatkan &a6a tum-uan &an -!m)!%aja"an %!)i. )!"k!#an
1< A-aka. k!-!ntingan m!mana#kan )a&anA
A M!nu"unkan #u.u )a&an
B M!%an7a"kan -!nga%i"an &a"a.
9 M!ngu"angkan "i#ik$ k!7!&!"aan #!)!%um m!%akukan akti8iti
D Mam-u m!%akukan #!#uatu akti8iti &a%am jangka ma#a 6ang -anjang
1= A-aka. *a!&a. m!mi%iki kua#a 6ang )aik A
A M!nguatkan tu%ang &an m!ngu"angkan "i#ik$ $#t!$-$"$#i#
B M!m)antu m!ningkatkan k!7!ka-an &an %a"ian &an %$m-atan
9 Mam-u m!n6!%amatkan &i"i jika )!"%aku #!)a"ang k!7!ma#an
D M!ningkatkan kan&ungan k$%!#t!"$% &an g%uk$#a &i &a%am &a"a.
1> Anta"a )!"ikut/ 6ang manaka. akti8iti untuk m!m)ina kua#aA
A Akti8iti #!nam"$)ik
B B!"%a"i &an )!"ja%an -anta#
9 L$nta" )$%a #!ga" #am)i% &u&uk
D M!nia"a-/ angkat tangan &an kaki #!7a"a )!"#i%ang
1? Jum%a. -!main untuk #atu -a#ukan &a%am -!"mainan )$%a )a%ing ia%a. 000000
A ' $"ang B < $"ang 9 = $"ang D > $"ang
+( Hanta"an j!ni# ini &i%akukan untuk m!ng!%i"ukan -i.ak %a,an &!ngan m!m)uat .anta"an #!7a"a
m!ng!jut Hanta"an 6ang &imak#u&kan &a%am -!"mainan )$%a )a%ing ini ia%a.0000
A .anta"an %antun 9 .anta"an a"a# &a&a
B .anta"an %$m-at D .anta"an ata# k!-a%a
+1 Ma#a -!"mainan 6ang &it!ta-kan )agi %!%aki &a%am -!"mainan )$%a )a%ing ia%a. 00000
A +' minit )agi #!tia- #!-a"u. ma#a 9 :' minit )agi #!tia- #!-a"u. ma#a
B :( minit )agi #!tia- #!-a"u. ma#a D ;( minit )agi #!tia- #!-a"u. ma#a
22. Da%am -!"mainan )$%a )a%ing/ .anta"an ata# k!-a%a &i%akukan a&a%a. )!"tujuan untuk .anta"an 6ang
00000 &an 00000
A tinggi &an jau. 9 tinggi &an 7!-at
B tinggi &an &!kat D tinggi &an #!&!".ana
+: M!nga7a. k!tika m!n6!"ang &a%am -!"mainan )$%a )a%ing )!"tujuan 0000000000
A m!nja"ingkan g$% 9 m!%akukan -!"ta.anan
B m!mata.kan #!"angan D m!ng!%i"ukan -i.ak %a,an
+; Da%am -!"mainan )a&mint$n/ #!"8i# tinggi &ikatakan )aik a-a)i%a 0000
A )u%u tangki# jatu. &i ga"i#an t!-i g!%anggang -i.ak %a,an
B )u%u tangki# jatu. &i ga"i#an )!%akang g!%anggang -i.ak %a,an
9 )u%u tangki# jatu. &i ga"i#an &!-an g!%anggang -i.ak %a,an
D )u%u tangki# jatu. &i ga"i#an t!nga. g!%anggang -i.ak %a,an
+' Puku%an $lob% &a%am -!"mainan )a&mint$n &igunakan untuk 00000
A m!matikan -!"mainan -i.ak %a,an
B m!%!ti.kan -i.ak %a,an
9 m!n6!"ang #!"ta m!n6uka"kan -i.ak %a,an
D )!"ta.an #!"ta m!n6uka"kan -i.ak %a,an
+< Da%am a7a"a )!"!gu/ %!)a" g!%anggang )a&mint$n a&a%a. 00000
A '1> m!t!" B <1( m!t!" 9 <1> m!t!" D =( m!t!"
+= Anta"a )!ntuk #!"8i# &a%am -!"mainan )a&mint$n 6ang manaka. m!n6uka"kan -i.ak %a,an untuk
m!%akukan #!"angan A
A S!"8i# ki%a# 9 S!"8i# "!n&a.
