Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN : Bahasa Melayu
TARIKH : 14 Julai 2011
MASA : 0900-1000
TAHUN : Dua Cempedak
BILANGAN MURID : 28 orang
TEMA : Keluarga Saya
TAJUK : Syair Kasih !u
HASIL PEMBELAJARAN :
Fokus Utama
5.2 Aas 2 !"#
Membaca teks bukan sastera dan bukan sastera dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta
gaya
penyampaian yang sesuai.
Fokus Sam$"%&a%
5.2 Aas 2 !""#
Menyatakan isi-isi penting teks yangdibaca.
'BJEKTIF PELAJARAN:
"ada akhir penga#aran$ murid dapa%&
i' mendendangkan syair dengan se!u%an dan in%onasi yang sesuai(
ii' mengenal pas%i isi-isi pen%ing di dalam %eks(
SISTEM BAHASA:
1. )a%a!ahasa & ka%a perin%ah
2( Kosa ka%a
PENGISIAN KURIKULUM:
1( lmu& "endidikan Moral
2( *ilai Murni & Kasih Sayang$ Kesyukuran$ +orma%-menghorma%i
,( Kemahiran Bernilai )am!ah&
 Kemahiran !er-ikir .KB' & mengenal pas%i
 Kemahiran Bela#ar /ara Bela#ar .KBCB' & mendengar ak%i-$ memproses makluma%
 Ke/erdasan "el!agai .K"' & 0er!al-linguis%ik
 )eknologi Makluma% dan Komunikasi .)MK' &
4( Ka#ian Masa Depan .KMD'&
1( Konsep 1"&
 "engga!ung#alinan 2 Mendengar dan !er%u%ur$ mem!a/a dan menulis(
PENGETAHUAN SEDIA ADA :
Se%iap murid -aham !aha3a i!u !apa harus disayangi dan
dihorma%i(
ABM(BBM :
Klip 0ideo 4Si )anggang5$ persem!ahan slide
LANGKAH (
MASA
ISI
PELAJARAN
AKTI)ITI PENGAJARAN * PEMBELAJARAN CATATAN
SET
INDUKSI
!5 MINIT#
)ayangan Klip
0ideo
4Si )anggang5
1( Murid di%ayangkan klip 0ideo 4Si )anggang5
2( 6uru mem!erhen%ikan klip 0ideo un%uk
meneka !a!ak selan#u%nya(
,( 6uru menanyakan !e!erapa soalan
yang !erkai%an &-
a. Apakah yang terjadi dalam klip video tadi?
b. Apakah perasaan kamu setelah melihat
klip video itu tadi?
c. Apakah yang terjadi selepas ini?
4( 6uru memainkan sam!ungan klip 0ideo i%u
%adi(
Klip 0ideo
4Si )anggang5
LANGKAH +
!+, MINIT#
"engenalan
kepada syair
1( Murid diperkenalkan kepada syair(
2( Murid diperdendangkan syair yang !er%a#uk
3. “Kasih Ibu“
4( Murid mendendangkan syair !aris demi !aris
dengan !im!ingan guru(
LANGKAH 2
!+5 MINIT#
Dendangan
Syair “Kasih
Ibu“
1( Murid mendendangkan syair se/ara !eramai-ramai
%anpa !im!ingan guru
2( Murid akan dipilih se/ara ra3ak un%uk
mendendangkan syair se/ara indi0idu di hadapan
rakan sekelas(
LANGKAH -
!25 MINIT#
Men/ari makna
perka%aan dan
mengenal pas%i
isi pen%ing dalam
%eks
1( Murid dimin%a un%uk men/ari makna perka%aan
yang !er3arna( Con%oh &
a. Derhaka
b. Duka
c. Kendong
d. Dilaksanakan
e. Kewajiban
2( Murid dimin%a un%uk mem!eri /on%oh aya% pada
se%iap perka%aan yang !er3arna(
,( Murid mengenal pas%i isi-isi pen%ing yang %ersira%
di dalam %eks( Con%ohnya &
a. Jangan menjadi anak yang tidak
menghormati ibu
b. argailah jasa seorang ibu
4( Murid dimin%a un%uk men#a3a! lem!aran ker#a
yang %elah disediakan(
PENUTUP
!5 MINIT#
"enu%up Sosial
-mem!eri pu#ian
dan mo%i0asi
1( Seorang murid yang !oleh mendendangkan syair
dengan !aik dimin%a un%uk mendendangkannya di
hadapan rakan sekelas(
2( Murid !er%epuk %angan !agi menghargai rakan
sekelas yang mendendangkan syair %erse!u%(