Anda di halaman 1dari 14

PENGENALAN

Kaunseling merupakan suatu konsep yang telah diketahui umum khususnya di


kalangan masyarakat maju. Semakin majunya kehidupan ahli dalam sesebuah
masyarakat, semakin meningkat pula masalah-masalah yang harus ditempuhi oleh ahli-
ahlinya.
Konsep atau definisi kaunseling mengikut perspektif Islam didapati adalah lebih
luas dan lebih komprehensif. Mohd Aziz Shah Mohd Arip dan rakan-rakannya dalam
buku Kemahiran Bimbingan dan Kaunseling menyatakan bahawa kaunseling
merupakan suatu khidmat perhubungan di antara seorang klien yang mempunyai
masalah psikologikal dengan seorang kaunselor terlatih untuk membantu klien bagi
mengatasi masalah yang dihadapi.
Menurut Zainal Abidin Ahmad (2006), Kaunseling adalah perbincangan antara
seorang kaunselor terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang
mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan memikirkan alternatif untuk mengatasi
kecelaruan dan laksanakan alternatif yang dipilih.
Manakala, menurut Persatuan Bimbingan dan Personel Amerika (1980),
Kaunseling ialah penggunaan Prosedur Kaunseling dan bidang lain yang berkaitan
dengan tingkah laku untuk membantu mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah.
Burks dan Steffire (1979), Perhubungan profesional antara seorang kaunselor terlatih
dan klien bersifat person-to-person. Kadang-kadang melibatkan dua orang bagi
menyelesaikan masalah emosional dan interpersonal.
Situasi murid-murid sekolah hari ini semakin kompleks dan mencabar. Mereka
terdedah kepada banyak unsur-unsur negatif yang memerlukan jati diri yang kuat untuk
mengelakkan diri daripada terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat.
Maka, kita sebagai guru di sekolah bukan sahaja menjadi guru biasa, malah perlu
memegang watak sebagai guru bimbingan dan kaunseling untuk membentuk jati diri
murid yang positif. Hasil tugasan ini dilengkapi dengan penulisan kritis mengenai
penggunaan kemahiran asas kaunseling dalam mengenalpasti masalah dan tingkah
laku murid.
1.kemahiran
berempati
2.kemahiran
mencabar
3.kemahiran
memimpin
4.kemahiran
membuat
interpretasi
5. kemahiran
melakukan
dorongan minima
6. kemahiran
mendengar
7. kemahiran
konfrontasi
8. kemahiran
berkomunikasi
9. kemahiran
menhadapi
kesenyapan
10. kemahiran
perhubungan
Kemahiran-
kemahiran asas
kaunseling
Aplikasikan kemahiran-kemahiran asas kaunseling yang dapat digunakan oleh
guru biasa dalam mengenalpasti masalah dan tingkah laku murid semasa
menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Kemahiran asas kaunseling adalah antara kemahiran asas yang wajib dikuasai
oleh setiap guru dalam menguruskan tingkah laku murid di dalam sesebuah bilik darjah.
Hasil daripada bacaan saya daripada buku rujukan Bimbingan dan Kaunseling Kanak-
Kanak hasil karya Choong Lean Keow, PhD 2010, sesi kaunseling merupakan satu
proses yang berdasarkan tahap-tahap tertentu. Kita sebagai guru perlu menggunakan
kemahiran-kemahiran asas kaunseling yang sesuai mengikut dinamika yang berlaku
dalam setiap tahap. Kemahiran-kemahiran asas kaunseling dibahagikan kepada
beberapa kategori. Antaranya ialah:

