Anda di halaman 1dari 11

TEMA

Tema ialah gambaran tentang gagasan, fikiran atau persoalan asas yang menjadi akar
sesebuah cerita atau persoalan utama yang diutarakan oleh pengarang sesebuah karya.
Tema juga dikaitkan dengan isi atau inti pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang.
Drama Menyerahnya Seorang Perempuan merupakan antara karya terbaik sman !"ang
ini bertemakan pengorbanan seorang permaisuri demi keamanan negara. Tun #udu iaitu
permaisuri kepada Sultan Mu$affar Shah Melaka merasakan dirinya merupakan seorang
perempuan yang tidak mempunyai kudrat untuk mela"an kehendak sultan yang memintanya
menyerah diri kepada Tun !li. Sultan Mu$affar Shah pula merasakan baha"a Seri %ara
Diraja Tun !li telah berjasa kepadanya kerana membantunya mendapatkan kembali tahta
tidak berupaya menolak kehendak Tun !li yang begitu berkehendakkan Tun #udu untuk
dijadikan isteri. &alaupun Tun #udu tidak rela dirinya diserahkan kepada Tun !li, namun
kerana taat setianya kepada kehendak sultan menyebabkan dia pasrah dan rela
memperhambakan diri kepada Tun !li.
Persoalan
'. Persoalan sikap syak "asangka yang telah menyebabkan seseorang berkelakuan
melampau batas(batas dan hak seorang manusia. !kibatnya merugikan diri sendiri
dan mendatangkan perasaan "alang kepada hati orang lain. )ontohnya sikap
bendahara yang menyangka sultan tidak menginginkan baktinya lagi lalu pulang ke
rumah lantas membunuh dirinya sendiri.
)ontoh * Tidak maksud akan menghina ayahanda adinda, hanya dia salah mengerti
lalu pulang ke rumah membunuh diri.
+. Persoalan budi yang disemai perlu dibalas dengan hasil yang baik. Sultan telah
mengangkat Tun !li menjadi bendahara kerana sultan merasakan baha"a Tun !li
telah membantunya mendapatkan kembali tahta kerajaan.
)ontoh * Dinda hendak tahu mengapa kanda memuliakan Tun !li, itulah kanda
sebutkan jasanya. ,asa itu dikenang, inilah kebenaran seorang sultan. Masih kanda
ingat lagi, Seri %ara Diraja Tun !lilah yang membantu kanda merebut kembali tahta
singgahsana Melaka.
3. Persoalan keperitan seseorang pada masa lampau yang telah membuatnya serik dan
tidak mahu melalui lagi saat(saat getir itu. Pada suatu ketika dahulu, Sultan Mu$affar
telah diusir dari istana. -aginda telah menjalani kehidupan yang perit sebagai seorang
nelayan yang terpaksa berhujan panas di lautan menangkap ikan. -aginda tidak
mahu kembali susah seperti dahulu.
)ontoh * Tidak. Sebab kehidupan adalah milik empunya. -arang siapa yang
mengenal derita, dia akan membenci penderitaan itu untuk dirinya dan kanda tidak
akan menemui lagi kehidupan sedemikian "alau apapun pengorbanan yang akan
diberikan.
/. Persoalan kehidupan yang kacau(bilau dan tidak aman. Tun Perak dan Tun !li
merupakan dua puak yang berlainan pendapat. Mereka merupakan seteru yang
sering bergaduh dan menyebabkan negeri menjadi tidak aman.
)ontoh * !mpun Tuanku, patik tidak tahu asal puncanya. 0anya mereka telah
bertikam(tikaman, keris dan lembing berdenting berlaga, ada darah yang mengalir...
1. Persoalan perancangan ke arah perdamaian dengan cara memberikan kesenangan
kepada mereka yang terlibat dengan perbalahan. Sri !merta telah mencadangkan
kepada sultan untuk menikahkan Tun !li dengan perempuan cantik yang berasal dari
kerabat Tun Perak kerana Sri !merta mengetahui baha"a Tun !li merupakan seorang
yang lemah apabila berhadapan dengan perempuan cantik dan ini merupakan langkah
mendamaikan antara Tun !li dengan Tun Perak.
