Anda di halaman 1dari 11

1

NAMA KURSUS Pengajaran kepelbagaian pelajar


KOD KURSUS KPD 5033
KREDIT 3
SLT 120 Jam
SYARAT TIADA
SEMESTER 2
OBJEKTIF 1. Mengenal pasti dan menilai pelan pengajaran, pelaksanaan dan
KURSUS pentaksiran pengajaran dan pembelajaran selaras dengan
kepelbagaian pelajar (K6)
2. Menyusun atur perlakuan pengajaran dan pembelajaran murid
selaras dengan pelan pengajaran, perlaksanaan dan pentaksiran
yang dilaksanakan (P3)
3. Mempertahankan dan menginovasikan pelan pengajaran,
perlaksanaan dan pentaksiran yang dilaksanakan (A3)
4. Berkebolehan serta dapat mengenal pasti masalah kepelbagaian
pelajar dan mengoperasikan analisis dalam pelan pengajaran,
perlaksanaan dan pentaksiran, serta mencari penyelesaian
alternatif (PKK)

SINOPSIS Kursus ini bertujuan untuk pelajar sedar dan membuat persediaan
dalam menghadapai pelbagai jenis pelajar yang ditempatkan dalam
satu kelas yang sama. Kursus ini memberi penekanan dalam
menganalisis kepelbagaian dikalangan pelajar dan mengambil kira
kepelbagaian ini dalam merancang pengajaran. Kursus ini juga akan
menganalisis isi kandungan untuk menghasilkan aktiviti pengalaman
pembelajaran yang sejajar dengan kepelbagaian pelajar dan masih
memenuhi kehendak kurikulum. Pemahaman terhadap analisis ini
akan membolehkan bakal guru merancang mod pengajaran yang
sejajar dengan analisis mereka. Keberkesanan pengajaran terhadap
kepelbagaian pelajar dikesan dengan instrumen binaan guru.
Seterusnya bakal guru dibimbing untuk melaksanakan pemulihan dan
pengayaan yang sesuai.

This course aims for teacher trainees to be aware and make themselves
ready to teach a class of students of different background. This course
will emphasis on analysing the diversity among students and taking
2

this analysis to plan teaching. This course will also analyse content so
as to produce learning experiences that is aligned with the student’s
diversity and still fulfil the requirement of the curriculum.
Understanding the analysis will enable teacher trainees to plan diverse
modes of delivery. Effectiveness of the teaching of the diverse learners
will be evaluated with teacher-build assessing instruments.
Furthermore, teacher trainees will be guided to operationalized
appropriate corrective and enrichment activities

KANDUNGAN MINGGU JAM


1-2 Analisis pelajar 6
Perbezaan latar belakang sosio budaya
• Jantina
• Etnik
• Famili
• Individu/ kumpulan

Perbezaan latar belakang psikologi


1. Kebolehan kognitif
2. Tahap kesediaan
3. Kelajuan penerimaan
4. Motivasi dan konsep kendiri
5. Gaya belajar/ gaya kognitif

3-4 Analisis isi kandungan – pengetahuan dan kemahiran 6

Pengetahuan
1. Struktur ilmu (konsep, istilah, teori, prosedur dsb)

Kemahiran
2. Jenis-jenis kemahiran (proses) contoh menulis,
bereksperimen, menganggar

Urutan isi kandungan (pengetahuan dan kemahiran)


3. Jadual penentu kandungan

5-6 Analisis cara mengajar 1 6


3

Kerangka pelan pengajaran


1. Penulisan hasil pembelajaran
2. Penentuan kaedah mengajar
3. Penyediaan latihan pelajar dan pengelompokan
4. Pentaksiran
5. Pemulihan dan pengukuhan

7-8 Analisis cara mengajar 2 6


Penentuan kaedah mengajar

9 Analisis cara mengajar 3 3

Penglibatan dan latihan untuk pelajar


1. Aras jenis latihan
2. Aras kesukaran
3. Aras pembimbingan
4. Aras pentaksiran

10 Analisis cara mengajar 4 3

Penilaian
Pemulihan dan pengukuhan
11 Pengurusan dan pengajaran pelajar kebolehan istimewa (gifted) dalam 3
pelbagai bidang contoh matematik, bahasa, pendidikan seni
12 Pengurusan dan pengajaran pelajar bilazim (disruptive) 3
13 - 14 Pembentangan tugasan 6

Pentaksiran kursus

1. Peperiksaan akhir – 30%


2. Kerja kursus - 70%
a. Penguasaan konsep 15%
b. Kajian kes 20%
c. Penyediaan pelan pengajaran dan pembentangan 35%

JUMLAH 100%
4

Rujukan Utama

Heacox, D. (2002). Differentiating instruction in the regular classroom. Free spirit publishing. Minneapolis, MN.

Rujukan tambahan

1. Gregory, G.H. (2005). Differentiating instruction with style. Corwin Press, Thousand Oaks, CA
2. Gregory G.H. & Chapman, C. (2007). Differentiated instructional strategies. 2nd Ed. Corwin Press, Thousand Oaks, CA
3. Arends, R.I. (2009). Learning To Teach, 8th Ed. New York: McGraw-Hill
4. Tileston, D.W. (2004). Learning, memory and the brain. Corwin Press, Thousand Oaks, CA
5. Lasley, T.J. & Matczynski, T.J. (1997). Strategies for teaching in a diverse society: Instructional Models. Wadsworth Publisher, Belmont CA.
5

KPD 5033 - PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti Rujukan


Kredit P&P
1-2 6 Analisis pelajar 1. Menghuraikan konsep-konsep Kuliah, Eggen, P & Kauchak, D. (2007).
Perbezaan latar belakang sosio berkaitan analisis pelajar soal-jawab, Educational Psychology:
budaya (kebolehan kognitif, tahap perbincang Windows on classrooms. 7th
• Jantina kesediaan, kelajuan penerimaan, an, Edition. Pearson. Columbus OH
• Etnik motivasi dan konsep kendiri, gaya pembentan
• Famili belajar/ gaya kognitif) gan, kuiz Arends, R.I. (2009). Learning
• Individu/ kumpulan To Teach, 8th Ed. McGraw-Hill
2. Menghuraikan bagaimana New York NY
Perbezaan latar belakang mengenalpasti perbezaan-
psikologi perbezaan yg ujud dikalangan Tileston, D.W. (2004). Learning,
6. Kebolehan kognitif pelajar memory and the brain. Corwin
(Erikson) Press, Thousand Oaks, CA
7. Tahap kesediaan 3. Menghuraikan bagaimana
(Carrol/ Bloom) perbezaan pelajar boleh
8. Kelajuan penerimaan mempengaruhi perancangan dan
(Carrol/ Bloom) pelaksanaan pengajaran
9. Motivasi dan konsep
kendiri (Bandura/
Rogers)
10. Gaya belajar/ gaya
kognitif

3-4 6 Analisis isi kandungan – 1. Menerangkan proses epistemologi Kuliah, Bloom, B (1956). Taxonomy of
pengetahuan dan kemahiran soal-jawab, educational objectiuves.
2. Menghuraikan struktur ilmu (Bloom) perbincang Handbook 1: Cognitivr domain
Pengetahuan an, pp 62-88
4. Struktur ilmu (konsep, 3. Menghuraikan jenis-jenis pembentan
istilah, teori, prosedur dsb) kemahiran dalam sesuatu gan, kuiz
matapelajaran/ topik (Bloom/
Kemahiran Gagne)
5. Jenis-jenis kemahiran
6

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti Rujukan


Kredit P&P
(proses) contoh menulis,
bereksperimen, menganggar 4. Menyusun isi kandungan (Tyler/
Bruner) seperti kurikulum spiral
Urutan isi kandungan dalam JPK
(pengetahuan dan kemahiran)
6. Jadual Penentu
Kandungan

5-6 6 Analisis cara mengajar 1 Kuliah, Moore, D. (2001). Classroom


soal-jawab, teaching skills. 5th Ed. McGraw
Kerangka pelan pengajaran perbincang Hill. Boston CN
6. Penulisan hasil 1. Menghuraikan pelan kerangka satu an,
pembelajaran unit pengajaran pembentan Heacox, D. (2002).
7. Penentuan kaedah mengajar gan, kuiz Differentiating instruction in the
8. Penyediaan latihan pelajar 2. Menunjukkan kesinambungan regular classroom. Free spirit
dan pengelompokan antara sekurang-kurangnya tiga publishing. Minneapolis, MN.
9. Pentaksiran unit pengajaran
10. Pemulihan dan pengukuhan Lasley, T.J. & Matczynski, T.J.
(1997). Strategies for teaching
in a diverse society:
Instructional Models.
Wadsworth Publisher, Belmont
CA.