Kemahiran-
kemahiran asas
kaunseling
Kemahiran melayan
dan mendengar
Kemahiran
mendengar asas
Kemahiran
mendengar lanjutan
Kemahiran
mengintepretasi
tingkahlaku bukan lisan
Kemahiran
memberi tindak
balas
Kemahiran
mengenalpasti
masalah
Kemahiran
melaksana
Sebagai guru biasa kita boleh menggunakan kemahiran asas kaunseling dalam
mengenalpasti masalah dan tingkah laku pelajar. Kemahiran pertama yang perlu ada
pada seseorang guru ialah kemahiran melayan dan mendengar. Kedua-dua
kemahiran melayan dan mendengar amat penting untuk membina asas hubungan atau
rapo yang kukuh antara guru bimbingan dan kaunseling dan kanak-kanak yang
dipertemukan dalam sesi kaunseling. Ia akan membantu seseorang guru untuk
mengenalpasti masalah tingkahlaku seseorang murid. Sebagai contohnya, apabila
seseorang guru bersedia secara fizikal dan psikologikal terhadap apa yang
diperkatakan serta di lakukan oleh murid akan mewujudkan suasana yang teraputik dan
murid akan didorong untuk terus menceritakan apa yang terbuku dalam hati, termasuk
perasaan yang berkaitan.
Selain itu, bagi melayan klien iaitu murid, seseorang guru perlu memiliki sifat
kemesraan dan memastikan keselesaannya di tempat duduk yang disediakan. Antara
ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan kemahiran melayan oleh seseorang guru
sebagai guru bimbingan dan kaunseling ialah sepertimana yang terkandung dalam
akronim SHOVELER iaitu:
(Sumber: www.psych.umn.edu/courses/.../basic%20counseling%20skills.pdf)
S (Face the other Squarely) iaitu memandang terus ke arah kanak-kanak apabila
berlakunya kolaborasi antara murid dan guru.
H (Head nods) iaitu menganggukkan kepala terhadap respons murid
O (Adopt an Open Posture) iaitu menunjukkan kedudukan badan yang terbuka.
V (Verbal Following) iaitu membuat pengesanan secara verbal.
E (Speech) iaitu percakapan yang mesra dan budaya
L (Lean toward the other) iaitu, condong badan ke depan sewaktu mendengar dan
melayan murid.
E (Make Eye Contact) iaitu mewujudkan kontek mata di dengan murid.
R (Be Relatively Relaxed) iaitu, sentiasa berada dalam keadaan yang relaks dan
tenang tanpa gangguan emosi
Berdasarkan akronim tersebut , agak jelas bahawa kemahiran melayan
merangkumi kedua- dua tingkahlaku lisan dan bukan lisan dan kita sebagai guru biasa
dikehendaki menyemai sifat-sifat berikut supaya kita mudah mendekati murid untuk
membaca tingkahlaku mereka.
Di sini saya ingin berkongsi pengalaman saya semasa melaksanakan Praktikum
Fasa 2 di Sekolah Jenis Kebangsaan Ladang Seremban, Seremban. Saya mendapat
peluang untuk berkolaborasi bersama guru bimbingan dan kaunseling sekolah tersebut
iaitu Pn. Janaki. Hasil daripada pemerhatian saya, beliau adalah seorang guru
kaunseling yang beramah mesra dan melayan murid beliau dengan penuh mesra dan
sopan. Beliau menyatakan bahawa sifat ini akan membantu seseorang guru bimbingan
kaunseling untuk mendekati murid untuk mengenalpasti tingkah laku murid. Pn. Janaki
turut meluangkan masa untuk mendengar dan melayan murid-murid yang bermasalah
dalam bilik darjah dengan mendampingi mereka.
Seterusnya, ialah kemahiran mendengar. Sebagai seorang guru bimbingan,
kita perlu memberi gambaran kepada murid bahawa kita berupaya melihat dan sama-
sama merasa perasaan di sebalik mesej yang disampaikan oleh murid tersebut.
Dengan ini, murid tersebut akan lebih berasa selesa dan berminat untuk menceritakan
segala masalah ataupun perkara yang ingin dibincangkan bersama kaunselor ataupun
guru bimbingan.
Contohnya, dalam konteks pelajar sering tidur di dalam kelas, guru sepatutnya
menggalakkan pelajar tersebut menceritakan segala perkara yang ingin diceritakan oleh
beliau dan guru hendaklah mendengar dengan aktif. Hal ini supaya guru dapat
memahami segala penjelasan dan perkara yang diterangkan oleh pelajar tersebut.
Mendengar dengan berkesan juga sangat membantu dalam mewujudkan hubungan
rapport dan memberikan pemahaman yang tepat tentang perkara yang dibincangkan.

