Anda di halaman 1dari 10

MAKALAH LEUKEMIA MIELOSITIK KRONIK

MAKALAH INI DISUSUN UNTUK MELENGKAPI TUGAS KELOMPOK


MATA KULIAH BAHASA INDONESIA KEILMUAN
Dosen Pengampu :
Ibu Ida Lesta!
D!susun O"e# :
Intan Sat!$a R!s$%
S#!nta Ap!"!a
Us&atun K#asana#
UNI'ERSITAS NEGERI MALANG
(AKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
)URUSAN BIOLOGI
DESEMBER
*+,-
BAB I
PENDAHULUAN
A. Lata Be"a$ang
D! ea g"oba"!sas! dengan pe$embangan IPTEK %ang sema$!n pesat. ban%a$ #a"/#a" bau
bemun0u"an1 ba!$ !tu da! seg! fashion, food, maupun pen%a$!t2 Se!!ng dengan $!an ma3un%a
peadapan 4aman. $!ta men3umpa! bebaga! pen%a$!t bau %ang pada 3aman puba$a"a da#u"u t!da$
ada atau mung$!n ada tap! be"um d!temu$an2
Leu$em!a ada"a# gangguan ma"!gna daa# dan sumsum tu"ang %ang men%ebab$an
a$umu"as! se" daa# put!# !matu %ang menga"am! d!s5ungs! d! da"am sumsum tu"ang. daa# pe!5e
dan 3a!ngan tubu#2 6Nett!na2*++,7
Leu$em!a ada"a# $eganasan %ang besa" da! se"/se" !ndu$ s%stem #ematopoet!$ %ang
menga$!bat$an po"!5eas! se"/se" daa# put!# t!da$ te$onto" d!mana se"/se" daa# tesebut d!bentu$
dan d!tanda! dengan po"!5eas! se"/se" !matu abnoma"2 Kebeadaan se"/se" !n! mempengau#!
podu$s! se"/se" daa# noma" "a!nn%a2 6Ga"e2,8887
Leu$em!a ada"a# suatu pen%a$!t ma"!gnan %ang mengena! sumsum tu"ang dan s!stem geta#
ben!ng 6"%mp#at!072 6Ho0$enbe%2*++- 9 :ong2*++,7
Se"ama *+ ta#u tea$#!. te"a# te3ad! beeapa pen!ng$atan $e3ad!an ana$ %ang d! d!agnosa
dengan sega"a bentu$ $an$e2 Ha" !n! dapat d!"!#at da! data ba#&a ,,.; $asus pe ,++2+++ ana$ d!
ta#un ,8<; men!ng$at men3ad! ,=.> pe ,++2+++ ana$ d! ta#un *++=2 Data World Health
Organization 6:HO7 ta#un *++8 men%ebut$an ba#&a se0aa g"oba". ang$a $e3ad!an $an$e pada
ana$ us!a d!ba&a# ,; ta#un men0apa! ,?+2+++ $asus bau pe ta#un2 Sedang$an ang$a $emat!an
men0apa! 8+2+++ pe ta#un2 Data National Cancer Institute (*++87. men%ebut$an ba#&a se$!ta
,+=++ ana$ us!a $uang da! ,; ta#un d!d!agnosa $an$e dan ,2;=; ana$ men!ngga" d! USA pada
ta#un *++<. se#!ngga $an$e meupa$an pen%ebab utama $emat!an pada ana$ d! Ame!$a2
Pene"!t!an %ang d!"a$u$an o"e# @a!s dan Mand!a0"oA"u 6*++=7 d!dapat$an ba#&a "eb!# da!
>;B $asus $an$e ana$ te3ad! d! negaa be$embang. temasu$ Indones!a dan d!pe$!a$an da"am
de$ade mendatang 3um"a#n%a a$an men!ng$at men3ad! 8+B2 Adan%a pen!ng$atan 3um"a# pende!ta
$an$e d!pengau#! o"e# adan%a 5a$to utama beupa : 5a$to "!ng$ungan. ga%a #!dup. $eb!asaan d!et
dan $ond!s! $ebes!#an d!! 6hygiene)2 Han%a *+B da! mee$a %ang t!ngga" d! negaa ma3u
mendapat$an pengobatan memada!2 Data Yayasan Onkologi Anak Indonesia menun3u$$an */-B
da! 3um"a# $asus $an$e d! Indones!a te3ad! pada ana$/ana$. %a$n! se$!ta ,;+ da! ,2++++2+++
ana$2 O"e# $aena !tu. d!pe$!a$an set!ap ta#unn%a ada =2,++ $asus bau $an$e pada ana$ d!
Indones!a 6Um!at!. *+,+7
B. Rumusan Masa"a#
,2 Baga!mana pe$embangan pen%a$!t "eu$!m!a m!e"ost!$ $on!$ d! Indones!a $#ususn%a
dan dun!a umumn%aC
*2 Baga!mana $"as!5!$as! da! pen%a$!t "eu$!m!a m!e"ost!$ $on!$C
-2 Apa$a# ge3a"a %ang d!a"am! bag! seseoang %ang mende!ta pen%a$!t "eu$!m!a m!e"ost!$
$on!$C
=2 Apa sa3a 5ase/5ase da! "eu$!m!a m!e"ost!$ $on!$C
;2 Baga!mana menangan! oang %ang pos!t!5 te$ena ge3a"a "eu$!m!a m!e"ost!$ $on!$C
C. TU)UAN
,2 Membe!$an gambaan tentang "eu$!m!a m!e"ost!$ $on!$ dan pe$embangann%a d!
Indones!a $#ususn%a dan dun!a umumn%a $epada pemba0a
*2 Men3e"as$an tanda dan ge3a"an da! "eu$!m!a m!e"ost!$ $on!$
-2 Men3e"as$an man!5estas! $"!n!s da! "eu$!m!a m!e"ost!$ $on!$
=2 Men3e"as$an 5ase/5ase da! "eu$!m!a m!e"ost!$ $on!$
;2 Men3e"as$an penata"a$sanaan da! "eu$!m!a m!e"ost!$ $on!$
BAB II
PEMBAHASAN
A. DE(INISI
D#on!0 M%e"o!d Leu$em!a 6DML7 ada"a# pen%a$!t $"ona" se" !ndu$ p"u!poten dan
d!go"ong$an sebaga! sa"a# satu pen%a$!t m!e"opo"!5eat!5 6Ho55band et2a"2. *++;72
DML meupa$an neop"asma pada se" tunas #ematopo!et!$ %ang bepotens! men!mbu"$an
po"!5eas! pogen!to ganu"os!t!$26Robb!ns 9 Dotan. *++872
DML meupa$an suatu pen%a$!t %ang d!0!!$an o"e# e"eEas! %ang 0u$up besa da! 3um"a#
"eu$os!t daa#. tanpa a$umu"as! da! sega"a bentu$ dan be"um meng#as!"$an ganu"os!t matang
6At#ens. *++=72
DML meupa$an "eu$em!a $on!$ dengan ge3a"a %ang t!mbu" pe"a#an F "a#an dan se"
"eu$em!a beasa" da! tans5omas! se" !ndu$ m%e"o!d2 DML temasu$ $e"a!nan $"ona" 60"ona"
d!sode7 da! p"u!potent stem 0e"" dan tego"ong sebaga! sa"a# satu $e"a!nan m!e"opo"!5eat!5
6m%e"opo"!5eat!Ee d!sodes76Ba$ta. *++<72
Pen%a$!t !n! men0a$up se$!ta ,;B "eu$em!a dan dapat te3ad! pada semua us!a 6Ho55band.
*++;72
DML men0a$up enam t!pe "eu$em!a %ang bebeda. tetap! se3au# !n! t!pe %ang pa"!ng umum
ada"a# 0#on!0 m%e"o!d "eu$em!a %ang d!seta! dengan $omosom P#!"ade"p#!a 6P#72
Nama "a!n untu$ "eu$em!a m%e"o!d $on!$ ada"a#
,2 D#on!0 m%e"ogenous "eu$em!a 6DML72
*2 D#on!0 m%e"o0%t!0 "eu$em!a 6DML7
6Ba$ta. *++<72
B. ETIOLOGI
Sampa! saat !n! %ang d!0u!ga! !$ut bepean da"am patogenes!s te3ad!n%a LMK ada"a#
5a0to ad!as! !on. E!us dan ba#an/ba#an $!m!a2 Menuut bebeapa "apoan $asus LMK "eb!# t!ngg!
pada oang %ang be$e3a d! un!t ad!o"og%. oang %ang tepapa ad!as! bom atom. pende!ta %ang
mendapat teap! ad!as! $aena pen%a$!t An$!"os!ng spond!"!t!s dan pen%a$!t "a!n2 :a"aupun beg!tu.
#an%a ; F < B da! $asus LMK %ang d!"apo$an be#ubungan dengan adan%a papaan ad!as! dan
#a" !n! sangat 3aang mengena! $e"ompo$ ana$/ana$2 Bedasa$an pene"!t!an te#adap pendudu$
%ang #!dup sete"a# tepapa ad!as! bom atom. &a$tu %ang d!pe"u$an mu"a! da! saat tepapa
sampa! t!mbu"n%a ge3a"a $"!n!s ada"a# antaa ;/,+ ta#un2 Pada ana$ muda. $#ususn%a %ang tepapa
saat umu d! ba&a# ; ta#un a$an men!ng$at$an $e3ad!an LMK. tetap! t!da$ d!3umpa! adan%a
pen!ng$atan $e3ad!an pada ba%! da"am $andungan %ang !bun%a tepapa saat #am!"2 Se0aa s$emat!s
peuba#an/peuba#an %ang te3ad! mu"a! da! masa !n!s!as! pe"eu$em!a dan a$#!n%a men3ad!
"eu$em!a2
C. KLASI(IKASI
DML ted!! atas enam 3en!s "eu$em!a. %a!tu :
,2 Le$em!a m%e"o!d $on!$. P# pos!t!5 6DML. P#G7 60#on!0 ganu"o0%t!0 "eu$em!a. DGL7
*2 Leu$em!a m%e"o!d $on!$. P# negat!5 6DML. P#/7 Kuang da! ;B pas!en %ang
mem!"!$! gambaan mengesan$an DML. t!da$ mempun%a! $omosom P# dan
tans"o$as! BDR F ABL2 Pas!en F pas!en !n! b!asan%a mempun%a! gambaan
#emato"og!$ %ang $#as untu$ m!e"od!sp"as!a dan pognos!s tampa$n%a "eb!# buu$
d!band!ng$an DML P#G2
-2 )uEen!"e 0#on!0 m%e"o!d "eu$em!a Pen%a$!t %ang 3aang te3ad! !n! mengena! ana$ $e0!"
dan mempun%a! gambaan $"!n!s %ang $#as antaa "a!n uam $u"!t. "!m5adenopat!.
#epatosp"enomega"!. dan !n5e$s! e$uen2 Sed!aan apus daa# mempe"!#at$an adan%a
monos!tos!s2 Kada #emog"ob!n ( 6Hb(7 %ang t!ngg! meupa$an 0!! d!agnost!$ %ang
beguna. $ada 5os5atase a"$a"! neto5!" noma" dan #as!" u3! $omosom P#!"ade"p#!a
negat!52 Pognos!sn%a buu$ dan SDT 6Tansp"antas! Se" Indu$7 ada"a# pengobatan %ang
tep!"!#2
=2 D#on!0 neutop#!"!0 "eu$em!a 9 Eos!nop#!"!0 "eu$em!a Meupa$an pen%a$!t %ang
sangat 3aang d!3umpa! dengan tedapatn%a po"!5eas! se" matu %ang e"at!5 mun!2
Mung$!n d!dapat$an sp"enomega"!. dan se0aa umum pognos!sn%a ba!$2
;2 D#on!0 m%e"omono0%t!0 "eu$em!a 6DMML7 DMML menggamba$an daea# %ang
betumpang t!nd!# antaa pen%a$!t m!e"opo"!5eat!5 dan m!e"od!sp"as!a. tetap!
d!go"ong$an $e da"am $e"ompo$ m!e"od!sp"as!a 6Ho55band.*++;72
?2 Eos!nop#!"!0 "eu$!m!a Dengan sebag!an besa 6H8;B7 DML tego"ong sebaga! DML
P#G 6Ba$ta. *++<72
D. MANI(ESTASI KLINIS
DML teutama te3ad! pada oang de&asa %ang beus!a antaa *; dan ?+ ta#un. !ns!dens
pun0a$n%a te"eta$ pada us!a antaa -+ dan ;+ ta#un 6Robb!ns 9 Dotan. *++872
Pen%a$!t !n! te3ad! pada $edua 3en!s $e"am!n 6as!o p!a:&an!ta sebesa ,.=:,7. pa"!ng se!ng
te3ad! antaa us!a =+ dan ?+ ta#un2 :a"aupun dem!$!an. pen%a$!t !n! dapat te3ad! pada ana$.
neonates. dan oang %ang sangat tua2 Pada sebag!an besa $asus. t!da$ tedapat 5a$to ped!spos!s!.
tetap! !ns!dens!n%a men!ng$at pada oang F oang %ang se"amat da! pa3anan bom atom d! )epang
6Ho55band. *++;72
Ge3a"a K"!n!$ DML tegantung pada 5ase %ang $!ta 3umpa! pada pen%a$!t tesebut.%a!tu:
A2 (ase $on!$ ted!! atas:
,2 Ge3a"a F ge3a"a %ang be#ubungan dengan #!pemetabo"!sme. m!sa"n%a penuunan
beat badan. badan $e"e"a#an. anoe$s!a. atau $e!ngat ma"am2
*2 Sp"enomega"! #amp! se"a"u ada dan se!ng$a"! bes!5at mass!52 Pada bebeapa pas!en.
pembesaan "!mpa d!seta! dengan asa t!da$ n%aman. n%e!. atau gangguan
pen0enaan2
-2 Hepatomega"! "eb!# 3aang dan "eb!# !ngan2
=2 Gambaan anem!a me"!put! pu0at. d!spnea. dan ta$!$ad!a2
;2 Mema. ep!sta$s!s. meno#ag!a. atau pedaa#an d! tempat F tempat "a!n a$!bat 5ungs!
tombos!t %ang abnoma"2
?2 Gout atau gangguan g!n3a" %ang d!sebab$an o"e# #!peu!$em!a a$!bat peme0a#an
pu!n %ang be"eb!#an dapat men!mbu"$an masa"a#2
<2 Ge3a"a %ang 3aang d!3umpa! me"!put! gangguan peng"!#atan dan p!ap!smus2
>2 H!ngga ;+B $asus. d!agnos!s d!tega$$an se0aa t!da$ senga3a da! peme!$saan
#!tung daa# ut!n 6Ba$ta. *++<1Ho55band. *++;72
B. (ase tans5omas! a$ut ted!! atas:
,2 Peuba#an te3ad! pe"an F pe"an dengan podoma" se"ama ? bu"an. d!sebut sebaga!