B S!"8i# tinggi D S!"8i# R!n&a. &an ki%a#
+> A#-!k -!nting &a%am -!ngu"u#an a%atan #ukan &i #!k$%a. ia%a.0000
A k!#!%amatan -!"a%atan 6ang akan &igunakan $%!. -!%aja"
B #u#un atu" -!"a%atan t!"#!)ut
9 -!n6!makan #t$k a%atan #ukan
D ja&ua% )!"kaitan nama -!minjam a%atan #ukan
+? S!ki"an6a -!n6!makan #t$k ingin &i%akukan/ &$kum!n -!nting 6ang &i-!"%ukan ia%a. 0000
A "!#it -!m)!%ian a%atan &an )uku "!k$& -!"a%atan
B )uku "!k$& -!"a%atan &an )uku k!%ua" ma#uk -!"a%ataan
9 )uku k!%ua" ma#uk -!"a%atan &an "!#it -!m)!%ian a%atan
D #!na"ai nama gu"uBgu"u 6ang m!ngaja" P!n&i&ikan Ja#mani
:( Tujuan N$m)$" In8!nt$"i &i7atatkan &a%am )uku "!k$& -!"a%atan a&a%a. untuk 0
A m!mu&a.kan gu"u m!ng!ta.ui jum%a. )i%angan #!#uatu -!"a%atan t!"#!)ut
B 7atat )i%a -!"a%atan 6ang &i)!%i &an &igunakan
9 m!ng!ta.ui jum%a. -!")!%anjaan 6ang &igunakan untuk m!m)!%i -!"a%atan t!"#!)ut
D m!m)$%!.kan -!"a%atan t!"#!)ut &ik!#an a-a)i%a a%atan itu &i-injamkan k!-a&a mu"i&
:1 Sa%a. #atu ama%an -!makanan 6ang ti&ak #i.at &ik!na%i #!)agai An!"$k#ia N!"8$#ia 6ang )!"mak#u&
A )!"%a-a" &an ti&ak #ukakan makanan
B m!munta.kan makanan 6ang )a"u &i makan &!ngan 7a"a m!ng$"!k t!kak #!%!-a# makan
9 -!ngam)i%an -i% -!%ang#ing )a&an
D makan #!7a"a )!"%!)i.an
:+ A-aka. mak#u& Bu%imia N!"8$#a
A m!matu.i ja&ua% makan
B -!ngam)i%an -i%B-i% tam)a.an
9 -!ngam)i%an makanan #!7a"a )!"%!)i.an
D m!munta.kan makanan 6ang )a"u &imakan &!ngan 7a"a m!ng$"!k t!kak #!%!-a# makan
:: Sa%a. #atu 7i"i 6ang &a-at &i%i.at -a&a in&i8i&u 6ang m!ng.i&a- -!n6akit Bu%imia N!"8$#ia ia%a. 0
A t!"%a%u )im)ang &an takut akan g!muk
B )!n7i -a&a makanan
9 gangguan t!".a&a- #!%!"a makan
D m!m-un6ai #!%!"a makan 6ang tinggi
:; Ka")$.i&"at 6ang &iam)i% #!7a"a )!"%!)i.an )$%!. m!n6!)a)kan -!n6akit 0
A &ia)!t!# B jantung 9 an!mia D )a"a. $tak
:' Da%am a#-!k -!makanan/ mik"$nut"i!n )!"mak#u&
A 5at makanan 6ang &i-!"%ukan $%!. )a&an &a%am kuantiti 6ang )an6ak
B 5at makanan 6ang &i-!"%ukan $%!. )a&an &a%am kuantiti 6ang #!&ikit
9 5at makanan 6ang &i-!"%ukan $%!. )a&an &a%am kuantiti 6ang #!&!".ana
D 5at makanan 6ang ti&ak -!"%ukan $%!. )a&an
:< Ikan/ &aging/ t!%u" &an ka7ang #$6a a&a%a. )!)!"a-a 7$nt$. #um)!" makanan 6ang )!"*ung#i
#!)agai 000000
A tum)!#a"an &an m!m)aiki ti#u 6ang "$#ak
B -"$#!# m!ta)$%i#m! -"$t!in a#i& &an amin$
9 #um)!" t!naga untuk m!mana#kan )a&an
D -!m)!ntukan #!% &a"a. m!"a.
:= Sai*u% &i#a.kan m!ng.i&a- -!n6akit )!"iB)!"i &an .i%ang #!%!"a makan Sai*u% mungkin ti&ak akan
m!nga%ami -!n6akit ini #!ki"an6a )!%iau m!ngam)i% makanan 6ang m!ngan&ungi _________ #!7a"a
m!n7uku-i
A 8itamin 9
B 8itamin B1
9 8itamin B+
D 8itamin B1+
:> 9$nt$. -!")uatan 6ang )$%!. &ik!%a#kan #!)agai -!n&!"aan m!nta% &an !m$#i t!".a&a-
kanakBkanak ia%a.
A #uka m!n7a7i/ m!ng.ina atau m!njatu.kan ai" muka kanakBkanak
B m!muku% kanakBkanak tan-a #!)a) 6ang muna#a)a.
