Anda di halaman 1dari 16

KAEDAH

PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
KAEDAH PENGAJARAN
 Kaedah satu perancangan atau prosedur bagi
melaksanakan sesuatu
pengajaran secara teratur,kemas dan
sistematik.
 Kaedah merupakan langkah-langkah
atau peringkat-peringkat pengajaran yang
tersusun rapi dan berkesinambungan yang
harus diikut.
Edward M. Anthony (1963):
 Method is overall plan for the orderly
presentation of language material, no part of
which contradicts,and all of which is based
upon,the selected approach. Within one
approach is axiomatic, a method is
procedural.Within one approach,there can be
many methods

APA JENIS JENIS KAEDAH YANG
ANDA PERNAH DENGAR DAN LAKU
KAN DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN?????
B. KAEDAH NATURAL
 Kaedah ini mementingkan konsep
komunikatif. Bahasa sebagai alat untuk
menghubungkann makna dan mesej.
KAEDAH NATURAL (SEMULAJADI)
 Sama dengan kaedah terus.
 Pengajaran dimulakan dengan soalan-soalan
berhubung dengan objek dan gambar
 Perkataan baru diterangkan dengan
menggunakan perkataan yang telah
diketahui oleh murid.
 Bahasa ibu dan terjemahan tidak langsung
digunakan
Cara pembelajaran:
 Sama seperti kanak-kanak mempelajari
bahasa pertama.
 Penyampaian disusun dan diperingkat-
peringkatkan.
 Kemahiran diajar bermula kemahiran
lisan,bacaan dan tulisan
A.KAEDAH NAHU TERJEMAHAN

 Kaedah ini membolehkan pelajar
memahami tatabahasa sesuatu
bahasa dan melatih mereka menulis
menggunakan bahasa yang betul.
 Kaedah ini menekankan ejaan dan
penulisan. Hukum tatabahasa
dihafaz. Terjemahan difikirkan
sebagai satu cara yang penting
untuk mempelajari perbendaharaan
kata.
Cara mengajar kaedah nahu
terjemahan:
 Murid diperkenalkan kepada
undang-undang tatabahasa.
 Guru memberi penerang undang-
undang tatabahasa dan contoh.
 Undang-undang dihafaz supaya
tidak silap.
Kebaikan kaedah tatabahasa
terjemahan:
 Tidak menggunakan masa yang panjang
dalam kelas dan tidak memerlukan biaya
yang banyak.
 Kaedah ini kurang membebankan guru dalam
menyediakan BBM.
 Tidak menghadkan bilangan pelajar.
 Pelajar boleh belajar sendiri tanpa bimbingan
guru.

• memberi tanggapan yang salah dalam kalangan
para
pelajar. Mereka mengganggap kajian fonetik atau
bunyi-bunyi bahasa tidak penting tetapi harus
ditekan
kan kepada abjad,ejaan dan tulisan. Mereka juga
mungkin memikirkan hanya untuk menhafaz
tatabahasa
sahaja.
C.KAEDAH TERUS
 Mula diperkenalkan oleh Michell West dan
Harald Palmer (1920-1935)
 Kaedah menggunakan prinsip psikologi
kanak-kanak .
 Hampir serupa kaedah tentera-kerana pernah
digunakan untuk melatih pegawai tentera
dan diplomat dalam Perang Dunia ke 2.
Tujuan:
 Murid menguasi 4 kemahiran( mendengar,
bertutur, membaca dan menulis) dengan
berkesan.
 Sesuai untuk pengajaran bahasa kedua.Tujuan:
 Kaedah ini disampaikan berdasarkan kepada 4
asas utama:
a. perhubungan langsung antara perkataan
dengan benda atau ayat dengan fikiran atau
sebaliknya.
b. Pengajaran harus dikaitkan dengan
pengalaman sedia ada.
c. Harus ditimbulkan perasaan ingin tahu kanak-
kanak melalui soalan soalan yang telah
dirancang.
d. pengajaran harus berpandu kepada lunas-
lunas kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda
Kebaikan :
 Sangat sesuai mempelajari bahasa kerana
sama dengan sifat menguasai bahasa ibunda.
 Kaedah ini tidak menggunakan terjemahan.
 Pengajaran cara terus murid dapat
menggunakan bahasa secara aktif
 Pelajar dapat menggunakan bahasa dan
bertutur secara fasih.
Kelemahan:
 Merumitkan guru untuk menyampaikan
makna perkataan (abstrak).
 Memerlukan masa yang lama dan guru
terlatih mengajar.
 Mungkin berlaku kekeliruan memberi makna
perkataan
 Kaedah ini sesuai untuk pelajar yang cerdik
murid yang lemah akan ketinggalan