Melalui pemerhatian di SJK (T) Ladang Kombok Rantau, kami telah melihat dan
mendengar satu perbualan antara seorang guru matematik dengan klien ( murid )
Tahun 3 Bharati seperti yang berikut;
Kemahiran menyoal ialah antara kemahiran terpenting yang harus dikuasai
oleh seseorang guru bimbingan. Kemahiran ini merupakan satu cara yang digunakan
oleh seorang guru bimbingan untuk mengetahui sesuatu masalah dengan lebih spesifik
mengenai diri klien, ataupun tentang isu yang sedang dibincangkan. Kemahiran ini juga
adalah cara yang paling mudah untuk digunakan oleh guru untuk menyoal murid,
ataupun menggalakkan klien untuk bercakap dan juga cara untuk meneroka diri murid.
Jones (2004) juga menjelaskan kaunselor perlu membuat beberapa perkara yang perlu
diambilkira dalam membuat soalan.
Contohnya, dalam kelas murid tidak membuat kerja rumah. Guru seharusnya
pandai memanipulasi keadaan dengan menggunakan kemahiran menyoal untuk
mengetahui sebab dan perkara yang ingin disampaikan.
Selain itu, kami juga telah berjaya mengumpul bukti melalui kaedah soal selidik (
rujuk lampiran ) bahawa kebanyakkan daripada guru di SJK (T) Ladang Kombok,
Rantau telah menggunakan dan mengaplikasikan teknik menyoal terhadap murid-murid
untuk menyelesaikan masalah mereka.

Guru : Velan, apakah masalah kamu sebenarnya? Kenapa tidur dalam kelas?
Velan : Tak cikgu. Saya kurang tidur di rumah.
Guru : (mendengar sambil menganggukkan kepala)
Firdaus : Saya terpaksa menolong ibu jaga adik di rumah.

Terdapat dua jenis soalan yang boleh digunakan oleh seseorang guru untuk
mendapatkan maklumat daripada murid iaitu soalan jenis tertutup dan soalan jenis
terbuka dalam memastikan perbincangan berjalan dengan lancar dan tersusun. Soalan
tertutup ialah soalan yang memerlukan jawapan yang pendek sahaja dan memerlukan
penjelasan seperti ya dan tidak. Soalan berbentuk tertutup ini bertujuan untuk
menghalang murid dari terpesong dari isu yang sedang dibincangkan ataupun
menghentikan murid yang bercakap terlalu banyak dalam sesi ini tanpa membantu
dalam mengembangkan sesi ke arah yang mencapai matlamat yang sebenarnya.
Soalan terbuka pula ialah soalan yang lebih mendorong kepada penjelasan
ataupun jawapan yang lebih panjang dan mendalam. Hal ini membolehkan murid akan
berasa bebas dalam meluahkan perasaannya, memberi maklumat tanpa berasa
defensif serta membolehkan klien mengeluarkan pendapat sendiri mengikut cara klien
itu sendiri. Namun, guru haruslah bijak dalam menyoal pelajarnya kerana sekiranya
soalan yang disoal oleh guru adalah tidak sesuai, hal ini mampu membantutkan lagi
sesi bimbingan yang sedang dijalankan.
Selain itu, kemahiran memberi perhatian juga merupakan kemahiran yang
perlu ada pada seorang guru bimbingan. Dengan memberikan perhatian sepenuhnya
kepada situasi awal pertemuan dengan murid akan memberi peluang dan juga masa
bagi murid untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Kemahiran ini merangkumi
menentukan kedudukan murid, relaks secara fizikal, posture kaunselor, perawakan
muka, pertemuan mata dan ikuti setiap percakapan klien. Di dalam situasi di bawah,
dapat diperhatikan bahawa seorang guru di SJK (T) Kombok, Rantau yang mengajar
mata pelajaran Pendidikan dan Jasmani bagi murid-murid Tahun 2 Valluvar dapat
mencungkil masalah pelajar dengan menggunakan kemahiran memberi perhatian.

