Anda di halaman 1dari 2

113

PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM SEKOLAH MENENGAH


BORANG PEMARKAHAN
BORANG PEMARKAHAN (SEKOLAH MENENGAH)
PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM

Giliran Peserta ........
Bahagian Pertama : 7 minit
Idea/ Isi
(! "ar#a$)
Bilan%an
Idea/Isi
Idea/Isi
(& "ar#a$)
H'raian
(( "ar#a$)
)*nt*$/Data
( "ar#a$)
+'"la$
Peserta akan diadili dari segi:
-idea/ isi yang bernas
-huraian yang jelas
-data / contoh yang tepat/logik
-Maksimum 3 idea/isi
Idea/ Isi 1
Idea/Isi
Idea/Isi 3
!akri"an tajuk Markah maksimum 3
+'"la$ "ar#a$ idea/isi dan ta#ri,an
Ba$asa
(&! "ar#a$)
Peserta akan diadili dari segi:
- bahasa yang jelas
- bahasa baku
- gaya bahasa yang berkesan/ tepat
!atabahasa #1$ markah%
&aya bahasa yang berkesan #' markah%
Bahasa baku #' markah%
+'"la$ "ar#a$ -a$asa
Pen.a"/aian0 /erse"-a$an0 ada- dan -*n's
(1! "ar#a$)
Peserta akan diadili dari segi:
-kepetahan
-kelancaran
-intonasi suara
-gaya yang menarik/berkeyakinan
-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien
-susunan idea/isi
Ada-
Peserta akan akan dipotong ' markah maksimum jika :
- menyentuh isu sensiti"
- menggunakan bahasa yang kurang sopan
- tidak sempat membuat kesimpulan
B*n's
Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan( kesopanan dan penampilan
diri
)epetahan( kelancaran( dan intonasi suara # 1$ markah%
Penyampaian/persembahan yang menarik #1$ markah%
*usunan idea/isi #1$ markah%
Berkeyakinan( dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audien
#1$ markah%
+dab #' markah%
Bonus #' markah%
+'"la$ "ar#a$ /erse"-a$an0 /en.a"/aian0 ada- dan -*n's
+'"la$ "ar#a$ #esel'r'$an 2 3!! 4
,isahkan oleh:
!andatangan:---------------.
#/ama 0akim :.....................................................................% !arikh :.............................
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
113
PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM SEKOLAH MENENGAH
BORANG PEMARKAHAN
BORANG PEMARKAHAN(SEKOLAH MENENGAH)
PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM

Giliran Peserta ........
Bahagian )edua#*pontan%: 1 minit
Isi
((! "ar#a$) Bilan%an Idea/isi
Idea/Isi
(1 "ar#a$)
H'raian
(3!"ar#a$)
)*nt*$/Dat
a
(("ar#a$)
+'"la$
Peserta akan diadili dari segi:
-idea/ isi yang bernas
-huraian yang jelas
-data / contoh yang tepat/logik
-Maksimum 3 idea/isi
Isi 1
Isi
!akri"an tajuk #m%
Markah maksimum
+'"la$ "ar#a$ idea/isi
Ba$asa
(! "ar#a$)
Peserta akan diadili dari segi:
- bahasa yang jelas
- bahasa baku
- gaya bahasa yang berkesan/ tepat
!atabahasa #1$ markah%
&aya bahasa yang berkesan #1$ markah%
*ebutan bahasa #1$ markah%
+'"la$ "ar#a$ -a$asa
Pen.a"/aian0 /erse"-a$an0 ada- dan -*n's
(! "ar#a$)
Peserta akan diadili dari segi:
-kepetahan
-kelancaran
-intonasi suara
-gaya yang menarik/berkeyakinan
-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien
-susunan idea/isi
Ada-
Peserta akan akan dipotong ' markah maksimum jika:
- menyentuh isu sensiti"
- menggunakan bahasa yang kurang sopan
- tidak sempat membuat kesimpulan
B*n's
Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan(
kesopanan dan penampilan diri
)epetahan( kelancaran nada( intonasi suara menyakinkan # ' markah%
&aya yang menarik #' markah%
Isi yang tertib #' markah%
Penyampaian isi yang tersusun atau teratur #' markah%
+dab #' markah%
Istime2a #' markah%
+'"la$ "ar#a$ /erse"-a$an0 /en.a"/aian0 ada- dan -*n's
+'"la$ "ar#a$ #esel'r'$an 2 3!! 4
,isahkan oleh:
!andatangan:---------------.
#/ama 0akim:..........................................................% !arikh :.............................
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA