Anda di halaman 1dari 2

RUBRIK PENILAIAN ASPEK KREATIF DAN INOVATIF

Amat Lemah
1% hingga 3%
Lemah
4%
Sederhana
5% hingga 7%
Baik
8%
Cemerlang
9%
Amat
Cemerlang
10%
Kreat
if
i. Terdapat satu
*elemen asas
multimedia.
ii. Kombinasi
elemen
pedagogi yang
amat terhad.
iii. Bahan tidak
memudahkan
pengguna
menerokai ilmu
pengetahuan.
i. Terdapat satu
*elemen asas
multimedia.
ii. Kombinasi
elemen
pedagogi yang
terhad.
iii. Bahan
kurang
memudahkan
pengguna
menerokai ilmu
pengetahuan.
i. Terdapat dua
integrasi
*elemen asas
multimedia.
ii. Kombinasi
elemen
pedagogi yang
masih cukup
serta sesuai,
seperti aplikasi
taksonomi,
pendekatan
pengajaran dan
prinsip
pengajaran
yang meliputi
penyerapan
ilmu/nilai dan
peneguhan.
iii. Bahan masih
mudah untuk
pengguna
menerokai ilmu
pengetahuan
berdasarkan isi-
isi pelajaran
yang selari
dengan objektif
i. Terdapat tiga
integrasi
*elemen asas
multimedia.
ii. Kombinasi
elemen
pedagogi yang
cukup, serta
sesuai seperti
aplikasi
taksonomi,
pendekatan
pengajaran dan
prinsip
pengajaran
yang meliputi
penyerapan
ilmu/nilai dan
peneguhan.
iii. Bahan
mudah untuk
pengguna
menerokai ilmu
pengetahuan
berdasarkan isi-
isi pelajaran
yang selari
dengan objektif
i. Terdapat
integrasi yang
mantap bagi
semua *elemen
asas
multimedia.
ii. Kombinasi
elemen
pedagogi yang
luas serta
sesuai, seperti
aplikasi
taksonomi,
pendekatan
pengajaran dan
prinsip
pengajaran
yang meliputi
penyerapan
ilmu/nilai dan
peneguhan.
iii. Bahan
mudah untuk
pengguna
menerokai ilmu
pengetahuan
berdasarkan isi-
isi pelajaran
i. Terdapat
integrasi yang
amat mantap
bagi semua
*elemen asas
multimedia.
ii. Kombinasi
elemen
pedagogi yang
luas serta amat
sesuai, seperti
aplikasi
taksonomi,
pendekatan
pengajaran dan
prinsip
pengajaran
yang meliputi
penyerapan
ilmu/nilai dan
peneguhan.
iii. Bahan amat
mudah untuk
pengguna
menerokai ilmu
pengetahuan
berdasarkan isi-
isi pelajaran
pembangunan
video.
pembangunan
video.
yang selari
dengan objektif
pembangunan
video.
yang selari
dengan objektif
pembangunan
video.
n!"a
tif
emilihan dan
integrasi bahan
multimedia
daripada
pelbagai
sumber tidak
sesuai ke arah
pembaharuan
dan penjanaan
idea, selain
tidak
meyakinkan
pengguna
untuk
menggarab
ilmu
pengetahuan.
emilihan dan
integrasi bahan
multimedia
daripada
pelbagai
sumber kurang
sesuai ke arah
pembaharuan
dan penjanaan
idea, selain
kurang
meyakinkan
pengguna
untuk
menggarab
ilmu
pengetahuan.
emilihan dan
integrasi bahan
multimedia
daripada
pelbagai sumber
masih sesuai
dan tepat ke
arah
pembaharuan
dan penjanaan
idea, selain
masih
meyakinkan
pengguna untuk
menggarab ilmu
pengetahuan.
emilihan dan
integrasi bahan
multimedia
daripada
pelbagai
sumber adalah
sesuai dan tepat
ke arah
pembaharuan
dan penjanaan
idea, selain
meyakinkan
pengguna untuk
menggarab ilmu
pengetahuan.
emilihan dan
integrasi bahan
multimedia
daripada
pelbagai
sumber adalah
sesuai dan tepat
ke arah
pembaharuan
dan penjanaan
idea, selain
meyakinkan
pengguna untuk
menggarab ilmu
pengetahuan.
emilihan dan
integrasi bahan
multimedia
daripada
pelbagai
sumber amat
sesuai dan tepat
ke arah
pembaharuan
dan penjanaan
idea, selain
meyakinkan
murid untuk
menggarab ilmu
pengetahuan.
#!ta$
i% &'lemen asas multimedia ialah teks, gra!k, audio dan animasi. "ideo adalah juga bahan multimedia
yang mempunyai semua elemen asas tersebut.
ii% enilaian di atas yang berdasarkan rubrik adalah diselaraskan daripada teori engajaran dan embelajaran
Berbantukan Komputer.
iii% ertimbangan yang saksama akan dilakukan terhadap tahap sederhana dan amat lemah.