Kemahiran asas kaunseling yang seterusnya ialah kemahiran dorongan minima.
Dorongan minima ialah satu tindak balas spontan yang sedikit sama ada secara verbal
atau non-verbal daripada guru bimbingan kaunseling yang sedang bercerita dalam sesi
kaunseling. Contoh dorongan minima ialah seperti senyum, mengangguk kepala,
memandang klien, wujudnya kontak mata, kerutan di dahi, perkataan teruskan,
perkataan ooo dan perkataan kemudian. Tindakbalas seperti ini dapat mengundang
perasaan minat dan mendorong klien untuk meneruskan perbincangan tanpa sebarang
kekangan.
Terdapat beberapa tujuan asas kemahiran dorongan minima ini digunakan.
Antaranya ialah mendorong dan menggalakkan murid untuk terus bercerita atau
membuat pendedahan kendiri, menggambarkan kaunselor memahami dan mengikuti
percakapan murid dan menolong penerokaan kendiri murid.
Disamping itu, kita sebagai guru biasa boleh mengaplikasi teori-teori yang
dikemukakan oleh ahli teoris untuk mengenalpasti tingkahlaku dan masalah murid.
Antaranya ialah teori behaviorisme ( Mok Soon Sang, 2008 ) yang dipelapori oleh
Skinner. Teknik behaviorisme yang biasa digunakan ialah token ekonomi atau
pemberian hadiah. Ini merupakan satu prosedur yang teratur di mana token atau hadiah

Guru : Durairaj, bagaimana kamu boleh jatuh? Sakit sangat ke luka
pada tangan kamu?
Velan : Saya tergelincir tadi semasa ingin menyepak bola . Ya, cikgu memang
tangan saya sakit.
Guru : (membawa murid ke pejabat dan menyapu ubat)
Firdaus : Saya terpaksa menolong ibu jaga adik di rumah.
diberikan sebagai peneguhan untuk tingkah laku yang bersesuaian. Token ini adalah
dalam bentuk benda seperti duit syiling plastik, markah, atau apa sahaja benda yang
boleh ditunaikan atau ditebus (cashed in) dengan barang-barang bernilai atau
kemudahan-kemudahan tertentu (privileges). Sebagai contoh, dalam persekitaran
sekolah, seorang kaunselor boleh menyediakan satu struktur token ekonomi untuk
digunakan sebagai peneguhan kepada murid yang melakukan tingkah laku yang positif,
dan menyenaraikan jenis-jenis hukuman, dendaan atau kehilangan kemudahan
sekiranya didapati berlakunya kegagalan mematuhi peraturan, atau gagal menjalani
sesuatu tanggungjawab. Teknik ini telah didapati amat berkesan apabila digunakan
kepada klien yang mengalami masalah yang melibatkan perlakuan yang biasa atau
yang lebih kompleks.
Selain itu, kami juga telah berpeluang untuk melihat cara guru menghargai
pencapaian murid-murid dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bagi
mata pelajaran yang berlainan dengan pemberian token ekonomi berbentuk alat tulisan
dan juga ganjaran yang menarik.
Kemahiran menguruskan kesenyapan juga merupakan kemahiran yang perlu
ada bagi seseorang kaunselor ataupun guru bimbingan. Biasanya, kesenyapan berlaku
semasa sesi kaunseling apabila murid berfikir tentang beberapa idea yang
dibincangkan. Dalam sesetengah situasi, murid akan menjadi senyap semasa sesi
kaunseling untuk mengorganisasikan semula pemikirannya. Kesenyapan juga
membawa erti bahawa murid sedang mengalami kesulitan dalam meluahkan
perasaannya mahupun menceritakan ideanya. Dalam keadaan yang sedemikian, guru
seharusnya membantu murid secara lisan. Dalam situasi di mana pelajar sering
ponteng dalam kelas, sekiranya pelajar enggan menjelaskan atau menceritakan kepada
gurunya, guru tersebut seharuslah menggunakan kemahiran ini.
Selain kemahiran menyoal, mendengar, menumpukan perhatian, dorongan minima
dan menguruskan kesenyapan, kemahiran menyemak persepsi juga sangat
diperlukan oleh seseorang guru kaunselor mahupun guru biasa ketika sedang bersama
dengan murid. Terdapat beberapa tujuan kemahiran ini digunakan ketika sesi
bimbingan dijalankan. Antaranya ialah membantu murid merasakan dirinya lebih
difahami, memberi peluang kepada seseorang untuk membetulkan persepsinya serta
memastikan guru bimbingan sedang berada di landasan yang benar ketika
membimbing pelajar ataupun murid.
Semua guru di sekolah perlu mempunyai potensi untuk membimbing dan
memberi kaunseling. Jadi sebagai seorang guru, perlulah mempunyai kemahiran
untuk menginterpretasi tingkahlaku bukan lisan murid-murid di kelas. Guru yang
mengajar di kelas perlu peka dengan perkara yang gemar dilakukan oleh murid,
perkara yang tidak suka dilakukan dan juga perkara yang ditakuti oleh murid. Kesemua
perkara ini dapat dilihat melalui tingkahlaku bukan lisan murid seperti ekpresi muka,
nada suara, bahasa badan dan melalui kontak mata. Di sekolah yang telah kami lawat
iaitu SJK (T) Ladang Kombok, Rantau, seorang guru bernama Pn. Parameswary juga
membuat pemerhatian tentang tingkahlaku murid semasa beliau berada di kelas dan
mengkaji punca tingkahlaku murid yang bermasalah.
Selain itu, guru biasa juga perlu menggunakan kemahiran asas kaunseling iaitu
kemahiran memberi tindakbalas. Guru memberi tumpuan kepada tingkahlaku murid
dan memberi tindakbalas sebagai pengukuhan dan bukan dalam bentuk hukuman
(Choong Lean Keow,2010). Murid seharusnya perlu diberi tindak balas positif supaya
murid mendekati guru untuk berkongsi masalah mereka. Jadi guru dapat mengatasi
masalah murid. Contohnya saya sebagai guru pemulihan sentiasa menggunakan token
ekonomi untuk memberi tindakbalas kepada tingkahlaku murid. Daripada pengalaman
saya sendiri, saya dapati pengukuhan ini berkesan untuk membentuk tingkahlaku
murid.menjadi lebih positif.
Salah satu kemahiran asas kaunseling yang boleh digunakan untuk mengetahui
masalah dan tingkahlaku murid ialah kemahiran mengenalpasti masalah.
Kemahiran mengenal pasti masalah murid boleh dilakukan oleh beberapa cara seperti
temubual dengan guru dan ibu bapa, membuat pemerhatian dan merekod, Selain itu,
cara tinjaun juga dapat membantu guru biasa untuk mengenalpasti masalah murid.
Guru bimbingan dan kaunseling mengumpul maklumat penting mengenai isu-isu yang
mungkin menimbulkan masalah dalam kalangan kanak-kanak melalui tinjauan tentang
kelakuan murid dalam kelas. (Choong Lean Keow,2010).