9 m!nja&ikan kanakBkanak -!"!m-uan #!)agai -!%a7u"
D ti&ak m!m)!"ikan makanan &!ngan #!7uku-n6a
:? B!"ikut a&a%a. ag!n#iBag!n#i 6ang t!"%i)at m!ng!n&a%ikan k!# -!ngania6aan kanakBkanak KECUALI
A P$%i# Di"aja Ma%a6#ia
B Ja)atan K!)ajikan Ma#6a"akat
9 K!m!nt!"ian K!#i.atan
D Ja)atan Agama I#%am
;( K!#an &a"i #!gi #$#ia% 6ang &a-at &i%i.at aki)at -!n&!"aan t!".a&a- kananBkanak ia%a. 0
A mu&a. &i#!"ang -!n6akit
B k!7a7atan angg$ta )a&an
9 .i%ang k!6akinan &an .a"ga &i"i
D #uka m!nga#ingkan &i"i &a"i-a&a )!"gau% &!ngan $"ang %ain
;1 B!"ikut m!"u-akan in#!nti* !k#t"in#ik &a%am #ukan k!7ua%i0
A Siji% P!n6!"taan
B S!mangat -at"i$ti#m
9 Pingat
D @ang
;+ A-aka. tiga ama%an -!makanan 6ang ti&ak #i.at
I m!munta.kan #!ga%a makanan
II m!ngama%kan makanan #!im)ang
III -!ngam)i%an -i% -!%ang#ing )a&an
IC )!"%a-a" &an ti&ak #ukakan makanan
A I/ II &an III B I/ II &an IC 9 I/ III &an IC D II/ III &an IC
;: B!"ikut a&a%a. %angka.B%angka. 6ang )$%!. &i%akukan untuk m!n7!ga. ama%an -!makanan 6ang
ti&ak #i.at
I makan ikut ja&ua% &an #!7a"a )!".!ma.
II ti&ak m!ngam)i% makanan 6ang )!"ka%$"i tinggi
III m!ngama%kan #!naman 6ang t!ta- #!ku"angBku"angn6a + ka%i #!minggu
IC )an6akkan makan #a6u"B#a6u"an &an )ua.B)ua.an
A I &an II B I/ II &an III 9 I/ II &an IC D I/ II/ III &an IC
;; Pi%i. -!"n6ataan )!na" m!ng!nai k!#an )u"uk ama%an -!makanan 6ang ti&ak #i.at
I B$%!. m!n6!)a)kan k!matian
II K!ku"angan "!m)!#an !#t"$g!n
III Gangguan -a&a &!n6utan jantung
IC Kan&ungan !%!kt"$%it )a&an #!im)ang
A I/ II &an III B I/ II &an IC 9 I/ III &an IC D II/ III &an IC
;' Sum)!" makanan 6ang &a-at &ik!%a#kan #!)agai mak"$nut"i!n a&a%a. 0
I jagung
II ka7ang #$6a
III #u#u
IC na#i
A I &an II B II &an III 9 I/ II &an III D I/ II/ III &an IC
;< Anta"a 7i"iB7i"i k!%ua"ga 6ang 7!m!"%ang
I #!%a%u m!ng.a&a-i ma#a%a.
II )!"k!"ja#ama &an )!"tanggungja,a)
III ikatan -!".u)ungan k!%ua"ga 6ang !"at
IC #a%ing )antu m!m)antu anta"a #atu #ama %ain
A I/ II &an III B I/ II &an IC 9 I/ III &an IC D II/ III &an IC

;= P!"anan utama i)u)a-a ia%a. m!n6!&iakan
I k$m-ut!"
II ka#i. #a6ang
III -!"%in&ungan
IC k!-!"%uan a#a#
A I/ II &an III B I/ II &an IC 9 I/ III &an IC D II/ III &an IC
;> A-aka. k!#an -!nagi.an &a&a. t!".a&a- k!%ua"gaA
I Ruma. tangga m!nja&i -$"ak -!"an&a
II M!n7!ma"kan ma"ua. &an nama )aik k!%ua"ga
III Hu)ungan m!#"a anta"a a.%i k!%ua"ga akan t!"j!ja#
IC P!n6akit 6ang &i.i&a-i akan &ijangkiti k!-a&a a.%i k!%ua"ga 6ang %ain

A I/ II &an III B I/ II &an IC 9 I/ III &an IC D II/ III &an IC
;? Bagaimanaka. 7a"a )agi m!ng!%akkan &i"i &a"i-a&a t!"%i)at &!ngan g!ja%a &a&a.A
I M!n&a-at &i&ikan agama
II B!"gau% &!ngan #!#ia-a #a.aja
III Ti&ak m!n7u)a &a&a. atau-un "$k$k
IC M!"a-atkan .u)ungan &!ngan a.%i k!%ua"ga
A I/ II &an III B I/ II &an IC 9 I/ III &an IC D II/ III &an IC
'( Amina. #!%a%u mu"ung k!"ana &i#t"!## An&a )$%!. m!m)antu Amina. untuk m!ngata#i #t"!## 6ang
&i.a&a-in6a
i
SKEMA JAWAPAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2
1 9 11 B +1 A :1 A ;1 B
+ A 1+ A ++ A :+ D ;+ 9
: A 1: A +: D :: D ;: 9
; A 1; B +; B :; A ;; A
' B 1' D +' D :' B ;' D
< B 1< 9 +< B :< A ;< D
= 9 1= B += A := B ;= D
> D 1> B +> 9 :> A ;> A
? 9 1? 9 +? B :? D ;? 9
1( D +( A :( D ;( D '( 9