5ase a$se"eas!2 T!mbu" $e"u#an bau %a!tu demam. "e"a#. n%e! tu"ang 6stenum7
%ang sema$!n poges!52 Respons te#adap $emoteap! menuun. "eu$os!tos!s
men!ng$at dan tombos!t menuun dan a$#!n%a men3ad! gambaan "eu$em!a a$ut2
*2 Pada se$!ta sepet!ga pende!ta. peuba#an te3ad! se0aa mendada$. tanpa
d!da#u"u! masa podoma". $eadaan !n! d!sebut $!s!s b"ast!$ 6b"ast 0!s!s72 Tanpa
pengobatan ade$uat pende!ta se!ng men!ngga" da"am , F * bu"an 6Ba$ta. *++<72
E. PATO(ISIOLOGI
LMK meupa$an pen%a$!t $eganasan petama %ang d!3umpa! be#ubungan dengan $e"a!nan
genet!0 spes!5!$ %a!tu pada $osomom nomo ** 6P#I $omosom2 Pada "eb!# da! 8+ B pas!en
tedapat pegant!an sumsum tu"ang noma" o"e# se" dengan $omosom go"ongan G abnoma"
6nomo **7/$omosom P#!"ade"p#!a atau P#2 Abnoma"!tas te3ad! $aena adan%a tans"o$as! bag!an
"engan pan3ang 6A7 $omosom ** $e $omosom "a!n. b!asan%a $omosom 8 pada go"ongan JDK2 In!
ada"a# abnoma"!tas a$u!s!ta %ang ada da"am semua se" ganu"os!t!$. e!to!d dan mega$a!os!t!$
%ang sedang membe"a# da"am sumsum tu"ang dan 3uga da"am se" "!mpos!t B2 Pen!ng$atan besa
da"am massa gau"os!t tota" tubu# betanggung 3a&ab untu$ $eban%a$an gambaan $"!n!sn%a2
A$!bat $omosom "a!n 6se!ng $omosom 87 mene!ma tans"o$as! "engan pan3ang 6A7
$omosom ** ma$a a$an tebentu$ gen #%b!d. %ang dapat mempodu$s! 5os5opote!n/P*,+. %ang
mem!"!$! a$t!E!tas t!os!n $!nase %ang bebeda da! noma"2 Peuba#an a$t!E!tas t!os!n $!nase !n!"a#
%ang men%ebab$an te3ad!n%a tans5omas! se"u"a %ang mendasa! t!mbu"n%a LMK2 Te3ad!n%a
$!s!s b"ast!$ pada LMK d!#ubung$an dengan mun0u"n%a gen %ang mempodu$s! 0%$"!n/dependent
$!nase/* !n#!b!to 6DDKN/*7 atau d!$ena" dengan P#I/* $omosom pada $omosom nomo 8.
d!mana gen tesebut mem!"!$! s!5at menga$t!5$an petumbu#an se" ganas2 D! samp!ng !tu ada
pene"!t!an mendapat$an adan%a T/se" espto abnoma" denan te$n!$ po"!mease pada daa# tep!
pende!ta LMK2 K#ususn%a 5ase a$se"eas! dan b"as2
Pe3a"anan pen%a$!t LMK d!bag! men3ad! - 5ase %a!tu :
,2 (ase $on!$
(ase $on!$ d!tanda! e$spans! %ang t!ngg! da! #emopoet!$ poo" dengan pen!ng$atan
pembentu$an se" daa# matu. dengan sed!$!t gangguan 5ungs!ona"2 Umumn%a se" neop"asma
sed!$!t d!3umpa! d! sumsum tu"ang. #epa. "!en dan da# pe!5e2 A$!batn%a ge3a"a pen%a$!t
tegantung !n5!"tas! $e ogan. pengau# metabo"!$ dan #!peE!s$os!tas seta umumn%a muda#
d!$onto"2 Lama &a$tu 5ase $on!$ umumn%a - ta#un2
Ge3a"a $"!n!$ umumn%a non spes!5!$ a$!bat #!pemetabo"!$ sepet! panas. $e!ngat ma"am.