Guru biasa juga perlu mempunyai kemahiran untuk memberi intervensi
kepada murid yang menghadapi masalah tingkahlaku. Mengikut Choong Lean Keow,
2010, Intervensi teraputik yang berbentuk modal iaitu perkembangan, pencegahan,
pemulihan krisis dapat membantu guru kaunseling. Saya mendapat tahu dari
pengalaman saya di sekolah praktikum saya, murid yang memerlukan khidmat
kaunseling diberi intervensi teraputik iaitu diberi pemulihan krisis dalam kalangan
murid. Seperti mana yang dinyatakan dalam buku Kemahiran Bimbingan dan
Kaunseling oleh Mohd Aziz dan rakan-rakannya bahawa guru memperolehi serta
melengkapi diri dengan pengetahuan tentang teknik praktikan strategi dalam sesi
kaunseling yang dijalankan intervensi dan jika tidak mempunyai asas dalam bidang
kaunseling mereka boleh membuat pemerhatian ke atas sesi kaunseling yang
dijalankan oleh guru bimbingan kaunseling yang berpengalaman. Pemerhatian ini
hendaklah perlu mendapatkan kebenaran kanak-kanak yang berkenaan sejurus
dengan etika kaunseling.
Kesimpulannya, seorang guru bimbingan itu seharusnya peka dengan
masalah ataupun perkara yang dibincangkan bersama murid. Kemahiran asas
kaunseling yang hendak dilaksanakan mestilah bersesuaian dengan masa, situasi dan
keadaan murid. Selain itu, baik buruknya sesuatu kemahiran itu juga haruslah diteliti
terlebih dahulu sebelum dilaksanakan bersama murid. Guru bimbingan yang bijak
dalam menggunakan kemahiran ini mampu membuatkan klien atau pelajar tersenyum
selepas tamatnya sesi dan segala masalah klien dapat diatasi dan dikurangkan.

