Anda di halaman 1dari 4

Tidak dapat dicapai (belum nyata) ketauhidan seorang hamba begitu mengucapkan

kalimat tauhid laa ilaha illallahselama tidak disertai dengan syarat-syaratnya, dan
waspada terhadap hal-hal yang membatalkannya beserta penghalang-penghalangnya,
maka barang siapa datang dengan mengucapkan kalimat tauhid disertai syarat-syaratnya
maka akan diberikan balasan berupa masuk surga.
Syarat-syarat kalimat tauhid ada tujuh
!."engetahui makannya dan apa yang dina#ikan (ditolak) didalamnya (penolakan si#at
ketuhanan dari selain $llah) dan itsbat (menetapkan si#at ketuhanan hanya untuk $llah
satu-satunya) karena yang dimaksud yaitu Itiqod (keyakinan) dan tidak ada keyakinan
tanpa ilmu, $llah %a&&a wajalla ber#irman "aka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak
ada Ilah (sesembahan, tuhan) yang ha' selain $llah. ((S. "uhammad !))
*an didalam hadits Sohih "uslim serta yang lainnya dari sahabat +thman bin a##an ,$
berkata -abi bersabda Barangsiapa yang meninggal sedangkan dia mengetahui makna
La Ilaha Illallah pasti masuk surga. (HR. Muslim
.. /akin, yakin secara pasti terhadap kalimat tauhid. "akna dan penggunananya,dan
yakin merupakan derajat ilmu yang paling tinngi, yaitu pengetahuan yang melekat yang
tidak ada keraguan didalamnya serta kebimbangan sedikitpun.maka tidak mencukupi
pengetahuan makna laa ilaha illallah selama tidak disertai pengetahuan tentangnya
dengan itikad yang betul dan kuat.
0er#irman $llah %$&&a wajalla !esungguhnya orang orang yang beriman hanyalah
orang"orang yang beriman kepada #llah dan Rasul"$ya kemudian mereka tidak ragu"
ragu dan mereka ber%ihad dengan harta dan %i&a mereka di %alan #llah. Mereka itulah
orang"orang yang benar. ('!. #l"Hu%urat( )*
*an juga didalam sohih "uslim dari $bu 1urairoh ,$, bahwa sesungguhnya ,asulullah
bersabda $ku bersaksi bah&a tidak ada sesembahan yang benar ke+uali #llah dan aku
adalah utusan #llah. ,idak ada seorang hamba pun yang bertemu #llah (ba+a(
meninggal dunia dengan memba&a keduanya dalam keadaan tidak ragu"ragu ke+uali
#llah akan megharamkan masuk neraka (HR. Muslim
-. ,idho dengan ketauhidan dan menerima apa yang diharuskan kepada hamba dari
aturan-aturan yang berlaku dari hal tersebut, maka tidak ada nilai bagi iman seseorang
yang taqlid (mengikuti tanpa dalil) yang berkata
!esungguhnya kami mendapati bapak"bapak kami menganut suatu agama. dan
sesungguhnya kami orang"orang yang mendapat petun%uk dengan (mengikuti %e%ak
mereka/.( '!. #00ukhru1 (2)
"aka harus tunduk baik secara bathin maupun sikap.
2.3ujur didalam iman dan ikhlas didalam tauhid. /aitu kebalikan muna#i' dan atheis dan
kalau tidak ada syarat ini, maka akan sama seorang yang bertauhid dengan orang muna#i'
didalam memperoleh hak mendapatkan surga..dan akan tampak jujurnya orang jujur dan
tipu dayanya orang yang menipu ke dalam tempat-tempat pengujian dan pembersihan.
$llah S4T ber#irman #pakah manusia itu mengira bah&a mereka dibiarkan (sa%a
mengatakan ( /3ami telah beriman/. sedang mereka tidak diu%i lagi4 5an sesungguhnya
kami telah mengu%i orang"orang yang sebelum mereka. maka sesungguhnya #llah
mengetahui orang"orang yang benar dan sesungguhnya 5ia mengetahui orang"orang
yang dusta..('!. #lankabut(2"-
*an didalam sohih bukhori dari hadits itsban bin malik dari -abi S$4 bahwa beliau
bersabda
!esungguhnya #llah mengharamkan kepada neraka orang yang berkata( Laa ilaha illa
Allah (,iada sesembahan yang hak selain #llah dan !esungguhnya $abi Muhammad
adalah hamba dan rasulnya dengan ikhlas dari hatinya
di riwayat lain sesungguhnya #llah mengharamkan kepada neraka orang yang berkata(
Laa ilaha illa Allah (,iada sesembahan yang hak selain #llah. dengan mengharapkan
(pahala melihat 6a%ah #llah
5.6klhas karena $llah.yaitu mengkhususkan ketuhidan hanya untuk $llah /ang "aha
7erkasa lagi /ang "aha Terpuji. Sesunngunya $llah tidak akan menerima amal
perbuatan kcuali yang ikhlas dan barang siapa mendekatkan diri kepada $llah dengan
amaldisertai kemusrukan didalammua maka melalaikannya dan memusyrikkannya..
$llah S4T ber#irman, hanya kepunyaan #llah"lah agama yang bersih (dari syirik. (a0"
7umar(-
