Anda di halaman 1dari 22

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.

R
DENGAN MASALAH UTAMA MAAG PADA An. N
DI KEL. TAMAMAU RT. 002/RW 007
KEC. PANAKUKKANG MAKASSAR
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK 6
ANGGOTA :
1. WA ODE LISNAYANTI BAKRI 142 2011 000
2. WINDY WIDIATI 142 2011 001!
. SERLIANA 142 2011 00
4. RINI INDRIANI 142 2011 0046
". NURUL ARDHA IRADAH 142 2011 0064
6. NURLAILA #ITRIANI 142 2011 007!
7. MELLY MARLITA 142 2011 007$
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
#AKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNI%ERSITAS MUSLIM INDONESIA
2014
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA
A. PENGKA&IAN 'T(n))(* : 1 M+, 2014-
I. DATA UMUM
1. Kepala Keluarga (Inisial) : Tn. R
2. Alamat dan Telepon : RT. 002/RW. 007 Kel. Tamamau
3. e!er"aan Kepala Keluarga : Kar#a$an %$asta
&. endidi!an Kepala Keluarga : %'A
(. Komposisi Keluarga :
)* )A'A +K
,-.-)/A)
0/) KK
-'-R
1)0I0IKA)
%TAT-% I'-)I%A%I
K1T
.2/
*3I* 0T ,1ATITI
%
2A'AK
1 2 3 & 1 2 3 1 2 3
1.
2.
3.
&.
(.
)#. ,
)n. %
An. )
An. A
An. )

Istri
Ana!
Ana!
Ana!
Ana!
&&
20
10
4
5
%'A
K-3IA,
%0
%0
%0
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
3eng!ap
3eng!ap
3eng!ap
3eng!ap
/1)*/RA' :
Keterangan:
8 3a!i63a!i 8 ,u9ungan dengan !eluarga
8 erempuan 8 Tinggal satu ruma:
8 'eninggal 8 Klien
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
,
R
% N )
A
;. Tipe Keluarga :
Keluarga Tn. R termasu! tipe !eluarga inti ( The Nuclear Family) #aitu
didalam suatu ruma: :an#a terdapat !eluarga inti #aitu Tn. R ( a#a: )< )#. ,
(istri)< )n. %< An. )< An .A dan An. ). )amun < ter!adang ditam9a: dengan
!eluarga lain #ang mempun#ai :u9ungan dara: #aitu saudara !andung dari
Tn. R. %elain itu pula< Keluarga Tn. R "uga masu! !e !ategori !eluarga
Commuter Family #aitu !eluarga #ang !edua orang tua !er"a di !ota #ang
9er9eda< tetapi sala: satu !ota terse9ut se9agai tempat tinggal dan orang tua
#ang 9e!er"a di luar !ota 9isa 9er!umpul pada anggota !eluarga pada saat
=weekends> atau pada $a!tu6$a!tu tertentu.
7. %u!u .angsa :
.a:asa #ang se:ari6:ari diguna!an !eluarga Tn. R iala: .a:asa Indonesia<
namun ter!adang mengguna!an 9a:asa +eneponto (9ugis)< !arena istri Tn. R
()#. ,) 9erasal dari +eneponto. %u!u Tn. R #aitu %u!u .ugis.
5. Agama :
Keluarga Tn. R 9eragama islam dan taat men"alan!an i9ada: s:olat ( $a!tu<
9iasan#a dila!u!an 9ersama6sama di ruma:.
4. %tatus %osial e!onomi !eluarga :
Ke9utu:an se:ari6:ari !eluarga semua dipenu:i ole: Tn. R dengan pendapatan
se:ari ? 200 ri9u per :ari (? ( "uta per69ulan) < Tn. R 9e!er"a se9agai
!ar#a$an di perusa:aan reepot apua. .arang69arang #ang dimili!i Tn. R
diantaran#a T@< !ul!as< mo9il< 3aptop< 3emari< me"a< !ursi sepeda motor<
!ompor gas< !ipas angina dll. )#. , (istri) suda: merasa Au!up dengan
!eadaann#a saat ini.
10. A!tiBitas re!reasi !eluarga :
Istri dan ana!6ana! sering mela!u!an re!reasi< dengan menonton T@diruma:<
"alan6"alan !e 'all< :al ini dila!u!an istri untu! meng:i9ur ana!6ana! !arena
Tn. R #ang menAari naC!a: di daera: lain pulang !e ruma: setiap ; minggu
se!ali (li9ur 2 minggu). )amun< !eti!a Tn. R sedang li9ur< Keluarga sering
9ere!reasi dengan menga"a! ana!6ana!n#a "alan !e pantai< 'all< atau !e
tempat 9ermain.
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
II. Ri$a#at Ta:ap er!em9angan Keluarga.
11. Ta:ap per!em9angan !eluarga saat ini :
Keluarga dengan ana! rema"a< !eluarga tela: 9erusa:a mem9eri!an !e9e9asan
dan tanggung "a$a9 !epada !eempat ana!n#a< !eluarga selalu menAo9a
memperta:an!an :u9ungan #ang intim dengan anggota !eluarga< selalu
memperta:an!an !omuni!asi #ang ter9u!a dengan anggota !eluargan#a.
