Anda di halaman 1dari 7

Bagaimana Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dapat Dikembangkan Secara Berkesan

Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah di MalaysiaTerdapat pelbagai de f inisi kemahiran ber f ikir yang dikemukakan oleh tokoh pemikir
tentang maksud sebenar kemahiran ber f ikir. Pendapat tokoh pemikiran seperti George
(1970), Ed ward de Bono (1976), Mayer (1977), Cha f f ee (1988), Vincent Ryan
Ruggiero (1984) dan John Barell (1991) mengaitkan kemahiran ber f ikir dengan proses
menggunakan minda untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
Schmalz (1973) menegaskan KB AR termasuk kemahiran kogniti f mengingat semula
dan kemahiran mengaplikasi konsep serta pengetahuan dalam situasi biasa atau
konteks yang lazim.
Quellmalz (1985) menghuraikan bahaw a mur id akan menggunakan KB AT seperti
menganalisis, banding beza, mer umus, mentaf sir, menilai dan men jana idea apabila
diberikan sesuatu tugasan untuk diselesaikan.
Lew is dan Smit h ( 1993) ber pendapat K B AT ber lak u k et ik a seseor ang indiv idu
mener ima mak lumat bahar u, mempr oses mak lumat t er sebut , membuat penilaian
set er usny a membuat k eput usan dan meny elesaik an masalah y ang buk an lazim.
Seterusnya Tomei (2005) menyatakan KB AT melibatkan kemahiran kogniti f yang lebih
tinggi iaitu kemahiran menganalisis, sintesis, menilai dan menghasilkan sesuatu idea
yang baharu.
Oleh itu, kemahir an ber fikir boleh didef inisikan sebagai pr oses menggunakan minda
untuk mencar i makna dan pemahaman ter hadap sesuatu, mener okai pelbagai
kemungkinan idea atau ciptaan, membuat keputusan dan meny elesaikan masalah dan
seter usny a membuat r ef leksi dan metakognitif ter hadap pr oses y ang dialami. K
emahir an ber f ikir ter dir i dar ipada dua per ingkat pemikir an iaitu K emahir an Ber f
ikir Ar as Rendah (K B AR) dan K emahir an Ber f ikir Ar as Tinggi (K B AT).
Kementerian juga akan menambah nisbah soalan yang mengujikemahiran berfikir aras
tinggi dalam PBS dan peperiksaan awamsecara sistematik dalam tempoh tiga tahun
akan datang. Soalanini akan berasaskan taksonomi Bloom yang menguji
kemahiranmengaplikasi, menganalisis, menilai, dan menjana. Pentaksiranakan
diperkukuh dengan memasukkan kemahiran kreatif danpenyelesaian masalah.
keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat
penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
dan berupaya mencipta sesuatu.
KBAT berfokus kepada
Mengaplikasi
Kebolehan kognitif yang menggunakan prinsip dan generalisasi tentang sesuatu
terhadap suatu masalah atau situasi baharu.
Menilai
Membuat pertimbanganberdasarkan kriteria dan standard melalui pemeriksaan dan
kritikan.
Menganalisis
Mencerakin atau menstruktur maklumat kepada bahagian yang lebih kecil,
menentukanbagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamatberkaitan antara
satu sama lain.
Mencipta
Menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu; menyusun,menjana, merancang atau
menghasilkan semula elemenkepada corak atau struktur yang baharu.
Kemahiran Ber
fikir
Setiap murid perlu membina kemahiran inkuiri dan belajar cara untukterus mendapatkan
pengetahuan sepanjang hayat supaya bolehmenghubungkait pelbagai pengetahuan,
dan mewujudkan pengetahuanbaharu. Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan
untuk melakukaninovasi amat kritikal dalam dunia teknologi yang berkembang pesat.
Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting
Pemikiran Kreatif dan Inovatif:
kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu, dan mencipta idea atau
pengetahuan baharu
Pemikiran Kritis dan Penaakulan:
keupayaan menganalisis maklumat, menjangka masalah dan mendekati isu secara kritis,
logik, induktif, dan deduktif bagi mencari penyelesaian, dan akhirnya membuat
keputusan; dan
Keupayaan Belajar:
keupayaan memacu pembelajaran sendiri, dengan kemampuan menghargai nilai
pembelajaran sepanjanghayat.
Bab 2: Visi dan Aspirasi, halaman 5, PPPM 2013-2015
Merombak peperiksaan kebangsaandan pentaksiran berasaskan sekolah(PBS) untuk
meningkatkan secaraberperingkat peratusan soalan yang mentaksir kemahiran ber
fikir
aras tinggi
Perubahan dalam reka bentuk peperiksaan bermaksud guru tidak lagiperlu meramal
soalan dan topik yang akan diuji, dan melaksanakan latihtubi bagi mengingati
kandungan pelajaran. Sebaliknya, murid akan dilatih untuk berfikir secara kritis dan
mengaplikasikan pengetahuandalam situasi berbeza. Pada masa yang sama,
pentaksiran berasaskansekolah juga akan menganjak tumpuan untuk menguji
kemahiran berfikir aras tinggi
1.1 Strategi utama dalam pengajaran kemahiran berfikir


Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori
iaitu strategi pemusatan guru, pemustan murid, berasaskan sumber/bahan, berasaskan
tugasan/aktiviti (Mok Soon Sang, 2010). Tetapi strategi untuk pengajaran kemahiran
berfikir hanya melibatkan strategi pemusatan murid, berasaskan sumber/bahan dan
strategi tugasan/aktiviti.
emahiran berfikir diterapkan kepada pelajar melalui soalan-soalan aras tinggi, aktiviti-
aktiviti yang menggalakkan pemikiran dan penyelesaian masalah serta kaedah-kaedah
pengajaran yang boleh mendorong kearah meningkatkan kemahiran berfikir. Dalam sesi
pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan
mereka. Kepakaran guru amat diperlukan dalam menentukan strategi pengajaran dan
pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan
menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan
pelajar. Strategi dan teknik yang dipilih itu, selain berpotensi merangsang pelajar belajar
secara aktif, ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan
berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna.


2.0 STRATEGI DAN TEKNIK MENGAJAR KEMAHIRAN BERFIKIR
Rajendran ( 2010) menghuraikan pelbagai strategi dan teknik mengajar kemahiran
berfikir yang boleh diamalkan oleh guru-guru di bilik darjah. Strategi dan teknik tersebut
diringkaskan dalam Rajah 1 berikut;

2.1 TEKNIK PENYOALAN
Kaedah yang paling kerap dan popular digunakan oleh guru-guru untuk merangsang
pelajar berfikir semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah teknik penyoalan.
Guru-guru boleh membentuk dan mengemukakan soalan-soalan mengikut aras seperti
yang dikelaskan dalam Taksonomi Bloom.
Guru yang mengajar kemahiran berfikir tidak dapat mengawal setiap
faktor dan proses perkembangan pelajar dalam kemahiran itu.
Selain daripada guru, faktor-faktor yang memepengaruhi proses
perkembangan kemahiran pelajar termasuk:
* Diri pelajar itu sendiri
* Kurikulum kemahiran berfikir yang digunakan
*Peraturan yang digunakan di sekolah
*Perubahan baru pada teknik mengajar yang digunakan oleh guru
*Perubahan baru pada teknik mengajar yang digunakan oleh guru
* Perubahan baru pada teknik belajar yang diperkenalkan kepada pelajar
* Prosedur yang digunakan untuk menilai keberkesanan kurikulum

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang
seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,
bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,
berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad
ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid
untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid
akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,
etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran
berfikir.
Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun
1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif
(KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras
rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan
kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk
mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi,
menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1.
KBAT Penerangan

dalam situasi berlainan untuk melaksanakan
sesuatu perkara
Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil
untuk memahami dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian berkenaan

menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi
M
yang kreatif dan inovatif
Jadual 1: Penerangan KBAT
Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum
mata pelajaran.
KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti
peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan
aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan
murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran
mereka.