"ema#. peut $embung. gangguan peng"!#atan. penuunan beat badan dan anoe$s!a2 Pada
peme!$saan 5!s!$ pende!ta tampa$ pu0at. e$!mos!s. #epatosp"enomega"! dan n%e! stenum2 Ge3a"a
tesebut be#ubungan dengan dea3at "eu$os!tos!s Kadang/$adang 6*+B7 as!mptomat!s dan
d!temu$an se0aa $ebetu"an2 Peme!$saan Laboato!um dapat d!3umpa! anem!a nomo$om
nomos!te. Leu$ostos!s beat dengan s#!5t to t#e "e5t dan tombostos!s2 Kada "eu$os!t men!ng$at
antaa >+2+++ F >++2+++ L mm-2 Leu$os!tos!s sangat beat 6H ;++2+++ Lmm-7 dapat d!3umpa! pada
ana$/ana$2 Peme!$saan #apusan daa# tep! d!3umpa! se"uu# stad!um d!5eens!as! se" sepet!
m%e"ob"as dan pom!"eos!t %ang umumn%a d!ba&a# ,;B. seta t!da$ d!3umpa! #!atus "eu$em!$us2
)uga d!3umpa! pen!ng$atan abso"ut baso5!" dan eos!no5!"2
Peme!$saan sumsum tu"ang d!3umpa! #!pese"u"a dengan ganu"os!tos!s 6se!ng d!!$ut!
mega$a!os!t!$7. matuas! ganu"os!t "eb!# matu d!seta! baso5!"!a dan eos!no5!"!a2 M%e"o5!bos!s
umumn%a 3aang d!3umpa! pada 5ase $on!$. dan dapat d!3umpa! pada -+/=+B pende!ta2 )uga dapat
d!3umpa! "!p!d/"aden #!st!os!t atau gau0#e se" atau sea b"ue #!st!os!t2 Pada peme!$saan seo"og!
dapat d!3umpa! pen!ng$atan asam uat. "a$t!$ de#!dogenase. E!tam!n B,* dan E!tam!n B,* b!nd!ng
pote!n2 Ke"a!nan ganu"os!t dapat d!$eta#u! dengan adan%a penuunan a$t!E!tas "eu$os!t a"$a"!n
5os5atase 6LAP7 dengan peme!$saan s!to$!m!a2 D!agnos!s band!ng LMK 5ase $on!$ ea$s!
"e$emo!d. LMK t!pe 3uEen!" dan pen%a$!t m%e"opo"!5eat!5 "a!n2 Pada "e$emo!d. sp"enomega"!
b!asan%a t!da$ menon3o". a$t!E!tas LAP men!ng$at t!ngg!. P#I $omosom negat!5. "eu$os!tos!s dan
sp"enomega"! t!da$ se#ebat LMK dan me"!bat$an ogan sepet! $u"!t dan $e"en3a "!mpa2 Pen%a$!t
m%e"opo"!5eat!5 d!beda$an da! LMK dengan peme!$saan ganu"os!t bese! dan P#I $omosom2
*2 (ase a$se"eas!
Sete"a# "eb!# $uang - ta#un. LMK $on!$ a$an men3ad! 5ase a$se"eas! dengan
men!ng$atn%a poges!5!tas pen%a$!t2 Se$!ta ; B $asus. te3ad! peuba#an mendada$ dengan
pen!ng$atan %ang 0epat se" b"as pada daa# pe!5e 6$!s!s b"as72 Se$!ta ;+B $asus a$an
be$embang men3ad! "eb!# pogess!5 %ang men!mbu"$an ge3a"a sepet! "eu$em!a a$ut dan s!san%a
=;B te3ad! pen!ng$atan poges!5 se0aa pe"an/pe"an2 Ge3a"a dan tanda da! 5ase a$se"eas! :
Panas tanpa pen%ebab %ang 3e"as dan sp"enomega"! poges!5
Anem!a dan tombos!topn!a sete"a# sebe"umn%a sempat noma"
Tombos!tos!s H ,+++ M ,+8L L
Baso5!" H *+B dan m%e"ob"as H ; B
Gambaan m%e"od!sp"as!a sepet! #!poganu"as! nueto5!". m!$o mega$a!os!t atau
mononu0"ea %ang besa2
(!bos!s $o"agen pada sumsum tu"ang
Tedapat $omosom bau %ang abnoma" sepet! P#I/* $omosom
Pen!ng$atan upta$e t!m!d!n o"e# neuto5!"
Pen!ng$atan $andungan DNA dan penuunan 5a$s! po"!5eas!2
-2 (ase b"as
Pada 5ase !n! ge3a"a $"!n!$ me"!put! anem!a. tombos!topen!a dan pen!ng$atan se" b"as pada
daa# tep! dan sumsum tu"ang2 Pada sumsum tu"ang d!3umpa! "eb!# da! -+ B se" b"as %ang
meupa$an tanda d!agnost!$ 5ase !n!2 Se" b"as d!dom!nas! o"e# se" m%e"o!d tetap! se" e!to!d.
mega$a!os!t!$ dan "!m5ob"as dapat d!3umpa!2
Ge3a"a $"!n!$ pada 5ase !n! sama dengan "eu$em!a a$ut dan 3!$a se" b"as men0apa! "eb!# da!
,++ +++ pe mm- ma$a pende!ta mem!"!$! es!$o te3ad!n%a s!ndoma #!pe"eu$os!tos!s2 (ase !n!
d!beda$an dengan "eu$em!a a$ut d! mana sp"enomega"! t!da$ menon3o". baso5!"!a dan adan%a P#I/*
$omosom2
F. PEMERIKSAAN PENUN)ANG
1. Tep! daa#
a2 Leu$os!tos!s b!asan%a be3um"a# H;+ M ,+8 LL dan $adang F $adang H;++ M ,+8LL2
b2 Men!ng$atn%a 3um"a# baso5!" da"am daa#2
02 Apusan daa# tep! : menun3u$$an spe$tum "eng$ap se! ganu"os!t mu"a! da! m!e"ob"ast
sampa! neto5!". dengan $omponen pa"!ng menon3o" !a"a# segmen neto5!" dan m!e"os!t2
Stab. metam!e"os!t. pom!e"os!t dan m!e"ob"ast 3uga d!3umpa!2 Se" b"ast $uang da! ;B2
d2 Anem!a mu"a F mu"a !ngan men3ad! poges!5 pada 5ase "an3ut. bes!5at nomo$om!$
nomos!te2
e2 Tombos!t b!sa men!ng$at. noma". atau menuun2 Pada 5ase a&a" "eb!# se!ng men!ng$at2
52 (os5atase a"$a"! neto5!" 6neutop#!" a"$a"!ne p#osp#atase NNAPO s0oe7 se"a"u enda#2
2. Sumsum Tu"ang2
H!pese"u"e dengan s!stem ganu"os!t dom!nan2 Gambaann%a m!!p dengan apusan
daa# tep!2 Menun3u$$an spe0tum "eng$ap se! m%e"o!d. dengan $omponen pa"!ng ban%a$
!a"a# neto5!" dan m!e"os!t2 Se" b"ast $uang da! -+B2 Mega$a!os!t pada 5ase $on!$ noma"
atau men!ng$at2
3. S!togen!$: d!3umpa! adan%a P#!"ade"p#!a 6P#,7 0#omosome pada $asus 8;B $asus2
4. '!tam!n B,* seum dan B,* b!nd!ng 0apa0!t% men!ng$at2
5. Peme!$saan PDR 6po"%mease 0#a!n ea0t!on7 dapat mendete$s! adan%a 0#!me!0 pote!n
b0 F ab" pada 88B $asus2
6. Kada asam uat seum men!ng$at2
7. EEa"uas! d!agnost!$
a2 Pada peme!$saan daa# tep! d!dapat$an "eu$os!tos!s beat *+2+++/;+2+++. pegesean
$e $!! pada #!tung 3en!s dan tombos!topen!a n!"a! 5os5atase a"$a"! neto5!" se"a"u
enda# dan anem!a %ang mu"a/mu"a !ngan men3ad! poges!5 pada 5ase "an3ut.