12. Ta:ap per!em9angan !eluarga #ang 9elum terpenu:i :
.erdasar!an :asil $a$anAara ma!a didapat 9a:$a pada usia rema"a< ana!6
ana! mulai merasa 9a:$a memili!i otoritas sendiri< se:ingga !eti!a di suru:
ter!adang tida! mendengar per!ataan orang tuan#a. %elain itu< !eti!a ana!6
ana! di suru: ma!an< mere!a !adang menola!< mere!a si9u! dengan
!egiatann#a sendiri menonton T@< si9u! dengan ,andp:one pintarn#a.
13. Ri$a#at !ese:atan !eluarga inti
a. Ri$a#at en#a!it !eturunan :
0alam !eluarga Tn. R ada #ang memili!i pen#a!it !eturunan #aitu ana!
!eempat #ang menderita A%'A #ang tern#ata didapat!an dari nene!.
Apa9ila Asma An. ) !am9u: dan sa!it Tn. R dan )#. , selalu
menguna!an Casilitas !ese:atan (Ruma: %a!it).
9. Ri$a#at status !ese:atan masing6masing anggota !eluarga :
Tn. R mengata!an tida! sedang mengalami pen#a!it para:< namun :an#a
ter!adang lela: !arena Ca!tor pe!er"aann#a. )#. , mengata!an Ia "uga
tida! sedang mengalami pen#a!it para:< Ia merasa!an 9adann#a masi:
se:at6se:at sa"a. )n. % "uga mengata!an 9a:$a ia tida! sa!it. )#. ,
mengata!an !alau An. ) sedang mengalami pen#a!it 'aag< #ang !adang
!am9u:.
1&. Ri$a#at !ese:atan !eluarga se9elumn#a :
A#a: dari Tn. R mengalami pen#a!it Asma< dan diturun!an !e saudara dari
Tn. R. dan diturun!an "uga !e ana! Tn. R. %e:ingga !eluarga Tn. R memili!i
ri$a#at pen#a!it !eturunan Asma. An. ) (Kedua) "uga sedang mengalami
pen#a!it maag.
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
III. 0ata 3ing!ungan
1(. Kara!terisiti! ruma: :
D+n(. R/0(.
1& m
1 m 4 m Lantai 2
Lantai 1
Keterangan:
Ruma: Tn. R terdiri dari ruang tamu< ruang !eluarga< tiga !amar tidur<
dapur< !amar mandi. 2ara pengaturan pera9ot rapi< !e9iasaan mera$at ruma:
disapu se:ari dua !ali.
-!uran ruma: 4 D 1& m dengan tipe ruma: permanen< atap ter9uat dari
seng< lantai tegel dan tida! terdapat Bentilasi se:ingga tida! ada pertu!aran *
2
dan 2*
2
< namun di dapur terdapat alat peng:isap asap<se:ingga !ondisi
ruangan tida! terlalu pengap< dan !eluarga !alau mandi mengguna!an 0A<
minum air galon.
enerangan di malam :ari mengguna!an listri! dan !adang
diperguna!an "uga untu! siang :ari !arena dalam ruangan tampa! gelap.
%eAara umum Bentilasi dan penAa:a#aan di dalam ruma: !urang 9ai! a!i9at
Bentilasi tida! ada. 0alam pengelolaan sampa: ruma: tangga< 9iasan#a di
9uang pada tempat pem9uangan sampa: umum< dan setiap :ari !amis sampa:
diang!ut ole: Tru! sampa:.
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
Ruang
!eluarga
Ruang Tamu
Teras
K. /anti
Kamar Tidur
0apur
T
A
)
/
/
A
W2
T
1
T
A
)
/
/
A
W2
Kamar
Tidur
Kamar
Tidur
T
e
r
a
s
%elo!an
/arasi
1;. Kara!terisiti! tetangga dan !omunitas RW :
3ing!ungan tetangga umumn#a pendudu! asli ma!assar< :u9ungan antar
tetangga !urang 9ai!< )#. , :an#a mengenal tetangga samping ruma: sa"a.
,al ini di!arena!an )#. , si9u! dengan urusan ruma: tangga mengurus !e63
ana!n#a #ang masi: di9ang!u se!ola: dasar. %elain itu< daera: tempat tinggal
)#. , 9erada diper!otaan< se:ingga "arang ter"alin !omuni!asi antar tetangga
!arena !esi9u!an dengan masing6masing.
17. 'o9ilitas /eograCis !eluarga :
Ruma: terleta! di daera: per!otaan namun "au: dari "alan ra#a. Ruma: 9erada
di 3orong< muda: di"ang!au ole: sepeda motor/!endaraan roda &. Ruma:
tida! "au: dari pasar< se:ingga te!adang )#. , 9er9elan"a di pasar untu!
mem9eli !eperluan ruma: tangga. %elain itu< usat pela#anan !ese:atan tida!