7-8 6 Analisis cara mengajar 2 1. Mengenal pasti dan Kuliah, Nunley, K.F. (2002).
membincangkan ciri-ciri pengajaran soal-jawab, Differentiating the High School
1. Pengenalan kepada kepelbagaian perbincang Classroom. California: Corwin
prinsip Pengajaran an, Press.
Kepelbagaian 2. Membincangkan dengan contoh- pembentan
contoh praktikal maksudnya gan, kuiz O’Brien, T. and Guiney, D.
2. Tiga aspek Pengajaran membezakan Konten, Proses dan (2001). Differentiation in
Kepelbagian yang harus Produk dalam Pengajaran Teaching and Learning,
dibezakan: Kepelbagaian. Principles and Practice.
• Konten London: Continuum
7

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti Rujukan


Kredit P&P
• Proses 3. Menjelaskan cara-cara untuk
• Produk merancang dan menggunakan Arends, R. I. (2007). Learning
strategi pegajaran untuk to teach. (7 th ed.). Boston:
Pengajaran Kepelbagaian McGraw Hill.
3. Strategi pegajaran untuk (Bahagian 1 & 2), termasuk cara
Pengajaran Kepelbagaian untuk mengadaptasikan
Bahagian 1: kegunaannya kepada situasi pelajar
• Teori Pelbagai yang berlainan kebolehan.
Kecerdasan Gardner
(Multiple Intelligences by
Gardner)

• Pembelajaran
Berasaskan Masalah
(Problem-based
Learning)

•Pendekatan
Pembelajaran Kooperatif
(Cooperative Learning)
4. Strategi pegajaran untuk
Pengajaran Kepelbagaian
Bahagian 2:
• Memadatkan kurikulum
dan pengajaran
(Compacting the
Curriculum and
Instruction)
• Aktiviti Bertingkat
(Tiered Activities)
• Kontrak-kontrak
pembelajaran (Learning
Contracts)
• Penerangan
(explanation)
8

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti Rujukan


Kredit P&P
• Penyoalan untuk
pemikiran kritis dan
kreatif (Questioning for
critical and creative
thinking)
• Pengajaran dan
Pembelajaran Rakan
Sebaya (Peer-tutoring in
teaching and learning)

9 3 Analisis cara mengajar 3 1. Menjustifikasi bagaimana Kuliah, Arends, R. I. (2007). Learning


melibatkan para pelajar sekolah soal-jawab, to teach. (7 th ed.). Boston:
Penglibatan dan latihan untuk secara aktif dalam pengajaran dan perbincang McGraw Hill.
pelajar pembelajaran melalui motivasi, an,
1. Motivasi penyoalan dan pemilihan kaedah pembentan Heacox, D. (2002).
2. Penyoalan mengajar gan, kuiz Differentiating instruction in the
3. Kaedah mengajar regular classroom. Free spirit
4. Aras kesukaran publishing. Minneapolis, MN.
• Aras jenis latihan
• Aras kesukaran
• Aras pembimbingan
• Aras pentaksiran
10 3 Analisis cara mengajar 4 1. Mengaplikasikan taksiran formatif Kuliah, Arends, R. I. (2007). Learning
untuk mengenalpasti pencapaian soal-jawab, to teach. (7 th ed.). Boston:
Penilaian hasil pembelajaran perbincang McGraw Hill.
Pemulihan dan pengukuhan an,
2. Mengenalpasti teknik pengajaran pembentan
dan pembelajaran yang sesuai gan, kuiz
11 -12 6 Pengurusan dan pengajaran 1. Mengenalpasti ciri pelajar gifted/ Kuliah, VanTassel-Baska, J. (1992).
pelajar kebolehan istimewa disruptive soal-jawab, "Planning effective curriculum
(gifted) dalam pelbagai bidang perbincang for gifted learners." Denver:
contoh matematik, bahasa, 2. Mengurus pelajar gifted/ disruptive an, Love Publishing.
pendidikan seni dgn aktiviti yg bersesuaian pembentan
gan, kuiz Winebrenner, Susan
Pengurusan dan pengajaran 3. Mengenalpasti sebab-sebab Teaching Gifted Kids in the
9

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti Rujukan


Kredit P&P
pelajar bilazim (disruptive) berlaku salah laku Regular Classroom: Revised
Edition
4. Mengaplikasikan tiga model
pengurusan bilik darjah (model- Maker, J. (1982). "Curriculum
model asertif, modifikasi tingkah development for the gifted."
laku dan positive classroom Rockville, MD: Aspen Systems
discipline) Corporation.

13-14 6 Pembentangan Tugasan 3

PENTAKSIRAN KURSUS

3. Peperiksaan akhir – 30%


4. Kerja kursus - 70%
a. Tugasan 1 - Penguasaan konsep 15%
b. Tugasan 2 - Kajian kes 20%
c. Tugasan 3 - Penyediaan pelan pengajaran dan pembentangan 35%

JUMLAH 100%

TUGASAN 1 – PENGUASAAN KONSEP

Bebanan: 15%
Bilangan ahli: 2 orang
Tempoh pelaksanaan: Minggu 2 hingga Minggu 7
Tujuan: Pelajar DPLI dapat menghuraikan konsep dalam Pengajaran kepelbagaian pelajar

Pelaksanaan:

1. Anda diberi 20 konsep, pilih 15.


2. Bagi setiap konsep, huraikan:
a. Apakah maksud konsep berkenaan?
b. Kenapa anda pilih konsep berkenaan?
c. Apakah perkaitan konsep berkenaan dengan Pengajaran kepelbagaian pelajar?
10

3. Bagi setiap konsep yang merangkumi jawapan kepada tiga soalan tersebut, huraikan dalam 1 ½ muka surat, kertas bersaiz A4, 1.5 spacing.
Poin-poin penting yg ingin ditonjolkan, di bold kan.
4. Paparkan diportal MyGuru

TUGASAN 2 - KAJIAN KES

Bebanan: 20%
Bilangan ahli: 4 orang
Tarikh hantar: Minggu 8
Tujuan: Pelajar DPLI dapat menganalisis pengajaran kepelbagaian pelajar dan bagaimana analisis berkenaan dapat digunakan untuk
meningkatkan kualiti perancangan pengajaran

Pelaksanaan
1. Guna perpustakaan elektronik UPSI
2. Dapatkan tesis/ artikel berbentuk kajian dengan menggunakan pencarian keyword ”differentiated instruction/ differentiated curriculum”
3. Analisa tesis/ artikel berkenaan dengan kritis khasnya berkaitan isu-isu yang dihadapi dan bagaimanakah ia ditangani oleh pengkaji
4. Gunakan analisa tersebut untuk membantu anda merancang pengajaran anda untuk menangani kepelbagaian pelajar.
5. Huraian perancangan anda mestilah eksplisit dan disokong dengan pelbagai rujukan.

TUGASAN 3 – PENYEDIAAN PELAN PENGAJARAN DAN PEMBENTANGAN

Bebanan: 35%
Bilangan ahli:: 4 orang
Tarikh hantar: Minggu 14
Tempoh pembentangan: Bermula Minggu 11
Tujuan: Pelajar DPLI dapat menghasilkan pelan pengajaran dan pembelajaran bagi menghadapi kelas yang terdiri daripada murid pelbagai latar
belakang

Pelaksanaan:
1. Huraikan bagaimana anda mengenalpasti kepelbagaian yang ujud dikalangan murid.
2. Berasaskan andaian-andaian spesifik berkaitan kepelbagaian pelajar, sediakan satu Jadual Penentu Kandungan yang mengandungi
sekurang-kurangnya empat rancangan mengajar. Anda perlu tunjukkan kesinambungan antara kesemua rancangan mengajar berkenaan
3. Pilih satu dariapada rancangan mengajar berkenaan dan terjemahkan kedalam rancanan mengajar harian dengan mengambil kira konsep
differentiated instruction/ differentiated curriculum.
4. Sediakan tiga set pengalaman pembelajaran yang berbeza (samada dari spektrum/ segi pelbagai kecerdasan, gaya belajar, gaya kognitif,
kebolehan kognitif, kelajuan penerimaan, motivasi, konsep kendiri dsbnya). Huraian berkaitan perbezaan antara ketiga-tiga set ini mesti
dilakukan dengan bantuan jadual banding beza.
5. Membuat pembentangan dan menerima kritikan untuk menambahbaik pelan pengajaran dan pembelajaran.
11

PEPERIKSAAN AKHIR (Bebanan: 30%) - Format peperiksaan: 60 soalan aneka pilihan (40 soalan beraras pengetahuan/ ingat semula
berkaitan struktur ilmu differetiated instruction meliputi faktia, konsep, prosedur dsbnya dan 20 soalan bersifat situasi). Semua soalan adalah
berasaskan rujukan-rujukan yang digunakan dalam kursus.