*an bersabda 8adahal mereka tidak disuruh ke+uali supaya menyembah #llah dengan
memurnikan keta9atan kepada"$ya dalam (men%alankan agama yang lurus ()*:;. dan
supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan 0akat< dan yang demikian itulah
agama yang lurus. (Al-Bayyinah Ayat : 5)
Dan hadits Abu Hurairah, Bersabda Rasulullah: =rang yang berbahagia karena
mendapat sya1aatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengu+apkan laa ilaha
illallah dengan ikhlas dalam hatinya atau dirinya. (1,. 0ukhari)
8. 7atuh kepada $llah dn rasul--ya jika sesunguhnya iman bukan ucapan berongga
kosong dari amal, tetapi iman merupakan ucapan dan perbuatan dengan hati ucapan dan
gerak tubuh.
*an 6slam adalah bentuk kepasrahan kepada $llah, dan patuh kepada $lah dengan cara
taat dan adakah taaat kecuali dengan keharusan amar dan nahi.
*an bersabda $llah S4T
5an tidaklah patut bagi laki"laki yang mu9min dan tidak (pula bagi perempuan yang
mu9min. apabila #llah dan Rasul"$ya telah menetapkan suatu ketetapan. akan ada bagi
mereka pilihan (yang lain tentang urusan mereka. 5an barangsiapa mendurhakai #llah
dan Rasul"$ya maka sungguhlah dia telah sesat. sesat yang nyata.( Al-Ahzab Ayat : 36)
*an $llah S4Tbersabda sesungguhnya %a&aban oran"orang mu9min. bila mereka
dipanggil kepada #llah dan rasul"$ya agar rasul menghukum (mengadili di antara
mereka ialah u+apan. /3ami mendengar. dan kami patuh/. 5an mereka itulah orang"
orang yang beruntung.( : An-Nuur Ayat : 51)
7"ahabbah 9epada $llah dan ,asulnya, mencintai tauhid dan ahlinya (orang yang
bertauhid)dan mencintai sesuatu yang menunjukkan ketauhidan oleh kalimat toyyibah.
(Laa ilaha illa #llahdan mencintai ahli nya yang mengamalkan kalimat toyyibah
*an tidak ada cinta itu benar selama belum menampakkan tanda-tandanya.
"aka adapun tanda mencintai $llah S4T yaitu menjalankan syariatnya dan mmeberikan
pertolongan kepada kekasih-kekasih--ya dan memerangi musuh-musuh--ya dan ciri
mencintai -abi yaitu adanya rasa mencintai sesuatu yang datang beserta yang dikasihi.
*iriwayatkan dari 0ukhori "uslim ,$ dan yang lainnya dari $nas bin "alik ,$. 0ahwa
,asulullah S$4 bersabda (,iga hal. apabila ketiganya ada pada diri seseorang maka ia
akan bisa merasakan manisnya Iman< Hendaknya #llah dan Rasul"$ya lebih dia +intai
daripada selain keduanya. dia men+intai seseorang hanya karena #llah. dia ben+i untuk
kembali kepada keku1uran sebagaimana ben+inya di+ampakkan ke dalam api neraka.
(HR. #l"Bukhari dan Muslim
6nilah syarat-syrat kalimat Laa ilaha illa Allah (Tiada sesembahan yang hak selain
$llah)"aka tidak melewatkan kepada kalian kesimpulannya, dan $llahl lah yang
membenarkan ketauhidan di dalam diri kalian dan membersihkan hati kalian dan
perbuatan-perbuatan kalian dari apa-apa yang di marahinya serta dibatalkannya.
,ahsia-rahasia haji
$llah mempunyai hikmah yang luar biasa di dalam hukum-hukum dan syariatnya.
Sebagian dari banayknya pemikiran dan perenungan didalam luasnya ketentuan-
ketentuan syariat yang ditentukan oleh $llah kepada hambanya untuk menjelaskan
rahasia yang tersembunyi yang diinginkan oleh syaari:al-1akiim ($llah) dari
pensyari:atan tersebut.
*idalam mu'oddimah tersebut tentang menetapkan ibadah hanya untuk $llah %$&&a
wajalla didalam mengaplikasikan perintah-perintahnya dan menjuhi larangan-
larangannya.
$pa yang datang didalamnya merupakan sebaik-baiknya amal.
5ari #bu Hurairoh berkata( ,asulullah S$4 ditanya tentang #malan apa yang paling
a1dhol4 Beliau shallallahu >alaihi &a sallam men%a&ab. Beriman kepada #llah dan
Rasul"$ya. #da yang bertanya lagi. 3emudian apa lagi4 Beliau shallallahu >alaihi
&a sallam men%a&ab. ?ihad di %alan #llah. #da yang bertanya kembali. 3emudian
apa lagi4 Ha%i mabrur. %a&ab $abi shallallahu >alaihi &a sallam. (1,. 0ukhari )
*an haji mabrur adalah haji yang tidak tercampur dengan dosa.
1asan $l 0ashri rahimahullah mengatakan, ;1aji mabrur adalah jika sepulang haji
menjadi orang yang &uhud dengan dunia dan merindukan akherat.
*an diriwayatkan dari hadits mar#u: dengan sanad hasan sesungguhnya kebaikan haji
mabrur(cirinya) yaitu gemar memberi makan dan menjaga lisan

Anda mungkin juga menyukai