)ontoh * 2tulah muslihat yang baik bagi maksud Tuanku, supaya disemendakan Tun
Perak dan Tun !li, maka Melaka akan mendapat tuah faedahnya, permusuhan kedua
belah pihak akan menjelmakan persaudaraan hati yang retak.
3. Persoalan kasih sayang antara sultan dan Tun #udu. Sultan begitu mencintai Tun
#udu dan beliau menyatakan baha"a cintanya kepada Tun #udu tiada bandingannya
sehinggakan sayangnya kepada Melaka juga tidak mampu menandingi cintanya pada
Tun #udu.
)ontoh * Tun #udu, kasih sayangku kepadamu tak terbandingkan tak dapat ditukar
ganti, malah nya"a kanda bersedia untuk kasih sayang pada dinda, apatah lagi takhta
kerajaan Melaka, kecil benarlah di ba"ah bayang kasih kanda...
4. Persoalan pentingkan diri sendiri. Sultan sanggup menyerahkan permaisurinya iaitu
Tun #udu kepada Sri %ara Diraja Tun !li semata(mata untuk menjaga kepentingan
takhtanya semata(mata.
)ontohnya * -erkorban. -ukan untuk kerajaan tapi untuk diri kanda semata,
menduduki takhta supaya takhta ini tetap pada tuanku sahaja tak terusik oleh
pengaruh siapa jua, maka untuk kanda dan takhta kanda, bersedialah memberikan
permaisuri sebagai anugerah.
5. Persoalan janji yang tidak ditepati. Sultan pernah menyuarakan kepada Tun #udu
baha"a baginda terlalu mencintai Tun #udu dan tidak ada bandingannya hatta
kerajaan Melaka sekalipun yang dianggapnya terlalu jauh dari bayang kasih baginda
seandainya dibandingkan dengan kasih sayang sultan kepada Tun #udu. -aginda
juga menyatakan baha"a tidak ada apa(apa pun yang boleh menandingi kasihnya
terhadap Tun #udu. %amun akhirnya baginda sendiri yang tidak mempertahankan Tun
#udu dan merelakan permaisurinya itu diambil oleh Tun !li.
)ontoh * !langkah mudahnya, kanda, demikian mudahnya kanda menyebutnya,
semudah kanda melupakannya pula. 2ngatkah kanda ketika kanda memujuk merayu
dinda pada malam itu. #anda bukan sahaja bersedia menyerahkan takhta kanda, tapi
ji"a, nya"a kanda untuk dinda, konon cinta kanda kepada dinda. Dan sekarang6
7. Persoalan kepatuhan seorang isteri terhadap arahan suaminya. Tun #udu menerima
permintaan Sultan yang menyuruhnya berkorban dengan menyerahkan jasad dan
ji"anya kepada Tun !li "alaupun dengan hati yang berat.
)ontoh * -aiklah, kanda. ,ika demikian kata kanda menyerahkan adinda sebagai
barang gadaian. Ditebus dan dijualkan. Dinda terimalah.
Watak dan perwatakan
&atak merupakan pelaku yang mengembang jalan cerita sesebuah karya. &atak
berperanan mengembangkan tema dan plot cerita supaya pemikiran penulis dapat
disampaikan dengan jelas melalui aksinya, tindakan, dialog dan konfliknya.
Per"atakan pula merupakan sifat(sifat yang digambarkan oleh pengkarya pada "atak
yang ada dalam karya mereka. Terdapat beberapa jenis sifat yang digambarkan oleh
pengkarya antaranya ialah sifat yang berbentuk lahiriah seperti rupa paras dan juga
berupa rohaniah yang berhubung dengan perasaan, sikap dan pemikiran "atak.
&atak ,enis "atak Per"atakan )ontoh dialog

Tun
#udu
Watak utama
8&atak penting
yang
menggerakkan
sesuatu cerita9
(,elita
(Penuh ke"anitaan
(Taat
(:emah lembut
(-erani bersuara
(Sanggup berkorban
(Mempunyai fikiran
dan perasaan yang
mendalam.
)ontoh * ,ika demikian
kata kanda menyerahkan
adinda sebagai barang
gadaian. Ditebus dan
dijualkan. Dinda
terimalah.
8Per"atakan taat9
Sultan
Mu$affar
Shah
Melaka.
Watak
sampingan
8merupakan "atak
pembantu yang
lebih kecil
peranannya
daripada "atak
utama dalam
sesuatu karya9
(Segak
(:embut
(#urang tegas
(Mengenang budi
(Tidak tetap
pendirian
(Pentingkan diri
sendiri.
)ontoh * !dinda Tun
#udu jauh sudah hati
adinda, maka
demikianlah lakumu.
!pakah kekurangan yang
tak dipenuhi, apakah
kehendak yang tak
tertunaikan.
8 Per"atakan lembut9
Tun !li Watak hitam
8Merupakan "atak
jahat dalam
sesuatu karya9
(Sudah tua tetapi
masih tegap dan
bergaya.
(Pentingkan diri
sendiri.
(Miang keladi
)ontoh dialog* Tuanku,
sembah patik derhaka
patik telah tua tapi patik
tahu kunci hati patik
hanya pada Tun #udu.
8Per"atakan pentingkan
diri sendiri9
Sri
!merta
Watak pipih
8&atak yang tidak
kompleks dan
tidak difokuskan
dalam sesuatu
karya.9
()ergas dan cekap.
(Muda mentah
tentang perempuan.
)ontoh * ........... hamba
ini sekadar tahukan nama
dan rupa kerana
perempuan itu disebut
perempuan maka
perempuanlah bagi
hamba.
8Per"atakan mentah
tentang perempuan9


LATAR
:atar ialah perihal berkenaan "aktu, ruang dan suasana yang terjadi dalam karya.
#arya yang berbentuk drama pula mempunyai latar yang diertikan sebagai gambaran
yang tersedia di belakang prop yang di"ujudkan. Seperti karya yang lain, drama juga
mempunyai tiga jenis latar iaitu latar tempat yang merujuk kepada tempat berlakunya
peristi"a dalam cerita, latar masa iaitu tempoh berlakunya sesuatu peristi"a dan juga
latar masyarakat yang berkaitan dengan gambaran keadaan masyarakat seperti agama,
kepercayaan dan juga pekerjaan.
Latar tempat Petikan teks Peristiwa
(Di jendela istana
Melaka.
( Tun #udu termenung di
jendela istana Melaka.
Perbualan antara Tun #udu dan
Sultan Mu$affar Shah Melaka.
(Di rumah Tun !li. - Tun !li dan Sri !merta
duduk berhadapan di
rumah Tun !li.
Sri !merta menyuarakan
cadangannya dengan sultan
kepada Tun !li supaya memilih
mana(mana perempuan yang
disukai untuk dijadikan isteri.
(Di dalam istana
Melaka.
(Sultan bersunyi dengan
Tun !li di istana Melaka.
(Tun !li mengatakan kepada
sultan baha"a satu(satunya
perempuan yang telah membuka
pintu hatinya ialah Tun #udu.

:atar masa Petikan teks Peristi"a
;aman kesultanan
Melayu Melaka.
Seri %ara Diraja Tun
!lilah yang berjasa, yang
setia sebelum kanda
menjadi sultan Melaka.
#etika itu adik tiri kanda
dirajakan, #erana
kecilnya, maka takhta
dipangku oleh <aja
<ekan, maka kanda telah
dinyahkan dari istana
Melaka.....

Sultan menceritakan kepada
Tun #udu berkenaan kisah
hidupnya yang telah disingkir
oleh kerajaan Melaka suatu
ketika dahulu.
:atar masyarakat Petikan teks Peristi"a
=olongan istana 2tulah darjat dalam
kehidupan istana yang
kita muliakan..
Tun #udu merelakan dirinya
diserahkan kepada Tun !li
kerana baginda menyedari
takdirnya yang hidup dalam
kehidupan istana.
Pentingkan darjat dan
takhta berbanding hati
insan yang disayangi.
......maka untuk kanda
dan takhta kanda,
bersedia memberikan
permaisuri sendiri
sebagai anugerah.
Tun #udu bersedih hati kerana
sultan tidak mempertahankannya
dan lebih mementingkan darjat
sehinggakan sanggup
menyerahkan isteri sendiri
kepada orang lain.
Masyarakat yang
memberi kesetiaan
sepenuhnya kepada
sultan tanpa berbelah
bagi.
....kematian ayahada
adinda adalah kerana
sifat setianya..
Sultan cuba meyakinkan Tun
#udu baha"a kematian
ayahanda adalah kerana
ayahanda Tun #udu begitu setia
terhadap sultan.
Masyakat yang jahil
tentang agama.
..... hanya dia salah
mengerti lalu pulang ke
rumah membunuh diri.
!yahanda Tun #udu iaitu
bendahara yang merasakan
dirinya sudah tidak berguna lagi
kepada raja bertindak
membunuh dirinya sendiri.
P:>T
Plot merupakan susunan peristi"a dalam sesebuah karya yang bersandarkan sebab
dan akibat iaitu rentetan peristi"a bermula daripada tahap pengenalan, peristi"a yang
semakin meruncing, melonjak menjadi klimaks dan akhirnya menemui penyelesaian. Plot
drama berbe$a dengan plot bagi cerpen atau no?el. Perbe$aan dilihat dari sudut gerak aksi
dan juga teknik(teknik dramatik.,alan cerita dan plot merupakan dua aspek yang berbe$a.
,alan cerita sebenarnya merupakan kejadian yang berlaku kerana sebab tertentu, sementara
yang menggerakkan kejadian cerita itu adalah plot. Pengenalan merupakan tahap untuk
memperkenalkan "atak dan konflik yang "ujud. Seterusnya pertengahan pula ialah tahap
berkembangkan peristi"a dengan munculnya pelbagai konflik sehingga masalah sampai ke
puncaknya. Pengakhirnya ialah masalah yang tercetus mula diselesaikan.Binaan plot
BINAAN PLOT
TAAP PERI!TIWA
Permulaan #isah Menyerahnya Seorang Perempuan bermula
dengan menampilkan "atak Tun #udu yang sedang
bersedih kerana baru kehilangan ayahanda yang
tercinta. !yahandanya merupakan seorang bendahara
yang dikatakan sangat setia sehingga tiba suatu masa
bendahara telah tua dan merasakan dirinya tidak lagi
bermakna buat sultan ekoran peristi"a pintu balairung
yang ditutup apabila bendahara ingin mengadap.
-endahara telah membunuh dirinya kerana dirasakan
maruahnya sebagai bendahara telah tiada. Sultan
cuba memujuk Tun #udu dan mengatakan baha"a
baginda tidak bermaksud menghina bendahara. Tun
#udu menegaskan baha"a sultan memang sengaja
mengharapkan kematian ayahandanya kerana sultan
bermaksud untuk menabal ayah saudaranya iaitu Tun
!li untuk menggantikan tempat ayahahanda Tun #udu
kerana Tun !li telah berjasa mendapatkan kembali
takhta Sultan Mu$affar Shah.
Perkembangan dan
perumitan.
Tun !li dan Tun Perak iaitu adik Tun #udu telah
bergaduh sehingga menyebabkan pertumpahan darah.
#eadaan yang berlarutan telah menyebabkan negeri
menjadi tidak aman. Sri !merta menghadap sultan dan
mempersembahkan cadangannya kepada sultan.
)adangannya ialah sultan hendaklah mencari calon
isteri buat Tun !li daripada keturunan Tun #udu kerana
perempuan merupakan kelemahan Tun !li. >leh yang
demikian, pihak Tun !li akan berlembut dan kembali
berbaik dengan pihak Tun Perak.
#onflik Tun !li menyuarakan kehendaknya yang berkenan
dengan permaisuri sendiri iaitu Tun #udu. Sultan tidak
mampu berbuat apa(apa melainkan melepaskan Tun
#udu dengan terpaksa. Sultan juga risau
kedudukannya akan tergugat kerana Tun !lilah yang
telah merebut kembali takhta kerajaan Melaka
kepadanya. Sultan yang tidak bertegas
mempertahankan permaisurinya itu telah memujuk
isterinya supaya berkorban dan menyerahkan dirinya
kepada Tun !li kononnya demi keamanan negeri.
Peleraian Pengakhiranya konflik ini ialah apabila Tun #udu yang
tabah akur menurut perintah suaminya sendiri yang
memintanya menyerah diri kepada Tun !li kerana
menurutnya kudrat seorang perempuan terbatas dan
tidak mampu mela"an lumrah kehidupan di dalam
sebuah istana yang begitu dimuliakan.
TE"NI" PLOT
Teknik plot merupakan teknik yang digunakan oleh pengarang untuk menjalinkan cerita
supaya menjadi lebih menarik.
T@#%2# P:>T
Teknik Peristi"a
2mbas kembali '9#etika sultan memujuk Tun #udu untuk berkorban, Tun
#udu telah mengingatkan Sultan baha"a sultan pernah
mengatakan cintanya yang tidak terbanding kepada Tun
#udu.
+9Sultan mengimbas kembali penderitaannya dahulu ketika
telah dinyahkan dari istana dengan menceritakan
pengalaman pahitnya yang pernah bekerja sebagai nelayan
kepada Tun #udu.
2mbas muka Tun #udu mengatakan kepada sultan baha"a baginda akan
pergi menyerahkan diri kepada Tun !li dan
memperhambakan diri kepadanya selagi dia diperlukan.
Saspen Sri !merta datang menyembah sultan dalam keadaan kelam
kabut seakan ingin menyampaikan sesuatu peristi"a yang
sangat buruk yang sedang berlaku.
#ejutan '9Pergaduhan antara Tun Perak dengan Tun !li sehinggakan
menumpahkan darah.
+9Tun !li mengatakan hasratnya baha"a dia telah berkenan
dengan Tun #udu iaitu permaisuri Melaka sendiri telah
mengejutkan Sri !merta.
#onflik luaran '9Pergaduhan antara Tun #udu dengan Sultan Mu$affar
berikutan kejadian bendahara yang telah mati akibat bunuh
diri.
+9Perbalahan antara Tun Perak dengan Tun !li.
=aya -ahasa
=aya bahasa ialah cara penulis menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan(kesan
tertentu. =aya bahasa digunakan untuk melahirkan keindahan. Menurut =ory #eraf 8+AA+ *
''B9 menyatakan baha"a bahasa adalah cara mengungkapkan fikiran melalui bahasa secara
khas yang memperlihatkan ji"a dan keperibadian penulis. =aya bahasa sangat penting
kerana gaya bahasa yang akan mengungkapkan tema dan persoalan dengan cara yang
menarik dan berkualiti.
#a$a Bahasa
%enis ga$a &ahasa Penerangan
Diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan
dalam cerita yang bersesuaian dengan tema dan latar
belakang cerita, "atak, tema dan sebagainya.
!yat )ara pengarang menyampaikan cerita sama ada
dalam bentuk ayat pendek ataupun ayat panjang.
Personafikasi Penulis telah memberikan sifat manusia seperti
perasaan, perlakuan dan sebagainya kepada benda(
benda yang tidak bernya"a atau benda yang abstrak.
Simile Simile ialah kiasan yang membandingkan dua benda
yang berbe$a tetapi ada persamaan. Penggunaan
bak, umpama, seperti, bagai dan laksana banyak
digunakan dalam ayat jenis ini.
Metafora Metafora pula ialah bahasa kiasan yang tidak
menggunakan kata(kata bandingan. Metafora boleh
terdiri daripada konsep logik dan abstrak
0iperbola Menyatakan sesuatu secara berlebih(lebih daripada
maksud yang sebenar.
Sinkope Penyingkatan perkataan
Perlambangan #ata(kata yang digunakan bagi menceritakan sesuatu
benda, keadaan atau peristi"a yang memba"a
makna yang lebih mendalam.
Paradoks Pernyataan yang ganjil atau bertentangan tetapi
mempunyai maksud yang tepat.
2n?ersi Pembalikan susunan kata.
Pengulangan
2ronis 2roni atau sindiran adalah cara mengatakan sesuatu
dengan makna atau maksud berlainan dan apa yang
terkandung dalam rangkaian kata(katanya.
%ilai
%ilai merupakan unsur(unsur positif yang perlu diteladani oleh pembaca. #ementerian
Pelajaran Malaysia telah menggariskan '4 nilai murni yang perlu dalam pembelajaran dan
pengajaran khususnya melalui subjek kesusasteraan ataupun komsas.
%ilai Peristi"a )ontoh
#asih sayang Sultan Mu$affar begitu
mencintai permaisurinya
Tun #udu.
Tun #udu berasa sangat
sedih dengan kematian
ayahandanya yang tercinta
sehinggakan beliau
menyalahkan sultan atas
kematian ayahandanya itu.
..kasih sayangku padamu, tak
terbandingkan tak dapat ditukar ganti,
malah nya"a kanda bersedia untuk
kasih sayang pada dinda... 8ms '349
....titah itulah yang pernah berkata yang
menyebabkan mengalir darah ayahanda
adinda, bendahara yang tidak pernah
mengenal erti derhaka. 8ms '3+9
#eberanian Tun #udu begitu berani
menegur kesilapan sultan
yang terlalu menyebelahi
Tun !li.
....tapi, bukankah kita jarang
merasakan kesalahan diri dan kerabat
sendiri meski sebesar mana pun jua, dan
kita cepat mendapat ja"apan atas
kesilapan orang lain, meski sekecil
kuman. 8ms '3B9
Pengajaran
Pengajaran merupakan pelajaran atau pedoman yang cuba disampaikan oleh pengarang
kepada pembaca. #ebiasaanya, pengajaran yang didapati dalam karya tradisional akan
diperoleh secara langsung tetapi dalam karya moden pula pengajaran adalah dalam bentuk
tersurat.!ntara pengajaran yang terdapat dalam drama Menyerahnya Seorang Perempuan
ialah *
'9 #ita tidak boleh bertindak terburu(buru. )ontohnya peristi"a yang berlaku kepada
bendahara. -endahara terlalu mengikut perasaan sendiri sehinggakan sanggup
mengenepikan agama dan bertindak membunuh diri hanya kerana berasakan tidak
berguna lagi kepada sultan Melaka.
+9 #ita tidak boleh mementingkan diri sendiri. >leh kerana terlalu mengikut nafsu, Tun !li
sanggup menyatakan kehendak hatinya yang mengingingkan permaisuri Melaka
sendiri untuk dijadikan isterinya "alaupun beliau tahu baha"a Tun #udu ialah isteri
kepada sultan Mu$affar.
B9 #ita hendaklah berani menyuarakan pendapat. Tun #udu berani menyuarakan
ketidakpuasan hatinya dengan perbuatan sultan terhadap ayahandanya. Di samping
itu Tun #udu tidak berdiam diri apabila diminta berkorban diri iaitu dengan
menyerahkan dirinya kepada Tun !li. Tun #udu tetap mempertahankan dirinya
sehinggalah baginda berasa sudah tidak mempunyai kudrat lagi untuk memujuk
sultan.

Anda mungkin juga menyukai