se#!ngga bes!5at nomo$om!$ nomos!te2
b2 Pada peme!$saan sumsum tu"ang d!dapat$an $eadaan #!pese"u"e dengan
pen!ng$atan mega$a!os!t dan a$t!E!tas ganu"opo!es!s2
02 Pada peme!$saan s!togen!$ d!3umpa! adan%a $omosom p!"ad#e"p#!a 6P# ,72
d2 Kena!$an $ada E!tam!n B,* da"am daa#2
e2 Kada asam uat men!ng$at2
8. Penata"a$sanaan
Penata"a$sanaan teap! LMK begantung pada 5ase- pen%a$!t. %a!tu :
a2 (ase $on!s
Obat p!"!#an :
Busu"p#an 6m%"ean7 dos!s +., F +.* mgL$g BBL#a!. teap! d!mu"a! 3!$a
"eu$os!t na!$ men3ad! ;+2+++Lmm
-
2 E5e$ samp!ng beupa ap"as!a sumsum
tu"ang be$epan3angan. 5!bos!s pau. dan ba#a%a t!mbu"n%a "eu$!m!a a$ut2
H!do$s!uea dos!s d!t!tas! da! ;++/*2+++ mg. $emud!an d!be!$an dos!s
peme"!#aaan untu$ men0apa! "eu$os!t ,+2+++/,;2+++Lmm
-
. e5e$ samp!ngn%a
"eb!# sed!$!t2
InteEeon a"5a b!asan%a d!be!$an sete"a# 3um"a# "eu$os!t te$onto" o"e#
#!do$s!uea2
b2 (ase a$se"eas!
Sama dengan teap! "eu$!m!a a$ut. tetap! espons sangat enda#2
02 Tanspa"antas! sumsum tu"ang
Membe!$an #aapan pen%embu#an 3ang$a pan3ang. teutama untu$ pende!ta %ang
beus!a $uang da! =+ ta#un2 Penanganan %ang umum d!be!$an ada"a# allogeneic
peripheral lood ste! cell transplantation"
d2 Teap! dengan mema$a! p!s!pb!o"og! mo"e$u"e
Obat bau !mat!n!b mes%"ate 6g"eeEe07 %ang dapat mene$an a$t!E!tas t%os!n $!nase.
se#!ngga mene$an po"!5eas! se" m!e"o!d2
BAB III
PENUTUP
A. Kes!mpu"an
,2 D#on!0 M%e"o!d Leu$em!a 6DML7 ada"a# pen%a$!t $"ona" se" !ndu$ p"u!poten dan
d!go"ong$an sebaga! sa"a# satu pen%a$!t m!e"opo"!5eat!5 6Ho55band et2a"2. *++;72
*2 DML meupa$an neop"asma pada se" tunas #ematopo!et!$ %ang bepotens! men!mbu"$an
po"!5eas! pogen!to ganu"os!t!$26Robb!ns 9 Dotan. *++872
-2 Umunn%a LMK mengena! us!a petenga#an dengan pun0a$ pada us!a =+/;+ ta#un2 Pada
ana$/ana$ dapat d!3umpa! bentu$ 3uEen!"e LMK2 Abnoma"!tas genet!$ %ang d!sebut
$omosom p#!"ade"p#!a d!temu$an pada 8+/8;B $"!en dengan LMK2
DA(TAR PUSTAKA
Ba$ta. I2M2 *++<2 He!atologi #linik $ingkas2 )a$ata: EGD2
Du$e et2a"2 *++?2 %i&e'Year %ollo('up of )atients $ecei&ing I!atini for Chronic *yeloid
+euke!ia2 T#e Ne& Eng"and )ouna" Med!0!ne *++? : -;;:*=+>/,<2
Ho55band. A2'2. Pett!t. )2E2. Moss. P2A2H2 *++;2 #apita ,elekta He!atologi2 )a$ata: EGD
Robb!ns 9 Dotan2. *++82 Bu$u ,aku -asar )atologis )enyakit (ed".)2 )a$ata: EGD2
Bangun. Me!d!ana2*+,*2Analisis %aktor #e/adian $elapse )ada Anak -engan +euki!ia"Depo$: