Anda di halaman 1dari 7

BAB I

PENDAHULUAN
Oleh: Afiful Ikhwan
A. Latar Belakang Masalah
Kurikulum en!i!ikan agama Islam a!alah "ahan#"ahan en!i!ikan
agama Islam "erua kegiatan$ engetahuan !an engalaman %ang !engan
senga&a !an sistematis !i"erikan kea!a siswa !alam rangka men'aai
tu&uan Pen!i!ikan Agama Islam. Kurikulum Pen!i!ikan Agama Islam
meruakan alat untuk men'aai tu&uan Pen!i!ikan Agama Islam. (akuan
meteri Pen!i!ikan Agama Islam itu sen!iri a!alah : Al#)ur*an !an
Ha!ist$ keimanan$ akhlak$ fi+h,i"a!ah !an se&arah.
Kurikulum ini &uga ter"agi !ari "an%ak engertian !an
em"ahasan$ seerti !ian!ang !ari engertian se'ara tra!isi-nil$
m-!ern$ masa kini !an lain se"again%a.
Dalam makalah ini kami en%a&i akan mem"ahas tentang mana&emen
kurikulum !an em"ela&aran en!i!ikan agama Islam se'ara singkat$
&elas !an mu!ah !iahami -leh em"a'a.
B. .umusan Masalah
1 Aakah kurikulum en!i!ikan agama Islam itu /
2 Aa sa&a k-m-nen#k-m-nen kurikulum itu /
3 Aa %ang !imaksu! !engan -rganisasi kurikulum /
4 Aa sa&a rinsi#rinsi kurikulum en!i!ikan Islam itu /
(. 0u&uan Masalah
5 Agar em"a'a mengetahui tentang kurikulum en!i!ikan agama Islam.
6 Agar em"a'a mengetahui k-m-nen#k-m-nen kurikulum.
7 Agar em"a'a mengetahui %ang !imaksu! !engan -rganisasi kurikulum.
8 Agar em"a'a mengetahui rinsi#rinsi kurikulum en!i!ikan
Islam.
BAB II
PEMBAHA1AN
MANA2EMEN KU.IKULUM DAN PEMBELA2A.AN PENDIDIKAN I1LAM
A. Pengertian Kurikulum
Kata kurikulum "erasal !ari "ahasa 3unani$ %aitu (urere : &aarak
ter&auh lari. Pengertiann%a !alam !unia en!i!ikan : suatu lingkaran
enga&aran !imana guru !an muri! terli"at !i!almn%a.
A!aun makna simentik kurikulum !ikel-m-kkan men&a!i tiga$
%aitu : tra!isi-nal$ m-!ern !an masa kini 4U t- Date5.
6. 1e'ara tra!isi-nal : kurikulum a!alah mata ela&aran %ang
!ia&arkan !isek-lah atau "i!ang stu!i.
7. M-!ern : semua engalaman a'tual %ang !imiliki siswa !i"awah
engaruh sek-lah.
8. Masa kini : strategi %ang !igunakan untuk menga!atasikan
ewarisan kultural !alam men'aai tu&uan sek-lah.[1]
Kurikulum en!i!ikan agama Islam ialah : "ahan#"ahan en!i!ikan
agama Islam "erua kegiatan$ engetahuan !an engalaman %ang !engan
senga&a !an sistematis !i"erikan kea!a siswa !alam rangka men'aai
tu&uan Pen!i!ikan Agama Islam.
B. K-m-nen#K-m-nen Kurikulum
6. Kurikulum meruakan suatu ren'ana$
7. Kurikulum meruakan engaturan$
8. Kurikulum mememuat isi "ahan ela&aran$
9. Kurikulum memiliki met-!e en%amaian enga&aran$
:. Kurikulum a!alah e!-man KBM$
;. Dan kurikulum ialah salah satu alat en!i!ikan.[2]
Pen!aat lain tentang kurikulum :
a5 K-m-nen 0u&uan : tu&uan %ang ingin !i'aai -leh sek-lah !an
tu&uan %ang ingin !i'aai -leh setia "i!ang stu!i$
"5 K-m-nen Materi : Isi !an struktur r-gram$
'5 K-m-nen strategi : elaksanaan suatu kurikulum terlihat !ari
'ara %ang !itemuh !alam melaksanakan enga&arann%a.
!5 K-m-nen E<aluasi : !inilai terus menerus serta men%eluruh
terha!a "ahan atau r-gram enga&aran se"agai fee!"a'kterha!a
tu&uan$ materi$ met-!e$ sarana$ !ll !alam rangka mem"ina !an
mengem"angkan kurikulum le"ih lan&ut.
(. Organisasi Kurikulum
Organisasi kurikulum : -la atau "entuk en%usunan "ahan
ela&aran %ang akan !isamaikan kea!a muri!#muri!. P-la#-la
eng-rganisasian kurikulum a!a emat ma'am :
9 Kurikulum %ang men%a&ikan segala "ahan 4su"&e'ts5 ela&aran !alam
"er"agai ma'am mata ela&aran %ang terisah#isah satu sama lain$
seakan#akan a!a "atas emisahn%a antar mata ela&aran.
10 A!an%a hu"ungan %ang "ersangkut aut antara mata ela&aran satu
!engan %ang lain.
11 Menia!akan "atasan antara "er"agai mata ela&aran !an men%a&ikan
"ahan ela&aran !alam "entuk unit atau keseluruhan.
12 Kurikulum inti %ang !i"erikan kea!a semua siswa untuk men'aai
keseluruhan r-gram kurikulum se'ara utuh. (-nt-h : Agama !an PPKN.
D. Prinsi#Prinsi Kurikulum Pen!i!ikan Islam
Pen!i!ikan Islam !i"angun atas !asar emikiran %ang Islami$
"ert-lak !ari an!angan hi!u !an an!angan tentang manusia$ serta
!iarahkan kea!a tu&uan en!i!ikan %ang !ilan!asi kai!ah#kai!ah
Islam. Prinsin%a se"agai "erikut :
13 1istem !an engem"angan kurikulum hen!akn%a memerhatikan fitrah
manusia$
14 Hen!akn%a menga'u kea!a en'aaian tu&uan akhir en!i!ikan Islam$
15 Kurikulum !isusun se'ara "ertaha mengikuti eri-!esasi
erkem"angan eserta !i!ik$
16 Kurikulum hen!akn%a memerhatikan keentingan n%ata mas%arakat
seerti kesehatan$ keamanan$ a!ministrasi !an en!i!ikan khususn%a.
17 Kurikulum hen!akn%a terstruktur !an ter-rganisir se'ara integral$
18 Kurikulum hen!akn%a realistis$ artin%a : kurikulum !aat
!ilaksanakan sesuai !engan "er"agai kemu!ahan %ang !imiliki setia
negara %ang melaksanakann%a$
19 Met-!e en!i!ikan %ang meruakan salah satu k-m-nen kurikulum
hen!akn%a !aat !isesuaikan !engan k-n!isi !an situasi l-kal$
20 Efektif untuk men'aai tingkah laku !an em-si %ang -sitif$
21 Memerhatikan tingkat erkem"angan eserta !i!ik$ "aik fisik$
em-si-nal atauun intelektualn%a$
22 Kurikulum hen!akn%a memerhatikan asek#asek tingkah laku alamiah
Islam.[3]
1euluh rinsi kurikulum %ang !ikemukakan -leh A"!urrahman Al#
Nahlawi !iatas tamakn%a su!ah meliuti aa %ang se'ara teknis
!ise"ut lan!asan kurikulum 4%akni fil-s-fis$ !an lan!asan s-sial5 !an
rinsi#rinsi umum kurikulum. Kemu!ian %ang !imaksu! !engan
rinsi#rinsi umum kurikulum ialah rinsi rele<an!i$
fleksi"elitas$ k-ntiniutas$ raktis atau efisiensi !an rinsi
efekti<itas.
Dan menurut Al#1%ai"ani$ rinsi umum %ang men&a!i !asar
kurikulum en!i!ikan Islam se"agai "erikut :
6. Pertautan %ang semurna !engan agama$
7. Prinsi %ang uni<ersal a!a tu&uan#tu&uan !an kan!ungan#kan!ungan
kurikulum$
8. Keseim"angan %ang relati<e antara tu&uan#tu&uan !an kan!ungan#
kan!ungan kurikulum$
9. Kurikulum en!i!ikan Islami "errinsi a!a keterkaitan !engan
"akat$ minat$ kemamuan !an ke"utuhan eserta !i!ik$
:. Kurikulum en!i!ikan Islami mengakui a!an%a er"e!aan#er"e!aan
in!i<i!ual !iantara ara eserta !i!ik$
;. Prinsi "erkem"ang !an eru"ahan selaras !engan kemashlahatan
mas%arakat Islam$
=. Prinsi ertautan antar mata ela&aran$ engalaman$ !an akti<itas
%ang terkan!ung !alam kurikulum.[4]
E. Mana&emen Kurikulum !an Pr-gram Penga&aran Pen!i!ikan Islam
Mana&emen Kurikulum !an r-gram enga&aran en!i!ikan Islam
men'aku kegiatan eren'anaan$ elaksanaan$ !an enilaian kurikulum.
Di!alam sek-lah Islam %ang aling enting a!alah "agaimana
merealisasikan !an men%esuaikan kurikulum terse"ut !engan kegiatan
em"ela&aran. Dan sek-lah Islam &uga "erwenang untuk mengem"angkan
kurikulum muatan l-kal sesuai !engan ke"utuhan mas%arakat !an
lingkungan setemat.
Untuk men&amin efekti<itas engem"angan kurikulum !an r-gram
enga&aran !alam mana&emen en!i!ikan Islam$ keala sek-lah se"agai
engel-la r-gram enga&aran "ersama !engan guru#guru harus
men&a"arkan isi kurikulum se'ara le"ih rin'i !an -erasi-nal ke!alam
r-gram tahunan$ 'atur wilan !an "ulanan. A!aun r-gram mingguan
atau r-gram satuan ela&aran$ wa&i" !ikem"angkan guru se"elum
melakukan kegiatan "ela&ar#menga&ar. Berikut rin'ian "e"raa rinsi
%ang harus !ierhatikan :
6. 0u&uan %ang !ikehen!aki harus &elas$ makin -erasi-nal tu&uan$
makin mu!ah terlihat !an makin teat r-gram#r-gram %ang
!ikem"angkan untuk men'aai tu&uan$
7. Pr-gram itu harus se!erhana !an fleksi"el$
8. Pr-gram#r-gram %ang !isusun !an !ikem"angkan harus sesuai !engan
tu&uan %ang !itetakan$
9. Pr-gram %ang !ikem"angkan harus men%eluruh !an &elas
en'aaiann%a$
:. Harus a!a k--r!inasi antar k-m-nen elaksana r-gram !isek-lah.
[5]
BAB III
P E N U 0 U P
A. Kesimulan
Kurikulum en!i!ikan agama Islam ialah : "ahan#"ahan en!i!ikan
agama Islam "erua kegiatan$ engetahuan !an engalaman %ang
!engan senga&a !an sistematis !i"erikan kea!a siswa !alam rangka
men'aai tu&uan Pen!i!ikan Agama Islam.
K-m-nen#K-m-nen Kurikulum : K-m-nen 0u&uan$ K-m-nen Materi$
K-m-nen strategi !an K-m-nen E<aluasi.
Prinsi#rinsi kurikulum en!i!ikan Islam : 1istem !an
engem"angan kurikulum hen!akn%a memerhatikan fitrah manusia$
Hen!akn%a menga'u kea!a en'aaian tu&uan akhir en!i!ikan Islam$
Kurikulum !isusun se'ara "ertaha mengikuti eri-!esasi
erkem"angan eserta !i!ik$ Kurikulum hen!akn%a memerhatikan
keentingan n%ata mas%arakat$ Kurikulum hen!akn%a terstruktur !an
ter-rganisir se'ara integral$ Kurikulum hen!akn%a realistis$
Met-!e en!i!ikan %ang meruakan salah satu k-m-nen kurikulum
hen!akn%a !aat !isesuaikan !engan k-n!isi !an situasi l-kal$
Efektif untuk men'aai tingkah laku !an em-si %ang -sitif$
Memerhatikan tingkat erkem"angan eserta !i!ik$ Kurikulum
hen!akn%a memerhatikan asek#asek tingkah laku alamiah Islam.
B. Kritik !an 1aran
Makalah ini "elum a!a taraf kesemurnaan. Kami ti!ak menutu
masukan#masukan !ari teman#teman %ang kiran%a mem"angun !emi
kesemurnaan makalah kami selan&utn%a.
(. Haraan
Dengan a!an%a em"ahasan ini !iharakan !aat mem"erikan wawasan
!an tam"ahan ilmu kea!a kita semua sehingga !aat le"ih mengerti !an
memahami tentang mana&emen kurikulum !an em"ela&aran en!i!ikan
Islam.
DA>0A. PU10AKA
1ulist%-rini$ Mana&emen Pen!i!ikan Islam$ 1ura"a%a : eLKA>$ 7??;.
Malik Oemar$ Dasar#!asar Pengem"angan Kurikulum$ Ban!ung : P0. .ema&a
.-s!akar%a$ 7??=$ h. 8.
Muhaimin$ K-nse Pen!i!ikan Islam$ 1-l- : (.@ .ama!hani$ 6AA6$ h. 88.
[1] 1ulist%-rini$ Mana&emen Pen!i!ikan Islam$ 1ura"a%a : eLKA>$ 7??;$ h.
7B.
[2] Malik Oemar$ Dasar#!asar Pengem"angan Kurikulum$ Ban!ung : P0.
.ema&a .-s!akar%a$ 7??=$ h. 8.
[3] 1ulist%-rini$ Mana&emen Pen!i!ikan IslamCC$ h. 96.
[4] Muhaimin$ K-nse Pen!i!ikan Islam$ 1-l- : (.@ .ama!hani$ 6AA6$ h.
88.
[5] 1ulist%-rini$ Mana&emen Pen!i!ikan IslamCC$ h. 99.
# 1ee m-re at: htt:,,afifulikhwan."l-gs-t.'-m,7??A,?6,mana&emen#
kurikulum#!an#em"ela&aran.htmlDsthash.r&&&rB'<.!uf