Anda di halaman 1dari 1

Contoh Kaedah Kajian 1:

Saya menggunakan kaedah kajian seperti berikut dalam menyiapkan Kerja Kursus Sejarah
PMR 2013 ini.
1. Kaedah temu bual
Melalui kaedah temu ramah, saya telah menemu bual ................................
dari .......................................... untuk mandapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang
kajian ini.
2. Kaedah lawatan dan pemerhatian
Saya telah melawat .................................... untuk mengkaji bagaimana pengusaha tersebut
memprses, dan memasarkan prduk tempatan tersebut. !anyak maklumat berguna
dapat diperlhi berdasarkan pemerhatian saya di sini.
3. Kaedah analisis dokumen
Saya juga turut merujuk dkumen dari .................................. untuk memastikan kesahihan
"akta yang ada. #engan ini, penulisan kajian saya tidak akan diragui akan kebenarannya.
4. Kaedah penyelidikan perpustakaan
Saya juga turut mengunjungi perpustakaan ...............................untuk menjalankan
penyelidikan sumber$sumber yang ada di situ. #engan penyelidikan sumber yang pelbagai
seperti buku ilmiah, akhbar, majalah dan sebagainya akan menguatkan lagi kajian saya.
5. Muat turun internet
Saya turut menggunakan kemudahan i%t yang terdapat dalam negara kita dengan melayari
laman sesawang prdukyang dikaji malah turut memuat turun bahan yang terdapat
sebagai rujukan.
&. Kaedah 'udi (isual
Saya juga turut menggunakan kaedah audi (isual dengan melihat
ran%angan .................................... #engan maklumat yang diperlehi akan memantapkan
lagi kajian yang saya lakukan ini.