"au: dari ruma: )#. ,.
15. er!umpulan !eluarga dan intera!si dengan mas#ara!at :
a) 0idalam mas#ara!at< Tn. R dan )#. , !urang 9erintera!si dengan tetangga
se!itar !arena Ca!tor !esi9u!an dengan pe!er"aan masing6masing. Tn. R
#ang :an#a pulang ; minggu se!ali< se:ingga !eti!a li9ur Tn. R :an#a
meng:a9is!an $a!tun#a dengan istri dan ana!6ana!n#a.
9) )#. , perna: di a"a! ole: tetangga samping ruma: untu! i!ut arisan<
namun )#. , menola! !arena Ia tida! 9isa meninggal!an !e63 ana!n#a
sendirian di ruma:. )n. % #ang suda: masu! !e 9ang!u !ulia:< si9u!
dengan tugas !ulia:n#a.
A) -ntu! aAara !eluarga seperti arisan dan #asinan !eluarga< )#. , i!ut
9erpartisipasi !arena :an#a se9ulan se!ali.
14. %istem pendu!ung !eluarga :
Anggota !eluarga Tn. R se:at :an#a An. ) dan An. ) sa"a #ang sering sa!it
dan !eluarga selalu menguna!an Casilitas !ese:atan #aitu Ruma: sa!it untu!
mengantar!an ana!n#a #ang sedang sa!it.
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
I@. S12/31/2 3+*/(2)(
20. %tru!tur peran :
Eormal
a. Tn. R se9agai !epala !eluarga se!aligus penAari naC!a: untu! memenu:i
!e9utu:an !eluargan#a disamping itu Tn. % se9agai pendidi!< pelindung
dan pem9eri rasa aman pada !eluarga
9. )#. R 9erperan se9agai istri dan i9u 9agi ana!6ana!n#a< )#. R se9agai i9u
ruma: tangga memili!i peran untu! mengurusi ruma: dan pendidi! ana!6
ana!n#a
A. )n.% 9erperan se9agai ana! #ang tertua dan sedang 9er!ulia: :arus 9ela"ar
dan men"aga adi!6adi!n#a.
d. An. )< An. A<dan An. ) 9erperan se9agai ana! se!ola: #ang :arus 9ela"ar
dan patu: pada !edua ortun#a.
InCormal
a. %etiap anggota !eluarga selalu memili!i peran se9agai pendorong 9agi
#ang lainn#a.
21. )ilai atau norma !eluarga :
0alam 9uda#a .ugis ana! perempuan tertua :arus mem9antu i9un#a dalam
mera$at adi!6adi!n#a dan se9agai Aonto: untu! adi!6adi!n#a. Keluarga Tn. R
selalu mematu:i aturan6aturan dan norma #ang 9er:u9ungan dengan agama
dan mas#ara!at.
22. ola !omuni!asi !eluarga :
ola !omuni!asi #ang diguna!an iala: !omuni!asi ter9u!a< tiap !eluarga
.e9as mengung!ap!an pendapatn#a masing masing :al ini dapat dili:at pada
$a!tu pera$at mela!u!an peng!a"ian< orang tua dan ana! saling ter9u!a
dalam 9er!omuni!asi.
23. %tru!tur !e!uatan !eluarga :
Keluarga selalu men#elesai!an masala: dengan mus#a$ara: antara Tn. R< )#.
, dan )n. % !arena anggota !eluarga lainn#a masi: ana!6ana!. %emua
anggota !eluarga 9erperan sesuai perann#a masing6masing< dan apa9ila
masala: tida! teratasi ma!a !eputusan ada di tangan Tn. R se9agai !epala
Keluarga.
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
%. #/n)4, K+*/(2)(
2&. Eungsi e!onomi :
)#. , mengata!an 9a:$a !e9utu:an !eluargan#a suda: terAu!upi< Tn. R sud:
memenu:i !e9utu:an anggota !eluargan#a. )#., mem9eli !eperluan ruma:
tangga setiap se9ulan se!ali< namun "i!a ada #ang !urang )#. , mem9elin#a
dipasar. )#. , men#isip!an uang 9elan"a untu! dita9ung.
2(. Eungsi sosial :
Tn. R dan )#. , !urang 9ersosialisasi dengan tetangga se!itar< :al ini
di!arena!an Tn. R #ang :an#a ; minggu se!ali pulang !ema!assar< dan pada
saat li9ur Tn. R :an#a 9eng:a9is!an 9ersama !eluargan#a. .egitu pula dengan
)#. , !arena !esi9u!!ann#a dalam mera$at !etiga ana!n#a #ang masi:
di9ang!u %0 se:ingga "arang 9er!omuni!asi dengan tetangga se9ela:.
2;. Eungsi pendidi!an :
Tn. R meme9eri!an pendidi!an Cormal pada ana!6ana!n#a< )n. % sedang
9er!ulia: di sala: satu -niBersitas %$asta di 'a!assar< An. )< An. A< dan An.
) 9erse!ola: di %0 #ang sama. %elain itu< Tn. R mem9eri!an pendidi!an
agama pada ana!6ana!n#a dengan memasu!!an ana!6ana!n#a !e penga"ian
mas"id (TA) untu! 9ela"ar mem9aAa Al6FurGan. )#. , "uga sering
mem9eri!an pendidi!an inCormal pada ana!6ana!n#a.
27. Eungsi sosialisasi :
Tn. R dan )#. , dapat mem9ina sosialisasi dengan ana!6ana!n#a se:ingga
dapat mem9entu! norma dan aturan6aturan sesuai dengan per!em9angan
ana!6ana!n#a< serta dapat menerus!an 9uda#a #ang ada.
25. Eungsi pemenu:an (pera$atan/pemeli:araan) !ese:atan
a. Mengenal masalah kesehatan
Keluarga Tn. R !urang mampu mengenali masala: !ese:atan !eluargan#a.
b. Mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan
Keluarga mengam9il !eputusan dengan segera mem9a$a !e pela#anan
!ese:atan terde!at "i!a anggotan#a mengalami !esa!itan
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
c. Kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit
Tn. R dan )#. , mampu mera$at anggota !euargan#a #ang sa!it< namun
mere!a segera mem9a$a !e Ruma: sa!it.
d. Kemampuan keluarga memeliharamemodi!ikasi lingkungan rumah yg
sehat
Keluarga masi: 9elum mampu memeli:ara !ondisi ling!ungan ruma:
#ang se:at !arena !urangn#a Bentilasi didalam ruma:< se:ingga udara
tida! ma!simal untu! !eluar masu!. )amun !ondisi ruma: 9ersi:< !arena
)#. , ra"in mem9ersi:!an ruma:.
e. Kemampuan menggunakan !asilitas pelayanan kesehatan
)#. , segera mengguna!an Casilitas !ese:atan terde!at dalam menolong
anggota !eluargan#a #ang sa!it.
24. Eungsi religius:
Keluarga Tn. R sering mela!sana!an s:olat 9er"amaa: !eti!a Tn. R pulang
!eruma: (li9ur). )amun +i!a Tn. R sedang tida! diruma:< )#. , dan ana!6
ana! ter!adang s:olat 9er"ama: di mes"id< dan ana!6ana! lan"ut untu! menga"i
dimes"id.
30. Eungsi re!reasi :
Keluarga Tn. R sering 9ere!reasi !eti!a Tn. R sedang li9ur. Tn. R sering
menga"a! ana!6ana!n#a !e pantai< !e 'all< dan tempat re!reasi lainn#a.
31. Eungsi reprodu!si :
+umla: ana! Tn. R adala: & orang. )#. , dalam :al ini menguna!an alat
!ontrasepsi sunti!.
32. Eungsi aCe!tiC :
Keluarga Tn. R saling mendu!ung !e9utu:an se:ingga dapat terpenu:i
!e:idupan se:ari6:ari< dapat men#elesai!an masala: dengan mus#a$ara: dan
!eputusan !eluarga #ang tera!:ir ditentu!an ole: Tn. % se9agai !epala
!eluarga.
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
@. S12+44 5(n K67,n) K+*/(2)(
33. %tressor "ang!a pende! dan pan"ang :
a. ende! : %tresor "ang!a pende! #ang dipi!ir !eluarga saat ini #aitu
memi!ir!an agar pen#a!it An. ) dapat sem9u: total dan tida!
!em9ali lagi
9. an"ang : %aat ini !eluarga Tn. % memi!ir!an agar ana!n#a dapat
menerus!an pendidi!an !e"en"ang #ang le9i: tinggi di9anding
a#a: dan i9un#a #ang lulusan %'A
3&. Kemampuan !eluarga 9erespon ter:adap situasi/stressor :
Keluarga Tn. R selalu mela!u!an mus#a$ara: dalam men#elesai!an masala:
!:ususn#a dalam masala: !ese:atan. Tn. R sering meli9at!an ana!n#a untu!
mengung!ap!an pendapatn#a.
3(. %trategi !oping #ang diguna!an :
Keluarga Tn. R apa9ila ada masala: 9ai! dalam !eluarga selalu
men#elesai!ann#a< dan meminta pendapat dari istri maupun ana!n#a.
3;. %trategi adaptasi disCungsional :
0alam meng:adapi masala: selalu 9erusa:a dan 9erdoa namun pada a!:irn#a
Tu:an #ang a!an menentu!an apa #ang a!an ter"adi pada ma!:lu!n#a.
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
IV. P+0+2,34((n #,4,3 (tiap anggota keluarga)
T(n))(* P+0+2,34((n : 1 M+, 2014
P/3/* : 11.00 WITA
emeri!saan
Cisi!
Tn. R )#. , )n. % An. ) An. A An. )
Te!anan
dara:
130/40 mm,g 120/50 mm,g 120/40 mm,g 6 6 6
)adi
%u:u
RR
..
5;D/mnt
3;<(
0
2
2&D/mnt
;& !g
;&D/mnt
3;<2
0
2
20D/mnt
(0 !g
5;D/mnt
3;
0
2
20D/mnt
&5 !g
55D/mnt
3;
0
2
22D/mnt
3& !g
50D/mnt
3;
0
2
2&D/mnt
2; !g
50/mnt
3;
0
2
2&D/mnt
33 !g
Kepala 'esoA:epal 'esoA:epal 'esoA:epal 'esoA:epal 'esoA:epal 'esoA:epal
Ram9ut ,itam 9ersi: ,itam 9ersi: ,itam 9ersi: ,itam 9ersi: ,itam 9ersi: ,itam 9ersi:
Kulit %a$o matang<
turgor 9ai!
%a$o matang<
turgor 9ai!
%a$o matang<
turgor 9ai!
%a$o matang<
turgor 9ai!
%a$o matang<
turgor 9ai!
%a$o matang<
turgor 9ai!
'ata %imetris<
!on"ungtiBa
tida! anemis
dan s!lera
tida! i!teri!<
pengli:atan
9ai!
%imetris<
!on"ungtiBa
tida! anemis
dan s!lera
tida! i!teri!<
pengli:atan
!urang 9ai!
(!adang !a9ur)
%imetris<
!on"ungtiBa
tida! anemis
dan s!lera
tida! i!teri!<
pengli:atan
9ai!
%imetris<
!on"ungtiBa
tida! anemis
dan s!lera
tida! i!teri!<
pengli:atan
9ai!
%imetris<
!on"ungtiBa
tida! anemis
dan s!lera
tida! i!teri!<
pengli:atan
9ai!
%imetris<
!on"ungtiBa
tida! anemis
dan s!lera
tida! i!teri!<
pengli:atan
9ai!
,idung .ersi:< Cungsi
peng:idu 9ai!
.ersi:< Cungsi
peng:idu 9ai!
.ersi:< Cungsi
peng:idu 9ai!
.ersi:< Cungsi
peng:idu 9ai!
.ersi:< Cungsi
peng:idu 9ai!
.ersi:< Cungsi
peng:idu 9ai!
'ulut H
tenggoro!an
.ersi:< tida!
9er9au< gigi
9ersi:< tida!
ada n#eri telan
.ersi:< tida!
9er9au< gigi
9ersi:< tida!
ada n#eri telan
.ersi:< tida!
9er9au< gigi
9ersi:< tida!
ada n#eri telan
.ersi:< tida!
9er9au< gigi
9ersi:< tida!
ada n#eri telan
.ersi:< tida!
9er9au< gigi
9ersi:< tida!
ada n#eri telan
.ersi:< tida!
9er9au< gigi
9ersi:< tida!
ada n#eri telan
Telinga
%imetris<
pendengaran
9ai!< tida!
mengguna!an
alat 9antu
%imetris<
pendengaran
9ai!< tida!
mengguna!an
alat 9antu
%imetris<
pendengaran
9ai!< tida!
mengguna!an
alat 9antu
%imetris<
pendengaran
9ai!< tida!
mengguna!an
alat 9antu
%imetris<
pendengaran
9ai!< tida!
mengguna!an
alat 9antu
%imetris<
pendengaran
9ai!< tida!
mengguna!an
alat 9antu
3e:er
Tida! ada
pem9esaran
!elen"ar tiroid
Tida! ada
pem9esaran
!elen"ar tiroid
Tida! ada
pem9esaran
!elen"ar tiroid
Tida! ada
pem9esaran
!elen"ar tiroid
Tida! ada
pem9esaran
!elen"ar tiroid
Tida! ada
pem9esaran
!elen"ar tiroid
0ada
Tida! ada
$:eeIing
Tida! ada
$:eeIing
Tida! ada
$:eeIing
Tida! ada
$:eeIing
Tida! ada
$:eeIing
Tida! ada
$:eeIing
erut
Tida!
!em9ung<
tida! n#eri
te!an
Tida!
!em9ung<
tida! n#eri
te!an
Tida!
!em9ung<
tida! n#eri
te!an
Tida!
!em9ung<
tida! n#eri
te!an
Tida!
!em9ung<
tida! n#eri
te!an
Tida!
!em9ung<
tida! n#eri
te!an
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
emeri!saan
Cisi!
Tn. R )#. , )n. % An. ) An. A An. )
1!stremitas
Tida! ada
!elainan
9entu!
Tangan !iri
ter!adang
terasa !eram<
namun tida!
ada !elainan
9entu!
Tida! ada
!elainan
9entu!
Tida! ada
!elainan
9entu!
Tida! ada
!elainan
9entu!
Tida! ada
!elainan
9entu!
1liminasi
.A. 1D/:r
.AK &6(D/:r
.A. 1D/:r
.AK &6(D/:r
.A. 162D/:r
.AK (6;D/:r
.A. 162D/:r
.AK (6;D/:r
.A. 1D/:r
.AK ;65D/:r
.A. 162D/:r
.AK 765D/:r
V. H(2(7(n K+*/(2)(
,arapan #ang di ingin!an !eluarga Tn. R #aitu mengingin!an agar anggota
!eluargan#a tida! ada #ang sa!it6sa!itan dan !eluarga 9er:arap !edatangan
ma:asis$i -'I dapat mem9eri!an inCormasi !ese:atan se:ingga anggota
!eluarga dapat memeli:ara !ese:atan dan sem9u: dari pen#a!it.
VI. P+n)3(8,(n #63/4
K+*/(2)( Tn. R 9+2(5( 7(5( 1(.(7 3+*/(2)( 5+n)(n (n(3 2+0(8(
1. .agaimana !ara!teristi! teman di se!ola: atau di ling!ungan ruma:J
+a$a9 :
2. .agaimana !e9iasaan ana! mengguna!an $a!tu luangJ
+a$a9 :
3. .agaimana perila!u ana! selama di ruma:J
+a$a9 :
&. .agaimana :u9ungan ana! rema"a dengan adi!n#a< dengan teman se!ola:
atau 9ermainaJ
+a$a9 :
(. %iapa sa"a #ang 9erada diruma: selama ana! rema"a diruma:J
+a$a9 :
;. .agaimana prestasi ana! dise!ola: dan prestasi apa #ang perna: diperole:
ana!J
+a$a9 :
7. Apa !egiatan diluar ruma: selain se!ola:< 9erapa !ali< 9erapa lama dan
dimanaJ
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
+a$a9 :
5. Apa !e9iasaan ana! diruma:J
+a$a9 :
4. Apa!a: Casilitas #ang diguna!an ana! seAara 9ersamaan atau sendiriJ
+a$a9 :
10. .erapa lama $a!tu #ang disedia!an orang tua untu! ana!J
+a$a9 :
11. %iapa #ang men"adi Cigur 9agi ana!J
+a$a9 :
12. %e9erapa 9esar peran #ang men"adi Cigur 9agi ana!J
+a$a9 :
13. .agaimana pela!sanaan tugas dan Cungsi !eluargaJ
+a$a9 :
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
RESUME KEPERAWATAN KELUARGA Tn. R
DENGAN MASALAH UTAMA MAAG PADA An. N
DI KEL. TAMAMAU RT. 002/RW 007
KEC. PANAKUKKANG MAKASSAR
Tn. R dan )#. , merupa!an !eluarga dengan ta:ap per!em9angan ana! usia
rema"a. Tn. R !ini 9erusia &4 t:n dan istrin#a 9erusia && ta:un< Tn. R memili!i &
orang ana!. Ana! pertama Tn. R 9erusia 20 ta:un< ana! !edua Tn. R 9erusia 10 ta:un<
ana! !etiga 9erusia 4 ta:un dan ana! !eempat 9erusia 5 ta:un.
Keluarga Tn. R tinggal diruma: dengan lantai 2 dan mempun#ai & !amar
tidur. Tn. R 9e!er"a selama & minggu dan 2 minggu $a!tu li9ur di:a9is!an 9ersama
!eluargan#a di 'a!assar. Tn. R 9erperan se9agai !epala !eluarga #ang menaC!a:i
istri dan ana!6ana!n#a.
Tn. R 9e!er"a se9agai !ar#a$an perusa:aan T. Ereeport di apua dengan
peng:asilan se9esar ? ( "uta per69ulan dan istrin#a 9e!er"a se9agai i9u ruma: tangga.
Tn. R mengata!an tida! sedang mengalami pen#a!it para:< namun :an#a
ter!adang lela: !arena Ca!tor pe!er"aann#a. )#. , mengata!an Ia "uga tida! sedang
mengalami pen#a!it para:< Ia merasa!an 9adann#a masi: se:at6se:at sa"a. )n. % "uga
mengata!an 9a:$a ia tida! sa!it. )#. , mengata!an !alau An. ) sedang mengalami
pen#a!it 'aag #ang !adang !am9u:. )#. , mengata!an !alau maag ana!n#a
dise9a!na !arena An. ) malas ma!an. Ana! !eempat Tn. R #ang mengalami pen#a!it
Asma dan menurut Tn. R sa!it #ang dialami ana!n#a itu merupa!an sa!it turunan dari
nene! (orang tua Tn. R). Apa9ila Asma An. !eempat !am9u: dan sa!it Tn. R dan )#.
, langsung mem9a$a: ana!n#a !e pela#anan !ese:atan terde!at. Keluarga Tn. R
%elalu menguna!an Casilitas !ese:atan (Ruma: %a!it).
)#. , dan ana!6ana! sering mengguna!an $a!tu !osong dengan menonton
T@ diruma: dan "alan6"alan !e 'all< :al ini dila!u!an istri untu! meng:i9ur ana!6
ana!. )amun< !eti!a Tn. R sedang li9ur< !eluarga sering 9ere!reasi dengan menga"a!
ana!6ana!n#a "alan !e pantai atau !e tempat 9ermain lainn#a.
,asil emeri!saan Eisi! dari !eluarga Tn. R #aitu Tn. R '(:(.- T"#
1$%&%mm'g( N# )*+i( ,# 2-+i( .# $*(/
%
C< N:. H 'I9/- T" # 12%)% mm'g( N# *-+0( .#
$*(2
%
C( ,# 2%+i< Nn. S 'An(3- T"# 12%&% mm'g( N# )*+mnt . # $*
%
C ,# 2%+mnt An. N
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
'An(3- N# ))+i( .# $*
%
C( ,# 22+i< An. A 'An(3- N# )%+i( .# $*
%
C( ,# 2-+i An. N( ): 50/i<
%: 3;
0
2< : 2&D/i .
Tn. R dan )#. , mengata!an 9a:$a mere!a !urang 9ersosialisasi dengan
tetangga se!itar< :al ini di!arena!an Tn. R #ang :an#a ; minggu se!ali pulang
!ema!assar< dan pada saat li9ur Tn. R :an#a 9eng:a9is!an 9ersama !eluargan#a.
.egitu pula dengan )#. , !arena !esi9u!!ann#a dalam mera$at !etiga ana!n#a #ang
masi: di9ang!u %0 se:ingga "arang 9er!omuni!asi dengan tetangga se9ela:.
Keluarga Tn. R selalu mela!u!an mus#a$ara: dalam men#elesai!an masala:
!:ususn#a masala: !ese:atan. Tn. R sering meli9at!an ana!n#a untu!
mengung!ap!an pendapatn#a. Komuni!asi antara *rang tua dan ana! ter"alin dengan
9ai!.
B. DIAGNOSA KEPERAWATAN KELUARGA
I. K*(4,;,3(4, D(1(
D(1( S/98+31,;
a. )#. , mengata!an !alau ana!n#a sering mual dan muntal "i!a maagn#a
!am9u:.
9. )n. % mengata!an adi!n#a ter!ena maag dari umur 5 ta:un
A. )#. , mengata!an !alau ana!n#a susa: untu! disuru: ma!an< !arena An.
) le9i: senang menonton T@ se:ingga lupa ma!an.
d. )#. , mengata!an tida! mengeta:ui tinda!an apa :arus Ia la!u!an !eti!a
ana!n#a mengalami munta:.
D(1( O98+31,;
a. An. ) tampa! !urus
9. .. An. ) 3& !g
A. TT@< : 22 D/ menit< ): 50 D/menit< % : 3;
0
2
d. An. ) le9i: 9an#a! meng:a9is!an $a!tun#a didepan T@ (menonton)<
se:ingga Ia malas ma!an
e. .. An. ) 3& !g
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
II. An(*,4,4 5(n 4,n1+4,4 5(1(
)o 0ata 'asala: en#e9a9
1
%u9"e!tiC:
)#. , mengata!an
tida! mengeta:ui tinda!an
apa :arus Ia la!u!an !eti!a
ana!n#a mengalami
munta:. )#. , "uga
mengata!an !alau ana!n#a
susa: untu! disuru:
ma!an.
*9"e!tiC :
)#. , tampa! pani!
!eti!a ana!n#a mengelu:
!esa!itan pada saat maag
ana!n#a !am9u:
Kurang pengeta:uan !etida!mampuan
!eluarga dalam
mera$at anggota
!eluarga
2 %u9"e!tiC:
)#. , mengata!an
ana!n#a susa: untu!
disuru: ma!an< !arena An.
) le9i: senang menonton
T@ se:ingga lupa ma!an.
)#. , "uga mengata!an
!alau ana!n#a sering mual
dan muntal "i!a maagn#a
!am9u:.
*9"e!tiC :
6 An. ) tampa! !urus
6 An. ) le9i: 9an#a!
Resi!o
!etida!seim9angan
nutrisi
Keluarga tida! mampu
mengam9il !eputusan
mengenai tinda!an
!ese:atan
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
meng:a9is!an
$a!tun#a didepan T@
(menonton)
6 .. An. ) 3& !g
III. P+2/0/4(n D,()n64( K+7+2(<(1(n
N6. D,()n64( K+7+2(<(1(n 'PES-
1 Kurang pengeta:uan !eluarga Tn R 9.d !etida!mampuan !eluarga
mengenal masala: !ese:atan pada An. ) ditandai dengan )#. ,
mengata!an tida! mengeta:ui seAara rinAi !ondisi pen#a!it ana!n#a
saat ini
2 Resi!o !etida!seim9angan nutrisi !eluarga Tn. R !:ususn#a An. ) 9.d
!etida!mampuan !eluarga mengam9il !eputusan mengenai tinda!an
pada An.) ditandai dengan ana! malas ma!an< sering mual dan
munta:.
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
I%. P+n,*(,(n (Skoring- D,()n64( K+7+2(<(1(n
D= 1 K/2(n) 7+n)+1(./(n 3+*/(2)( Tn. R 9.5 3+1,5(30(07/(n 3+*/(2)(
0+n)+n(* 0(4(*(. 3+4+.(1(n 7(5( An. N
)* KRIT1RIA 1R,T. %K*R 1'.1)ARA)
1.
2
3
&
%iCat masala:
1ktual
Kemung!inan masala: dapat
diu9a:
mudah
Kemung!inan masala: dapat
diAega:
Tinggi
'enon"oln#a masala:
perlu segera ditangani
3/3 D 1
2/2 D 2
3/3 D 1
2/2 D 1
1
2
1
1
Tn. R dan )#. , tau "i!a
ana!n#a mengalami
pen#a!it maag< namun
selama ana!n#a tida!
mengalami n#eri :e9at<
!eluarga tida!
memeri!sa!an !ondisi
ana!n#a di pela#anan
!ese:atan
Keluarga mengata!an "i!a
ana!n#a sa!it langsung
di9a$a: !e Ruma: sa!it
dan ana!n#a tida!
menola!
Kemung!inan masala:
untu! diu9a: tinggi !arena
!eluarga Tn. R mau untu!
di9eri!an pendidi!an
!ese:atan mengenai
tinda!an a$al "i!a
ana!n#a pen#a!it ana!n#a
!am9u: !em9ali
'enurut !eluarga Tn. R
'asala: perlu segera
ditangani untu!
meng:indari !ompli!asi
#ang le9i: 9esar nantin#a
+umla:
(
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
D= 2 R+4,36 3+1,5(34+,09(n)(n n/12,4, 3+*/(2)( Tn. R 3./4/4n:( An. N 9.5
K+1,5(30(07/(n 3+*/(2)( 0+n)(09,* 3+7/1/4(n 0+n)+n(, 1,n5(3(n
3+4+.(1(n 7(5( An. N
)* KRIT1RIA 1R,T. %K*R 1'.1)ARA)
1.
2
3
&
%iCat masala:
2esiko tidakKurang sehat
Kemung!inan masala: dapat
diu9a:
sebagian
Kemung!inan masala: dapat
diAega:
Cukup
'enon"oln#a masala:
perlu segera ditangani
2/3 D 1
2/2 D 2
2/3 D 1
2/2 D 1
2/3
1
2/3
1
Tn. R dan )#. ,
mengata!an ana!n#a tida!
mau ma!an< namun
nutrisin#a masi: Au!up
namun untu! meng:indari
masala: resi!o dapat
men"adi a!tual "i!a tida!
segera ditangani.
)#. , mengata!an "i!a
ana!n#a malas ma!an dan
selalu menola! "i!a di 9eri
ma!anan< :an#a Co!us
pada !egiatan 9ermainn#a
sa"a.
Kemung!inan masala:
untu! diu9a: Au!up
!arena perila!u ma!an
ana! masi: sedi!it.
'enurut !eluarga Tn. R
'asala: perlu segera
ditangani agar nutrisi
ana!n#a dapat terpenu:i
!em9ali.
+umla:
3 1/3
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
%. P2,62,1(4 D,()n64( K+7+2(<(1(n
rioritas 0iagnosis Kepera$atan %!or
1. Kurang pengeta:uan 9.d !etida!mampuan !eluarga mengenal
masala: !ese:atan pada An. )
(
2. Resi!o !etida!seim9angan nutrisi 9.d !etida!mampuan
!eluarga mengam9il !eputusan mengenai tinda!an !ese:atan
3 1/3
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
C. INTER%ENSI
T+2*(07,2>>>>W625
D. IMPLEMENTASI
T+2*(07,2>>>>W625
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6
E. E%ALUASI
Tanggal
HWa!tu
)o.
0iagnosa
1Baluasi
Tanggal 1
+uni 201&
+am 1(.00
WITA
1. % : )#. , mengata!an suda: mulai mengeta:ui pen"elasan
mengenai pen#a!it /astritis atau maag.
*: )#. , (i9u An.)) tampa! mendis!usi!an dengan Tn. R
mengenai !ondisi ana!n#a saat ini
A:
a. Keluarga suda: mampu men"elas!an pengertian dari
gastritis.
9. Keluarga mampu men#e9ut!an tanda dan ge"ala ana!
#ang mengalami gastritis
A. Keluarga mampu mendemonstrasi!an Aara mera$at ana!
#ang mengalami gastritis
: InCormasi!an !epada !eluarga untu! tetap mera$at dan
memantau !egiatan ana!n#a #ang mengalami gastritis
Tanggal 1
+uni 201&
+am 1(.00
WITA
2. % : Keluarga !:ususn#a )#. , (I9u An. )) mengata!an suda:
mengeta:ui tentang ma!anan #ang tepat untu! di9eri!an pada
ana!n#a (An. ))
*: )#. , tampa! mem9erita:u!an !epada An. ) untu! selalu
ma!an supa#a tida! munta: lagi. Walaupun
An. ) tampa! masi: 9elum mengerti.
A:
a. Keluarga mampu men#e9ut!an manCaat nutrisi 9agi
!ese:atan
9. Keluarga mampu men#e9ut!an "enis6"enis ma!anan #ang
dapat di!onsumsi pada An. )
: Ingat!an !epada !eluarga untu! tetap mem9iasa!an
ana!n#a ma!an $alupun sedi!it< agar tida! ter"adi :al6:al
#ang le9i: para:
ASKEP KELUARGA OLEH KELOMPOK 6