Anda di halaman 1dari 23

Media Pengajaran Dalam

Pengajaran & Pembelajaran
Media Pengajaran
Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran
1. Konsep asas dan definisi
2. Kepentingan media dalam pendidikan
3. Pengkelasan dan justifikasi penggunaan
4. Media dalam pengajaran dan
pembelajaran
Teknologi Pengajaran
• Suatu proses merancang, membina,
mereka bentuk, melaksana dan menilai
aktiviti-aktiviti pembelajaran secara
sistematik dengan tujuan meningkatkan
serta memudahkan proses p & p.
Media Pengajaran
• Media boleh didefinisikan sebagai
penyampai atau pembawa maklumat
antara punca dan penerima seperti filem,
video, gambar foto, risalah, poster dsbnya
(Heinchi, Molenda & Russell, 1993)
• Media sebagai alat komunikasi
Shannon & Weaver’s Model
Media Pengajaran
• Media baru & media lama
• Media mencakupi perlatan atau
perkakasan, bahan atau kedua-duanya
sekali.
• Oleh itu, media adalah peralatan dan
bahan yang dibina dan dirancang untuk
tujuan menyampaikan maklumat atau
pengetahuan.
Pengajaran
• Romiszowski (1988) pengajaran adalah proses yang
berorientasikan matlamat yang dirancang terlebih
dahulu.
• Heinich, Molenda & Russell (1993) menyatakan
pengajaran merupakan penyusunan dan pengumpulan
maklumat untuk menghasilkan pembelajaran.
• Dalam pendidikan pengajaran bermatlamat untuk
meningkatkan proses pembelajaran bagi sesuatu
kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari.
• Smith & Ragan (1999) membezakan instruksi dan
pengajaran
Media Instruksional
• Media pengajaran (instruksional) dan
media maklumat.
• Media pengajaran bermaksud peralatan
atau perkakasan dan bahan yang dikenal
pasti (dipilih), dibina atau dipinda untuk
menyokong atau mengendalikan sendiri
proses p & p.
• Modul PJJ?
• National Geographic?
Kaedah
• Kaedah menerangkan proses pengajaran
• Media pula adalah komponen sistem
pengajaran yang boleh membantu proses
p & p.
• Sistem pengajaran bermaksud suatu
komponen yang terdiri daripada guru,
bahan ujian, panduan guru dan kaedah
pengajaran.
Mesej
• Peranan utama guru adalah untuk
menyampaikan mesej kepada pelajar.
• Media seperti modul belajar sendiri juga
boleh menyampaikan mesej tanpa guru.
• Mesej boleh disampaikan kepada pelajar
melalui 2 perantara :–
– Guru; atau
– Media
Kepentingan Media
• Pelbagai alat dan bahan digunakan untuk
menghasilkan pengajaran dan
pembelajaran yang menarik dan berkesan.
• Pemilihan media perlu berdasarkan
kepada prinsip-prinsip.
• Dalam media terkandung jenis-jenis
pengalaman yang perlu disusun atur untuk
mengukuhkan proses p & p.
Pengalaman Pembelajaran
• We learn:
1.0% through taste
1.5% through touch
3.5% through smell
11% through hearing
83% through sight
People generally remember:
10% of what they read
20% of what they hear
30% of what they see
50% of what they see & hear
70% of what they say as they talk
90% of what they say as they do a thing!
Kon Pengalaman Dale (1960)
Domain dalam Teknologi
Pengajaran
• Menurut Seels dan Richey (1994), teknologi
pengajaran mencakupi lima domain yang
menjadi asas dan struktur kepada bidang
teknologi pengajaran.
• Lima domain yang dimaksudkan:
1. Reka bentuk
2. Pengembangan/Pembinaan
3. Penggunaan
4. Pengurusan
5. Penilaian.
Domain Teknologi Pengajaran
1. Reka bentuk mengandungi reka bentuk sistem
pengajaran, reka bentuk mesej, strategi
pengajaran dan ciri pelajar.
2. Pengembangan/pembinaan mengandungi
teknologi cetak, teknologi pandang dengar,
teknologi berasaskan komputer dan teknologi
bersepadu.
3. Penggunaan mengandungi penggunaan media,
penyerapan inovasi, pelaksanaan dan
institutionalisasi dan polisi dan peraturan.
4. Pengurusan mengandungi pengurusan
projek, pengurusan sumber, pengurusan
sistem penyampaian dan pengurusan
maklumat.
5. Penilaian mengandungi analisis
masalah, pengukuran rujukan kriteria,
penilaian formatif dan penilaian sumatif
Domain Teknologi Pengajaran
Klasifikasi Media
• Media boleh dibahagikan mengikut:-
– Jenis
– Attribut
Klasifikasi Mengikut Atribut
• Pengkelasan media ini adalah mengikut
ciri-ciri.
• Kebanyakan media menggunakan
kombinasi beberapa atribut media spt
gambar gerak, gambar kaku, audio, video,
gambar lakaran dll.
Klasfikasi Ikut Atribut
Media Pengajaran
Media Bukan Cetak Media Cetak
Media Tayang Media Bukan Tayang
Media Tayang Kaku
Media Tayang Gerak
Grafik
Gambar Kaku
Bahan Pameran
Klasifikasi Mengikut Format
• Pengelasan media ini adalah mengikut
format seperti:-
– Media cetak
– Media bukan cetak
Klasifikasi Ikut Jenis
Media Pengajaran
Media Bukan Cetak Media Cetak
Media Tayang Media Bukan Tayang