Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM PENANAMAN ANAK POKOK

DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI TITIWANGSA
1. PENDAHULUAN
Program Penanaman Anak Pokok ini melibatkan guru pelatih dari IPG
Kampus Ilmu Khas seramai 8 orang dan peserta dari kalangan pelatih
Pusat PDK Titiwangsa. Matlamat program ini diadakan adalah untuk
memberi pendedahan kepada pelatih Pusat PDK Titiwangsa untuk
mempelajari cara penanaman di samping memberi terapi cara kerja
kepada mereka.
Dalam usaha mencapai matlamat ini kami mengambil inisiati! untuk
mengadakan Program Penanaman Anak Pokok "ang akan diberikan
kepada pelatih Pusat PDK Titiwangsa. #leh "ang demikian beberapa jenis
anak pokok "ang sesuai akan dipilih untuk ditanam oleh pelatih pusat PDK
ini "ang akan dibimbing oleh guru pelatih dari IPG Kampus Ilmu Khas.
Melalui akti$iti ini pelatih Pusat PDK dapat mengetahui prosedur untuk
menanam anak pokok seterusn"a melatih motor halus mereka ber!ungsi
dengan baik.
2. OBJEKTIF LAWATAN
%.&Memberikan pendedahan kepada pelatih Pusat PDK Titiwangsa dalam
mempelajari dan mengenali anak pokok dan cara menanam anak
pokok dengan betul.
%.%Memberi peluang kepada pelatih Pusat PDK untuk menimba ilmu
pengetahuan "ang baharu sekaligus dapat meningkatkan kemahiran
motor halus dan komunikasi mereka.
3. TARIKH, MASA DAN TEMPAT
Tarikh ' % (eptember %)&* +Khamis,
Masa ' -.)) pagi
Tempat ' Pusat PDK Titiwangsa
4. SASARAN
Pelatih Pusat PDK Titiwangsa
Pelatih . /) orang
5. KANDUNGAN PROGRAM LAWATAN
0.&Menambahkan pengetahuan mengenai ilmu "ang baharu.
0.%Mengeratkan hubungan dengan pelatih Pusat PDK Titiwangsa.
6. SUMBER KEWANGAN
1.& Kutipan dari guru pelatih 2M &).)) 3 8 orang . 2M
8).))
Jum!" # RM $%.%%
&. ANGGARAN PERBELANJAAN
8.& Anak Pokok 2M 4.)) 3 &% . 2M
1%.))
Jum!" # RM &2.%%
$. PENUTUP
#leh itu kami berharap agar segala usaha dan perancangan "ang
dilakukan untuk menja"akan program Penanaman Anak Pokok ini
mendapat kerjasama "ang sewajarn"a daripada pihak5pihak "ang terlibat
dan akti$iti5akti$iti "ang dirancang dapat berjalan dengan lancar. (emoga
dengan adan"a program ini dapat memberi man!aat kepada pelatih Pusat
PDK seterusn"a memberikan pengalaman "ang baharu kepada mereka.
Disediakan oleh' Disahkan oleh'
666666666666666
66666666666666
+782 ATI9A: ;I7TI AD7I, +M#:D 2A<==9 ;I7
(8>AIMA7,
(etiusaha Pengerusi
Program Penanaman Anak Pokok. Program Penanaman
Anak Pokok.
TENTATIF PROGRAM SINGGAH 'IARAH
KE PERKAMPUNGAN ORANG ASLI HENDROP
PADA 2& ( 2$ SEPTEMBER 2%14.
8.)) ? &).))
PAGI
&).)) ? &%.))
T=7GA: :A2I
&%.)) ? %.))
P=TA7G
%.)) ? *.))
P=TA7G
*.)) ? 0.))
P=TA7G
0.)) ? 4./)
P=TA7G
4./) ? 8.))
MA>AM
8.)) ? &).))
MA>AM
(A;T8 Perjalanan
dari IPG KIK
ke destinasi
Taklimat program
@ suai kenal
5 Pembahagia
n keluarga
angkat
2ehat
Makan tengah
hari
(olat Aohor
8rus diri
Akti$iti
bersama
mas"arakat
orang asli
Kg. :endrop
Minum
petang
(olat Asar
Akti$iti
(ukaneka
+0 akti$iti,
5 Bari gula5
gula
dalam
tepung
Makan
malam
8rus diri
(olat
Maghrib
Malam
Kebuda"aan
A:AD Pertandingan
Memasak
2ehat
Makan tengah
hari
(olat Aohor
8rus diri
Majlis
Penutupan
@
Pen"ampaia
n :adiah
Pulang ke
IPG KIK
MA(A
:A2I
K=2TA(
BADA7GA7
CP2#G2AM
(I7GGA: AIA2A:C
K=
P=2KAMP87GA7
#2A7G A(>I
:=7D2#P
DI(=DIAKA7 #>=: '
A:>I K=>A; DA2I(A7 T2ADI(I#7A>
K8MP8>A7 P=7DIDIKA7 K:A(