Kesimpulan
Kemahiran kaunseling bukan sahaja perlu dipelajari, dikuasai dan diaplikasikan
oleh guru Bimbingan dan Kaunseling sahaja, malah kemahiran ini juga perlu
dipraktikkan oleh guru-guru lain dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini
kerana setiap individu adalah unik dan mempunyai minat serta kecenderungan masing-
masing. Jadi, seorang guru haruslah memahami setiap anak muridnya supaya mereka
berasa selesa dan dapat belajar dengan baik.
Secara umumnya, untuk menjadi seorang kaunselor yang berjaya adalah tidak
mudah kerana ia memerlukan kemahiran-kemahiran yang tertentu. Kaunselor harus
memahami segala kemahiran yang dipelajari dan tahu mengaplikasikan ke atas klien
pada tempat, masa dan keadaan yang sesuai.
Sekiranya kemahiran yang diaplikasikan tidak sesuai digunakan, maka ia
mempengaruhi seluruh proses kaunseling seperti menyukarkan klien menyelesaikan
masalah mereka akibat kehilangan keyakinan dan kepercayaan terhadap kaunselor.
Selain mempunyai kemahiran-kemahiran yang baik, seorang kaunselor yang berjaya
juga harus mempunyai personaliti yang baik. Ini kerana perhubungan kaunseling tidak
dapat dipisahkan daripada ciri-ciri personaliti kaunselor.
Kaunselor juga harus berpandangan terbuka atau mengelakkan diri daripada
pandangan yang negatif atau serong terhadap klien. Kaunselor juga harus
berkebolehan memasuki ruang rujuk atau dunia klien dan membenarkan dirinya
mengalami proses mental dan emosi yang dialami oleh klien sambil memahami dan
menghayati permasalahan klien.
Sebagai kesimpulannya, pengaplikasian kemahiran kaunseling dalam
pengajaran dan pembelajaran mempunyai banyak kepentingan. Seorang guru
seharusnya menguasai dan menggunakan kemahiran-kemahiran kaunseling dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran. Dengan itu, persefahaman antara guru dan murid akan
menjadi lebih baik dan banyak masalah dapat diatasi. Sesi pengajaran akan menjadi
lebih bermakna dan akan menjadi sesuatu yang menyeronokkan kepada murid-murid.
RUJUKAN:
Rujukan buku:
Choong Lean Keow (2010). Bimbingan dan kaunseling kanak-kanak. Kuala Lumpur.
Percetakan Seasons Sdn.Bhd

Jones, R.N (2004). Practical Counselling and helping skills . Sage Publications. London

Mohd Aziz Shah Mohd Arip, Mohd Nasir Bistaman, Ahmad Jazimin Jusoh.etc.
Kemahiran Bimbingan dan Kaunseling. . Kuala Lumpur: PTS Publications and
Distributors
Mok Soon Sang (2010). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak: Kemahiran-
kemahiran Mengendalikan Kaunseling Individu. Ipoh: Penerbitan Multimedia Sdn.
Bhd.
Mok Soon Sang (2008). Perkembangan Kanak-kanak. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd,
Puchong, Selangor.
Ramlan Hamzah & Lily Mastura Harun (2006). Bimbingan dan Kaunseling Untuk
Prasarjana dan KPLI: Amalan Kemahiran kaunseling. Kuala Lumpur: PTS
Publications and Distributors
Sapora Sipon & Hapshah Md Yusof, (2008). Pengantar Kaunseling Individu. Selangor:
Arah Publications Sdn. Bhd.

Jurnal
Noormala binti Ali, Mohamed Sharif bin Mustafa, Ph.D, Roslee bin Ahmad (2005).
Pendekatan Temubual Sebagai Metod Kajian Kes, Suatu persepsi Di Kalangan
Pelajar Perempuan Cemerlang Terhadap Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.
Sapora Sipon, (2000), Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah.

Laman web:
Sapora Sipon Kemahiran Asas Kaunseling.
http://www.scribd.com/doc/4657380/Kemahiran-Asas-kaunseling dilayari pada 8
Januari 2013.
Kemahiran Asas Kaunseling :
http://bimbingandankaunseling.blogspot.com/2010/06/kemahiran-asas-
kaunseling.html dilayari pada 11 Januari 2013

Peranan guru biasa sebagai guru :
http://bimbingandankaunselingipg.blogspot.com/2010/01/peranan-guru-biasa-
sebagai-guru.html dilayari pada 9 Januari 2013.

Anda mungkin juga menyukai