Anda di halaman 1dari 1

Peta Minda Bab 5

Masalah Disiplin dan Tingkah Laku Bermasalah di Bilik darjah


Jenis-jenis masalah disiplin
Disiplin berkaitan dengan
tingkah laku seseorang.
Disiplin boleh ditafsirkan
sebagai latihan yang bertujuan
membentuk tingkah laku yang
dikehendaki.
Disiplin juga dikaitkan dengan
kepatuhan kepada peraturan
yang ditetapkan.
Disiplin murid boleh digunakan
sebagai garis panduan untuk
meramalkan prestasi akademik,
masalah delikuan serta keciciran
dari sekolah.
Jenis Disiplin di dalam bilik
darjah
!. "rahan guru
#. "rahan rakan sebaya
$. "rahan tugasan
%. Diri sendiri
Disiplin bukan sahaja
ditetapkan oleh pihak sekolah,
malah dipengaruhi oleh budaya,
nilai, dan norma masyrakat
setempat.
Masalah disiplin boleh dilihat
sebagai keadaan atau tingkah
laku yang menunjukkan
ketidakpatuhan kepada
peraturan atau nilai yang
diterima oleh masyarakat.
Tingkah laku bermasalah di dalam bilik
darjah
Tingkah laku seseorang
merangkumi semua perlakuan
seseorang sama ada baik ataupun
yang tidak memuaskan.
Tingkah laku bermasalah pula
merujuk kepada perlakuan yang
tidak mengikut norma-norma
yang diterima oleh sesebuah
masyarakat.
Tingkah laku bermasalah di dalam
bilik darjah menganggu
pembelajaran murid dan
menjejaskan kognitif murid.
&ituasi ini boleh menyebabkan
murid lain dalam kelas berasa
tidak selamat.
&ituasi ini mungkin menimbulkan
tekanan emosi dan sosial kepada
murid-murid.
&enarai tingkah laku bermasalah
!. 'urang memberi perhatian
#. (iperaktif
$. )endiam
%. &ensitif
*. "pati
+. ,emar bercakap
-. Berbohong atau menipu
.. 'urang sopan
/. Mencuri
!0. Mudah marah atau agresif